Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium

magyar minisztérium (1967–1990)

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (rövidítése: MÉM) a Magyar Népköztársaság egyik minisztériuma volt. Neve 1990 májusában Földművelésügyi Minisztériumra változott.


TörténeteSzerkesztés

1967. április 14-én jött létre az 1967. évi 8. tvr. alapján több minisztérium és más szerv összevonásával. Jogelődei a Földművelésügyi Minisztérium (FM), az Élelmezésügyi Minisztérium (ÉM), az Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF) és az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal (ÁFTH) voltak. Fő feladata a mező- és erdőgazdaság, az elsődleges faipar, a vadgazdálkodás és vadászat, a földügyi igazgatás és az élelmiszeripar irányítása volt.

A minisztériumnak az ágazattal kapcsolatos gazdaságpolitikai és saját hatósági jogköréböl adódóan sokféle konkrét feladata volt, a legfontosabbak az alábbiak.

 • Koncepciók kialakítása a minisztériumhoz tartozó ágazatok összehangolt fejlesztésére, valamint az üzemi-vállalati és a gazdasági érdekek egybehangolására.
 • Javaslatok kidolgozása a gazdasági célkitűzéseket megvalósító eszközök kialakítására (árrendszer, hitelpolitika, termékforgalmazás, bér- és jövedelemszabályozás, beruházási rendszer stb.).
 • A termelésfejlesztés és műszaki fejlesztés irányának meghatározása a népgazdasági tervvel összhangban.
 • A minisztériumhoz tartozó ágazatok szervezetei közt (vállalatok, gazdaságok, intézmények, szövetkezetek) az információs rendszerek kidolgozása, azok működtetésének biztosítása.
 • Az ágazati tudományos kutatás és szakemberképzés irányának meghatározása és feltételeinek biztosítása.
 • A mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat nemzetközi kapcsolatainak szervezése.
 • Az ágazattal kapcsolatos minisztériumi szintű szabályozási és hatósági feladatok ellátása.
 • Gondoskodás az ágazati feladatokat ellátó szakigazgatási szervezet kiépítéséről, működéséről.
 • Az állam tulajdonosi jogköréből kifolyólag a felügyelete alá tartozó vállalatok és költségvetési szervek felügyelete, a velük kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A vállalatok és költségvetési szervek létrehozása és megszüntetése, tevékenységük meghatározása, működésük biztosítása.

Hivatali szervezeteSzerkesztés

A 11/B/1969. MÉM sz. utasítás alapján (mely a minisztérium részletes ügyrendjét határozta meg) 1969. január 1-től a minisztérium szervezete az alábbi részlegekből állt:

 • I. Személyzeti Főosztály
 • II. Igazgatási és Szövetkezeti Főosztály
 • III. Közgazdasági Főosztály
 • IV. Termékforgalmazási Főosztály
 • V. Munkaügyi és Szociálpolitikai Főosztály
 • VI. Költségvetési Főosztály
 • VII. Szakoktatási Főosztály
 • VIII. Tudományos Kutatási Főosztály
 • IX. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
 • X. Tájékoztatási Főosztály
 • XI.Mezőgazdasági Termelésfejlesztési Főosztály
 • XII. Mezőgazdasági Műszaki Fejlesztési Főosztály
 • XIII. Mezőgazdasági Vállalatfelügyeleti Főosztály
 • XIV. Élelmiszeripari Hivatal
 • XV. Erdészeti és Faipari Hivatal
 • XVI. Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal
 • XVII. Állategészségügyi Főosztály
 • XVIII. Növényvédelmi Főosztály
 • XIX. Termelésfelügyeleti Főosztály
 • XX. Gazdasági Hivatal
További titkárságai voltak
 • Miniszteri és miniszterhelyettesi titkárságok
 • Műszaki Fejlesztési Tanács Titkársága
 • Szabványügyi Titkárság

1971 január 1-től (9/B/1970. sz. MÉM utasítása) a minisztérium szervezete a következő főosztályokból és hivatalokból állt:

 • Miniszteri Titkárság
 • I. Személyzeti Főosztály
 • II. Igazgatási és Jogügyi Főosztály
 • III. Közgazdasági Főosztály
 • IV. Terményforgalmazási Főosztály
 • V. Tudományos Kutatási Főosztály
 • VI. Termelés- és Műszaki Fejlesztési Főosztály
 • VII. Növényvédelmi Főosztály
 • VIII. Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztály
 • IX. Szövetkezeti Főosztály
 • X. Szakoktatási főosztály
 • XI. Munkaügyi és Szociálpolitikai Főosztály
 • XII. Tájékoztatási Főosztály
 • XIII. Szervezési és Ellenőrzési Főosztály
 • XIV. Vállalatfelügyeleti Főosztály
 • XV. Költségvetési Főosztály
 • XVI. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály
 • XVII. Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal
 • XVIII. Erdőrendezési Főosztály
 • XIX. Vadászati és Vadgazdálkodási Főosztály
 • XX. Gazdasági Hivatal

A minisztérium vezetését tanácsadó, véleményező, javaslattevő szervek segítették (34/1967. MÉM, 27/1967. MÉM, 13/1970. MÉM sz. utasítások):

 • Közgazdasági Tanács
 • Tudományos Tanács
 • Meliorációs Tanács
 • Mezőgazdasági Minősítő Tanács
 • Műszaki Fejlesztési Tanács
 • Országos Állategészségügyi Tanács
 • Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács
 • Országos Növényvédelmi Szakbizottság
 • Országos Sütőipari Szakmai Tanács
 • Országos Vadgazdálkodási és Vadászati Tanács
 • Szakoktatási Tanács
 • MÉM Tanácsadó Testület

1985-től február 1-től (1/B/1985. sz. MÉM utasítás) a minisztériumban a következő minisztériumi részlegek működtek:

 • Miniszteri Titkárság
 • I. Személyzeti és Munkaügyi Főosztály
 • II. Igazgatási és Jogügyi Főosztály
 • III. Terv- és Közgazdasági Főosztály
 • IV. Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Főosztály
 • V. Szakoktatási és Kutatási Főosztály
 • VI. Mezőgazdasági
 • VII. Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztály
 • VIII. Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztály
 • IX. Szövetkezeti Főosztály
 • X. Élelmiszeripari Főosztály
 • XI. Törvényességi Felügyeleti Főosztály
 • XII. Költségvetési Intézmények Főosztálya
 • XIII. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
 • XIV. Vadgazdasági Főosztály
 • XV. Műszaki Főosztály
 • XVI. Földügyi és Térképészeti Hivatal
 • XVII. Erdészeti és Faipari Hivatal

Iratkezelésének szervezete, rendjeSzerkesztés

A 21/B/ 1976. sz MÉM utasítás alapján a minisztériumban az iratkezelést, nyilvántartást, ügyvitelt és iratselejtezést az Igazgatási és Jogügyi Főosztály Iratnyilvántartási és Titkos Ügykezelési Osztálya látta el. A minisztériumnak, az egyes részlegeknek, valamint az ott dolgozóknak címzett postai küldemények átvétele, csoportosítása és az illetékesek számára történő átadása, illetve a kimenő iratok szabályzat szerinti elküldése is a Postabontóban történt. Felbontás nélkül kellett továbbítaniuk a névre szóló és a részlegeknek címzett iratokat, a "Szigorúan Titkos" jelzésű iratokat pedig nem is vehették át, azokat egyből a Titkos Ügykezelőséghez kellett irányítaniuk. A két évnél régebben keletkezett, elintézett iratok rendszerezett irattári elhelyezése, kezelése, nyilvántartása és selejtezésének megszervezése, valamint a maradandó értékű iratok levéltárba adása a Központi Irattár feladata volt.

A MÉM 1967 és 1990 között keletkezett, maradandó értékű iratait jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrzi, az ott található iratanyag terjedelme 1128,36 iratfolyóméter, amely 61 állagra oszlik. Az állagokat a MÉM szervezeti egységei (elsősorban főosztályai) szerint alakították ki. Külön állagokat képeznek egyes vezetők iratai, továbbá a visszaminősített titkos ügykezelésű iratok. Az iratanyag jelentős része levelezésből és vezetői értekezletek anyagaiból áll.

MiniszterekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés