Borsa Iván

történész, középkorász, levéltáros

Borsa Iván (Budapest, 1917. augusztus 23.Budapest, 2006. február 1.) történész, középkorász, levéltáros, a történelemtudományok doktora (1989).

Borsa Iván
Életrajzi adatok
Született1917. augusztus 23.
Budapest
Elhunyt2006. február 1. (88 évesen)
Budapest
Születési neveJanits Iván
Ismeretes mint
IskoláiPázmány Péter Tudományegyetem
Szakmai kitüntetések
Eötvös József-koszorú (1997)

Borsa (szül. Janits) Károly és Szilassy Sarolta fia, testvére, Borsa Gedeon (1923–2022) irodalomtörténész. Felesége Mikó Ilona volt, fiuk Borsa Iván (1951) jogász, lányuk Borsa Judit (1948) vegyészmérnök, egyetemi tanár. A család 1941-ben változtatta meg nevét Janitsról Borsára.

Munkássága

szerkesztés

Gimnáziumi tanulmányait 1927 és 1935 között a budapesti piaristáknál végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1940-ben történelem-latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Ugyanezen évtől a Fővárosi Levéltár munkatársa, 1942-től a Magyar Országos Levéltár segédőre, 1945-től 1950-ig a mentési-helyreállítási munkák irányítója. 1950-től a Levéltárak Országos Központjának (LOK) vezetője, 1958. január 1-től 1977. december 31-ig az OL Mikrofilmosztályának vezetője, ő dolgozta ki a Mikrofilmtár első fond- és állagjegyzékét, 1960-tól a könyvkötő és iratrestauráló műhely irányítója, 1964-től a levéltár főigazgató-helyettese volt. 1949-től négy éven át tartott órákat az ELTE BTK Levéltár Tanszékén, latin oklevél-olvasási gyakorlatot, majd 1978 és 1980 között paleográfiát oktatott. 1978-ban vonult nyugdíjba, ám az óraadás mellett 1993-ig a MOL szaktanácsadója is volt. 1989-ben a történettudomány doktora lett. 1997-ben Eötvös József-koszorú díjazásban részesült.

