A klotoid (clothoid, clothoide) - más néven Cornù-féle spirál vagy Euler-féle spirál - olyan síkgörbe, aminek pontbeli görbülete egyenesen arányos az O kezdőponttól mért ívhosszal: .

A síkon egyenletes sebességgel haladó jármű akkor mozog klotoid pályán, ha a vezető a jármű volánját egyenletesen forgatja el. Ekkor a megtett úttal arányosan csökken a pálya simulókörének sugara, tehát az fordított arányosság is jellemzi a görbét.

Elnevezése Szerkesztés

A görög mitológiából ismert három párka egyike Klothon (Κλωθών). Neve a klothein (κλωθείν) = gombolyítani jelentésű görög szóból eredeztethető. A párkák a mítosz szerint az élet fonalának gombolyítói, s a klothoid a gombolyagra emlékeztető alakjáról kapta a nevét. Az irodalomban használt más elnevezései a görbe analízisében jelentős eredményeket elérő két tudósra utalnak:

Leonard Euler (1707-1783) svájci matematikus a harmonikus oszcillátor vizsgálatához,
Marie Alfred Cornù (1841-1902) francia fizikus a fény diffrakciós vizsgálatának tanulmányozásához, a Fresnel-integrálok grafikus ábrázolása során konstruálta a görbét.

Leírása Szerkesztés

A balra kanyarodó spirált a

  :

a jobbra kanyarodót a

  :

paraméteres egyenletek írják le.

A paraméter értelmezési tartománya:  
A   a görbe méretét meghatározó hasonlósági együttható,
a két Fresnel-integrál
 

A két ágból álló páros-spirálnak az irányítását a   paraméter előjele definiálja. A koordináta-rendszer első negyedébe eső pontoknak az Origótól mért ívhossza pozitív, a harmadik negyedbe esőké negatív mértéket kap. Ugyancsak előjelezzük a pontokhoz tartozó görbületet és a görbületi sugarat: a növekvő   mellett balra kanyarodó ív adott pontjában pozitív, a jobbra kanyarodónál negatív a görbület.

A kettős spirálnak az origóban inflexiós pontja van és érinti a megfelelő tengelyt. A   határértékhez a görbe két aszimptotikus pontja tartozik.

 

Lokális adatok Szerkesztés

 

A k koefficienssel adott görbén az
ívelem:  
ívhossz:  
görbület:   ,
görbületi sugár:  ,
érintő irányszöge:  ,
a görbület és az ívhossz aránya:  .

Alkalmazása Szerkesztés

  • Az utak-vasutak egyenes és köríves szakaszának összekötésére használt átmeneti ívek egyike a megfelelően választott klotoid. Alkalmazásával az egyenes és az íves szakasz között a görbület - és ezzel a járműre ható centrifugális (tehetetlenségi) erő - egyenletesen változik.
 
  • A hullámvasutak átfordulást biztosító hurokjánál két (rendszerint szimmetrikus) klotoid ívet használnak az előzőhöz hasonló okból.
 

Irodalom Szerkesztés

  • Pattantyús Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve 1. kötet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961.
  • Bronstein – Szemengyajev: Matematikai zsebkönyv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 963 1053091
  • Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei (Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1951)
  • Pach Zs. Pálné-Frey Tamás: Vektor- és tenzoranalízis, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1964.