Magyarország története (Varga)

Magyarország története, alcímén fiataloknak és öregeknek elbeszéli Varga Ottó egy 19. század végi nagy terjedelmű, olvasmányos magyar történelmi összefoglalás.

Magyarország története
fiataloknak és öregeknek elbeszéli
Varga Ottó

SzerzőVarga Ottó
Megírásának időpontja1895
Első kiadásának időpontja1895
Nyelvmagyar
Témakörmagyar történelem
Műfajmagyar történelmi szintézis
Kiadás
Magyar kiadásA Szerző Kiadása, Budapest

A mű története

szerkesztés

Varga Ottó (1853–1917) állami főgimnáziumi tanár 1895-ben bocsátotta közre Magyarország történetét. A korábban már több tankönyvet megírt szerző célja az volt, hogy a nagyközönség egy kötetben, szép kiállításban kaphassa kézhez hazánk múltjának feldolgozását. Mint az Előszóban kiemelte:

„Öt esztendővel ezelőtt a Kisfaludy-Társaság ötszáz forintos díjat tűzött ki egy olyan, irodalmunkban eleddig hiányzó könyv megirására, mely történetünket az alapos tudás mellett szép, egyszerű nyelven beszélné el olyan formán, mint a hogy az angol Dickens, vagy a franczia Guizot elbeszélik a saját nemzetük történetét. Olyan könyvet akart, mely népünk könyve lehessen, mely annak figyelmét is lekösse, őt gyönyörködtetve oktassa; de a melyet egyúttal gyönyörűséggel olvashatnának nőink, fiaink, leányaink, sőt a tanult ember is, mint a hogy Dickenst gyönyörűséggel olvashatja.”

A zsűritagok 12 más mű közül Varga (akkor még befejezetlen) művét ítélték megfelelőnek. Ennek oka az volt, hogy a mű „komoly méltánylást érdemlő, irodalmi színvonalon álló munka. Stylusa a kellemesen elbeszélőé; csoportosítása az alapos történetíróé; tudása nem száraz adathalmozás, hanem alapos segítő társa az események élvezetes előadásában; a hol nagyon részletesnek látszik, élénkségével kárpótol, frisseségével hat reánk, úgy hogy művét mindig unalom nélkül, sok helyt (terjedelme daczára) valódi gyönyörrel olvashatni.”

A műről a Katholikus szemle közölt 1896-ban ismertetést. A Kisfaludy Társaság Lukács Krisztina-díjjal tüntette ki az alkotást. Ezt segítette az aranyozott betűkkel ellátott díszes zöld[1] (más kötésváltozatban piros)[2] borító és a 226 fekete-fehér szövegkép.

A 862 oldalas mű kronológiai sorrendben tekinti át a magyar történelem nevezetesebb eseményeit. Önálló résznek is beillő, 20-60 (egy esetben 150) oldalas fejezetei a következők voltak:

 • Magyarország régi lakosairól Krisztus születésétől a 895-ik esztendeig
 • A honfoglalásról és a rablóháboruk idejéről 895-től a 972-ik esztendeig
 • Géza fejedelemről és Szent István királyról, 972-től az 1038-adik esztendeig
 • Szent István utódairól. 1038-től az 1077-edik esztendeig
 • Szent Lászlóról és Könyves Kálmánról. 1077-től az 1114-edik esztendeig
 • A trónviszályok idejéről. 1114-től az 1205-ödik esztendeig
 • Magyarország Jeruzsálemi Endre idejében. 1205-től az 1235-ödik esztendeig
 • Magyarország Negyedik Béla idejében. 1235-től az 1270-edik esztendeig
 • Az utolsó Árpádházi királyokról. 1270-től az 1301-edik esztendeig
 • Magyarország Venczel, Ottó és Károly királyok alatt. 1301-től az 1342-edik esztendeig
 • Magyarország Nagy Lajos idejében. 1342-től az 1382-edik esztendeig
 • Magyarország Mária és Zsigmondnak idejében. 1382-től az 1437-edik esztendei
 • Magyarország Hunyadi János idejében. 1437-től az 1458-adik esztendeig
 • Magyarország Igazságos Mátyás idejében. 1458-tól az 1490-edik esztendeig
 • Az ország romlásáról Dobzse László és Második Lajos idejében. 1490-tól az 1526-odik esztendeig
 • Az ország szétdarabolásáról a török hatalom és a német hatalom között. 1526-tól az 1570-edik esztendeig
 • Magyarország a török-világ idejében. 1570-től az 1640-edik esztendeig
 • Magyarországról a vallás- és szabadságharczok idejében. 1604-től az 1657-edik esztendeig
 • Magyarországról a német-világ idejében. 1657-től az 1711-edik esztendeig
 • Magyarország és az uralkodóháznak kibéküléséről 1711-tkől az 1750-edik esztendeig
 • Az új Magyarország születéséről. Az 1750-edik esztendőtől napjainkig

A kötet végén a magyar uralkodók táblája kapott helyet.

Fakszimile és elektronikus kiadások

szerkesztés

A könyv elektronikus formában az Archive.org honlapján olvasható. Fakszimile kiadása 2000-ben jelent meg a Babits Kiadó jóvoltából (ISBN 963-9272-23-x).[3]

 1. [1]
 2. [2]
 3. [3]
 • Gulyás Pál: Népkönyvtári cimjegyzék. Népkönyvtárak és kisebb könyvtárak részére ajánlható művek magyarázatos jegyzéke. Függelék: Az Országos Tanács mintakönyvtárainak hivatalos jegyzéke, A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának Kiadása, Budapest, 1910, 300–301. o.
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [4]
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.   [5]

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés