Olvadáspont

fizikai jelenség
(Fagypont szócikkből átirányítva)

Az olvadáspont valamely anyag szilárd halmazállapotból folyadék halmazállapotba történő átmenetének egyensúlyi hőmérséklete. Jele: Tm

Fűszálak fagyáspont és olvadáspont határán

A fagyáspont és szinonimája, az általánosabban használt dermedéspont számszerűen ugyanaz a hőmérsékleti érték, csak másik irányból közelítjük meg a jelenséget, vagyis a folyadék halmazállapotból történő megszilárdulás hőmérséklete.

A tiszta anyagok fagyáspontja egy konkrét hőmérsékleti érték, anyagi állandó. Amikor a folyadék hőmérséklete eléri ezt az értéket, és további hőt vonunk el, akkor a hőmérséklete nem csökken addig, míg az egész meg nem fagy. Hasonló módon játszódik le a folyamat olvadáskor is. Az olvadás és a dermedés tiszta anyagok esetén izoterm folyamat. Vannak anyagok, amelyeknek kísérleti úton nem mérhető meg az olvadáspontjuk, mert már kisebb hőmérsékleten elbomlanak (termikus bomlás), vagy – a többkomponensű rendszerekben – különböző fázisreakciók miatt inkongruens olvadásponttal rendelkeznek.

Többkomponensű rendszerek

szerkesztés
 
Biner, eutektikus, folyadék-szilárd egyensúlyi fázisdiagram. Kék: likvidusz görbe, piros: szolidusz görbe. A likvidusz görbe a folyadékfázis összetételének, míg a szolidusz görbe a szilárd fázis összetételének függvényében adja meg az egyensúlyi biner elegy hőmérsékletét.

A folyékony és a szilárd halmazállapotú elegyek általában egy kezdeti és egy végső hőmérséklettel jellemezhető tartományban alakulnak át egyik halmazállapotból a másikba. A többkomponensű rendszerek esetében azokat a hőmérsékleti értékeket összekötő görbét (vagy felületet), amelynél nagyobb hőmérsékleten a rendszer már csak folyadék állapotban létezhet, likvidusznak nevezzük. Azokat pedig, amelyeknél kisebb hőmérsékleten a rendszer már csak szilárd halmazállapotban lehet stabilisan jelen, szolidusznak nevezzük.

A kezdeti és a végső hőmérséklet között pedig köztes állapot jellemző. Ez azt jelenti, hogy ebben a hőmérséklet-tartományban stabilisan együtt van az anyag szilárd és cseppfolyós halmazállapota. A szilárd és cseppfolyós részek aránya pedig folyamatosan változik a dermedés vagy az olvadás során a kezdeti és a végső hőmérséklet között, a pillanatnyi hőmérséklet szerint. A fázisok mennyiségi viszonyait az ún. mérlegszabály szerint lehet kiszámítani.

Az olvadáspont nyomásfüggése

szerkesztés

A tiszta szilárd anyagok olvadáspontja függ a nyomástól. Általánosságban igaz, hogy a nyomás növekedésével az olvadáspont is növekszik. Csak néhány kivétel van e szabály alól, mint például a jég és a bizmut, amelynél a nyomásnövekedés olvadáspont-csökkenést idéz elő.

Az olvadásponton a folyadék és a szilárd anyag között dinamikus egyensúly alakul ki, amire az jellemző, hogy időegység alatt az egyik fázisból a másik fázisba ugyanannyi részecske megy át, mint ellenkező irányba, vagyis a szilárd fázisból – az olvadás során – ugyanannyi részecske jut a folyadék fázisba, mint amennyi a folyadék fázisból – a kristályosodás során – a szilárd fázisba. Más kifejezéssel azt mondjuk, hogy a kristályosodás sebessége megegyezik az olvadás sebességével.

Ha megváltozik a nyomás, akkor a már kialakult egyensúlyi állapot eltolódik a Le Chatelier-elvnek (a legkisebb kényszer elvnek) megfelelően abba az irányba, amely irányban a nagyobb stabilitású fázis mennyisége nő. Általános esetben ez a szilárd fázis képződésének az iránya. Termodinamikailag a Gibbs-energia (szabadentalpia) segítségével tudjuk az olvadáspont hőmérsékletfüggését leírni.[1]

A folyadék fázis Gibbs-energiája a hőmérséklettel és a nyomással az alábbi összefüggés szerint változik:

 

a szilárd fázisé pedig:

 

A kifejezésekben:

dGl a folyadék Gibbs-energia-változása, J/mol
Vl a folyadék moláris térfogata, m³/mol
Sl a folyadék moláris entrópiája, J/mol·K
dGs a szilárd Gibbs-energia-változása, J/mol
Vs a szilárd moláris térfogata, m³/mol
Ss a szilárd moláris entrópiája, J/mol·K
 
Az olvadási görbe általános esetben pozitív iránytangensű

Egyensúly esetén – amikor mindkét halmazállapotú anyag stabilisan együtt jelen van – a két fázis Gibbs-energia-változása egyenlő egymással:

 

illetve rendezés után az olvadáspont nyomás szerinti megváltozása:

 

ahol

ΔmS 1 mol szilárd anyag olvadását kísérő entrópiaváltozás, J/mol·K
ΔmV 1 mol szilárd nyag olvadását kísérő térfogatváltozás, m³/mol

Izoterm folyamat esetén (a :Tm az egyensúlyi olvadásponton) a moláris entrópiaváltozás:

 

amelyben ΔmH a moláris olvadási entalpia, J/mol.

