Szerkesztő:Qorilla/Képzetes egység

A matematikában a képzetes egység (latin eredetű szóval imaginárius egység) egy olyan szám, aminek a négyzete definíció szerint −1. Besorolása szerint komplex szám, azon belül algebrai szám, azon belül pedig képzetes szám.

Leggyakoribb jele az (továbbiak a jelöléséről szóló részben). Segítségével a valós számok halmazából megalkotható a komplex számok halmaza. Pontos definíciója a felhasznált fogalmaktól függően többféle lehet.

A képzetes egységet sokszor pongyolán a „mínusz egy négyzetgyöke”-ként említik, de az ilyen szóhasználat illetve jelölés naiv értelmezése gondokhoz vezet, ugyanis negatív számokból nem lehet ugyanolyan szabályok szerint gyököt vonni, mint nemnegatívokból.

DefinícióSzerkesztés

Definíciója szerint a képzetes egység olyan szám, aminek a négyzete −1, azaz megoldása az alábbi egyenletnek:

 

Ilyen valós szám ugyan nincsen, de másfajta számként el lehet képzelni egy ilyet, amihez hozzárendelhetjük az   jelet. Fontos azonban, hogy matematikailag ez az   ugyanannyira érvényes és igazi konstrukció, mint bármely „valós” szám, csupán más jellegű értéket jelképez. A valós számokhoz hasonlóan lehet vele műveleteket végezni, azaz számolni, így a képzetes egységet is számnak nevezzük. Így tehát a képzetes elnevezés csak történeti jelentőségű, és csupán arra mutat rá, hogy egy ilyen számot elképzelni kevésbé intuitív, mint a valós számokat, mert a hétköznapi élet során nincs olyan nagy jelentősége, mint a valósoknak.

Az ellentettjeSzerkesztés

Ha már megalkottunk (elképzeltünk) egy olyan   számot, aminek a négyzete −1, és értelmezzük rajta a szorzás műveletét is, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy nem csak az eredetileg elképzelt   szám rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a négyzete −1, hanem a −1-szerese, a   is, hiszen  .

Tehát az   egyenletnek két megoldása van. Ezek egymásnak multiplikatív ( ) és additív ( ) inverzei.   és   nyilván nem egyenlő, hiszen például

 
 
 

Így az   definíciója – miszerint olyan szám aminek a négyzete −1 – talán nem tűnik „egyértelműnek”, hiszen két ilyen tulajdonságú szám is van. Azonban ez a „választási lehetőség” csupán azután látható, hogy egy ilyen számot már elképzeltünk. Ha csak a valós számok halmazát értelmeztük eddig, akkor nincsen honnan „választani”, új számot kell alkotnunk. Azonban ez maga után vonja, hogy ennek mínusz egyszerese is rendelkezni fog a kérdéses tulajdonsággal. Ekkor azonban már   rögzítve lett, így nincs értelme arról beszélni, hogy „egyértelműen” van-e definiálva. Másképp fogalmazva,   definíciója előtt nem „létezett” még az   egyenlet kétféle megoldása, ami egyértelműtleníthetné   definícióját.

Így ezután azt is mondhatnánk, hogy legyen  , és ekkor a   ugyanúgy ellátná a képzetes egység szerepét, mint ahogy az  . Magyarul, ha a képzetes egységre építő definíciókban és tételekben az   helyett mindenhol ez a   (azaz a  ) szerepelne, akkor is ugyanazt jelentené minden; hiszen az  -t elképzelésekor az tette  -vé, hogy a négyzete −1 (az   számnak mindig csupán ezt az egy tulajdonságát használjuk), ami pedig erre a  -ra is igaz.

Az   és a   azonban nem keverhető, ha  -t  -re szeretnénk cserélni, akkor mindenhol le kéne cserélnünk, hiszen a két szám különböző. Pontosabban egymástól (relatív értelemben) megkülönböztethetők, de a valós számok felé csak a „−1 a négyzete” tulajdonságuk „látszik”, így ilyen (abszolút) értelemben nem megkülönböztethetők.

