S mondatok

Wikimédia-listaszócikk


Az S mondatok (az angol Safety rövidítéséből) használatát a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv[1] írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv[2] tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet[3] ültetett át.
(Az egyes S mondatoknál hiányzó magyarázat a törölt, vagy más mondatba áthelyezett biztonsági intézkedésre utal.)

„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S mondatok” magyar nyelvű listája az alábbi (az egyszerű és az összetett mondatok külön listában):

Egyszerű S mondatok

szerkesztés
(S1) Elzárva tartandó.
(S2) Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S3 Hűvös helyen tartandó.
S4 Lakóterülettől távol tartandó.
S5 … alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).
S6 … alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).
S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
S8 Az edényzet szárazon tartandó.
S9 Az edényzet jól szellőző helyen tartandó.
S12 A tartályt nem szabad légmentesen lezárni.
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S14 …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg].
S15 Hőhatástól távol tartandó.
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás.
S17 Éghető anyagoktól távol tartandó.
S18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.
S20 Használat közben enni, inni nem szabad.
S21 Használat közben tilos a dohányzás.
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S25 Kerülni kell a szembejutást.
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.
S28 Ha az anyag a bőrre kerül, …-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).
S29 Csatornába engedni nem szabad.
S30 Soha nem szabad vízzel keverni.
S33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S36 Megfelelő védőruházatot kell viselni.
S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
S39 Szem-/arcvédőt kell viselni.
S40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat …-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).
S41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
S42 Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg).
S43 Tűz esetén …-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni.
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S47 …°C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg).
S48 …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).
S49 Csak az eredeti edényzetben tárolható.
S50 …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).
S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.
S52 Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható.
S53 Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges.
S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
S59 A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.
S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.)
S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
S63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat.
S64 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

Összetett S mondatok

szerkesztés
(S1/2) Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S3/14 Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].
S3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.
S3/7/9 – (Törölve)
S3/9 – (Törölve)
S3/9/14 Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].
S3/9/14/49 Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].
S3/9/49 Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényben tárolható.
S7/47 Az edényzet légmentesen lezárva …°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
S7/8 Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.
S7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőző helyen tartandó.
S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S27/28 Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).
S29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S36/39 Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni.
S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.
S47/49 …°C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
  1. A Tanács 47/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
  2. A Bizottság 2001/59/EK irányelve (2001. augusztus 6.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról
  3. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Lásd még

szerkesztés

Külső hivatkozások

szerkesztés