A magyar állampolgárság születéssel, honosítással vagy visszahonosítással és családjogi tények alapján keletkezhet.

A magyar állampolgárság keletkezésének alapelveit az Alaptörvény G) cikke, míg részletes szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (szokásos rövidítéssel Ápt.) állapítja meg.

A lakosság fogalmának alkotmányjogi értelmezése szerkesztés

 • szűkebb értelemben a lakosságot a magyar állampolgárok alkotják, akiket tartózkodási helyüktől függetlenül sajátos jogi helyzet illet meg, a magyar állampolgárok az úgynevezett státuszjogokat élvezik.
 • tágabb értelemben a lakosság kiegészül a magyar állampolgárok mellett a bevándoroltakkal és a menekültekkel, akik a Magyarországon tartózkodó külföldiek közül a lakcímnyilvántartás hatálya alatt állnak.

A magyar állampolgárság fogalmát a magyar állampolgársági törvény (Ápt.) formai értelemben (a korábbiakkal megegyezően) az állampolgárok körébe való bekerülés módjának felsorolásával határozza meg: „Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki az Alaptörvény vagy e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg. " [2. § (1) bek.]

Az állampolgárság szabályozásának elvei szerkesztés

 • A leszármazás elve – (Magyarország a területi elvvel szemben, a vérségi elvet követi: az állampolgárság a felmenők állampolgársága alapján keletkezik.)
 • Egyenjogúság elve (ne legyen különbség aszerint, hogy a gyerek házasságon belül, vagy kívül született, illetve az anya és apa jogállása között)
 • Család egységének elve
 • Diszkrecionalitás elve (a magyar állampolgárságról való döntés az állam sajátos, kizárólagos jogköre: a honosítás nem jár alanyi jogon, arról egyedileg dönt az állam.)
 • Hontalanság kiküszöbölésének az elve
 • Visszaható hatály tilalma (kivéve, ha kedvezőbb)

Állampolgárság keletkezése és megszerzése szerkesztés

Az állampolgárság létrejöhet: Keletkezéssel és megszerzéssel.

Keletkezés esetei: Születés és családjogi tények (ez a kettő a leszármazás elvén alapul, amely a magyar jogban főszabály), valamint a jogalkotó által felállított vélelem alapján. Ezzel szemben a megszerzéssel jön létre az állampolgárság a következő esetekben: Honosítás (ennek van kedvezményes változata is), visszahonosítás és nyilatkozattétel eseteiben.

Születéssel szerkesztés

 • „Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke".
 • A nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha magyar állampolgár és a gyermek közötti leszármazáson alapuló egyenes ági rokoni kapcsolat a gyermek születését követően jön létre.
 • A következő pont egy vélelmen alapul, a területi elv alapján. Ez a keletkezés másik kategóriája!
 • A gyermekek védelmében, a hontalanság megelőzésére a magyar állampolgárságot a törvény vélelmezi: „Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:
– a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét
– az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.

Családjogi tények alapján szerkesztés

 • az apaság és/vagy az anyaság bírói megállapításával, vagy
 • a teljes hatályú apai elismerés, vagy a szülők utólagos házasságkötése által.

Honosítással szerkesztés

Ehhez az öt feltételhez köti az Ápt.:

a) nyolc éven keresztül folyamatosan Magyarországon kell lakni (kiskorú tekintetében ettől el lehet térni, ha az állampolgárságot a szülővel együtt kéri, illetve azt a szülő már megszerezte),

b) a magyar jog szerinti büntetlen előélethez (a kérelmező magyar bíróság előtt büntetőeljárás alatt sem állhat),

c) magyarországi megélhetés és lakóhely biztosítottságához,

d) honosítása Magyarország köz- és nemzetbiztonságát nem sérti,

e) igazolja, hogy magyar nyelven alkotmányos alapismeretekből eredményes vizsgát tett, vagy azt, hogy ez alól a kötelezettség alól a törvény szerint mentesül.

Kedvezményes honosítással szerkesztés

Öt évre csökken a helyben lakás követelménye, a honosítás b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén, , ha

 • Magyarország területén született;
 • kiskorúsága idején létesített Magyarországon lakóhelyet.

Három évre csökken a helyben lakás követelménye, a honosítás b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén, ha

 • magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a másik fél halálával szűnt meg;
 • kiskorú gyermeke magyar állampolgár;
 • magyar állampolgár fogadta örökbe; illetve
 • Magyarországon menekült státuszú, vagy
 • hontalan.

Nem szükséges a magyarországi lakhatás:

A magát magyar nemzetiségűnek valló nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy magyar származását valószínűsíti és magyar nyelvtudását igazolja, ha a honosítás b) és d) pontjában felsorolt feltételeknek megfelel, kedvezményesen honosítható.

Bizonyos esetekben a köztársasági elnök az állampolgársági ügyekért felelős miniszter javaslatára további kedvezményt adhat a honosítás tekintetében (ld. Ápt. 4. § (7) bek.)

Visszahonosítással szerkesztés

Míg honosítást a nem magyar, addig visszahonosítást csak volt magyar állampolgár kérhet, ha a honosítás b) és d) pontjainak feltételeit teljesíti, magyar nyelvtudását igazolja.

Nyilatkozattétel alapján szerkesztés

Ennek értelmében a köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal alanyi jogon visszaszerezheti magyar állampolgárságát az, akit 1945. szeptember 15-e és 1990. május 2-a között ettől megfosztottak, illetve akit e kötelékből elbocsátottak. A nyilatkozat elfogadása esetén az állampolgársági ügyekben eljáró szerv állampolgársági bizonyítványt állít ki. A nyilatkozattevő magyar állampolgársága a nyilatkozattétel napjától keletkezik.

Házasságkötéssel szerkesztés

Jelenleg a honosítás kedvezményes megszerzésének egyik lehetséges útja.

Kedvezményesen honosítható az, aki a honosítás b) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, magyar nyelvtudását igazolja és

 • 10 éve magyar állampolgárral él érvényes házasságban, vagy
 • 5 éve magyar állampolgárral él érvényes házasságban és közös gyermekük született.

A magyar állampolgárság megszűnése szerkesztés

 • Lemondás – a lemondásról szóló nyilatkozat elfogadásának feltételei a hontalanság kiküszöbölése végett következők:
 1. Igazolja a már megszerzett, vagy valószínűleg megszerzendő külföldi állampolgárságát, és
 2. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.

A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.

 • Visszavonással – az állampolgárság visszavonása a születéssel keletkezett magyar állampolgárság esetén nem értelmezhető. Feltételekkel és mérlegelési jog alapján alkalmazható az ellen a személy ellen, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével szerezte meg; e körben jogszabályszegésnek számít: a hamis adatok közlése valamint az adatok és tények elhallgatásával a hatóság félrevezetése. A honosítás visszavonása időtartamhoz is kötött; a jogszabálysértés bizonyítása ellenére sincs helye a visszavonásnak, ha az állampolgárság megszerzésétől számított tíz év már eltelt.

Az állampolgárság visszavonásáról a miniszter előterjesztésére alapján a köztársasági elnök dönt, és a döntést a Magyar Közlönyben is közzé kell tenni. A magyar állampolgárság a határozat közzététele napján szűnik meg. Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv ténymegállapító határozata ellen bírói jogorvoslatra nyílik lehetőség.

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Nagy Alíz: Illiberális állampolgárság. A magyar állampolgárság-politika következményei Erdélyben; ELTE Eötvös, Bp., 2022