Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - További nyelvek