Anzu54

Csatlakozott ekkor: 2007. január 4.
Би Азийн хэлэнд их дуртай. Хэдэн жилийн өмнөөс  монгол  хэл, япон  хэл сурч эхэлсэн.  Одоо солонгос хэл  сурч байна。Бас манж хэл, айну хэл, хятад хэл, вьетнам хэл сонирхож байна.
Одоо Японд сууж байна . Хэзээ  нэг  цагт, Монголд очих санатай.
 
᠀ ᠮᠢᠨᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠯᠪᠧᠺᠧᠷ᠂ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠠᠨᠳᠷᠠᠱ᠃
ᠪᠢ ᠠᠽᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠨᠭᠭᠤᠰ ᠬᠡᠯ ᠰᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯ᠂ ᠠᠢᠢᠨᠦ ᠬᠡᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠬᠡᠯ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠤᠳᠥ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠬᠡᠵᠢᠶ ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠳᠦ ᠡᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠅
 
== Eddig az alábbi munkáim jelentek meg a Wikipédiában: ==
249

szerkesztés