Eratoszthenész szitája

prímszámok keresésének egyik algoritmusa

Eratoszthenész szitája vagy eratoszthenészi szita a neves ókori görög matematikus, Eratoszthenész módszere, melynek segítségével egyszerű kizárásos algoritmussal megállapíthatjuk, hogy melyek a prímszámok – papíron például a legkönnyebben 1 és 100 között.

Eratoszthenész szitája
Eratoszthenész szitája

Az algoritmus

szerkesztés
1. Írjuk fel a számokat egymás alá 2-től ameddig a prímtesztet elvégezni kívánjuk. Ez lesz az A lista. (Az animáció bal oldalán.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2. Kezdjünk egy B listát 2-vel, az első prímszámmal. (Az animáció jobb oldalán.)
3. Húzzuk le 2-t és az összes többszörösét az A listáról.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4. Az első át nem húzott szám az A listán a következő prím. Írjuk fel a B listára.
5. Húzzuk át az így megtalált következő prímet és az összes többszörösét.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6. Ismételjük a 3–5. lépéseket, amíg az A listán nincs minden szám áthúzva.

Pszeudokód

szerkesztés

Az algoritmus pszeudokódja:

 // legfeljebb ekkora számig megyünk el
 utolso ← 100

 // abból indulunk ki, hogy minden szám prímszám
 ez_prim(i) ← igaz, i ∈ [2, utolso]

 for n in [2, √utolso]:
   if ez_prim(n):
     // minden prím többszörösét kihagyjuk,
     // a négyzetétől kezdve
     ez_prim(i) ← hamis, i ∈ {n², n²+n, n²+2n, …, utolso}

 for n in [2, utolso]:
   if ez_prim(n): nyomtat n

Programkódok

szerkesztés
#include <stdio.h>

int main(){
  //0 és 1 kivételével (mivel ezek nem prímek) az összes számot prímnek feltételezzük (1)
  int nemnegativ_egesz_szamok[1001];
  int i,j;
  nemnegativ_egesz_szamok[0]=0;
  nemnegativ_egesz_szamok[1]=0;
  for(i=2;i<=1000;i++){
    nemnegativ_egesz_szamok[i]=1;
  }
  //Végigmegy a számokon 2-től a felső korlátig, és ha az prím, akkor a többszöröseit hamissá (0) teszi
  for(i=2;i*i<=1000;i++){
    if(nemnegativ_egesz_szamok[i]==1){
      for(j=i*i;j<=1000;j+=i){
        nemnegativ_egesz_szamok[j]=0;
      }
    }
  }
  //Kiírjuk a képernyőre a prímszámokat
  for(i=0;i<=1000;i++){
    if(nemnegativ_egesz_szamok[i]==1){
      printf("%d ",i);
    }
  }
  return 0;
}
      Console.WriteLine("Kérem N értékét: ");
      string s = Console.ReadLine();
      int n = Convert.ToInt32(s);
      bool[] nums = new bool[n];

      nums[0] = false;

      for (int i = 1; i < nums.Length; i++)
      {
        nums[i] = true;
      }

      int p = 2;

      while (Math.Pow(p, 2) < n)
      {
        if (nums[p])
        {
          int j = (int) Math.Pow(p, 2);

          while (j < n)
          {
            nums[j] = false;
            j = j + p;
          }
        }

        p++;
      }

      for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
      {
        if (nums[i])
        {
          Console.Write($"{i} ");
        }
      }

      Console.ReadLine();

Optimális C++-kód, fájlba írással

//Az első M (itt 50) szám közül válogassuk ki a prímeket, fájlba írja az eredményt - Eratoszthenész Szitája
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
	ofstream fout;
	string nev;
	cout << "Nev: "; cin >> nev; //fájlnév bekérése
	fout.open(nev.c_str());   //fájl létrehozása

	const int M = 50; //Meddig vizsgáljuk a számokat
	fout << "A(z) " << M << "-nel nem nagyobb primszamok:\n"; //A fájl bevezető szövege
	bool tomb[M + 1]; //logikai tömböt hozunk létre
	tomb[0] = tomb[1] = false; // a 0-át és az 1-et alapból hamisnak vesszük, hiszen nem prímek.
	for (int i = 2; i <= M; ++i) tomb[i] = true; //2-től indítjuk a for-t, alapból mindent igazra állítunk.
	for (int i = 2; i*i <= M; i++) {
		if (tomb[i]) {
			// prímet találtunk, a többszöröseit kiszitáljuk
			for (int j = i*i; j <= M; j += i) tomb[j] = false;
		}
	}

	for (int i = 0; i <= M; ++i) {
		if (tomb[i]) { //megnézzük hogy igaz-e
			fout << i << " "; // kiírja a fájlba a számokat, szóközzel elválasztva
		}
	}
}
program Eratoszthenesz_szitaja;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses SysUtils;

var n, i, j, p:longint;
 a: array of boolean;
begin
 Write('Kérem N értékét: ');
 ReadLn(n);
 SetLength(a, n + 1);
 a[1] := False;
 for i := 2 to n do a[i] := True;
 p := 2;
 while p * p <= n do
 begin
  if a[p] then
  begin
   j := p * p;
   while j <= n do
   begin
    a[j] := False;
    Inc(j, p);
   end;
  end;
  Inc(p);
 end;
 for i := 1 to n do if a[i] then Write(i, ' ');
 SetLength(a, 0);
 ReadLn;
end.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from math import sqrt

n = 1000
lst = [True]*n           # létrehozunk egy listát, ebben a példában 1000 elemmel
for i in range(2,int(sqrt(n))+1):   # A lista bejárása a 2 indexértéktől kezdve a korlát gyökéig
  if (lst[i]):           # Ha a lista i-edik eleme hamis, akkor a többszörösei egy előző ciklusban már hamis értéket kaptak, így kihagyható a következő ciklus.
    for j in range(i*i, n, i):   # a listának azon elemeihez, melyek indexe az i-nek többszörösei, hamis értéket rendelünk
      lst[j] = False
for i in range(2,n):        # Kiíratjuk azoknak az elemeknek az indexét, melyek értéke igaz maradt
  if lst[i]:
    print(i)
public static void sieve(int limit) {
 var lst = new boolean[limit];
 for (int i = 2; i < limit; i++) {
  if (!lst[i]) {
   for (int j = i + i; j < limit; j += i) {
    lst[j] = true;
   }
  }
 }
 for (int i = 1; i < limit; i++) {
  if (!lst[i]) {
   System.out.println(i);
  }
 }
}
 1. Simkó Lajos: Simkó Lajos gyakori kérdések, válaszok - Eratoszthenész szitája. (Hozzáférés: 2016. február 26.)
 • Κόσκινον Ἐρατοσθένους or The Sieve of Eratosthenes (Being an Account of His Method of Finding All the Prime Numbers), Rev. Samuel Horsley, F. R. S. = Philosophical Transactions (1683–1775), 62(1772), 327–347.

További információk

szerkesztés