Kovács Béla (járásbíró)

(1852–?) járásbíró

Kászonujfalvi Kovács Béla (Radna, 1852. április 13. – ?) királyi járásbíró.

Kovács József, nemes székely és Uhliaryk Anna fia. Apja az 1848-1849. évi szabadságharcban szállítási vállalatokba bocsátkozván, vagyonát elvesztette és később adótárnok lett; fiát 1862-ben az aradi gimnáziumba küldte, ahol ez a VIII. osztályt 1870-ben végezte. A jog- és államtudományokat 1870-től 1875-ig a budapesti egyetemen hallgatta. Tanulmányainak befejeztével egyideig a budapesti váltó- és kereskedelmi törvényszéknél, később mint ügyvédjelölt Réső Ensel Sándor és Muraközy László ügyvédek irodájában volt alkalmazva. 1876. május 19-én az aradi járásbirósághoz joggyakornokká, november 22-én ugyanoda aljegyzővé, 1883. április 13-án az aradi törvényszékhez jegyzővé, 1886. február 25-én az újaradi járásbírósághoz albíróvá és 1889. szeptember 12-én Karánsebesre járásbíróvá nevezték ki.

Cikkei az Aradi Közlönyben (1887. 112., 172., 179. költ., tárcák, 228. sz. Ujhazy Ferencz festőművész, 325. Sommás visszahelyezés, 1888. 18. Protocollumok, 62. Sz. Prielle Kornelia, 210., 219. szám tárcák); a Jogban (1888. El kell-e törülni a birói gyakorlati vizsgát, 1892. Az eladónak adás-vevési szerződési felelőssége. A sommás visszahelyezési ügyekben követendő eljárás, 1893. A haszonbéri szerződések megszüntetése, A kir. járásbiróságok munkáskérése, A községi biró a vármegyei t. ügyészt peres ügyben egymaga meghatalmazhatja-e? A királyi járásbiróságok jövője, tekintettel az új perrendtartásra, A biróságok területi hatásköre és az 1893. XVIII. t.-cz. A főváros és vidék, 1894. u. a. folyt, A veszélybizonyítványokról, A kiskorúak személyes perlési joga, Az új perrend tervbe vett ügyviteli szabályai, Bérelt lak kiüritése, Kilátásaink, Az új perrendtartás életbelépte alkalmából, 1895. Bevált, És mégis bevált, A temesvári ügyvédi kamara évi jelentése, Kérdések az új sommás eljárás köréből, Ügyvédi díj és az 1893. XVIII. t. cz. 21. §-a, A királyi végrehajtó az ingatlanság árverési jegyzőkönyvét hova mutassa be, A perbiróság által más biróság területén felvett bizonyítás, 1896. Egy év eredménye, Soronkívüliség a járásbirósági ügyeknél, Új ügykezelési szabályok a járásbiróságoknál, Eljárás a rövid útú birtokperekben a volt határőrvidék területén, 1897. A második ezredév, Törvényszékeink mint polg. felebbíteli biróságok, Egy kis statisztika, Fővárosi birák sérelme. 1898. Az 1893. XVIII. t.-cz. 73., 95., 96. §., 1881. LIV. t.-cz. 61. §., a jó és rossz hiszemű birtokos, tekintettel az új polg. törvénykönyv tervezetére, Épület visszabocsátása, 1899. Kártérítési jog.)

További információk

szerkesztés
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.