„Σ-algebra” változatai közötti eltérés

|| 1. || <big>''A''</big> nem [[Üres halmaz|üres]], || &nbsp; &nbsp; &nbsp; azaz &nbsp; || <big>''A''</big>≠<math>\emptyset</math>
|-
|| 2. || <big>''A''</big> tartalmazza bármely eleme <br>(Ω-ra vonatkozó) [[komplementer]]ét, <br> vagyis zárt a komplementer- <br>képzés műveletére; || &nbsp;&nbsp;&nbsp; azaz &nbsp; || A∈A<math>\in</math><big>''A''</big> <math>\Rightarrow</math> <font style="text-decoration: overline;">A</font><math>\in</math><big>''A''</big>
|-
|| 3. || <big>''A''</big> tartalmazza bármely legfeljebb <br> megszámlálható&nbsp;[[halmazrendszer|halmazcsaládja]]&nbsp;[[unió]]ját, <br> vagyis zárt a <br> megszámlálható unióképzésre.|| &nbsp;&nbsp;&nbsp; azaz &nbsp; || <math>(q_{i})_{i \in \mathbb{N}} \in \ ^{\mathbb{N}} \mathcal{P}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} q_{i} </math>
6

szerkesztés