Masztelyák Pál

(1863–1905) néptanító

Masztelyák Pál, Marosi (Császlóc, 1863. január 25. – 1905/1906?)[1] néptanító.

Életútja

szerkesztés

Apja Masztelyák István földmíves volt. 1878-ban nyert felvételt az ungvári tanítóképző előkészítő osztályába, melyet 1879-ben elvégzett. 1880 elején felvételi vizsgát tett és a tanítóképzőbe lépett, melynek három osztályát elvégezte és 1882-ben letette a tanképesítő vizsgát a magyar-rutén tannyelvű iskolák tanítására és harmonikus műének vezetésére oklevelet nyert. Első tanítói állomása Gerény község görög-katolikus iskolája volt, majd 1889. szeptember 7-én az antalóci állami és községi iskolára pályázott, melyet el is nyert és mivel az a görög-katolikus kántori hivatallal volt egybekapcsolva, magánúton kántorrá képezte ki magát. 1893-ban a magyar beszéd sikeres tanítása körül kifejtett buzgalma elismeréseül a vallás- és közoktatási miniszter 15 forint jutalmat, mint faiskola kezelőnek a földművelési miniszter 1892-ben kertészeti eszközgyűjteményt, 1893-ban pedig (földhitelintézeti) 100 forintos pályadíjat ítélt neki. Az Ung megyei általános néptanítói egyesületnek másodjegyzője, az ungvári fiók tanítói körnek pedig jegyzője volt. Masztelyák családi nevét 1896-ban Marosira változtatta.[2][3] 1905-ben a radvánci állami elemi iskolához helyezték át.[4]

Cikkei a Magyar Paedagógiai Szemlében (1891. A magyar nyelv tanítása nem magyar ajkú népiskolákban, tekintettel a nemzeti szellem ápolására); a Néptanodában (1893. A beszéd tanítása tekintettel az emberi lélek fejlődési fokozataira); ezeken kívül többször szólt a napirenden levő tanügyi és közgazdasági dolgokhoz a Kelet, Ungvári Közlöny sat. lapokban.

  1. Néptanítók lapja 39. évfolyam, 36. szám, 1906. szeptember 6., 14. old. már arról számol be, hogy Malvin nevű árvájának a kecskeméti országos tanítói árvaházba történő felvételét elrendelték.
  2. Az engedélyt tartalmazó BM rendelet száma/évszáma: 54378/1896. Forrás: MNL-OL 30800. mikrofilm 720. kép 2. karton. Névváltoztatási kimutatások 1896. év 13. oldal 42. sor
  3. Görög katholikus szemle, 1903. december 13., 3. old.
  4. Néptanítók lapja 38. évfolyam, 11. szám, 1905. március 16., 13. old.

További információk

szerkesztés
  • Vaday József: Magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves Albuma. Békéscsaba, 1896. fénynyom. arckép.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.