Rendezve az egyenletet az olvadáspont nyomásfüggésére a:

 

kifejezés adódik.

Az anyag olvadáspontja attól függően változik a nyomással, hogy az egyenlet bal oldala – a differenciálhányados értéke – kisebb vagy nagyobb mint 0. Az egyenlet bal oldala akkor pozitív, ha ΔmV > 0, mivel Tm és ΔmH mindig > 0, vagyis az olvadáspont és az olvadási entalpia mindig pozitív előjelű.

A ΔmV > 0 azt jelenti, hogy az olvadást kísérő térfogatváltozás pozitív, vagyis miközben az anyag megolvad, folyékonnyá válik, a térfogata is megnő. Ez az általános eset, mert az anyagok többsége térfogat-növekedés közben olvad meg.

A víz tulajdonságai

szerkesztés

A víz ebből a szempontból a ritka kivételek közé tartozik, mert a jég olvadása során a belőle keletkező víz kisebb térfogatú lesz. Ezért a jég olvadáspontja csökken a nyomás növelésével. A 0 °C-os víz sűrűsége ugyanis nagyobb, mint a 0 °C-os jég sűrűsége. Mindez a folyékony víz szerkezetével és a jég kristályszerkezetével függ össze. Hasonló sűrűséganomáliával rendelkezik még az antimon, a bizmut, a gallium, a plutónium, a szilícium és a cirkónium-volframát.

A jég olvadáspontja különböző nyomáson[2]
p
MPa
hőmérséklet szerint
Tm, °C
nyomás szerint
MPa
hőmérséklet
°C
0,1 +0,01 20 -1,53
0,101325 0,0 40 -3,15
32,95 –2,5 60 -4,91
60,311 –5,0 80 -6,79
87,279 –7,5 100 -8,8
113,267 –10,0 120 -10,95
138,274 –12,5 140 -13,22
159,358 –15,0 160 -15,62
179,952 –17,5 180 -18,11
200,251 –20,0 200 -20,69
215,746 –22,1 209,9 -21,985

A hexagonális jég Ih és a cseppfolyós víz határgörbéje:

 .[3]

209,9 MPa felett 350,1 MPa-ig a fagyáspont emelkedik -21,958 °C-ról -16,986 °C-ig; ekkor ugyanis a szilárd halmazállapot kristályformája jég IIII.

A szilárd testek megolvadásának az oka a hőmozgás, ami a rácspontokban lévő részecskéknek az egyensúlyi helyzetük körüli térbeli rezgőmozgásából áll. Az olvadáspontra növelve a hőmérsékletet a rezgőmozgás amplitúdója akkorára nő, hogy a részecskék elérik a szomszédos részecskéket, egymásba ütközve megzavarják a kristályrácsban lévő rendet, az összeomlik és az anyag megolvad. Az olvadásponton lévő folyadékban már csak ún. rövidtávú rendezettség figyelhető meg.

Túlhűlés jelensége

szerkesztés

Az olvadással ellentétes irányú folyamat a kristályosodás (fagyás, dermedés), amely tiszta anyagok esetén elvileg az olvadással azonos hőmérsékleten következik be. A szilárd testek melegítés közben az olvadásponton meg is olvadnak. A folyadékok viszont nem fagynak meg feltétlenül az egyensúlyi fagyásponton, hanem túlhűthetők. A különbség oka a két folyamat eltérő mechanizmusában keresendő. Ha a rezgőmozgás nagysága eléri azt az értéket, amelynél a szomszédos részecskék egymásba ütköznek, a kristályrács szétbomlik, az anyag megolvad. A kristályosodáshoz viszont az szükséges, hogy a folyadék egyes helyein olyan kristálygócok jöjjenek létre, amelyek stabilisak, és képesek növekedésre. Ehhez viszont arra van szükség, hogy kis mértékben túlhűljön a folyadék. Ha a kristálygócok megjelennek, a túlhűlés megszűnik, a kristályosodás akadály nélkül folytatódik tovább.

Néhány anyag olvadáspontja

szerkesztés
Néhány anyag olvadáspontja
normál légköri nyomáson
Név Hőmérséklet
Tm, °C
Alumínium 660
Benzol 5,5
Etanol (C2H5OH) -114
Ezüst 960,8
Higany -38,36
Kén (rombuszos) 113
Kén (monoklin) 119
Nátrium-klorid 801
Naftalin 80
Nádcukor 160
Ón 231
Ólom 327,4
Vas 1535
Jég 0
Platina 1773,5
  1. Erdey-Grúz Tibor: A fizikai kémia alapjai. 2. kiadás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
  2. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 44th ed., p2390.
  3. fázis-határgörbe. [2016. március 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. január 5.)

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés