Főmenü megnyitása

A jövedéki biztosíték fogalma az adófelfüggesztési eljáráshoz kötődik, amely alapvetően közigazgatási eljárás. Ezen eljárás keretében a jövedéki termékek előállításával, szállításával (szállítmányozás egyik adóraktárból a másikba), tárolásával (raktározásával) és az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó (államot érintő) adókockázatra jövedéki biztosítékot kell fizetni.[1] [2] Ezen általános szabály alól kivétel a költségvetési szerv.[3]

A jövedéki biztosíték formáiSzerkesztés

 • Készpénz,
 • Pénzügyi biztosíték és
 • Készfizető kezesség (meghatározott feltételek betartásával).

KészpénzSzerkesztés

A jövedéki biztosítékok fogalomkörében készpénz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagyis az állami adó- és vámhatóság (továbbiakban: állam) által megadott jövedéki biztosíték számlára jövedéki biztosíték céljára befizetett (készpénzátutalási megbízás-azaz csekk), átutalt összeg.[4] Készpénzes fizetések körébe tartozhat pl. a szemledíj, felemelt szemledíj, megrongálódott jövedéki zár pótlásával kapcsolatos költségtérítés, bizonyos forgalmak esetén jövedéki adó.[5][6]

A pénzügyi biztosíték elfogadásának, időbeli és területi érvényességének szabályaiSzerkesztés

 • Az államnak a jövedéki biztosíték után kamatfizetési kötelezettsége nincs.
 • A pénzügyi biztosíték jellege alapvetően vissza nem vonható, vagy meghatározott engedéllyel visszavonható.[7] A pénzügyi biztosítékot szakmai zsargonban bankgaranciának nevezik, amelynek kötelező tartalmát a jogszabályi meghatározás alapján az állam hivatalos internetes honlapján is közzé teszi.[8]
 • Nem fogadható el a pénzügyi biztosíték, ha az azt nyújtó
a) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény meghatározott eljárása vagy
b) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti biztosítási szükséghelyzet alá esik.
 • A biztosíték érvényességi ideje a biztosíték formájától függetlenül
a) szállítással összefüggő adókockázat esetén a kiszállítást követő 4(négy) hónap
b)adófizetési kötelezettséggel összefüggő adókockázat esetén a szabadforgalomba bocsátást követő 60 nap, azaz 2(két) hónap.[9]
 • A másik tagállamon át harmadik országba történő kiviteli jellegű forgalmazás
a) esetén adókockázat tekintetében a tagállamok mindegyikében érvényesíthető jövedéki biztosítékot lehet csak nyújtani (fizetőeszköz és közös szabályok), ez vonatkozik az Európai Uniót érintő forgalomra is;
b) esetén letett jövedéki biztosíték megfelelő feltételek teljesülésekor az adófelfüggesztéssel történő szállításra jutó jövedéki biztosítéknak minősül[10]

Készfizető kezesség szabályaiSzerkesztés

A jövedéki biztosítékért vagy annak egy részéért készfizető kezességet vállalhat az, aki rendelkezik az állam által a lentiekben meghatározott feltételekkel kiadott (a vállalható legmagasabb kezességi összeghatárt, valamint az engedély időbeli hatályát is tartalmazó) hatályos engedéllyel:

 • nem minősül kockázatos adózónak (Adózás rendjéről szóló törvény szerint),
 • biztosítékot nyúj,
a)a kezességvállalás időpontját követően még legalább 4 hónapig érvényesíthető - pénzügyi biztosíték vagy
b) készpénz formájában.

A készfizető kezességet írásban, kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. Ha a kezességi nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóság elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli.

Jövedéki biztosíték igénybevételeSzerkesztés

A jövedéki biztosítékot (jövedéki letétet) annak formájától függetlenül az esedékességkor az állam

a) külön végzés nélkül,
b) a végrehajtási eljárás szabályai szerint veheti igénybe meghatározott adónemek és felmerült költségek tekintetében:
 • adó (jövedéki adó),
 • bírság,
 • pótléktartozás kiegyenlítésére
 • zárjegyhiány felszámolására, valamint az engedélyest terhelő
 • egyéb költségek elszámolására.

Jövedéki biztosíték felszabadítása, visszatérítése, késedelmi kamatSzerkesztés

 • Az engedély hatályvesztése után az esedékes adókkal, költségekkel csökkentett biztosíték felszabadítható. (A visszafizetési kérelmet vizsgálni szükséges esetleges folyamatban lévő, lezáratlan ügy tekintetében.)
 • A jövedéki biztosíték hivatalból történő csökkentése esetén az állam haladéktalanul intézkedik a különbözet felszabadításáról vagy visszatérítéséről.
 • A szabad rendelkezésű jövedéki letét visszautalását kérelmezheti a jogosult (a befizető). A kérelmet az állam 15 napon belül teljesíti. A jogszerűen visszakért letét 15 napon túli visszautalása esetén az állam kamatot fizet.[11]

Egyéb szabályokSzerkesztés

A jövedéki biztosíték egyéb szabályai tartalmazzák az ismételt felhasználás lehetőségét, valamint az adókockázat szempontjából az egyéb ellenőrzött ásványolajnak minősülő gázolaj adótartalmának meghatározását.[12]
A jövedéki biztosíték alóli mentesülés szabályait a törvény 9., 112. és 133. §-a tartalmazza részletesen. Ezek közül a legismertebb az úgynevezett "reptéri mentesség" és a megsemmisítés miatti mentesség.
Az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó helyett a fuvarozó, a címzett, a jövedéki termék tulajdonosa, vagy azok közül több személy együttesen, vagy készfizető kezes is nyújthatja a jövedéki biztosítékot határozattal jóváhagyott kérelemre.[13]
Szankcionálandó magatartásformákat és a következményeket (amelyek következménye lehet jövedéki bírság, lefoglalás, elkobzás, egyéb bírság-önkormányzat, üzletzárás) a 2016. évi LXVIII. törvény 100. §-107. §-ai foglalják össze.

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. "Az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani." 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 4.§ (2) bekezdés
 2. "Az adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítással, tárolással és az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani."2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 18.§
 3. "Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania a központi költségvetési szervnek."2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 18.§ 15. bekezdés
 4. " Készpénzben nyújtott jövedéki biztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely az állami adó- és vámhatóság rendelkezése alatt áll és jövedéki adótartozás fedezetére különítettek el. "45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 8.§.(3) bekezdés
 5. "A jövedéki adó megfizetése készpénzátutalási megbízással vagy átutalással történik"45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 17. sz. melléklet Magánfőző 3.5 sor
 6. "49. § (1) A Jöt. 85. §-a szerinti szemledíj összege szemlekérelmenként 5000 forint. A szemledíj készpénzben is megfizethető, melyről az állami adó- és vámhatóság nyugtát állít ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérelmezte. (2) Az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli szemle iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentéssel kell kezdeményezni. (3) Ha az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek felróhatóan elmarad, 1 órát meghaladó várakozás után kezdhető meg vagy folytatható, felemelt összegű szemledíjat kell fizetni. A felemelt összegű szemledíj a várakozás minden teljes órája (hatvan perc) után 10 000 forint. "45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 49. §
 7. "Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetőségét az állami adó- és vámhatóság jóváhagyásához is köti." 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
 8. "(6) Jövedéki biztosítékként olyan pénzügyi biztosíték fogadható el, amelyben a garanciát vállaló hitelintézet, biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az állami adó- és vámhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - bankgarancia esetén a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 munkanapon belül - az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti a megbízója lejárt tartozását.(7) A pénzügyi biztosítéknak tartalmaznia kell a) a pénzügyi biztosítékot nyújtó megnevezését, bankszámlaszámát, b) a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát, c) a pénzügyi biztosíték egyedi azonosítóját, valamint összegét számmal és betűvel, d) a pénzügyi biztosíték érvényességének kezdő és végső időpontját és e) a (6) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást. (8) A magyar, angol, német vagy francia nyelvtől eltérő nyelven kiállított pénzügyi biztosíték csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. (9) A pénzügyi biztosíték kötelező adattartalmát az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján teszi közzé."45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8. §
 9. "Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítással együtt járó adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak a jövedéki termék kiszállítását követően még 4 hónapig, az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátását követően még 60 napig kell érvényesíthetőnek lennie, az adókockázatra jutó készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték pedig ugyanezen határidők leteltéig nem fizethető vissza a biztosítékot nyújtónak."2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 18.§ (6) bekezdés
 10. " Ha a jövedéki termék harmadik országba történő kivitele másik tagállam(ok)on keresztül és a 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelettel kihirdetett, az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezményben foglaltak alapján történik, az egyezmény szerinti biztosíték az adófelfüggesztéssel történő szállításra jutó jövedéki biztosítéknak minősül."2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 18.§ (11) bekezdés
 11. "Az egyedileg nem azonosított, továbbá a felszabadított összeggel a befizető szabadon rendelkezik. Ha a befizető a szabad rendelkezés alatt álló összeg egy részének vagy egészének visszautalását kéri, az állami adó- és vámhatóság a visszautalást 15 napon belül teljesíti. 15 napon túli visszautalás esetén az állami adó- és vámhatóság kamatot fizet. A visszautalni kért szabad rendelkezés alatt álló jövedéki letét a befizetőnek az állami adó- és vámhatóság felé fennálló tartozása erejéig visszatartható."45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8.§. (4) bekezdés
 12. "(13) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra jutó jövedéki biztosíték az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás 53. § (3) bekezdése szerinti befejeződésekor használható fel ismételten. (14) Az adókockázat szempontjából az egyéb ellenőrzött ásványolajnak minősülő gázolaj adótartalmát az üzemanyagcélú gázolaj adómértékének alapulvételével kell meghatározni. " 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 18.§ (13) és (14) bekezdés
 13. "Kérelemre engedélyezhető, hogy a jövedéki biztosítékot az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó helyett a fuvarozó, a címzett, a jövedéki termék tulajdonosa vagy azok közül több személy együttesen, továbbá készfizető kezesség esetén a (16) bekezdés szerinti kezességvállalási engedéllyel rendelkező személy nyújtsa."2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 18. §. (12) bekezdés

Egyéb információkSzerkesztés

 •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap