Spanyol személynevek

A spanyol személynevek a legtöbb más ország személyneveivel ellentétben legalább négy tagból állnak. Felépítésük a következő:

 első keresztnév + második keresztnév + apai családnév + anyai családnév
 (primer nombre)   (segundo nombre)   (apellido paterno) (apellido materno)

Férjezett nők esetében a de szócskával a férj családnevei is hozzátehetők, például María Eugenia Sánchez Rodríguez de López Campos.[1] Mindazonáltal általában csak a név rövidített alakját, vagyis az első keresztnevet és az apai családnevet használják.[2] A példánkban szereplő név egyszerű alakja így: María Sánchez.

Eredetük szerkesztés

A spanyol keresztnevek általában görög–római mitológiai/vallási, bibliai héber, valamint germán (gót) eredetűek.

A vezetéknevek eredetük szerint – akárcsak a magyarban – származhatnak keresztnévből (patronímicos), például Martínez (< Martín, Márton); helységnévből (toponímicos), például de la Cueva; régi mesterségek nevéből, például Herrero („Kovács”); illetve emberi tulajdonságokból, például Bello („Szép”); többnyire latin–germán (gót), ritkábban arab, valamint preromán (ibér, baszk) eredetűek. Keresztnévből az -ez képzővel képezhető családnév (családi név), amelynek forrása minden bizonnyal a latin -icus képző birtokos esete (genitivusa), az -ici ( > -iz > -ez), magyar megfelelője „-fi” (valakinek a fia): Gonzalo/González, Rodrigo/Rodríguez, Pedro/Pérez stb.

Összetett keresztnevek szerkesztés

A spanyolban léteznek több tagból álló – általában vallási eredetű – keresztnevek, amelyeket egy névként kell értelmezni. E sajátosságból adódóan előfordulhat, hogy egy összetett férfinév egyik tagja önállóan női név, illetve fordítva: egy összetett női név egyik eleme önmagában lehet férfinév is. Példák összetett keresztnevekre: María Jesús („Jézus Mária”, női név, de a Jesús önállóan férfinév), José María („Mária József”, férfinév, de a María önállóan női név), Julio César (férfinév, mindkét eleme önállóan is), María del Mar (női név, mindkét eleme önállóan is).

Név és megszólítás szerkesztés

A megszólításnál külön előtag használatos a vezetéknév és a keresztnév előtt.

A vezetéknév előtt férfiak esetében a señor, rövidítve Sr. (a. m. „Úr”), nőknél a señora, rövidítve Sra. vagy Sr.ª (a. m. „Úrhölgy” vagy „Asszony”), férjezetlen nőknél pedig a señorita, rövidítve Srita. vagy Sr.ita (a. m. „Kisasszony”) előtag használatos: Sr. González, Sra. Sánchez, Srita. Velásquez.

A keresztnév előtt tiszteletbeli megszólításként – főleg idős, magas rangú, vagy elismert személyeknél – férfiaknál a Don (rövidítve D.), nőknél a Doña (rövidítve Da. vagy D.ª) előtagot használják: Don Pedro, Doña María.

Az írott nyelvben a hivatalos megszólításoknál – teljes név használatakor – egymás után mindkét előtagot kiteszik, például Sr. D. José Francisco Pérez Márquez, Sra. Da. María Dolores Campos Jiménez, illetve levélben például Estimado Sr. D. José Francisco Pérez Márquez: „Tisztelt J.F.P.M. Úr!”.

Becézés, becenevek szerkesztés

Általánosságban a becenevek képzése férfinevek esetében az -ito (-cito,-ecito), női neveknél az -ita (-cita,-ecita) képzők hozzáadásával történik. Vannak nevek, amelyeknek önállósult becenevük van, például Francisco → Paco (amelyet tovább lehet becézni szabályos módon: Paquito). A kicsinyítő képzős alakokon kívül a bizalmas nyelvben gyakran csak a név rövidített formáját használják becenévként, például Álex, Pau, Tere stb. A magyarral ellentétben az -i becenévképzőt csak női nevekre alkalmazzák (tehát például a Gabi mindig a Gabriela becézése, és nem a Gabrielé).

A nevek végződése és neme szerkesztés

A férfi keresztnevek általában o-ra, a női nevek leggyakrabban a-ra végződnek, de minden név végződhet e-re és mássalhangzóra is. Kivételes esetben női név is végződhet o-ra, ha hímnemű fogalomból származik (például Rocío „harmat”, Rosario „rózsafüzér”). Az -is végződésű nevek általában női nevek (például Gertrudis, Odalis), de lehetnek férfinevek is (például Alexis).

Magyar keresztnevek spanyol megfelelői szerkesztés

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – a leggyakoribb férfi- és női nevek spanyol megfelelői láthatóak, mellettük szögletes zárojelben a kiejtés szerepel az IPA szerinti átírásban.

Férfinevek (Nombres masculinos) szerkesztés

 • Ádám – Adán [aˈðan]
 • Adolf – Adolfo [aˈðolfo]
 • Ágoston – Agustín [aɣusˈtin]
 • Alajos – Aloísio [aloˈisjo]
 • Albert – Alberto (becézés: Beto) [alˈβerto, ˈbeto]
 • András, Endre – Andrés [anˈdres]
 • Antal – Antonio [anˈtonjo]
 • Áron – Aarón [aːˈron]
 • Artúr – Arturo [arˈturo]
 • Attila – Atila [aˈtila]
 • Balázs – Blas [blas]
 • Benedek, Bence – Benito, Benedicto [beˈnito, beneˈðikto]
 • Bernát – Bernardo [berˈnarðo]
 • Bertalan – Bartalomé [bartaloˈme]
 • Boldizsár – Baltasar [baltaˈsar]
 • Dániel – Daniel [daˈnjel]
 • Dávid – David [daˈβi(ð)]
 • Demeter, Döme – Demetrio [deˈmetrjo]
 • Dénes – Dionisio [djoˈnisjo]
 • Dezső – Desiderio [desiˈðerjo]
 • Domo(n)kos – Domingo [doˈmingo]
 • Ede – Eduardo [eˈðwardo]
 • Emánuel – Manuel, Manolo [maˈnwel, maˈnolo]
 • Emil – Emilio [eˈmiljo]
 • Ernő – Ernesto [erˈnesto]
 • Ferdinánd – Fernando, Hernando, Fernán, Hernán [ferˈnando, erˈnando, ferˈnan, erˈnan]
 • Ferenc – Francisco (becézés: Paco, Pancho) [franˈsisko, ˈpako, ˈpanʧo]
 • Frigyes – Federico [feðeˈriko]
 • Fülöp – Felipe [feˈlipe]
 • Gábor – Gabriel [gaˈβrjel]
 • Gáspár – Gaspar [gasˈpar]
 • Gellért – Gerardo [xeˈrarðo]
 • Gergely – Gregorio [greˈɣorjo]
 • Gusztáv – Gustavo [guˈstaβo]
 • György – Jorge [ˈxorxe]
 • Győző, Viktor – Víctor [ˈbiktor]
 • Gyula – Julio [ˈxuljo]
 • Henrik – Enrique [enˈrrike]
 • Hektor – Héctor [ˈektor]
 • Hubert – Humberto [umˈberto]
 • Hugó – Hugo [ˈuɣo]
 • Ignác – Ignacio[3] [iɣˈnasjo]
 • Illés – Elías [eˈli.as]
 • Imre – Amerigo, Emerico [ameˈriɣo, emeˈriko]
 • István – Esteban [esˈteβan]
 • Iván – Iván [iˈβan]
 • Izsák – Isaac [iˈsaːk]
 • Jácint – Jacinto [xaˈsinto]
 • Jakab – Diego, Jacobo, Jaime [ˈdjeɣo, xaˈkoβo, ˈxajme]
 • János – Juan [ˈxwan]
 • Jenő, Ödön – Eugenio [ewˈxenjo]
 • József – José (becézés: Pepe, Pepito) [xoˈse, ˈpepe, peˈpito]
 • Károly – Carlos [ˈkarlos]
 • Kornél – Cornelio [korˈneljo]
 • Kristóf – Cristóbal [krisˈtoβal]
 • Krisztián – Cristián [krisˈtjan]
 • Lajos – Luis [ˈlwis]
 • László – Ladislao [laðisˈla.o]
 • Lázár – Lázaro [ˈlasaro]
 • Lipót – Leopoldo [leoˈpoldo]
 • Lóránt – Orlando [orˈlando]
 • Lőrinc – Lorenzo [loˈrenso]
 • Lukács – Lucas [ˈlukas]
 • Marcell – Marcelo [marˈselo]
 • Márk – Marco [ˈmarko]
 • Márkus – Marcos [ˈmarkos]
 • Márton – Martín [marˈtin]
 • Máté – Mateo [maˈte.o]
 • Mátyás – Matías [maˈti.as]
 • Menyhért – Melchor [melˈʧor]
 • Mihály – Miguel [miˈɣel]
 • Miklós – Nicolás [nikoˈlas]
 • Miksa – Maximiliano [maksimiˈljano]
 • Móric – Mauricio [mawˈrisjo]
 • Mózes – Moisés [mojˈses]
 • Norbert – Norberto [norˈβerto]
 • Olivér – Oliverio [oliˈβerjo]
 • Orbán – Urbano [urˈβano]
 • Oszkár – Óscar [ˈoskar]
 • Pál – Pablo [ˈpaβlo]
 • Péter – Pedro [ˈpeðro]
 • Richárd – Ricardo [rriˈkarðo]
 • Róbert – Roberto (becézés: Beto) [rroˈβerto, ˈbeto]
 • Roland – Rolando, Roldán [rroˈlando, rrolˈdan]
 • Rudolf – Rodolfo [rroˈðolfo]
 • Sándor – Alejandro (becézés: Álex) [aleˈxandro, ˈaleks]
 • Sebestyén – Sebastián [seβasˈtjan]
 • Simon – Simón [siˈmon]
 • Szilveszter – Silvestre [silˈβestre]
 • Tamás – Tomás [toˈmas]
 • Tibor – Tiberio [tiˈβerjo]
 • Tivadar – Teodoro [te.oˈðoro]
 • Tóbiás – Tobías [toˈβi.as]
 • Vencel – Venceslao [bensesˈla.o]
 • Vilmos – Guillermo [giˈʎermo]
 • Vince – Vicente [biˈsente]
 • Xavér – Javier, Xavier [xaˈβjer]
 • Zsigmond – Segismundo [sexisˈmundo]

Női nevek (Nombres femeninos) szerkesztés

 • Ágnes – Inés [iˈnes]
 • Ágota – Ágata [ˈaɣata]
 • Alexandra – Alejandra (becézés: Ale) [aleˈxandra, ˈale]
 • Aliz – Alicia [aˈlisja]
 • Amália - Amalia [aˈmalja] (becézés: Ami)
 • Amanda – Amanda [aˈmanda]
 • Andrea – Andrea [andˈre.a]
 • Angéla – Ángela, Ángeles [ˈanxela, ˈanxeles]
 • Angelika – Angélica [anˈxelika]
 • Anita – Anita, Juanita [aˈnita, xwaˈnita]
 • Anna – Ana, Anna [ˈana]
 • Antónia – Antonia [anˈtonja]
 • Barbara, Borbála – Bárbara [ˈbarβara]
 • Beatrix – Beatriz [beaˈtris]
 • Bernadett – Bernarda [berˈnarða]
 • Brigitta – Brígida [ˈbrixiða]
 • Daniella – Daniela [daˈnjela]
 • Dóra – Teodora [teoˈðora]
 • Dorottya – Dorotea [doroˈte.a]
 • Elvíra – Elvira [elˈβira]
 • Elza – Elsa [ˈelsa]
 • Elena-Helena (Elína)
 • Emília – Emilia [eˈmilja]
 • Emma – Ema [ˈema]
 • Erika – Erica [ˈerika]
 • Erzsébet – Isabel [isaˈβel]
 • Eszter – Esther [esˈter]
 • Éva – Eva [ˈeva]
 • Flóra – Florencia [floˈrensja]
 • Franciska – Francisca [franˈsiska]
 • Friderika – Federica [feðeˈrika]
 • Gabriella – Gabriela [gaˈβrjela]
 • Gertrúd – Gertrudis [xerˈtruðis]
 • Gizella – Gisela [xiˈsela]
 • Györgyi – Georgina [xeorˈxina]
 • Helén, Ilona – Helena [eˈlena]
 • Henrietta – Enriqueta [enrriˈketa]
 • Ibolya – Violeta [bjoˈleta]
 • Irén – Irene [iˈrene]
 • Izabella-Isabel [iˈsavel]
 • Janka, Johanna – Juana [ˈxwana]
 • Jolán – Yolanda [ʝoˈlanda]
 • Jozefina – Josef(in)a [xoˈsefa, xoseˈfina]
 • Judit – Judit(h) [xuˈðit/ʝuˈðit]
 • Júlia – Julia, Julieta [ˈxulja, xuˈljeta]
 • Julianna – Juliana [xuˈljana]
 • Kamilla – Camila [kaˈmila]
 • Karola – Carola [kaˈrola]
 • Katalin – Catalina [kataˈlina]
 • Klára – Clara [ˈklara]
 • Klaudia – Claudia [ˈklawðja]
 • Kornélia – Cornelia [korˈnelja]
 • Krisztina – Cristina [krisˈtina]
 • Laura – Laura [ˈlawra]
 • Lúcia, Luca – Lucía [luˈsi.a]
 • Lujza – Luisa [ˈlwisa]
 • Magdolna – Magdalena [magdaˈlena]
 • Marcella – Marcela [marˈsela]
 • Margit – Margarita [marɣaˈrita]
 • Mária – María[4] [maˈri.a]
 • Marianna – Mariana [maˈrjana]
 • Márta – Mart(h)a [ˈmarta]
 • Matild – Matilde [maˈtilde]
 • Mercédesz – Mercedes [merˈseðes]
 • Mónika – Mónica [ˈmonika]
 • Natália – Natalia [naˈtalja]
 • Nikolett – Nicolasa [nikoˈlasa]
 • Nóra – Nora [ˈnora]
 • Ofélia – Ofelia [oˈfelja]
 • Oktávia – Octavia [okˈtaβja]
 • Olga – Olga [ˈolɣa]
 • Orsolya – Úrsula [ˈursula]
 • Otília – Otilia [oˈtilja]
 • Patrícia – Patricia [patˈrisja]
 • Paula – Paula, Paola [ˈpawla, paˈola]
 • Paulina – Paulina [pawˈlina]
 • Petra – Petra [ˈpetra]
 • Ráhel – Raquel [rraˈkel]
 • Rebeka – Rebeca [rreˈβeka]
 • Regina – Regina [rreˈxina]
 • Renáta – Renata [rreˈnata]
 • Rita – Rita [ˈrrita]
 • Róza/Rózsa – Rosa, Rosario [ˈrrosa, rroˈsarjo]
 • Rozália – Rosalía [rrosaˈli.a]
 • Sára – Sara [ˈsara]
 • Sarolta – Carlota [karˈlota]
 • Stefánia – Estefanía [estefaˈni.a]
 • Stella – Estrella [esˈtreʎa]
 • Szilvia – Silvia [ˈsilβja]
 • Teréz – Teresa [teˈresa]
 • Valentina – Valentina [balenˈtina]
 • Valéria – Valeria [baˈlerja]
 • Veronika – Verónica [beˈronika]
 • Viktória – Victoria [bikˈtorja]
 • Vilma – Guillermina [giʎerˈmina]
 • Zsófia – Sofía [soˈfi.a]
 • Zsuzsanna/Zsuzsa – Susana [suˈsana]

Jellegzetes spanyol nevek szerkesztés

A spanyolban majdnem minden vallási fogalom lehet (női) keresztnév. A leggyakoribbak az alábbiak:

 • Concepción (becézés: Conchita) [konse(p)ˈsjon, konˈʧita] – „Fogantatás”
 • Consuelo [konˈswelo] – „Vigasz”
 • Dolores (becézés: Lola, Loles, Lolita) [doˈlores, ˈlola, ˈloles, loˈlita] – „Fájdalom”
 • Esperanza [espeˈransa] – „Remény”
 • Inmaculada (becézés: Inma) [im:akuˈlaða, ˈim:a] – „Makulátlan”
 • Inocencia [inoˈsensja] – „Ártatlanság”
 • Jesús[5] (becézés: Chuy) [xeˈsus, ʧuj] – „Jézus”
 • Mercedes (becézés: Meche, Merche) [merˈsedes, ˈmeʧe, ˈmerʧe] – „Kegyelem”
 • Soledad (becézés: Sole) [soleˈða(ð), ˈsole] – „Magány”


A leggyakoribb vezetéknevek szerkesztés

A leggyakoribb spanyol vezetéknevek és eredetük a következő:

 • Domínguez (< Domingo+ez < Domingo < lat. dominus "úr")
 • Fernández és Hernández (< Fernando+ez < gót Firthunands)
 • García (a leggyakoribb vezetéknév; eredete tisztázatlan, de biztos, hogy római kor előtti: talán ibér vagy ókelta)
 • Gómez (< gót Gome)
 • González (< Gonzalo+ez < Gonzalvo < lat. Gundisalvus < ennek első eleme a gót guntha „csata”, második eleme vitatott)
 • López (< Lope+ez < óspanyol lupo, lop < lat. lupus „farkas”; mai spanyolul: lobo)
 • Martín (< lat. Martinus rövidülése, „Mars istennel kapcsolatos”)
 • Martínez (< Martín+ez)
 • Pérez (< Pédrez < Pedro+ez < lat. Petrus < gör. petrosz „kőszikla”)
 • Rodríguez (< Rodrigo+ez < lat. Rodericus < Roderick gót király nevéből < germán Hruot+riks, jelentése „dicsőséggel felruházott”)
 • Sánchez (< Sancho+ez < santo < lat. sanctus „szent”)

Jegyzetek szerkesztés

 1. A példákban szereplő teljes nevek kitaláltak, nem valós személyekre utalnak. Valós személyek nevével való esetleges megegyezés csupán véletlen egybeesés.
 2. A spanyolban külön kifejezés van a keresztnévre (nombre) és a családnévre (apellido), így a hivatalos nyelvben, amikor valakinek a teljes nevére kíváncsiak, a kérdést úgy szokták feltenni, hogy nombres y apellidos (kereszt- és családnevek). A nombre önmagában általában csak a keresztnévre utal, a teljes nevet a nombre completo jelenti.
 3. Baszk nyelvterületen Iñaki [iˈɲaki].
 4. Mivel a leggyakoribb spanyol női keresztnév, gyakran M.ª-nak rövidítik.
 5. Férfinév, de nagyon ritkán, regionálisan – főként falvakban – női is lehet.

Források szerkesztés

 • Magyar–Spanyol–Katalán társalgás, Faluba Kálmán–Morvay Károly, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
 • Magyar utónévkönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.

További információk szerkesztés