Elismerései

szerkesztés
 • Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevélkiadó működése 1526-ig. Egy. doktori értek. Janits Iván néven. (Budapest, 1940)
 • A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből. (Levéltári Közlemények, 1942–1945)
 • A kaposszerdahelyi pálos kolostor középkori oklevelei. (Regnum, 1944–1946)
 • A középkori oklevelek regesztázása. – A Kölcsey-család levéltárának középkori oklevelei. (Levéltári Közlemények, 1946 és külön: Budapest, 1946)
 • A magyar levéltárügy helyzete a Horthy-korszakban és a felszabadulás után. (Levéltári Közlemények, 1954)
 • Az egyházi levéltárak helyzete a Magyar Népköztársaságban. (Levéltári Híradó, 1956 és franciául: Archivum, 1954)
 • A magyar levéltárügy új főfelügyeleti hatósága. (Levéltári Híradó, 1956)
 • A magyar levéltárügy helyzete a felszabadulás után. (Budapest, 1956 franciául, németül és oroszul)
 • A magyar levéltárügy irányításának újjászervezése. (Levéltári Híradó, 1957)
 • A Magyar Országos Levéltár filmtárának állománya. (Levéltári Híradó, 1959)
 • A családi levéltárak szerkezeti problémái. (Levéltári Közlemények, 1961)
 • III. Béla 1177. évi könyv alakú privilégiuma az aradi káptalan számára. (Levéltári Közlemények, 1962)
 • A technika fejlődése és a levéltárak. (Levéltári Közlemények, 1963)
 • A német Külügyminisztérium levéltára. (Levéltári Szemle, 1964)
 • A Hunyadi-család levéltárának története. (Levéltári Közlemények, 1964; rövidítve és németül: Archivalische Zeitschrift, 1966)
 • A Magyar Országos Levéltár biztonsági filmtára az Esztergomi Állami Levéltárban. (Levéltári Szemle, 1965)
 • Személyi levéltári fondok a Szovjetunió állami gyűjteményeiben. (Levéltári Szemle, 1966)
 • Mikrofilm-publikáció: forráspublikáció mikrofilmen. (Levéltári Közlemények, 1968)
 • A levéltári szintek kérdéséhez. – A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára. 1. A gyűjtemény kialakulása. (Levéltári Közlemények, 1969)
 • Az egyházi levéltári anyag nyilvántartása a Szerb Vajdaságban. (Levéltári Szemle, 1970)
 • A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára egyes adatainak gépi segítséggel történő feldolgozása. (Levéltári Közlemények, 1971)
 • A magyar medievisztika forráskérdései: medievisztika és levéltári anyag. – A fototechnika alkalmazása a levéltárakban. (Levéltári Közlemények, 1973–1974)
 • Törekvések a gépi adatfeldolgozás alkalmazására a levéltári szolgálatban. – A levéltári-irattári mikrofilmezés szervezési kérdései. (Levéltári Szemle, 1975)
 • Az új eszközök alkalmazása a levéltárakban. A szocialista országok levéltári igazgatóságai vezetői 1976 márciusában, Ulánbátorban tartott 5. konferenciája részére készült magyar referátum. (Levéltári Szemle, 1976)
 • Legal Validity of Microfilms. (UNESCO Bulletin for Libraries, 1976)
 • A mikroképtechnika hazai bevezetéséhez szükséges jogi szabályozás a külföldi tapasztalatok figyelembe vételével. Elemző tanulmány. Bacsó Jenővel, Schelnitz Györggyel. (Az OMFB kiadványa. Budapest, 1977)
 • A technikai fejlesztés feladatai. (Levéltári Szemle, 1977)
 • A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei. 1–2. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1978–1979 és külön: Kaposvár, 1979)
 • Az Országos Levéltár épületei. 1874–1974. (Levéltári Közlemények, 1979)
 • A levéltári mikrofilmezés Magyarországon. (Kép- és Hangtechnika, 1979)
 • Egy középnemesi család a középkorban, Somogyban. Az Antimus család, elődei és rokonai. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1980)
 • A Mohács előtti megyei archontológia ügye. (Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, 1980)
 • A nemesi előnév. (Névtani Értesítő, 1981)
 • Mikrofilmezési alap nemzetközi levéltári jogviták csökkentése érdekében? (Levéltári Szemle, 1981)
 • Az iratfényképezés a Magyar Országos Levéltárban. 1899–1974. – A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményei. 1882–1892. (Levéltári Szemle, 1982)
 • Somogy középkori alispánjai. A Mohács előtti megyei archontológia ügye. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1982)
 • A Somogyi Levéltár Mohács előtti oklevelei. (Somogy Megyei Levéltár, 1983)
 • Levéltári mikrofilmezés. Összeáll. M. Román Évával. (Levéltári módszertani füzetek. 1. Budapest, 1983)
 • Somogy vármegye címereslevele és pecsétje. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1984 és külön: Kaposvár, 1984)
 • A szenyéri uradalom Mohács előtti iratanyagának vizsgálata. (Mályusz Elemér-emlékkönyv. Szerk. H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Budapest, 1984)
 • Az első európai levéltári konferencia. (Levéltári Szemle, 1985)
 • A hungarikakutatás aktuális kérdései. (Levéltári Szemle, 1986)
 • Vas vármegye címere. (Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szombathely, 1986)
 • A szenyéri várkastély öt leltára a XVI. századból. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1986)
 • A hiteleshelyi eljárás helyszínén készült feljegyzés. (Levéltári Közlemények, 1987)
 • Csepelyi falukép. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1987)
 • A magyar medievisztika levéltári forrásbázisa. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Budapest, 1987)
 • Die Fotosammlungen von Dokumenten zur ungarischen Geschichte bis 1526 im Nationalarchiv Budapest. (Fotographische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in Europa. I. köt. Sigmaringen, 1989)
 • Turóc vármegye ispánjai és alispánjai 1526-ig. – Benlich Máté belgrádi püspök jelentése a török hódoltság katolikusairól. Tóth István Györggyel. (Levéltári Közlemények, 1989)
 • A levéltári forráspublikáció és a visszaemlékezés. (Levéltári Szemle, 1990)
 • A megyei levéltárak és a megyék középkori oklevelei. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1990)
 • A gobornoki, majd belosovci Kerhen család történetéhez. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1991)
 • A levéltári kutatás szabályozásához. G. Vass Istvánnal. (Magyar Tudomány, 1992)
