Poincaré-féle követőfüggvény

Az absztrakt matematikában alapvetően a dinamikai rendszerek elméletében, Poincaré-féle követőfüggvény (vagy az első visszatérés függvénye) Henri Poincaré-ról elnevezett leképezés. Ha egy sokaságban egy periodikus pálya metszi a sokaság egy alterét, akkor ezt az alteret az első metszet helyéhez nagyon közel újból metszi. A következő helyet (a megelőző függvényében) nevezik a fenti leképezésnek. Másképpen képzeljünk el egy periodikus pályát azzal a kezdeti feltétellel, hogy a pont kezdetben egy a pályára merőleges síkon (az ún. Poincaré-féle metszeten) volt. Ekkor a pont egy idő múlva – a periódusidőhöz nagyon közeli idő alatt – a kiindulási ponthoz nagyon közel újból metszi a síkot.

A Poincaré-féle követőfüggvény diszkrét dinamikai rendszernek tekinthető, csak eggyel kevesebb dimenzióval rendelkezik, mint az őt definiáló folytonos rendszer volt. Mivel a diszkrét rendszer az eredeti nagyon sok tulajdonságát megőrzi, de egyszerűbb, ezért alkalmas az eredeti rendszer hatékony vizsgálatára. Általában azonban követőrendszert nem könnyű konstruálni kézzelfogható alakban, ezért a módszer csak ad hoc jellegű.


DefinícióSzerkesztés

Legyen (R, M, Φ) be a egy globális dinamikai rendszer, az időpontok halmaza legyen R (valós számok), M a fázistér, és Φ az időfejlődés függvénye. Legyen γ p ponton keresztülhaladó periodikus pálya és S lokálisan differenciálható és a pályára merőleges metszete Φ-nek p-n keresztül, melyet Poincaré-metszetnek nevezünk.

Legyen U nyílt összefüggő környezete p-nek, a

 

függvényt γ-hoz tartozó Poincaré-követőfüggvénynek nevezzük ha

  • P(p) = p
  • P(U) p egy környezete és P:UP(U) diffeomorfizmus
  • minden x pontra U-ban, a pozitív félpálya először metszi S-et P(x)-ben

Differenciálegyenletek követőfüggvényeSzerkesztés

A dinamikai rendszer mintapéldái a differenciálegyenletek megoldóoperátorai. Ezekben az esetekben a követőfüggvény még szemléletesebb tartalommal bír.

Legyen

 

autonóm közönséges differenciálegyenlet, x0 kezdeti feltétel a t=0-időponthoz. Legyen Γ periodikus pálya   > 0 minimális periódussal. Persze ekkor a Φ generált dinamikus rendszerre:

 

Legyen a pályára merőleges Poincaré-metszet a

 

sík. Mivel f(x_0) a differenciálegyenlet értelmében sebességvektor az x0 pontban, ezért a Σ tényeleg merőleges a pályára (<,> jelöli a skaláris szorzatot).

Tétel – Létezik x0-nak olyan U nyílt környezete, és létezik egyetlen olyan   : U   R folytonosan differenciálható függvény, hogy

 
 

Bizonyítás. Legyen

 

ekkor

 

Az implicitfüggvény-tétel segítségével kifejezzük a H(τ,x)=0 egyenletből τ-t. Ehhez kell, hogy   legyen. De ez igaz, mert:

 

ami feltehetően nem nulla.

Tehát létezik egyetlen, a mondott tulajdonságú τ. QED

Definíció. – Ebben az esetben az   differenciálegyenlethez és a Γ, x0, Σ-hoz tartozó Poincaré-követőfüggvény a

 

leképezés és az ebből alkotott diszkrét lokális dinamikai rendszer időfejlődése:

 

ahol a kitevőbeli n nem a hatványozás, hanem a Π saját magával n-szer vett függvénykompozíciójának jele.

StabilitásSzerkesztés

A fenti leképezésből diszkrét dinamikai rendszert készíthetünk a következőképpen. Ha

 

a követőfüggvény, akkor legyen

 
 
 

és

 

Ebben az esetben (Z, U, P) diszkrét dinamikai rendszer U-ban, az időfejlődés

 

függvényével. Ebben a rendszerben p definíció szerint fixpont.

A γ stabil (aszimptotikusan stabil) a folytonos rendszerben pontosan akkor, amikor a p fixpont stabil a diszkrétben. A γ stabil a folytonos rendszerben pontosan akkor, amikor a p fixpont stabil (aszimptotikusan stabil) a diszkrétben.

Külső hivatkozásokSzerkesztés