A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya

A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (a jogszabályban eredetileg Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya) az ENSZ Közgyűlése által 1966. december 16-án elfogadott egyezmény. 1976. március 23-án lépett hatályba. 2014-ig 168 állam erősítette meg, ma már a ratifikáló államok között található az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság is. Az egyezségokmányhoz tartozó Első kiegészítő jegyzőkönyvet,[1] amely egyéni panaszjogot biztosít, 114 állam ratifikálta, míg a halálbüntetés eltörléséről rendelkező Második kiegészítő jegyzőkönyvet[2] 36 állam erősítette meg. Magyarország 1974. január 17-én csatlakozott az Egyezségokmányhoz, az Első Fakultatív Jegyzőkönyvet 1988. szeptember 7-én, míg a Második Fakultatív Jegyzőkönyvet 1994. február 24-én ratifikálta.[3] Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatához képest az egyezségokmány szövegéből hiányzik a tulajdonhoz és a menedékhez való jog. Bővült viszont a védett jogok köre a gyermek és a kisebbségi személyek jogaival.[4]

Összefoglaló Szerkesztés

Az egyezségokmányban felsorolt jogok alanya az állam területén jogszerűen tartózkodó személy. Az egyezményben foglalt jogok megkülönböztethetőek aszerint, hogy meghatározott feltételek mellett korlátozhatóak-e vagy egyáltalán nem korlátozhatóak. Eszerint a jogok három csoportra oszthatók:

  1. Semmilyen körülmények között, még szükségállapot idején sem korlátozható jogok: abszolút jogok.
  2. Normális körülmények között nem, szükségállapot esetén azonban korlátozható jogok.
  3. Normális körülmények között korlátozható jogok.

Szükségállapot esetén sem lehet korlátozni vagy eltörölni az élethez és a jogképességhez való jogot, a kínzás, megalázó, embertelen bánásmód valamint a rabszolgaság és a szolgaság tilalmát, továbbá tiszteletben kell tartani a nullum crimen sine lege elvét. Normális körülmények között is korlátozható a véleménynyilvánítás szabadsága, az egyesülési jog, a békés gyülekezés joga, a közügyek vitelében való részvétel joga és a külföldiek szabad mozgáshoz való joga.[5] Ezen jogok kizárólag törvényben megállapított esetekben korlátozhatóak, és akkor, ha ez a korlátozás a nemzetbiztonság, közrend, közbiztonság, közegészségügy, közerkölcs vagy mások jogainak tiszteletben tartása érdekében szükséges.[6]

Az egyezségokmány rendelkezései Szerkesztés

A polgári és politikai nemzetközi egyezségokmány az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szerkezetét követi. Hat részből és ötvenhárom cikkből áll.

1. rész Szerkesztés

1. cikk Szerkesztés

Elismeri, hogy minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket. Céljai elérése érdekében minden nép szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől. Az Egyezségokmányban részes államok előmozdítják a népek önrendelkezési jogának megvalósítását, s ezt a jogot az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezéseivel összhangban tiszteletben tartják.[7]

2. rész Szerkesztés

2. cikk - 5. cikk Szerkesztés

Az Egyezségokmányban részes, valamennyi állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá tartozó minden személy számára az Egyezségokmányban elismert jogokat, minden megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Biztosítja továbbá az Egyezségokmányban meghatározott valamennyi polgári és politikai jog tekintetében a férfiak és nők egyenjogúságát. Megállapítja, hogy egyetlen rendelkezés sem ad felhatalmazást valamely személynek vagy csoportnak a benne foglalt jogok megsemmisítésére vagy megengedett mértéken túli korlátozásra.[8]