 • Középkori oklevelek egyes adatainak gépi feldolgozása a Magyar Országos Levéltárban. 1–2. (Levéltári Szemle, 1992)
 • Az Antimus család. 1–3. (Turul, 1992–1993)
 • A Mérey család levéltára. 1265–1526. Forrásközlés. 1–3. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1992–1994)
 • Irattípusok a középkori Magyarországon. (Levéltári Közlemények, 1993)
 • Megyei levéltári fondképződés a 14. században. (Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, 1993)
 • Az örökjog. (Levéltári Szemle, 1993)
 • Ember Győző, a levéltáros. (Levéltári Közlemények, 1994)
 • A zágrábi püspökség prédiálisai a XV. század elején. (Levéltári Közlemények, 1995)
 • Az archeiontól a Janus-arcig. (Magyar Tudomány, 1995)
 • A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban. Forrásközlés. 1–8. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1995–2002)
 • A Magyar Országos Levéltár és a Zsigmond-kori Oklevéltár. (Levéltári Közlemények, 1996)
 • A Magyar Országos Levéltár középkori gyűjteményi. (Erdélyi Múzeum, 1996)
 • A királyi ember és a hiteleshelyi küldött melléktevékenysége Leleszen. (Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor és Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996)
 • Ügyintézési törekvések a leleszi hiteleshelyen a XIV. és a XV. század fordulóján. (Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történész professzor 80. születésnapjára. Szerk. Kalmár János. Budapest, 1997)
 • A Zsigmond-kori Oklevéltár és az idők változásai. (Hadtörténelmi Közlemények, 1998)
 • Kecskeméti Károly első találkozása a Nemzetközi Levéltári Tanáccsal. 1956. jún. (Levéltári Szemle, 1999)
 • A középkori oklevelek regesztázása. (Forráskiadási szabályzatok. Szerk. Bárdi Nándor és Pándi Lajos. Szeged, 2000)
 • A hiteleshelyekről. („Magyaroknak eleiről.” Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2000)
 • Emlékezések. 60 év levéltárban. (Levéltári Közlemények, 2000)
 • A kancelláriai aprómunkától a gátlástalan birtokosig. (Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. Budapest, 2001)
 • Identitászavar és levéltárosképzés. (Levéltári Szemle, 2001)
 • szerk.: Szentpétery Imre irodalmi munkássága. Összeáll. Janits Iván néven. (Szentpétery Imre Emlékkönyv. Budapest, 1938)
 • A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. köt. Többekkel. (Budapest, 1943)
 • Jobbágylevelek. Többekkel. (Budapest, 1951)
 • Történeti segédtudományi alapismeretek. 1–2. Összeáll. Bottló Bélával, Ila Bálinttal. (Levéltári szakmai továbbképzés. Felsőfok. 5. Budapest, 1959–1963)
 • Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1960. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 11. Budapest, 1960)
 • Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. II. köt. 2–3. füzet. 1272–1290. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával. (Budapest, 1961)
 • 4. füzet. 1290–1301. (Budapest, 1987)
 • Csehszlovákiai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1963. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 19. Budapest, 1963)
 • Jugoszláviai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1963. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 21. Budapest, 1963)
 • Romániai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1964. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 28. Budapest, 1964)
 • Külföldi levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1965. jan. 1-jén. Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia kivételével. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 34. Budapest, 1965)
 • Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1960. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 46. Budapest, 1969)
 • Magyar Országos Levéltár. A Mohács előtti gyűjtemény. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 54. Budapest, 1972)
 • A Szent-Ivány-család levéltára. 1230–1525. Mályusz Elemér kézirata alapján sajtó alá rend. B. I. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. 2. Forráskiadványok. 14. Budapest, 1988)
 • A Balassa-család levéltára. 1193–1526. Fekete Nagy Antal kézirata alapján sajtó alá rend. B. I. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. 2. Forráskiadványok. 18. Budapest, 1990)
 • A Justh-család levéltára. 1274–1525. (Budapest, 1991)
 • Az Abaffy család levéltára. 1247–1515. – A Dancs család levéltára. 1232–1525. – A Hanvay család levéltára. 1216–1525. Ila Bálint kézirata alapján sajtó alá rend. B. I. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. 2. Forráskiadványok. 23. Budapest, 1993)
 • Zsigmond-kori oklevéltár. Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk. C. Tóth Norberttel. III. köt. 1411–1412. (Budapest, 1993)
 • IV. köt. 1413–1414. (Budapest, 1994)
 • V. köt. 1415–1416. (Budapest, 1997)
 • VI. köt. 1417–1418. (Budapest, 1999)
 • VII. köt. 1419–1420. (Budapest, 2001)
 • VIII. köt. 1421. (Budapest, 2003)
 • IX. köt. 1422. (Budapest, 2004)

További információk

szerkesztés
 • Csukovits Enikő: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Budapest, 1998
 • Judák Margit: B. I. szakirodalmi munkássága (Levéltári Közlemények, 1992)
 • Tanulmányok B. I. tiszteletére. Szerk. Csukovics Enikő (Budapest, 1998)
 • C. Tóth Norbert: B. I. (Századok, 2006)
 • Csukovics Enikő: B. I. (Levéltári Közlemények, 2006)
 • Körmendy Lajos: B. I. (Levéltári Szemle, 2006)
 • Jakó Zsigmond: B. I. (Erdélyi Múzeum, 2006)
 • A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjak az 1925/26–1941/42. tanévben. Összeáll. az Országos Ösztöndíjtanács. Budapest, 1927-1944. Kir. M. Egyetemi Nyomda
 • Kortárs magyar írók 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. Szerk. F. Almási Éva. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 1997, 2000
 • A budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja az 19.. tanévre. Lezáratott 19.. aug. 31-én. Budapest, 1921-1949. Egyetemi ny. 23 db. - Előbb: A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem almanachja az ... tanévre címmel
 • Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996–