Párt

Társadalmi szervezet

Pártnak nevezzük azt a társadalmi szervezetet, amelyet rendszerint egy alapító tag vagy egy alapítóközösség hoz létre azzal a céllal, hogy az adott társadalomban a politikai hatalomból részesüljön többnyire választások révén. Lényeges kellékei a párt ideológiája vagy programja, amelynek rendszerint előzményei, jeles képviselői, teoretikusai és reprezentatív irányzatai vannak. Fontos a regisztrált tagság, a rendszeres találkozás, gyűlés vagy kongresszus, a tisztségviselők kinevezésének módja stb. Törvényi kereteit Magyarországon jelenleg az Alaptörvény és az egyesülésről szóló törvény rendelkezései tartalmazzák.

A párt elismertségét a választásokon elért szavazatok mennyisége adja, míg anyagi támogatásáról az egyes országok kormányai szintén eszerint rendelkeznek. A pártok jellegzetes módon szakadnak és egyesülnek, illetve egymást rombolják, többnyire a pártból elüldözött vagy onnan kiváló tagjaik révén.

 • Önkéntesen létrehozott,
 • önkormányzattal rendelkező szervezet,
 • alapszabályában meghatározott célra alakul,
 • nyilvántartott tagsággal rendelkezik,
 • céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

A párt fogalma eltér a pártállam és a többpártrendszer viszonyai között.

A pártállami „egypárt”

szerkesztés
 • A pártállami „egypárt” tagsággal rendelkező társadalmi szervezet, amely egyben az államhatalommal is összefonódik, személyi és ideológia szempontból egyaránt. Ebben az értelemben állampártnak is nevezik.
 • Ilyen párt működhet látszólagos többpártrendszerben is (például a NSZEP az egykori NDK-ban vagy a LEMP a Lengyel Népköztársaságban.
 • A tagokat erős egzisztenciális szálak fűzik az egypárthoz. Aki nem tagja az egypártnak, az „pártonkívüli”.
 • A pártállami alkotmányok és a választójogi szabályok az egypártnak különleges szerepet juttatnak. Mindenki számára világos, hogy a párt bukása saját politikai rendszerének a bukását is jelenti.
 • George Orwell találóan „belső pártnak” nevezi az állampárt tényleges hatalmat gyakorló magját, szemben a „külső párttal”, amely voltaképpen karrieristákból és szimpatizánsokból áll. (1984)

A párt a többpártrendszerben

szerkesztés
 • A párt tagsággal rendelkező, tartósan fennálló szervezet, amely a parlamenti választásokon verseng a hatalmi pozíciók megszerzéséért, illetve a kormányzati pozíció megtartásáért.
 • Vannak rétegpártok, amelyek bizonyos társadalmi csoportok érdekeit kívánják képviselni (például Vállalkozók pártja) és vannak néppártok, amelyek több réteg képviseletét tűzik ki céljukként. A pártok jellemzően az egész ország érdekeire hivatkoznak, nemcsak a párttagságéra.

A pártok jellemzői

szerkesztés
 • megosztottság – konfliktus kifejezői
  • érdekek, ideológia alapján megosztják a társadalmat
 • a rész az egészet képviseli
  • nem partikuláris érdekeket közvetítenek
  • alapvetően a közjó érdekében tevékenykednek
 • mai pártok
  • a polgári társadalom képviseletében tevékenykedik
  • hierarchiával rendelkezik
  • programjaikban alternatívákat kínálnak a társadalmi problémák megoldására
  • az állam és a társadalom között közvetít
  • programjuk a közjóra, általános érdekre irányul
  • céljaik sokrétűek, megvalósításukhoz a teljes kormányzati hatalom elnyerésére törekedne

LaPalombara és Weiner szerint egy pártnak az alábbi négy feltétel kell rendelkezni:

 1. állandó szervezet, az aktuális vezetőtől független, stabil világkép
 2. látható és hierarchizált szervezet, kommunikáció a helyi és országos szerveken belül
 3. a vezetők törekednek a döntések feletti hatalomra, és annak megtartására
 4. az állandó szervezet arra törekszik, hogy minden eszközt felhasználjon a tömegtámogatás növelésére

A pártrendszerek kialakulása

szerkesztés

Az európai fejlődés során az angoloknál jelentek meg először a modern pártok feltételei.

A whigek és a toryk a parlament javára változtatták meg az erőviszonyokat, az uralkodó ellenében. A 18. század végére a pártok pozitív elismerést vívtak ki maguknak, a politikai rendszer belső szereplőivé váltak.

A modern angol pártrendszer az ipari forradalmat követő demokratizálódási folyamathoz igazodva fejlődik, fokozatosan kiépíti parlamenten kívüli szervezeteit, kísérletet tesz a lakosság politikába való bevonására.

Az egyes politikai irányzatok klubokat szerveznek, később tömegmozgalmakkal kapcsolódtak össze. 1870-re a képviselők a párthovatartozás alapján különböztetik meg magukat.

A kontinensen hosszú ideig (még a polgári forradalmak időszakában és utána is) a pártokat a nép és a közérdek ellenségének tartották. A párteszme nem az alkotmányos kereteken (parlamenti) belül fogalmazódott meg, társadalmi mozgalomként jelent meg, s nem egyszer szemben állt a hivatalos rendszerrel. Az ipari forradalmat követően átértékelődött a pártok szerepe, hiszen egy orientációját vesztett tömeg újraorientálásáról, az elveszett életértelem visszaszerzéséről volt szó

Beyme felosztása

szerkesztés

A Beyme-féle 10 párttípus:

A pártok szerepe

szerkesztés
 • társadalom, politika kapcsolatának megvalósítói
 • közvéleményt formálják,
 • választási alternatívákat dolgoznak ki
 • nézeteket egyeztetnek.
 • vezetőket választanak

A pártok funkciói

szerkesztés
 • érdekek aggregálása (begyűjtése, egyesítése, összegzése)
 • érdekek artikulációja (kifejezésre juttatják)
 • szakszervezetek, társadalmi érdekképviseletek keresése
 • internáló, integráló funkció
  • az emberek valahova tartozzanak
  • beintegrálja az egyént a társadalomba
  • a közös program megvalósítására politikai akaratképzési folyamatban való részvétel
 • politikusok rekrutációja, szelekciója
  • lehetőséget biztosít karrier építésre (kulcspozícióra, kinevezésre a közjogi tisztségekre)
   • nem kell érteni a szakmához(!)
 • kormányzati, illetve ellenzéki szerepkör .

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés