Eljegyzés

Az eljegyzés a házasságra való ígéret. A házasság előszobájának is tekinthető.

Eljegyzés szerkesztés

Az eljegyzés története szerkesztés

Az eljegyzés, a házasságra való ígéret a házasság előszobájának is tekinthető. Régebben fontosabb szerepe volt, manapság kevésbé meghatározó a jelentősége. Eljegyzés nélkül is lehet házasságra lépni, de a felkészülés, az egymás komolyabb megismerését szolgáló időszak sok esetben igen hasznosnak bizonyulhat. Az eljegyzési szertartás keretében a jegyesek általában jegyajándékot adnak egymásnak. Ezek különfélék lehetnek, pl. okirat, ajándék, gyűrű. Leggyakrabban vagy jegygyűrűt adnak egymásnak, ami általában kettő darab egyforma, nemesfémből készült karikagyűrű, de néhány esetben csak a férfi ad gyűrűt a nőnek. Ez a hagyomány az angolszász kultúrkörből ered, az ilyen gyűrű általában ékkövet, leggyakrabban gyémántot tartalmaz, és kísérőgyűrűnek hívják.

Katolikus templomi eljegyzés szertartása szerkesztés

Példa az Áldások Könyve útmutatásait követve szerkesztés

I. Ének


II. Hívek üdvözlése

pap: Kegyelem nektek és békesség a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki szeretett minket és feláldozta magát értünk.

hívek: És a te lelkeddel.

pap: Tudjuk, hogy az isteni kegyelemre mindenkinek és minden időben szüksége van, mégsem tagadható, hogy erre a kegyelemre a Krisztus-hívők akkor vannak a leginkább rászorulva, amikor új család alapítására készülnek. Hogy tehát ezek a testvéreink növekedjenek egymás kölcsönös megbecsülésében, őszintén szeressék egymást és a bensőséges kapcsolat ápolásával, valamint a közös imádsággal tisztán érkezzenek el a szent házasság megkötésére, kérjük rájuk Isten áldását.


III. Isten igéjének felolvasása

pap: Hallgassátok meg, testvéreim, az Evangélium szavait Szent Máté könyvéből.

A házasság felbonthatatlansága (Mt 19, 1-12)

Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra. Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: "El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?" Így felelt: "Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét." De azok mondták: "Miért adta akkor Mózes azt a parancsot, hogy elbocsátáskor adjunk válólevelet?" "Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket - felelte -, de kezdetben nem így volt. 9Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznasága miatt -, és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör." A tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog a férj és feleség között, nem érdemes megházasodni." Erre így válaszolt: "Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!" Ezek az evangélium igéi.


IV. Rövid prédikáció


V. Egyetemes könyörgések

pap: Az Atyaistent, aki úgy szerette az embereket, hogy gyermekeivé fogadta őket Krisztusban, és szeretetének tanúiként küldte őket a világba, hívő lélekkel hívjuk segítségül, és mondjuk közösen: Add, Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

1. Te azt akartad, hogy gyermekeid, mint Krisztus testvérei a kölcsönös szeretetben kitűnjenek: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

2. Te az emberekre szereteted édes igáját rakod, hogy azt vállalva rátaláljanak a boldogságra: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

3. Kérünk Urunk, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

4. Te X-et és Y-t a szeretet teljes közösségére hívod, hogy mint keresztény család tagjai, szívükben és lelkükben eggyé váljanak: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!


VI. Gyűrűk megáldása


VII. Gyűrűk átadása egymásnak

pap: Az egymásnak átadott ajándékokat úgy őrizzétek, hogy amit a kölcsönös ajándékozással megígértetek, azt a maga idejében valóra váltsátok.

jegyesek: Ámen.


VIII. Áldó könyörgés

pap: Urunk, Istenünk, minden szeretet forrása, akinek gondviselő szándéka szerint ezek a fiatalok kölcsönösen egymásra találtak, engedd kegyesen, hogy akik a házasság szentségének felvételére készülve kegyelmedet kérik, mennyei áldásoddal megerősödve a kölcsönös megbecsülésben gyarapodjanak és őszinte szeretettel szeressék egymást. Krisztus, a mi Urunk által.

hívek: Ámen.


IX. A szertartás befejezése

pap: A szeretet és a békesség Istene lakozzék bennetek, irányítsa lépteiteket és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében.

hívek: Ámen.

X. Ének

Tudnivalók a katolikus eljegyzési szertartáshoz szerkesztés

A szertartást végezhetik a szülők is, de az előbbiekben részletezett forma a pap vagy diakónus imáit tartalmazza. Az eljegyzés nem köthető össze szentmisével.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés


Források szerkesztés

  • István, Verebényi (szerk.): Áldások könyve. (2012) Szent István Társulat. Budapest.
  • Magyar Néprajzi Lexikon. (1977-1982) Akadémiai Kiadó. Budapest. [1].
  • Révai Nagy Lexikona. VI. (1912) Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. Budapest. pp.393. [2].
  • Biblia. () Szent István Társulat. Budapest. [3].