Ennek alapján fontos tehát, hogy nem értelmezhető olyan kérdés, hogy a kettő közül „melyik” −1 négyzetű számot jelöli az  , és melyiket a  , hiszen ez a kettősség csak akkor jelenik meg, amikor   már rögzítésre került.

Műveletek végzéseSzerkesztés

A valós számokon használt műveleteket képzetes és egyéb komplex számokra úgy terjesztjük ki, hogy az   egységre mint ismeretlen dologra tekintünk, aminek csak azt a tulajdonságát használjuk, hogy a négyzete −1 (  tulajdonképpen ennek az egy tulajdonságnak a „megtestesítője”).

A képzetes egység négyzetgyökeSzerkesztés

A képzetes egységből is lehet négyzetgyököt vonni a komplex számok halmazán.

 

Ha négyzetre emeljük a jobb oldalt, valóban visszakapjuk az  -t.

   
 
 
 
 
 

A képzetes egység reciprokaSzerkesztés

  reciproka is könnyen megállapítható:

 .

A képzetes egység egészkitevős hatványaiSzerkesztés

  hatványai szakaszosan ismétlődnek:

 
 
 
 
 
 
 
 

Általánosan bármely egész   esetén igaz:

 
 
 
 

Azaz tömören

 

ahol a   a néggyel való osztási maradékot jelöli.

Euler-képletSzerkesztés

Az Euler-képlet szerint

  ,

ahol   valós szám. A képlet komplex  -ekre is kiterjeszthető.

Euler-azonosságSzerkesztés

Ha   helyére a π-t helyettesítjük, akkor azt kapjuk, hogy

 

amiből az elegáns Euler-azonosság adódik:

 


JelölésekSzerkesztés

  • A matematikában általánosan az   betűvel jelölik a képzetes egységet.
  • Komoly matematikai könyvekben és ismeretterjesztő szövegekben egyaránt előfordul a   jelölés is. Ekkor azonban észben kell tartani, hogy a valós és a komplex gyökvonás két külön művelet. Komplex négyzetgyökvonás esetén két megoldás adódik (egymás ellentettjei), míg valós gyökvonás esetén csak egy, de ez csak nemnegatív valósok esetén van értelmezve. Valós gyökjelként kezelve a −1 felett lévő gyökjelet a következő helytelen eredményre jutunk:
     (helytelen).
A probléma abból adódik, hogy a (−1)-ből történő négyzetgyökvonás csak a komplex gyökvonás művelete lehet, hiszen −1 negatív. A végén viszont az 1-ből nem a komplex módon, hanem a valós gyökvonással vonunk gyököt. A fenti számítást ennek fényében plusz-mínusz jelekkel korrigálva igaz lesz az egyenlőség:
    (nem egyértelmű, de helyes).
Csak a valós gyökjeleket lehet a következőképpen összevonni (ehhez pedig nemnegatív a és b szükséges):
 
A komplex gyökvonásra viszont épp a kettős eredménye miatt nem írható fel ilyen azonosság.
A képzetes egység a   jelölés többértelműséget hivatott megszüntetni, hogy az ilyen számításokat egyértelmű módon tudjuk elvégezni. Az egyértelműség kedvéért tehát kerülendő az olyan felírás, amiben negatív szám szerepel a négyzetgyökjel alatt. Például   helyett jobb kiírni, hogy az  -re vagy a  -re esetleg mindkettőre gondolunk.
  • Villamosmérnökök és hasonló tudományágak képviselői általában  -vel jelölik a képzetes egységet, hogy ne legyen összetéveszthető az elektromos áramerősség jelével. A Python programozási nyelvben szintén a   betű használatos, de például a Matlab matematikai programcsomagban az   és   is ugyanúgy a képzetes egységet jelöli.
  • Bizonyos fizikakönyvek  -t és  -t is alkalmazzák, azonban ezek ott egymás ellentettjét jelölik, azaz   illetve  . Hogy a kettő közül melyik a „szokványos” képzetes egység, az értelmetlen kérdés (a szimmetria miatt).
  • Megint mások a görög ι (ióta) betűt használják a félreértések elkerülésére.