3. rész Szerkesztés

6. cikk - 27. cikk Szerkesztés

A 3. rész rendelkezik az élethez és emberi méltósághoz való jogról, mely kapcsán kimondja, hogy minden emberi lénynek veleszületett joga van az életre, e jogot a törvénynek védelmeznie kell. Senkit sem lehet életétől önkényesen megfosztani. Halálbüntetést nem lehet kiszabni a 18. életévüket be nem töltött személyek által elkövetett bűncselekmények miatt, és azt terhes nőkön nem lehet végrehajtani. Senkit sem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni. Kimondja a rabszolgaság és szolgaság tilalmát: "Senkit sem lehet rabszolgaságban tartani; a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem minden formájában tilos. Senkit sem lehet szolgaságban tartani." Minden embernek joga van a személyes szabadsághoz, illetve a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához. A törvény előtti egyenlőségről és a nullum crimen sege elvről is rendelkezik ez a rész. A 18. cikk kimondja, hogy mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy meggyőződését vallásos cselekmények és szertartások végzése útján akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa, gyakorolhassa és taníthassa. A 19. cikktől pedig rendelkezik a véleménynyilvánítás szabadságáról, a békés gyülekezési-,egyesülési-és a közügyek vitelében való részvétel jogáról.[9]

4. rész Szerkesztés

28. cikk - 45. cikk Szerkesztés

Ez a rész szabályozza az Emberi Jogi Bizottság létrehozását és működtetését, az államok időszaki jelentéstételi kötelezettségét, valamint az államközi panasz kivizsgálásának lehetőségét is.[10]

5. rész Szerkesztés

46. cikk - 47. cikk Szerkesztés

Egyértelművé teszi, hogy az Egyezségokmány egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az csorbítaná az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a szakosított intézmények alapszabályzatainak azokat a rendelkezéseit, amelyek meghatározzák az Egyesült Nemzetek különböző szerveinek és szakosított intézményeinek az Egyezségokmányban érintett kérdésekkel kapcsolatos felelősségét. Továbbá hangsúlyozza, hogy az Egyezségokmány egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az csorbítaná a népek veleszületett jogát arra, hogy teljes mértékben és szabadon élvezzék és felhasználják természeti kincseiket és erőforrásaikat.[11]

6. rész Szerkesztés

48. cikk - 53. cikk Szerkesztés

A 6. rész szabályozza az Egyezségokmány hatályba lépést, módosítását illetve az államok általi megerősítését. Az Egyezségokmányt az Egyesült Nemzetek tagállamai, illetőleg bármely szakosított intézményének tagállamai, a Nemzetközi Bíróság Alapszabályában részes államok, valamint azok az államok írhatják alá, amelyeket az Egyesült Nemzetek Közgyűlése felkért arra, hogy az Egyezségokmányban részesek legyenek. Az Egyezségokmányt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál kell letétbe helyezni. Az Egyezségokmány a harmincötödik megerősítő vagy csatlakozási okiratnak az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál történt letétbe helyezését követő három hónap elteltével lép hatályba.Az Egyezségokmány rendelkezései a szövetségi államok minden részére bármiféle korlátozás vagy kivétel nélkül kiterjednek.Az Egyezségokmányban részes bármely állam módosítást javasolhat s annak szövegét megküldheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárának.[12] Az Egyezségokmányt, amelynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek levéltárában kell elhelyezni.[13]

Az egyezségokmány végrehajtásának ellenőrzése Szerkesztés

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, amely az emberi jogok terén elismert, 18 független szakértőből áll, rendszeresen vizsgálja, hogy a részes államok tiszteletben tarják-e A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya rendelkezéseit. Minden részes állam időszaki jelentéstételre kötelezett, melyet a bizottság vizsgál. A jelentések vizsgálata során a bizottság egyéb forrásokból szerzett - így például független szakértők és nem-kormányzati szervezetek által benyújtott kiegészítések, kommentárok vagy esetenként párhuzamos jelentések anyagaiból - szerzett információra is támaszkodhat. A jelentések értékelésével a bizottság konstruktív párbeszédre törekszik a vizsgált állam kormányával. Emellett az Emberi Jogi Bizottság hatásköre kiterjed az adott állammal szemben benyújtott egyéni panaszok elbírálására is.[14]

A feltárt súlyos emberi jogi jogsértésekre a testület felhívja az ENSZ-szervek figyelmét. Államközi panasz esetén a testület fő feladata a felek közötti vita rendezése. Az egyéni panaszok esetén született végső álláspontot az érintett állam legtöbbször elfogadja. Az ilyen államnak aztán - a bizottság kérésére - be kell számolnia arról, hogy tett-e valamilyen lépést az ügyben.[15]

Részes államok Szerkesztés

 
Az egyezményt aláíró országok. Sötétzöld: aláírta és ratifikálta. Világoszöld: Aláírta, de nem ratifikálta. Narancssárga: ratifikálta, de utóbb kilépett. Szürke: nem írta alá.
Részes államok Aláírás időpontja Ratifikáció időpontja Hatályba lépés időpontja
  24 január 1983 24 április 1983
  4 október 1991 4 január 1992
  10 december 1968 12 szeptember 1989 12 december 1989
  5 augusztus 2002 22 szeptember 2006 22 december 2006
  10 január 1992 10 április 1992
  18 február 1968 8 augusztus 1986 8 november 1986
  23 június 1993 23 szeptember 1993
  18 december 1972 13 augusztus 1980 13 november 1980
  10 december 1973 10 szeptember 1978 10 december 1978
  13 augusztus 1992 13 november 1992
  4 december 2008 23 december 2008 23 március 2008
  20 szeptember 2006 20 december 2006
  6 szeptember 2000 6 december 2000
  5 január 1973 23 március 1976
  19 március 1968 12 november 1973 23 március 1976
  10 december 1968 12 április 1983 12 július 1983
  10 június 1996 10 szeptember 1996
  12 március 1992 12 június 1992
  12 augusztus 1982 12 november 1982
  8 szeptember 2000 8 szeptember 2000 8 december 2000
  24 január 1992 24 április 1992
  8 október 1968 21 szeptember 1970 23 március 1976
  4 január 1999 4 április 1999
  8 május 1990 8 augusztus 1990
  17 október 1980 26 május 1992 26 augusztus 1992
  27 január 1984 27 április 1984
  19 május 1976 19 augusztus 1976
  6 augusztus 1993 6 november 1993
  8 május 1981 8 augusztus 1981
  9 június 1995 9 szeptember 1995
  16 szeptember 1969 10 február 1972 23 március 1976
  21 december 1966 29 október 1969 23 március 1976
  1 november 1976 1 február 1977
  5 október 1983 5 január 1984
  19 december 1966 29 november 1968 23 március 1976
  26 március 1992 26 június 1992
  12 október 1992 12 január 1993
  19 december 1966 2 április 1969 23 március 1976
  22 február 1993 1 január 1993
  20 március 1968 6 január 1972 23 március 1976
  5 november 2002 5 február 2003
  17 június 1993 17 szeptember 1993
  4 január 1978 4 április 1978
  18 szeptember 2003 18 december 2003
  4 április 1968 6 március 1969 23 március 1976
  4 augusztus 1967 14 január 1982 14 április 1982
  21 szeptember 1967 30 november 1979 29 február 1980
  25 szeptember 1987 25 december 1987
  22 január 2002 22 április 2002
  21 október 1991 21 január 1992
  11 június 1993 11 szeptember 1993
  11 október 1967 19 augusztus 1975 23 március 1976
  4 november 1980 4 február 1981
  21 január 1983 21 április 1983
  22 március 1979 22 június 1979
  3 május 1994 3 augusztus 1994
  9 október 1968 17 december 1973 23 március 1976
  7 szeptember 2000 7 szeptember 2000 7 december 2000
  5 május 1997 5 augusztus 1997
  6 szeptember 1991 6 december 1991
  5 május 1992 5 augusztus 1992
  28 február 1967 24 január 1978 24 április 1978
  12 szeptember 2000 1 november 2010 1 február 2011
  22 augusztus 1968 15 február 1977 15 május 1977
  6 február 1991 6 május 1991
  19 december 1966 25 augusztus 1997 25 november 1997
  25 március 1969 17 január 1974 23 március 1976
  30 december 1968 22 augusztus 1979 22 november 1979
  10 április 1979 10 július 1979
  23 február 2006 23 május 2006
  4 április 1968 24 június 1975 23 március 1976
  18 február 1969 25 január 1971 23 március 1976
  1 október 1973 8 december 1989 8 március 1990
  19 december 1966 3 október 1991 3 január 1992
  18 január 1967 15 szeptember 1978 15 december 1978
  19 december 1966 3 október 1975 23 március 1976
  30 május 1978 21 június 1979 21 szeptember 1979
  30 június 1972 28 május 1975 23 március 1976
  2 december 2003 24 január 2006 24 április 2006
  1 május 1972 23 március 1976
