Szerkesztő:Ssycell/próbalap

Magyarország nemesi családjaiSzerkesztés

Ez a lista a magyar nemesi családok névsorát foglalja össze Kempelen Béla és Nagy Iván művei alapján. A lista folyamatosan frissüll

Családnév Rang Címer Megjegyzés Családtagok
Aágh, Ágh ? - - -
bisztrai Aáron nemes Címerpajzsa kék, benne zöld halmon egyenesen ágaskodó kígyó, sisakdísze repülésre kész galamb, takarói kék-arany és vörös-ezüst színezetűek. Címer Az előnév nem a család nemesi birtokára, hanem a származásukra utal: Bisztra a mai Románia területén lévő település. A nemeslevelüket 1701-ben kapták I. Lipót ideje alatt. Aáron Péter Pál (1709-1764), gk. püspök

Aáron Tivadar (1803-1867), prépost

baranthali Aba nemes Címerpajzsa először függőlegesen oszlik kétfelé. A jobb oldali osztály ismét vízszintesen kétfelé. Ennek felső zöld mezején fészken ülő pelikán szoptatja fiait, fejét öt láng köríti; az alsó zöld mezőn Magyarország négy fehér folyama hullámzik, melyeken át rézsútos vörös vonalon öt csillag fénylik. A bal oldali sárga mezőben páncélos vitéz áll, baljában lándzsát tartva. A pajzson jobb felé fordítva hadi sisak van, melyen sárga szárnyú páncélos nemtő jobbjában liliomot tart. A sisakról leömlő foszlányok jobbról arany-vörös, balról ezüst-kék. Címer Aba István 1793-ban kapta nemeslevelét I. Ferenc ideje alatt. Aba István (?-1801), kamarai levéltári tiszt
mellétei Abacs nemes - A Mellétei nemzetségből származott család, amely valószínűleg már a XVII. század második felében kihalt. -
tordai Abács nemes - Erdélyi család, melynek tagja, Abács Ferenc Torda megyében 1793-ban hódolati esküt tett. A család tagjai hunyadi előnévvel is megjelennek. Valószínűleg ezen családnál is a megjelent előnevek a lakhelyeikre utalnak, ezért eltérőek.

A családhoz neves református egyházi személyek köthetők.

Abacs János (1745/46-1815), püspök

Abacs János, aranyosgerendi lelkész

Abacs Márton, lelkész

abódi Abádi nemes - Abádi György 1661-ban hódolati esküt tett a rendek között. 1809-ban Abádi József Szolnok megyében igazolta nemességét. -
Abádi nemes - Ebből a családból az 1754-55 évi országos nemesi összeírásban Borsod megyében Abádi János és Mihály jegyzett fel. Nem bizonyított, hogy rokonságban van a többi itt szereplő Abádi családokkal. -
Abádi nemes Címerpecsétről van leolvasva. Szerepel rajta egy mindkét mellső lábában zászlót tartó oroszlán, a sisakdísz pedig maga az oroszlán. Az említett címerpecsét 1741-ből származik. Közelebbi információt nem tudni erről a családról. Nem bizonyított, hogy rokonságban van a többi itt szereplő Abádi családokkal. -
nagyabafalvi és felsőlehotai Abaffy nemes Abaffy László 1717-ből való címerpecsétjét leolvasva: ezüsttel és kékkel jobbharánt vágott pajzsban könyöklő páncélos kar kardot tart, melynek helyére turbános vérző török fej van szúrva, a kézfő előtt kengyelvas, a pajzsfőben jobbról az ezüst mezőben arany csillag, balról a kék mezőben befelé fordult ezüst félhold; a sisakdísz egy fehér galamb, mely csőrében zöld ágat tart; takarók zöld-arany és kék-ezüst színezetűek. De címerbővítések miatt több verzióban is megjelenik a család címere. Címer A Pok nemzetség-ből származó régi család, mely első lakhelye Győr megyében volt, ám birtokadományok útján jelentős vagyont szerezve elszármazott onnan. Nevük megjelenik 1379-ben, 1465-ben, 1585-ben is birtokadományozásokat összefoglaló dokumentumokban. 1610-ben II. Mátyás részesítette címerbővítésben. Az 1754-55 évi országos nemesi összeírásban Árva megyében Abaffy András, György, József, János özvegye Gruber Jozefa és fia Károly, Gömör megyében pedig Pál és Sándor volt lejegyezve.- Abaffy Ferenc (1732-1817), Árva vármegyei alispán

Abaffy József (1709-1793), Árva vármegyei alispán

abásfalvi Abásfalvy nemes - A XVII. század végén kihalt erdélyi család. -
Abbiate báró Címerpajzsa négyelt; az első és negyedik rész zölddel és arannyal ötször vágott mező; a második és a harmadik ezüst mezőben fekete sas található; két sisakdísze van: a jobboldalinak dísze három színű – zöld-arany-zöld – strucctoll, mindegyikből egy-egy zölddel és arannyal ötször vágott arany nyelű zászló nő ki; takarói zöld-arany; a másiké: a strucctollak hasonlók, mint a jobboldalon, de mögöttük növekvő sas található, takarók: fekete-ezüst színezetűek; a pajzstartó két oroszlán. Címer Abbiate Rókus Lipót kapta a bárói méltóságot 1726-ban III. Károly-tól. A család származásáról nincs más adat feltüntetve. Minden bizonnyal nem magyar származású família.- -
Abdua őrgróf és báró - Abdua József 1683-ban nyert honosítást (indigenatus) I. Lipóttól. Ennek értelmében nem magyar származású família, eredete eddig ismeretlen. -
abensbergi és trauni Abensberg-Traun gróf Ennek a címernek nincs még leírása. Címer A család eredeti neve Traun, mely Traun városára, mint származási helyre utal. A család első említése 1114-ben történt meg. Előkelő felső-ausztriai család. Abensperg-Traun Ernő 1657-ben nyert honosítást (indigenatus). A család a magyar főrendháznak örökös tagja volt. Később magyar főnemesi családokkal is házasultak, mint például a Bethlen vagy a Révay családdal. Abensberg-Traun Ottó Ferdinánd (1677-1748), tábornagy
Abensperger nemes Ennek a címernek nincs még leírása. Pest megye levéltárában található meg ennek a családnak a címerpecsétje, de egyéb információ nincs tagjairól, illetve származásáról. Minden bizonnyal germán gyökerekkel rendelkeznek. -
Ábel nemes Hasított, bal felében vágott pajzs; jobbról vörös mezőben kétfarkú arany oroszlán jobb kezében kardot, bal kezében arany koronát tart; balról a felső kék mezőben liliom, az alsó vörös mezőben hármas zöld halom, mindegyiken háromlevelű lóhere; sisakdísz az oroszlán; a takarók vörös-arany és kék-ezüst színezetűek. Címer A nemeslevelet Ábel János a kurucok ellen harcoló soproni kapitány nyerte el élete kockáztatása végett 1722-ben III. Károly-tól.- -
székesfehérvári Ábel nemes Címerpajzsa vörös kék ékkel, melyben két ezüst szikla között híd, alatta folyó folyik, felette csillag lebeg; a vörös mezőben egy-egy befelé fordult ezüst egyszarvú; sisakdísz: növekvő fekete sas; takarók: vörös-ezüst és kék-ezüst színezetűek. Címer Nemeslevelet Ábel Károly marosszéki esküdt kapott 1774-ben Mária Teréziá-tól. Ábel Károly felesége csapói Kun Zsuzsanna volt, aki korábban báró Jósika Dávid felesége volt.- -
Ábel nemes Ennek a címernek nincs még leírása. Címerpecsétje Nyitra megye levéltárában volt megtalálható. A család tagjai nemesi összeírásokban fordulnak elő. -
lilienbergi Abele báró Címer négyelt pajzs szívpajzzsal; az első és negyedik mező fehér-feketével kockázott; a második és a harmadik ezüst-vörössel vágott mezőben jobbra fordult koronás arany griff jobbjában három virágszálat tart; a fekete szívpajzsban ezüst liliom; három sisak; a középsőnek dísze: a liliom, a jobboldalié: balra fordult növekvő fekete sas, a baloldalié: a griff növekvő alakban; a takarók színei nem tisztázottak. Címer Kempelen Béla szerint krajnai eredetű család, de Nagy Iván osztráknak írja le. 1681-ben häckingeni Abele Kristóf birodalmi lovag magyar honosítást (indigenatus) nyert el. A család 1708-ban lett bárói rangra emelve. -
ábeli Abeli nemes Ennek a címernek nincs még leírása. A család eddig biztosan elismert tagja Abeli János, aki 1410 körül volt Tolna megye alispánja. Az ő címerpecsétjéből eredeztethető családjának nemesi mivoltja. -
Abfalter, Apfeltrern ? - - -
Abhortis, Augusztini nemes - A családból egyesek az Abhortis vezetéknevet viselték az ab Hortis előnév után. Az 1754-55. évi országos nemesi összeíráskor Borsod megyében Abhortis Sámuel, Szepes megyében Abhortis Sámuel és János volt feljegyezve.

A családból jeles természettudósok származtak.

Augusztini Sámuel (1729-1892), lelkész, botanikus, romológus

Augusztini Keresztély (1598-1650), orvos

Augusztini Sámuel, poprádi lelkész

Ablonczy nemes - A család nemességi egy 1392-es kiváltságlevélen alapszik, melyet Luxemburgi Zsigmondtól kaptak. Mátyás király erősítette meg új adománylevéllel Ablonc nevű birtokukat. A család leszármazottai megtalálhatók voltak Gömör, Heves és Zemplén megyében. -
Abner nemes - 1792-ben Abner Bogdán tett hódolati esküt Hunyad megyében. -
dálnoki Abód((i) nemes - Székely eredetű család. Gyalogságot 1608-ban Abódi Gergely nyert. 1622-ben kapott Abód Péter és Abód Máté lófőségi méltóságot. Abód László, dálnoki bíró
Abódi nemes Címerpajzsában kék mezőben kerékküllőn növekvő oroszlán; takarói kék-arany és vörös-ezüst színezetűek. Címer 1576-ban kapott Abódi András nemeslevelet. -
makkfalvi Abódi nemes - Székely eredetű család. Gyalogságot 1608-ban nyert Abódi István és Abódi János. -
vajai Abódi nemes - Székely eredetű család. 1655-ben emelték lófőségre Abódi Jánost. -
alpári Abonyi nemes Kék pajzsban zöld halmon kétfarkú arany oroszlán jobbjában három búzakalászt tart; sisakdísz: vörös ruhás földművesember jobbjában három búzakalásszal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A család első ismert őse Abonyi Mihály és István volt (testvérpár), akik 1665-ben nyertek nemeslevelet az Orosz-családdal együtt, melyet Borsod megye hirdetett ki. A család a testvérpár által két ágra lett elosztva: a rimaszombatira és a mezőcsátira. Abonyi Imre (1817-1884), postafelügyelő

Abonyi Emil (1847-1929), miniszteri tanácsos

Abonyi nemes Ennek a címernek nincs még leírása. Abonyi Mátyás 1668-ban kapta meg címeres nemeslevelét, melyet Abaúj megye hirdetett ki. Valószínűleg Abonyi András az 1754-55. évi országos nemesi összeírásban előforduló személy Abaúj megyéből ennek a családnak a leszármazottja volt. -
Abonyi nemes - Az 1754-55. évi országos nemesi összeírásban Hont megyében lejegyzett Abonyi István, János és Mihály. -
borsovai Abos nemes Vörös pajzsban zöld halmon két gyümölcsfa között vadászeb áll; sisakdísze két zöld ág között (melyek félhold módjára összehajolnak) lévő vadászeb; takarók: zöld-arany és vörös-ezüst színezetűek. Címer 1742-ben nyerte el nemeslevelét Abos Ferenc Mária Teréziától. Nem bizonyított, hogy rokonságban van az itt megjelenő csíkjenőfalvi Abos családdal. -
csíkjenőfalvi Abos nemes - Székely eredetű család. Abos Mihály 1655-ben nyerte el nemeslevelét. Nem bizonyított, hogy rokonságban van az itt megjelenő borsovai Abos családdal. -
jánosfalvi Abos nemes - Nemességét 1656-ban nyerte el a család. Egyéb információ nincs feltüntetve erről a családról. -
felesfalvi Ábrahám nemes - Nemességét 1570-ben nyerte el a család. Egyéb információ nincs feltüntetve erről a családról. -
makói Ábrahám nemes Kék pajzsban hármas zöld halmon könyöklő páncélos kar egyenes karddal. Takarók: arany–kék, ezüst–vörös. Címer Nemességét 1607-ben nyerte el a Ábrahám/Ábrám György. -
sepsiszentkirályi Ábrahám, Kilyéni nemes Vörös pajzsban zöld halmon két leopárd bal első lábukkal földre szegezett vörös lobogós zászlót tartanak, a jobboldali felemelt jobbjában véres görbe kardot, a baloldali pedig a zászló rúdja mentén puskát tart; zárt sisak; takarók: különböző színek (vörös-ezüst, kék-arany?). Címer Nemességét 1611-ben nyerte el Ábrahám István. -
gerendi Ábrahám nemes Arany pajzsban zöld halmon zöld golyó fölött fehér lovon ülő vitéz ugrat át, jobbjában kardot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Nemességet 1662-ben nyerte el Ábrahám Mihály. -
Ábrahám nemes Címerpajzsában ezüstben kopasz fejű, nagy szakállú, arany szegélyű vörös tógás, arany öves, fekete csizmás, testével kissé balra hajlott, de fejét kissé jobbra forditó öregember kinyújtott jobbjában három hosszú szárú búzakalászt, baljában zöld leveles két érett fürtű szőlővesszőt tart; sisakdísz: kezében az arany búzakalászokat tartó vörös ruhás könyöklő kar; takarók: vörös-arany, vörös-ezüst. Címer Nemességét 1760-ban nyerte el Ábrahám Ádám, és felesége, Gyarmathy Éva, valamint gyermekeik. -
felei Ábrahám, Ábrán nemes Címer: kerek pajzsban kar egyenes karddal. Címer A család nemessége ősi székely jogon alapszik. -
köröspataki Ábrahám nemes - A XVIII. század elején kihalt család. -
lemhényi Ábrahám nemes - Kővár vidéke 1669. évi nemesi összeírásáben előfordul Ábrahám Simon. -
nagyenyedi Ábrahám nemes Ennek a címernek még nincs leírása. Ábrahám István 1715-ös címerpecsétjét a marosvásárhelyi gróf Teleky-levéltárban őrizték. -
Ábrahám, Bagossy nemes - A Bihar megyei Bagosról származó család, ahonnét a Bagossy név is rajta maradt. 1747-ben Kenderesen lakott András fia: Pál, akinek nemesi voltáról egyetlen egy tanú tanúskodott. -
Ábrahám nemes - Ábrahám János 1793-ban tett Torda megyében hódolati esküt. Nemességét 1807-ben Ábrahám Péter igazolta. -
Ábrahámfalvy, Tőke nemes Ennek a címernek nincs még leírása. Nemességét 1431-ben szerezte meg. -
Ábrahámffy nemes Hasított, jobb felében vágott pajzs; jobbról a felső arany mezőben három ezüst A betűvel rakott jobbharánt vörös pólya; az alsó vörös mezőben három (2+1) arany kéve; balról kék mezőben aranyszarvú és körmű jobbra ágaskodó kos; sisakdísz: babérral körülfont kardot tartó páncélos kar; takarók: vörös-arany, kék-ezüst színűek. Nemeslevelét 1700-ban kapta Ábrahámffy József Mária Teréziától. -
gerlai Ábrahámffy nemes Páncélos könyöklő kar leveles koronát tart, a koronán kereszt található. Ábrahámffy Gáspár 1678. évi címerpecsétje után. Címer Régi család. Neve Ábránffyként előfordul. Az első dokumentumok 1350-ben Fehér, 1383-ban Békés megyei lakhelyre utalnak. -
Ábrahámffy, Abrahamides nemes Ennek a címernek nincs még leírása. Ábrahámffy Zsigmond 1699-ból származó címerpecsétje a Nyitra megyei levéltár tulajdonában volt. Nyitra megyéből származó család, Vágújhely-en éltek.- -
Ábrahámovics nemes Kék pajzsban zöld halmon ezüst torony nyitott kapu három orommal szerepel, melyekben keresztbe tett ezüst zászlók találhatók. A sisakdísz ezüst sujtásos, kék ruhás kar kardot tart. A takarók kék-ezüst színűek. Valószínűleg szláv eredetű család. Ábrahámovics Villimir hadnagy és felesége, Pevavina Angéla kapott nemeslevelet 1751-ben a család képviseletében. -
Ábrahámovics nemes Négyelt pajzs, az első vörös mezőben jobbra fordult bal lábán álló daru, a második és a harmadik kék mezőben keresztbe tett kard, a negyedik vörös mezőben három vízszintes pólya. A sisakdísz növekvő koronás oroszlán. A takarók vörös-ezüst és kék-ezüst színűek. Ábrahámovics Timót bánáti határőrvidéken szolgáló őrnagy nyert nemeslevelet 1826-ban feleségével, Athanasievics Macénával, és gyermekeivel. -
Ábrahámy nemes Ennek a címernek még nincs leírása. Ábrahámy György és János nyert 1622-ben címeres nemeslevelet, melyet Gömör megye hirdetett ki. Leszármazottaik naprágy-i lakosok voltak 1703-ban.- -
Ábrahámy, Falusy nemes Ennek a címernek még nincs leírása. Ábrahámy Péter 1632-ben nyert címeres nemeslevelet, melyet Vas megye hirdetett ki. A család vezetékneve Falusy formában is előfordul. -
Ábrahámy, Ábrahámik nemes Kék pajzsban zöld halmon fiait vérével tápláló pelikán. Sisakdísze maga a pelikán. Takarói kék-arany és a vörös-ezüst színűek. A nemeslevelet 1666-ban Ábrahámy Mihály, és felesége, Repka Zsófia nyerte meg, melyet Gömör megye hirdetett ki. 1785-ben leszármazottai sztárnyai és vasaspusztai lakosok. A család iratai a Gömör megyei múzeumban voltak megtalálhatók. -
ehrenbergi Ábrahámy nemes Kék pólyás pajzs, a felső vörös mezőben fénylő ruhába öltözött férfi jobbjában kardot, baljában bikafejet tart. Az alsó kék mezőben csőrében olajágat tartó galamb van. A pólyában három arany csillag található. Sisakdísze egy vár, melyen daru áll, jobbjában követ, csőrében aranygyűrűt tart. A takarók színei nincsenek megnevezve. Ábrahámy Jakab az erdélyi kancellária hites jegyzője nyerte el a nemeslevelet 1721-ben I. Lipót által. A címert ehrenbergi Christoph Sámuel szebeni szenátor és felesége, Ábrahámi Katalin részére adományzott címerrel bővített ősi címert nyerte el. -
Ábrám nemes - A család a nemességét 1610-ben nyerte el. -
Ábrám nemes - A család a nemességét 1656-ban nyerte el.
almási Ábrám nemes - Kihalt nemesi család. -
szentmihályi Abramowcz nemes Kék pajzsba álló farkas szájában félf ehér bárányt tart, a pajzsfőben jobbról csillag, balról félhold díszeleg. A sisakdísz egy beazonosítatlan fekete madár. A takarók zöld-arany és vörös-arany színezetűek. A család nemességét Abramowcz Bálint nyerte el 1498-ban. -
hosszúaszói Ábrán nemes Kék pajzsban fekvő oroszlánon páncélos férfi áll, jobb kezében bárdot, bal kezében leveles koronát tart. Takarói feltételezhetően kék-arany és a vörös-ezüst színűek. A család nemességét Ábrán János nyerte el 1610-ben. -
csíkszentgyörgyi Ábrán nemes - A család nemességét Ábrán János nyerte el 1655-ben. -
dályai Ábrán nemes 1825-ös címerpecsétje szerint: kék pajzsban könyöklő páncélos kar kardot tart. Régi székely család. -
Ábránfalvi nemes - Hajdu Péter felesége, Ábránfalvi Katalin Fenyéden két jobbágytelket kapott birtokadomány gyanánt 1653-ban. -
sárdi Ábrány, Ábrahány nemes Kék pajzsban koronán véres kardot és három búzakalászt tartó páncélos kar könyököl. A takarók kék-arany és vörös-ezüst színezetűek. A család nemességét Ábrány Gáspár nyerte el 1618-ban. -
Ábrány, Ábrányi nemes - A XVI. és a XVII. században Békés megyében élt család. -
ábrányi Ábrány nemes Ennek a címernek nincs még leírása. Ábrány István 1697-es címerpecsétjét a gróf Teleki család marosvásárhelyi levéltárában őrizték. - -
lászlófalvi Ábrányi, Eördögh ? - - -
Abrudbányai nemes - A család a nemességét 1636-ban nyerte el. -
Ábrys nemes - A család nemességét Ábrys Jakab, és lánya, Ábrys Katalin nyerte el 1570-ben. Jóllehet, hogy ez már egy fiúágon kihalt család. -
Abt nemes Négyelt címerpajzs: az első és a negyedik fekete pólyával vágott arany mező, a pólyában arany csillag található. A második kék mezőben álló bányász felemelt jobbjában kalapácsot és pörölyt tart. A harmadik kék mezőben balra fordult kétfarkú oroszlán. Két sisakdísz: a jobboldalinak dísze két zárt sasszárny, külső arany oldala fekete pólyával vágva, a pólyában csillag található. A baloldali sisakdísz növekvő bányász jobbjában hevérpálcát tart. Takarói fekete-arany és kék-arany színezetűek. Címer A család nemességét 1871-ben nyerte el Abt János bányatanácsos. Az predikátumot 1872-ben kapták meg. A család bajor eredetű, ősük, Abt Ádám Münchenből költözött Magyarországra, ahol Oravicán telepedett le. Abt Ernő (1832-1894), törvényszéki bíró

Abt János (1839-1897), honvéd százados

zaubersheimi Achilles báró Ennek a címernek nincs még leírása. Achilles Lajos báró 1716-ban nyert honosítást (indigenatus). -
nagykörtvélyesi Achim nemes Ennek a címernek nincs még leírása. Achim Tódor Apaffy Mihály fejedelemtől kapott címeres nemeslevelet. A család Vetés településen élt. -
Achleb, Gathal ? - A családra vonatkozó leszármazási táblák Pest megye levéltárában voltak megtalálhatóak. Egyéb adat nincs a családról. -
kisberszói Acris nemes - Kővár vidékéről származó 1669-ben nemesi összeírásban jelent meg Acris János, és fia, Lázár. -
Ács, Literáti nemes Kék pajzsban zöld halmon sas jobbjával egy galambot nyom a földhöz. A sisakdísz egy könyöklő kar, mely zászlót és három darutollat tart. Takaróinak színezetei nincsenek megállapítva. A család nemességét 1619-ben nyerte el Ács Benedek, és testvére, Mihály. A nemeslevelet Bihar megye hirdette ki, ám később, 1750-ben Heves megyében is előfordultak leszármazottaik. -
Ács, Békésy nemes Kék pajzsban zöld halmon fekete lovon vágtázó páncélos vitéz jobb kezében kardot tart. A ló alatt levágott török fej fekszik. Takarói nincsenek leírva. Nemeslevelüket 1613-ban nyerte el Ács Mihály, és nővére, Zsófia. -
Ács nemes Kék pajzsban zöld halmon álló farkas jobbjában kardot tart. A sisakdísz vörös ruhás könyöklő kar karddal. A takarói kék-arany és vörös-ezüst színezetűek. Nemeslevelüket 1635-ben nyerte el Ács Mátyás, és neki testvérei és valamint lánya, Ilona. -
Ács nemes Ennek a címernek nincs még leírása. A család nemességét 1637-ben nyerte el Ács Tamás, nemeslevelüket Vas megye hirdette ki. A családból József fiai 1795-ben nemességvitató pert nyertek meg. -
nagyszelindi Ács nemes - Nemességüket 1651-ben nyerte el Ács János, György és Mihály. -
gaurai Ács nemes Ennek a címernek nincs még leírása. A nemeslevelet 1658-ban nyerte el Ács János. -
Ács nemes - A nemességet 1687-ben nyerték el. -
Ács nemes Vörös mezőben zöld hármas halmon koronán nyugvó kék ruhás könyöklő kar kardot és szőlőfürtöt tart. A sisakdísz maga a kar. A takarók vörös-ezüst színűek. 1699-ben nyerte el a nemeslevelet Ács Gergely és családja. A család Heves megyében is előfordult. -
Ács, Kis nemes Kék pajzsban hármas zöld halmon nyakán nyíllal átlőtt szarvas. A sisakdísz a növekvő szarvas. A takarók vörös-ezüst és kék-arany színezetűek. 1700-ban Ács Pál nyerte el a nemeslevelet. Borberekről származnak. -

Csillagkeresztes hölgyek listájaSzerkesztés

1790:

 • gróf Patatich Miklósné Patatich Prudentia grófnő
 • Splényi József felesége, Újfalussy Gabriella grófnő (????-1828)
 • gróf Haller Pál felesége, Haller Zsófia grófnő
 • gróf Csáky János felesége, Révay Anna bárónő
 • gróf Sándor Vince vagy Sándor Móric felesége, Szapáry M. Anna vagy Szapáry Mária grófnő
 • gróf Forgách Miklós felesége, Pinelli Jozefa grófnő
 • herceg Esterházy Gábor felesége, Grassalkovich Klára grófnő (1735-1803)
 • gróf Aspremont János Gobert felesége, Batthány Regina grófnő (1754-1816)
 • gróf Berényi felesége, Pálffy ??? grófnő
 • gróf Schmidegg Ferenc felesége, Dessewffy Franciska grófnő (1760-1831)
 • gróf Dürfort felesége, ??? Bethune márkinő
 • gróf Michael Johann Nepomuck von Althann felesége, Giovanna Doria márkinő (1764-1812)
 • gróf Veteraniné gróf Korsenszky
 • gróf Volpariné gróf Petrucci
 • márki Audellarrené márki de Berbis
 • báró Bourgetné báró Kaldschmidt
 • báró Lililenné báró Oberg
 • gróf Miacinszkáné báró Stein
 • Charlotte du Sailland Ximenes d'Aragona
 • Maria Donado Fiaschi
 • gróf Rudolfo Zauli felesége, Giovanna Bertoni grófnő (1761-1841)
 • vikomt Ruffo Calabrené Berthuis
 • márki Preturoné Cervini
 • gróf Sternberg Ferenc József felesége, Schönborn Fáni grófnő (????-????)
 • gróf Josef Franz von Wallis felesége, Marie Ludvika Waldstein grófnő (1768-1826)
 • Christian von Stubenberg felesége, Maria Anna von Saurau grófnő (1765-1828)
 • gród Lodron de Lateranoné gróf Thürheim


1791:

báró Berényiné gróf Pálffy ???

gróf Attemsné gróf Orsini Blagai ???

gróf Schmidegg Ferenc, Dessewffy Franciska grófnő

báró Waidmansdorfné gróf Rindsmaul

báró Skrebenszkyné báró Hemm

báró Riesenfelsné báró Huben

báró Geilsbergné gróf Eichhold

gróf Miremontné Auburgo Marchise

herceg Oettingen Wallerstein Ernőné herceg Würtemberg Vilma Friderika

herceg Lichtensteinné gróf Khevenhüller

herceg Fürstenbergné gróf Zierotin

gróf Thurnné báró Gumpenberg

gróf Erdődyné gróf Pálffy

gróf Neipergné gróf Viesler

gróf Wolkensteinné gróf Starhemberg

gróf Trautmansdorfné gróf Attems

gróf Thunné gróf Attems

gróf Berényiné gróf Batthyány

gróf Taffné Haugvicz

gróf Kolonics Mária

gróf Haller Józsefné gróf Koháry Mária Teréz

gróf Taffné gróf Ilarsch

gróf Illésházyné Istvánné gróf Barkóczy Terézia

márki Lianoné báró Adelmann

gróf Casatiné gróf Cambarana

báró Rottbergné báró Baaden

gróf Lubienszkané gróf Bielinszka

gróf Sauerné báró Metsch

gróf Lambergné gróf Salm

gróf Pergenné gróf Galler

gróf Sauerné gróf Heissenstamm

gróf Keglevich Ádámné báró Orczy Teréz

gróf Nádasdy Tamásné gróf Jozefa von Lichtenberg

gróf Andrássy Károlyné gróf Batthyány Szerafina

gróf Festetich Ferencné gróf Batthyány Franciska

gróf Csáky Emanuelné gróf Szirmay Anna

gróf Nádasdyné gróf Aichbigl

gróf Szirmay Antalné gróf Erdődy Anna

gróf Brecheinwillené gróf Defours

gróf Castellné báró Skribenszky

gróf Wrth Anna Borbála

gróf Etzdorfné báró Raszler

Altenfrankingné gróf Fugger

Magdalena Marchise Zambecari Scappi

Piccolomni Pignatelli hercegnő Anna

Johanna Marquise Pignatelli Gallatone

Folkersam Eva született Oskierka

1792