Főmenü megnyitása

A magyar és az udmurt nyelv 207 szavas Swadesh-listája.

BemutatásSzerkesztés

Ez a Morris Swadesh amerikai nyelvész alkotta lista olyan alapszókincset tartalmaz, amelyről feltételezhető, hogy minden nyelvben megvan. A listának több változata létezik. Fő változatok:

  • a 207 szavas lista, amelyben nem minden szó található meg minden nyelvben (például „kígyó” és „hó”)
  • a 100 szavas lista

Ez a lista nem teszi lehetővé a nyelv beszélőivel való kommunikálást, hanem csak a nyelvvel való első érintkezést.

Részletekről lásd a Swadesh-lista szócikket.

ListaSzerkesztés

  • Az udmurt adatokat eredeti alakban, cirill betűkkel szerepelnek, mögötte zárójelben a latin betűs átírás látható (ahol az s a magyar sz-nek felel meg, az y pedig egy orosz jerű-höz hasonló hang, a magyar ü-höz közel áll).
  • Technikai problémák miatt egyes szavakban a i-betűk felett nem szerepel két pont, de a latin kiejtés jelölésekor ez látszik is, ugyanis ez a két pont az i-hang lágyító tulajdonságát oldja fel, azaz ha például egy til alakú szó i-jén lenne i, akkor az til lenne, ha nem, akkor tyil. Ugyanígy nem szerepel az a két pont egyes z és ž, valamint a č hangok felett.
  • Az ś-sel jelölt hang magyarul š-nek is ejthető (ha az s után lágy magánhangzó, azaz i vagy e szerepel, akkor is ez a helyzet - például секыт / śekyt [=šekyt]).
Sz. Magyar Udmurt
1. én мон* (mon)
2. te,
ön
тон (ton),
Ти* (Ti)
3. ő со (so)
4. mi ми* (mi)
5. ti,
önök
ти (ti),
Ти* (Ti)
6. ők соос (so-os)
7. ez та (ta)
8. az со (so)
9. itt,
ide
татын (tatyn),
татчы (tatčy)
10. ott,
oda
отын (otyn),
отчы* (otčy)
11. ki,
aki
кин* (kin)
12. mi,
ami
ма* (ma), мар* (mar)
13. hol, ahol,
hova, ahova
кытын (kytyn),
кытчы* (kytčy)
14. mikor, amikor ку (ku)
15. hogy (kérdő), ahogy кызьы* (kyžy)
16. ne, nem уг (уг, уд, уг, ум, уд, уг)
(ug - ug, ud, ug, um, ud, ug)
17. egész, minden быдэс (bydes),
быдэ (byde)
18. sok трос (tros),
данак (danak),
уно (uno)
19. némely кöня ке (könja ke)
20. kevés öжыт (öžyt)
21. más мукет (muket)
22. egy одиг* (odig)
23. kettő кык* (kyk)
24. három куинь* (kuinj)
25. négy ниль* (njylj)
26. öt вить* (vitj)
27. nagy баджым (badžym)
28. hosszú кузь* (kuzj [=kuž])
29. ,
széles
паськыт (pasjkyt [=paškyt])
30. vastag зöк (zök)
31. nehéz секыт (sjekyt [=šekyt])
32. kis, kicsi пичи (piči)
33. rövid вакчи (vakči)
34. szűk,
keskeny
сюбег (śubeg),
зоскыт (džoskyt)
35. vékony кись-куась (kiś-kuaś)
36. кышномурт (kyšnomurt)
37. férfi пиосмурт (piosmurt)
38. ember мурт (murt)
39. gyerek пинал (pinal)
40. feleség кышно (kyšno)
41. férj карт (kart)
42. anya анай (anaj)
43. apa атай (ataj)
44. állat пöйшур (pöjšur)
45. hal чорыг (čoryg)
46. madár тылобурдо (tyloburdo)
47. kutya кутя (kutja),
кучапи (kučapi) *,
пуны (puny)
48. tetű -
49. kígyó кый* (kyj)
50. féreg нумыр (numyr)
51. fa (élő),
gyümölcsfa
пу (pu)
писпу (pispu)
52. erdő чача (čača),
сик (sik),
сурд (surd),
тэль (telj)
53. bot боды* (body)
54. gyümölcs емыш (jemyš)
55. mag мульы (muljy)
56. (fa)levél куар (kuar)
57. gyökér выжы (vyžy)
58. (fa)kéreg кöм (köm)
59. virág сяська (śaśka)
60. нюжа (ńuža)
61. kötél гозы (gozy)
62. bőr ку (ku)
сурон (suron)
63. hús силь (silj)
64. vér вир* (vir)
65. csont лы (ly)
66. zsír вöй (vöj),
кöй (köj)
67. tojás пуз (luz)
68. szarv сюр (śur)
69. farok быж (byž)
70. toll тылы* (tyly)
71. haj йырси (jyrśi)
72. fej йыр (jyr)
73. fül пэль* (pelj)
74. szem син* (śin)
75. orr ныр (nyr)
76. száj ым (ym)
77. fog (főnév),
zápfog
пинь (piń),
йын пинь (jyr piń)
78. nyelv кыл (kyl)
79. köröm гижы (gižy)
80. lábfej пыдбам pydbam
81. láb(szár) пыдъюм (pydjum),
пыдъюмыл (pydjumyl)
82. térd пыдэс (pydes) ?
83. kéz ки* (ki)
84. szárny бурд (burd)
85. has кöт* (köt)
86. belek сюл (śul)
87. nyak -
88. hát тыбыр (tybyr)
89. mell гадь (gadj) (női mell)
мöля (mölja) (mell, mellrész) *
90. szív сюлэм* (śulem)
91. máj мус (mus) *
92. iszik юыны* (juyny)
93. eszik сиыны (śiyny)
94. harap куртчылыны (kurtčylyny),
куртчыны (kurtčyny)
95. szopik сюпсьыны (śupśyny),
ноныны (nonyny)
96. (le)köp сяланы (śalany)
97. hány куяны (kujany)*
98. fúj пельтыны (peljtyny),
пелляны (pelljany)
99. lélegzik луланы (lulany) *
100. nevet, kacag серекъяны (śerekjany)
101. (meg)lát адзыны (adžyny)
102. (meg)hall кылыны (kylyny) *
103. tud тодыны (todyny) *
104. gondol, gondolkodik малпаны (malpany)
105. (meg)szagol зынъяны (zyn-jany)
106. fél кышканы (kyškany)
107. alszik изьыны (iźyny)
108. él улыны (ulyny)*
109. (meg)hal кулыны (kulyny) *
110. (meg)öl вийыны (vijyny)
111. verekedik,
harcol
нюръяськыны (ńur-jaśkyny)
112. vadászik пойшураны (pöjsurany),
нюлэсканы (ńuleskany)
113. csap, (meg)üt шуккыны (šukkyny),
мыжгыны (myžgyny)
114. (el)vág вандыны (vandyny)
115. hasít пильыны (piljyny)
116. (le)szúr,
(le)döf
кыдатыны (kydatyny)
117. kapar,
vakar
корманы (kormany)
118. ás гудыны (gudyny),
копаны (kopany)
119. úszik уяны (ujany) *
120. repül лобаны (lobany)
121. jár ветлыны (vetlyny)
122. (el)jön мыныны (mynyny)
123. lefekszik,
fekszik
кылльыны (kylljyny)
124. leül,
ül
пуксьыны (pukśyny)
125. feláll,
áll
сылыны (sylyny)
126. forog берганы (bergany)
127. esik усьыны (uśyny)
128. ad сётыны (śotyny)
129. fog (ige) басьтыны (baśtyny)
130. szorít кутыны (kutyny)
131. dörzsöl зыраны (zyrany)
132. (meg)mos миськыны (miśkyny) *
133. (meg)töröl чушыны (čušyny)
134. (meg)húz кыскыны (kyskyny)
135. (meg)tol донганы (dongany)
136. dob куяны (kujany)
137. (meg)köt керттыны (kerttyny)
138. (meg)varr вурыны (vuryny) *
139. (meg)számol лыдзыны (lydžyny)
140. (meg)mond вераны (verany),
шуыны (šuyny)
141. (el)énekel кырзаны (kyrdžany)
142. játszik шудыны (šudyny)
143. lebeg, úszik уяны (ujany) *
144. folyik бызьыны (byźyny),
вияны (vijany)
145. megfagy, fagyaszt кынмыны (kynmyny)
146. (meg)dagad, (meg)duzzad пыктыны (pyktyny)
147. nap Шунды (šundy)
148. hold толэзь (toleź)
149. csillag кизили (kiźilji)
150. víz ву (vu) *
151. eső зор (zor)
152. folyó шур (šur)
153. ты (ty) *
154. tenger зарезь (zareź)
155. сылал (sylal)
156. из (iz)
157. homok луо (luo)
158. por тузон (tuzon)
159. föld му (mu)
160. felhő пилем (piljem) *
161. köd бус (bus)
162. ég ин (in)
163. szél тöл (töl)
164. лымы (lymy)
165. jég йö (jö)
166. füst чын (čyn)
167. tűz тыл (tyl)
168. hamu пень (peń)
169. (el)ég жуаны (žuany)
170. út сюрес (śures)
171. hegy гурезь (gureź)
172. piros, vörös горд (gord)
173. zöld вож (vož)
174. sárga чуж (džuž)
175. fehér тöдьы (tödjy)
176. fekete сьöд (śöd)
177. éj(szaka) уй (uj) *
178. nap(pal) нунал (nunal)
179. év ap (ar)
180. meleg шуныт (šunyt)
181. hideg кезьыт (keźyt)
182. tele тыр (tyr),
тыраз (tyraz),
быдэсаз (bydesaz)
183. új выль (vylj)
184. régi вашкала (vaškala)
185. бур,
умой (umoj)
186. rossz урод (urod),
алама (alama)
187. korhadt, rothadt сисьмем (śiśmem),
сись (śiś)
188. piszkos, koszos нöд (nöd),
дэри (deri)
189. egyenes шонер (sońer),
мечак (medžak)
190. kerek котырес (kotyres)
191. éles лэчыт (lečyt),
йылсо (jylso),
'курыт (kuryt)
192. tompa ныж (nyž),
мырк (myrk)
193. sima вольыт (voljyt),
чошкыт (džoškyt)
194. nedves нюр (ńur),
мускыт (muskyt),
кот (kot)
195. száraz кöс (kös)
196. helyes бур,
умой (umoj)
197. közeli,
közel
матын (matyn)
198. messzi,
messze
кыдёкын (kydjokyn),
кыдёке (kydjoke)
199. jobb (a „bal” ellentéte) бур (bur)
200. bal паллян (palljan)
201. -nál/-nél,
-hoz/-höz/-hez
дорын (doryn),
дорэ (dore)
202. -ban/-ben',
-ba/-be
-ын (-yn),
(-e)
203. -val/-vel -эн (-en)
204. és но, нош (noš)
205. ha ке (ke)
206. mert малы ке шуоно (maly ke šuono)
207. név ним* (ńim)