Gyermekgondozást segítő ellátás

családtámogatási havi juttatás
(Gyermekgondozási segély szócikkből átirányítva)

A gyermekgondozást segítő ellátás (korábban: gyermekgondozási segély; röviden: gyes[1]) Magyarországon a családtámogatási rendszer keretein belül alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás, amelynek részletszabályait a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) határozza meg.

A gyest 1967-ben vezették be, a munkaerő-felesleg problémájának kezelése és az alacsony demográfiai mutatók miatt.[2]

Jogosultság szerkesztés

Gyesre jogosult a szülő, a nevelőszülő vagy a gyám saját háztartásában nevelt

 • gyermeke 3. életévének betöltéséig,
 • ikergyermekek esetében a gyermekek tankötelessé válása évének végéig (amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni),
 • tartósan beteg vagy a súlyosan fogyatékos gyermekek esetén a 10. életév betöltéséig.

Gyesre a szülő jogán a nagyszülő is jogosult lehet, feltéve, hogy

 • a gyermek az első életévét már betöltötte és a gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
 • a szülők írásban nyilatkoznak, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak, és egyetértenek azzal, hogy a továbbiakban a nagyszülő igényelje azt,
 • a nagyszülő és a szülők esetében is fennállnak a jogosultsági feltételek.

Nem jár gyes annak a személynek, aki

 • a félévesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el,
 • a gyermek féléves kora előtt keresőtevékenységet folytat,
 • olyan gyermek után igényli a gyermekgondozást segítő ellátást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,
 • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
 • amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy az általa nevelt gyermek halála miatt elveszti támogatásra való jogosultságát,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül.

Kereső tevékenység gyes mellett szerkesztés

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy kereső tevékenységet a gyermek féléves koráig nem folytathat.

A kiskorú szülő gyermekének gyámja a gyermekgondozást segítő ellátás mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet, azt követően akár teljes munkaidőben is vállalhat munkát

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek három éves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Az az örökbefogadó szülő, akire az általánoshoz képest eltérő szabályok vonatkoznak a gyermekgondozást segítő ellátás mellett heti 30órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet.

A nagyszülő és az örökbefogadó szülő gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága tekintetében nem minősül kereső tevékenységnek a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

Igénylése szerkesztés

A gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó igénylést kizárólag írásban[3] – személyesen, postai úton, ügyfélkapun keresztül – lehet benyújtani

 • az igénylő munkahelyén található családtámogatási kifizetőhelynél (amennyiben ilyen működik), vagy
 • az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán.

Az igényléskor a formanyomtatványhoz csatolni kell vagy be kell mutatni:[4]

 • az igénylő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
 • a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonatát
 • az igénylő és gyermek(ek) taj-számát igazoló hatósági igazolványt
 • az igénylő számlavezető bankja által kiállított igazolást a számla fennállásáról (ha bankszámlára kéri az igénylő a folyósítást)[5]
 • amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel kérik a gyermekgondozást segítő ellátás megállapítását, akkor a betegség jellegét igazoló orvosi igazolást
 • az állami gondoskodás alatt álló gyermeket nevelőszülőként nevelő igénylőnek, a gyámhatóság határozatát a gyermek elhelyezéséről
 • az igénylő szülővel együtt élő házastársnak a házassági anyakönyvi kivonatát
 • az igénylő gyámnak a gyámhatóság gyámrendelő határozatát
 • a gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapításának vagy meghosszabbításának kérelme esetén a vonatkozó jogszabálynak megfelelően külön csatolandó iratokat
 • magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat.

Összege szerkesztés

A gyermekgondozást segítő ellátás összege nem függ a gyermekek számától, havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.[6] Amennyiben a szülő ikergyermekeket nevel, akkor gyes összege – ugyancsak a gyermekek számától függetlenül – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese. 2020-ban összege bruttó 28 500 forint, melyből 10% nyugdíjjárulék-levonás történik, így 25 650 forint kerül folyósításra.

Folyósítás szerkesztés

Az igénylés elbírálását követően a támogatás összegét az igény benyújtásának időpontjától a jogosult személy bankszámlájára utalják vagy postai utalványon folyósítják, illetve a munkabér kifizetésével megegyező módon fizetik ki. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, késedelmes igénylés esetén az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani. Az ellátást utólag, a tárgyhónapra járó munkabér végelszámolásával, más esetekben a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell folyósítani. Az ellátás igénybevételével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Írásmódjához lásd: AkH.12 285. b)
 2. Gulyáskommunizmus a legvidámabb barakkban 3. rész, Lánczi Ágnes (szerk.), Kossuth Rádió, Tér-Idő c. műsor, 2011. február 17. 14.35 online változat Archiválva 2011. február 18-i dátummal a Wayback Machine-ben
 3. Az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” elnevezésű formanyomtatvány és a megfelelő sorszámú (szülők esetén 2. számú, nagyszülők esetén 3. számú) pótlap kitöltésével.
 4. Postai úton történő igénylés esetén mindezeknek elfogadják a fénymásolt példányát is, kivéve az anyakönyvi kivonatot, abból az eredetit kell – a biztonság kedvéért tértivevényes kézbesítéssel – postázni. (Ugyanígy, postai tértivevényes küldeményként küldi vissza a Kincstár a lepecsételt anyakönyvi kivonatot az igénylő címére.)
 5. Elfogadnak előző havi, névre szóló banki számlakivonatot is.
 6. Ez 2004-ben havi 23 200, 2005-ben 24 700, 2006-ban 25 800, 2007. január 1-jétől pedig 26 830 forint.

Források szerkesztés

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel

Magyar Államkincstár Archiválva 2020. július 21-i dátummal a Wayback Machine-ben - gyermekgondozást segítő ellátás

Bővebben szerkesztés