International Financial Reporting Standards

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (angolul: International Financial Reporting Standards, IFRSs) elvi alapú, megközelítésű számviteli standardok, értelmezések és keretelvek, melyet a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (angolul: International Accounting Standards Board, IASB) bocsát ki.

Az IFRS-ek – összefoglaló kifejezésként – magukban foglalják az alábbiakat:

  • Keretelvek (angolul: Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements);
  • Nemzetközi Számviteli Standardok, röviden: IAS-ok (angolul: International Accounting Standards, IASs) – a 2001 előtt kibocsátott standardok elnevezése;
  • Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, röviden: IFRS-ek (angolul: International Financial Reporting Standards, IFRSs) – a 2001 után kibocsátott standardok elnevezése;
  • a Felállított Értelmező Bizottság Értelmezései, röviden: SIC-ek (angolul: Standing Interpretations Committee Interpretations, SIC Interpretations) – a 2001 előtt a számviteli standardokhoz kapcsolódóan kibocsátott értelmezések;
  • a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság Értelmezései, röviden: IFRIC-ek (angolul: International Financial Reporting Interpretations Committee Interpretations, IFRIC Interpretations) – a 2011 után a számviteli standardokhoz kibocsátott értelmezések.

1973 és 2001 között a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (angolul: International Accounting Standards Committee, IASC) bocsátotta ki az IAS standardokat (és hasonlóan, a SIC bocsátotta ki a SIC Értelmezéseket az IASC jóváhagyásával).

2001 áprilisában – az IASC jogutódjaként – az IASB elfogadta az összes IAS standardot (valamint azokkal együtt az összes SIC Értelmezést), és folytatta a standardizálást. Azonban az ezt követően megjelent standardok már nem IAS, hanem IFRS néven jelentek meg. Hasonlóan: az értelmezéseket már nem a SIC, hanem az IFRIC bizottság bocsátotta ki (az IASC jóváhagyása helyett az IASB jóváhagyása mellett), így az értelmezések sem a SIC, hanem az IFRIC előtagot viselik.

Jelenleg tehát IAS standardokat már nem bocsátanak ki, csakis IFRS standardokat, de az IAS standardok mindaddig hatályban maradnak, amíg egy IFRS standard teljesen vagy részben fel nem váltja azokat (hasonló a hatály a SIC és IFRIC Értelmezéseknél is). Az IFRS Alapítvány Alapszabályának 2010 decemberi módosításával az IFRIC bizottság megszűnik, és a helyébe lép az IFRS Értelmezési Bizottság (angolul: IFRS Interpretations Committee), melynek feladata azonos a jogelődjéével. Az IFRIC Értelmezések hatályát a bizottság névváltása nem érinti.

Az IFRS-ek alkalmazása szerkesztés

Az IFRS-eket világszerte sok országban alkalmazzák.

2005-től az Európai Unióban is kötelező az IFRS-ek alkalmazása:[1] azon társaságok összevont (konszolidált) beszámolóit, melyek hitelviszonyt vagy tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjait az Európai Unió valamelyik tagállamában található szabályozott piacra (tőzsdére) bevezették, kötelező az EU által befogadott IFRS-ek szerint összeállítani. Mindezek mellett az EU-tagállamok megengedhetik vagy előírhatják az EU által befogadott IFRS-ek[2] alkalmazását az EU-s tőzsdéken nem jegyzett társaságok egyedi vagy összevont (konszolidált) beszámolóinak összeállításánál, vagy az EU-s tőzsdéken jegyzett társaságok egyedi beszámolóinak összeállításánál. Az EU által befogadott IFRS-ek nem azonosak az IASB által kibocsátott IFRS-ekkel egyrészt a befogadási eljárás időigénye miatt, másrészt mivel az EU nem kívánt befogadni bizonyos, a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos (makrofedezeti témájú) szabályokat (a kihagyott rész az ún. carve-out). Az EU által befogadott IFRS-eket gyakran EU-IFRS-eknek, míg az IASB által kibocsátott IFRS-eket full-IFRS-eknek szokták nevezni.

Magyarországon is lehetővé, sőt, bizonyos vállalkozások számára 2017-től kötelezővé vált, hogy éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készítsék el, mentesülve ezzel a Magyar Számviteli Szabályok (MSZSZ) alkalmazásától.[3] A törvényi változás következtében tehát nálunk is megszaporodik azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek IFRS szerint készítik el a beszámolójukat. Ez nem csak a számvitel, hanem a vállalati kontrolling számára is jelentős változást hoz, hiszen az IFRS-átállásnak számos kontrolling vonatkozása is van.[4] Ezeket a cégeknek szintén fel kell mérniük, és el kell végezniük a szükséges módosításokat a kontrolling rendszereken.[5]

Az Amerikai Egyesült Államokban az IFRS-ek nincsenek kötelezően előírva, azonban az USA-beli tőzsdéken jegyzett társaságoktól az amerikai Értékpapír-kereskedelmi Bizottság (angolul: Securities Exchange Commission, SEC) 2008 óta elfogadja az US GAAP szerint összeállított helyett az IASB által kibocsátott IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) beszámolót.

Az IFRS-eket jelenleg alkalmazó országok listája a következő hivatkozáson tekinthető meg: IAS Plus.

Az IFRS-ek jellemzői szerkesztés

A full-IFRS-ek elsősorban a tőzsdéken jegyzett, vagy más módon közérdeklődésre számot tevő társaságok számára készült pénzügyi beszámolási szabályrendszer. Az IFRS-ek (a magyar számviteli szabályoktól vagy a US GAAP-től eltérő módon) inkább elvi megközelítést alkalmaznak, semmint konkrét, speciális szabályokat az egyes esetekre. Jellemző rájuk a pénzügyi szemlélet, és a befektető-központú információ-szolgáltatás, mely természetesen kihat mind a megjelenítendő eszközök és kötelezettségek körére, mind az értékelési szabályokra.

Az IFRS-ek listája szerkesztés

A full-IFRS-ek egy zárt, konzisztens rendszer, amely az alábbi táblázatban található standardokból és értelmezésekből áll. A full-IFRS-eknek nem része a Kis- és Közepes Vállalatoknak szóló IFRS (angolul: International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, IFRS for SMEs), az ugyanis egy teljesen különálló, önmagában zárt szabályrendszer a közérdeklődésnek ki nem tett gazdálkodó egységek számára.

A 2012. június 30-ig kibocsátott, hatályos és még nem hatályos standardok és értelmezések
Ssz. A kiadvány címe magyarul Eredeti kiadványcím
A pénzügyi kimutatások prezentálására vonatkozó keretelvek Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
IAS-ok
IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása (felülvizsgálva 2007-ben) Presentation of Financial Statements (as revised in 2007)
IAS 2 Készletek Inventories
IAS 7 Cash flow-k kimutatása Statement of Cash Flows
IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 A beszámolási időszak vége utáni események Events after the Reporting Period
IAS 11 Beruházási szerződések Construction Contracts
IAS 12 Nyereségadók Income Taxes
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések Property, Plant and Equipment
IAS 17 Lízingek Leases
IAS 18 Bevételek Revenue
IAS 19 Munkavállalói juttatások Employee Benefits
IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IAS 23 Hitelfelvételi költségek (felülvizsgálva 2007-ben) Borrowing Costs (as revised in 2007)
IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek (felülvizsgálva 2009-ben) Related Party Disclosures (as revised in 2009)
IAS 26 Nyugdíjazási juttatási programok elszámolása és beszámolása Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások (korábbi neve: Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások) Separate Financial Statements (previously: Consolidated and Separate Financial Statements)
IAS 28 Társult és közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések (korábbi neve: Társult vállalkozásokban lévő befektetések) Investments in Associates and Joint Ventures (previously: Investments in Associates)
IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek Interests in Joint Ventures
IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás Financial Instruments: Presentation
IAS 33 Egy részvényre jutó nyereség Earnings per Share
IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás Interim Financial Reporting
IAS 36 Eszközök értékvesztése Impairment of Assets
IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38 Immateriális javak Intangible Assets
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40 Befektetési célú ingatlan Investment Property
IAS 41 Mezőgazdaság Agriculture
IFRS-ek
IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Részvényalapú kifizetés Share-based Payment
IFRS 3 Üzleti kombinációk Business Combinations
IFRS 4 Biztosítási szerződések Insurance Contracts
IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 6 Az ásványkincsek feltárása és felmérése Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek Financial Instruments: Disclosures
IFRS 8 Működési szegmensek Operating Segments
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok Financial Instruments
IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Közös megállapodások Joint Arrangements
IFRS 12 Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 Valós értéken történő értékelés Fair Value Measurement
SIC-ek
SIC-7 Az euro bevezetése Introduction of the Euro
SIC-10 Állami közreműködés – nincs specifikus kapcsolat az üzleti tevékenységgel Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities
SIC-12 Konszolidálás – speciális célú gazdálkodó egységek Consolidation – Special Purpose Entities
SIC-13 Közös vezetésű gazdálkodó egységek – a tulajdonosok nem pénzbeli hozzájárulásai Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Venturers
SIC-15 Operatív lízingek – ösztönzők Operating Leases – Incentives
SIC-21 Nyereségadók – az átértékelt, nem értékcsökkenthető eszközök megtérülése Income Taxes – Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC-25 Nyereségadók – a gazdálkodó egységnek vagy tulajdonosainak adózási státusában bekövetkező változások Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
SIC-27 A lízing jogi formáját magában foglaló tranzakciók tartalmi megítélése Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
SIC-29 Közzététel – koncessziós megállapodások Disclosure – Service Concession Arrangements
SIC-31 Bevételek – reklámszolgáltatásokat magukban foglaló barter- ügyletek Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services
SIC-32 Immateriális javak – weboldal költségei Intangible Assets – Website Costs
IFRIC-ek
IFRIC 1 Változások a meglévő leszerelési, helyreállítási és hasonló kötelezettségekben Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
IFRIC 2 Tagi részesedések szövetkezeti gazdálkodó egységekben és hasonló instrumentumok Members' Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments
IFRIC 4 Annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
IFRIC 5 A leszerelési, a helyreállítási és a környezetrehabilitációs pénzalapokból származó érdekeltségekre vonatkozó jogok Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
IFRIC 6 Bizonyos piacon való részvételből eredő kötelezettségek – elektromos és elektronikus berendezések hulladékai Liabilities Arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronic Equipment
IFRIC 7 Az újramegállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IFRIC 8 A beágyazott származékos termékek újraértékelése Reassessment of Embedded Derivatives
IFRIC 9 Évközi pénzügyi beszámolás és értékvesztés Interim Financial Reporting and Impairment
IFRIC 10 Évközi pénzügyi beszámolás és értékvesztés Interim financial reporting and impairment
IFRIC 12 Szolgáltatási koncessziós megállapodások Service Concessions Arrangements
IFRIC 13 Ügyfélhűség programok Customer Loyalty Programmes
IFRIC 14 IAS 19 – A meghatározott juttatási eszközre vonatkozó korlát, a minimális alapképzési követelmények és azok kölcsönhatása IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
IFRIC 15 Ingatlan építésére vonatkozó megállapodások Agreements for the Construction of Real Estate
IFRIC 16 Külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetés fedezeti ügyletei Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
IFRIC 17 Nem-pénzbeli eszközök tulajdonosok közötti felosztásai Distributions of Non-cash Assets to Owners
IFRIC 18 Ügyfelektől származó eszközátadások Transfers of Assets from Customers
IFRIC 19 Pénzügyi kötelezettségek megszüntetése tőkeinstrumentumokkal Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

Jegyzetek szerkesztés

Hivatkozások szerkesztés

Jogszabályok szerkesztés

Európai Unió szerkesztés

Magyarország szerkesztés