  14 szeptember 1981 14 december 1981
  10 április 1990 10 július 1990
  21 május 1996 21 augusztus 1996
  7 október 1994 7 január 1995
  7 december 2000 25 szeptember 2009 25 december 2009
  14 április 1992 14 július 1992
  3 november 1972 23 március 1976
  9 szeptember 1992 9 december 1992
  18 április 1967 22 szeptember 2004 22 december 2004
  15 május 1970 23 március 1976
  10 december 1998 10 március 1999
  20 november 1991 10 február 1992
  26 november 1974 18 augusztus 1983 18 november 1983
  18 január 1994 17 szeptember 1991
  17 szeptember 1969 21 június 1971 23 március 1976
  22 december 1993 22 március 1994
  19 szeptember 2006 19 december 2006
  16 július 1974 23 március 1976
  13 szeptember 1990 13 december 1990
  17 november 2004 17 február 2005
  12 december 1973 23 március 1976
  23 március 1981 23 június 1981
  26 január 1993 26 április 1993
  26 június 1997 28 augusztus 1997 28 november 1997
  5 június 1968 18 november 1974 23 március 1976
  23 október 2006 3 június 2006
  19 január 1977 3 május 1979 3 augusztus 1979
  21 július 1993 21 október 1993
  28 november 1994 28 február 1995
  14 május 1991 14 augusztus 1991
  25 június 1969 11 december 1978 11 március 1979
  12 november 1968 28 december 1978 28 március 1979
  12 március 1980 12 június 1980
  7 március 1986 7 június 1986
  29 július 1993 29 október 1993
  20 március 1968 13 szeptember 1972 23 március 1976
  17 április 2008 23 június 2010 23 szeptember 2010
  2 április 2014 2 július 2014
  27 július 1976 8 március 1977 8 június 1977
  21 július 2008 21 október 2008
  10 június 1992 10 szeptember 1992
  11 augusztus 1977 28 április 1978 28 július 1978
  19 december 1966 23 október 1986 23 január 1987
  2 március 1967 18 március 1977 18 június 1977
  7 október 1976 15 június 1978 15 szeptember 1978
  27 június 1968 9 december 1974 23 március 1976
  18 március 1968 16 október 1973 23 március 1976
  16 április 1975 23 március 1976
  09 november 1981 09 február 1981
  15 február 2008 15 május 2008
  18 október 1985 18 január 1986
  06 július 1970 13 február 1978 13 május 1978
  12 március 2001 27 április 1992
  5 május 1992 5 augusztus 1992
  23 augusztus 1996 23 november 1996
  28 május 1993 1 január 1993
  6 július 1992 6 október 1992
  24 január 1990 24 április 1990
  3 október 1994 10 december 1998 10 március 1999
  28 szeptember 1976 27 április 1977 27 július 1977
  11 június 1980 11 szeptember 1980
  18 március 1986 18 június 1986
  28 december 1976 28 március 1977
  26 március 2004 26 június 2004
  29 szeptember 1967 6 december 1971 23 március 1976
  18 június 1992 18 szeptember 1992
  21 április 1969 23 március 1976
  4 január 1999 4 április 1999
  11 június 1976 11 szeptember 1976
  29 október 1996 29 január 1997
  24 május 1984 24 augusztus 1984
  21 december 1978 21 március 1979
  30 április 1968 18 március 1969 23 március 1976
  15 augusztus 2000 23 szeptember 2003 23 december 2003
  1 május 1997 1 augusztus 1997
  21 június 1995 21 szeptember 1995
  20 március 1968 12 november 1973 23 március 1976
  16 szeptember 1968 20 május 1976 20 augusztus 1976
  5 október 1977 8 június 1992 8 szeptember 1992
  21 február 1967 21 május 1967 23 március 1976
  28 szeptember 1995 28 december 1995
  29 november 2007 21 november 2008 21 február 2009
  24 június 1969 10 május 1978 10 augusztus 1978
  24 szeptember 1982 24 december 1982
  9 február 1987 9 május 1987
  10 április 1984 10 július 1984
  13 május 1991 13 augusztus 1991

Jegyzetek Szerkesztés

Források Szerkesztés

További információk Szerkesztés

  •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap