X-SAMPA

Az X-SAMPA célja az, hogy az IPA fonetikai jeleit – melyekkel leírható az egyes szavak kiejtése – latin betűkkel (pontosabban ASCII-karakterekkel) reprezentálja.

A magyar nyelv betűinek X-SAMPA-formáját az X-SAMPA magyar nyelvhez cikk írja le.

Az Extended SAM Phonetic Alphabet (X-SAMPA) (Kiterjesztett SAM Fonetikus Ábécé) a SAMPA egy változata, melyet 1995-ben fejlesztett ki J. C. Wells, a University of London fonetika professzora. Tervei szerint a jelölésrendszer egyesíti az egyedi SAMPA nyelvi táblázatokat és kiterjeszti annak használhatóságát a teljes IPA jelölésrendszerre.

Az eredmény az IPA karakterek egy SAMPA által ihletett változata 7 bites ASCII-kódrendszerre alakítva.

Használata

szerkesztés

A jelöléseket általában perjelek („/”) közé zárva írjuk. Példák:

 • Jó napot /jo: nApot/
 • Egészség /Ege:SSe:g/
 • Language /l{NgwIdZ/

Összefoglaló

szerkesztés

Megjegyzések

szerkesztés
 • Azon IPA-szimbólumok, melyek alakja megfelel a latin kisbetűknek, az X-SAMPA-ban is ugyanazt a jelölést kapták.
 • Az X-SAMPA a backslash-t („\”, vagyis fordított osztásjel) arra használja, hogy az elé írt jellel együtt egy teljesen új jelet hozzon létre, ezért például az O az O\-től teljesen eltérő hang, közöttük nincsen kapcsolat.
 • Az X-SAMPA-mellékjelek (diacritics) a módosítandó jelet követik. A ~ nazalizáció (orrhang), a = magánhangzósítás, a ` retroflexió és rhoticity mellékjelen kívül minden más módosítót az aláhúzásjellel (_) kapcsolunk ahhoz a jelhez, melyet befolyásol.
 • Az _1-től _6-ig terjedő számok fenntartott módosítók, melyek az egyes nyelvspecifikus hangsúlyszinteknek megfelelő rövidítésekként használatosak.

Kisbetűs jelek

szerkesztés
X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák (szögletes jelölésben az X-SAMPA)
a a   nyílt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia dame [dam], spanyol padre [padre]
b b   bilabiális, zöngés zárhang angol bed [bEd], francia bon [bO~]
b_< ɓ   bilabiális, zöngés impolozíva (belső glottális hang)
c c   palatális, zöngétlen zárhang magyar latyak [lAcAk]
d d   alveoláris, zöngés zárhang angol dog [dQg], francia doigt [dwa]
d` ɖ   retroflex, zöngés zárhang
d_< ɗ   dentális/alveoláris zöngés implozíva
e e   középzárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia ses [se]
f f   labiodentális, zöngétlen réshang angol five [faIv], francia femme [fam]
g g   veláris, zöngés zárhang angol go [g@U], francia longue [lO~g]
g_< ɠ   veláris, zöngés implozíva
h h   glottális, zöngétlen réshang angol house [haUs]
h\ ɦ   glottális, zöngés réshang
i i   zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol be [bi:], francia oui [wi], spanyol si [si]
j j   palatális közelítőhang angol yes [jEs], francia yeux [j2]
j\ ʝ   palatális, zöngés réshang
k k   veláris, zöngétlen zárhang angol cat [k{t], spanyol carro [karo]
l l   alveoláris, laterális közelítőhang angol lay [leI], francia mal [mal]
l` ɭ   retroflex laterális közelítőhang
l\ ɺ   alveoláris, zöngés laterális szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
m m   bilabiális orrhang angol mouse [maUs], francia homme [Om]
n n   alveoláris orrhang angol no [n@U], francia non [nO~]
o o   középzárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia gros [gRo]
p p   bilabiális, zöngétlen zárhang angol hop [hQp], francia pose [poz] spanyol perro [pero]
p\ φ   bilabiális, zöngétlen réshang
q q   uvuláris, zöngétlen zárhang
r r   alveoláris pergetett hang Spanyol perro [pero]
r` ɽ   retroflex, csavart vagy szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
r\ ɹ   zöngés (poszt)alveoláris közelítőhang
r\` ɻ   retroflex közelítőhang
s s   alveoláris, zöngétlen réshang angol seem [si:m], francia session [se.sjO~]
s` ʂ   retroflex, zöngétlen réshang
s\ ɕ   alveolopalatális, zöngétlen réshang
t t   alveoláris, zöngétlen zárhang angol too [tu:], francia raté [Rate], spanyol tuyo [tujo]
t` ʈ   retroflex, zöngétlen zárhang
u u   zárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó angol boom [bu:m], spanyol su [su]
v v   labiodentális, zöngés réshang angol vest [vEst], francia voix [vwa]
v\ (vagy P) ʋ   labiodentális közelítőhang
w w   labioveláris közelítőhang angol west [wEst], francia oui [wi]
x x   veláris, zöngétlen réshang skót loch [lQx]
x\ ɧ   palatális-veláris, zöngétlen réshang
y y   zárt, elöl képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia tu [ty]
z z   alveoláris, zöngés réshang angol zoo [zu:], francia azote [azOt]
z` ʐ   retroflex, zöngés réshang
z\ ʑ   alveolopalatális, zöngés réshang

Nagybetűs jelek

szerkesztés
X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák
A ɑ   nyílt, hátul képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol start [stA:t]
B β   bilabiális, zöngés réshang spanyol cabo [kaBo]
B\ ʙ   bilabiális, zöngés pergetett hang
C ç   palatális, zöngétlen réshang német ich
D ð   dentális, zöngés réshang angol then [DEn]
E ɛ   nyílt-közép elülső ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia même [mEm]
F ɱ   labiodentális orrhang angol emphasis ["EFf@sIs] (gyorsan kiejtve, egyébként ["Emf@sIs])
G γ   veláris, zöngés réshang spanyol fuego [fweGo], görög γαμα [Gama]
G\ ɢ   uvuláris, zöngés zárhang
G\_< ʛ   uvuláris, zöngés implozíva
H ɥ   labiopalatális félhangzó francia huit [Hi]
H\ ʜ   epiglottális, zöngétlen frikatíva
I ɪ   laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol kit [kIt]
I\ középső állású, laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó, nincs az IPA-ban
J ɲ   palatális orrhang spanyol año [aJo]
J\ ɟ   palatális, zöngés zárhang magyar egy [EJ\]
J\_<   palatális, zöngés implozíva
K ɬ   alveoláris, zöngétlen, laterális réshang walesi llaw [Kau]
K\ ɮ   alveoláris, zöngés, laterális frikatíva
L ʎ   palatális laterális hang olasz famiglia [fami:La]
L\ ʟ   veláris, zöngés, laterális hang
M ɯ   zárt, hátsó, ajakkerekítés nélküli magánhangzó koreai u [M]
M\ ɰ   veláris közelítőhang
N ŋ   veláris orrhang angol thing [TIN]
N\ ɴ   uvuláris, zöngés orrhang
O ɔ   nyílt-közép hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol thought [TO:t]
O\ ʘ   bilabiális klikk
P (vagy v\) ʋ   labiodentális közelítőhang
Q ɒ   nyílt hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol lot [lQt]
R ʁ   uvuláris, zöngés réshang francia roi [Rwa]
R\ ʀ   uvuláris, zöngés pergetett hang
S ʃ   palatoalveoláris, zöngétlen réshang angol ship [SIp]
T θ   dentális, zöngétlen réshang angol thin [TIn]
U ʊ   laza, zárt, hátsó, ajakkerekítéses magánhangzó angol foot [fUt]
U\ központi állású, laza, zárt, ajakkerekítéses magánhangzó, nincs az IPA-ban
V ʌ   nyílt-közép hátsó, kerekítetlen magánhangzó angol strut [strVt]
W ʍ   labioveláris, zöngétlen réshang skót when [Wen]
X χ   uvuláris, zöngétlen réshang walesi bach [baX]
X\ ħ   faringális, zöngétlen frikatíva arab ha’ [X\a?]
Y ʏ   laza, zárt elülső ajakkerekítéses magánhangzó német hübsch [hYpS]
Z ʒ   palatoalveoláris, zöngés réshang angol measure ["mEZ.U@]

Egyéb jelek

szerkesztés
X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák
.   szótaghatár
" ˈ   elsődleges hangsúly
% ˌ   másodlagos hangsúly
& ɶ   nyílt elülső kerekített magánhangzó dán drømme [dR&m@]
' (vagy _j) ʲ   palatalizáció
* meghatározatlan karakter, SAMPA-„összekapcsoló”
szeparátor
/ meghatározhatatlan francia magánhangzó
{ æ   majdnem-nyílt elöl képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol trap [tr{p]
} ʉ   zárt központi kerekített magánhangzó svéd sju [S}]
1 ɨ   zárt központi kerekítetlen magánhangzó walesi tu [t1]
2 ø   zárt-közép elülső, kerekített magánhangzó francia deux [d2]
3 ɜ   középnyílt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli brit angol nurse [n3:s]
3\ ɞ   középnyílt, középen képzett ajakkerekítéses
4 ɾ   alveoláris, zöngés, megcsavart nyelvvel képzett hang spanyol pero [pe4o]
5 ɫ   hátul képzett, sötét l; lásd még: _e angol milk [mI5k]
6 ɐ   nyílt schwa német besser [bEs6]
7 ɤ   középzárt, hátul képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó
8 ɵ   középzárt, középen képzett ajakkerekítéses magánhangzó svéd buss [b8s]
9 œ   középnyílt, elöl képzett ajakkerekítéses magánhangzó francia neuf [n9f]
: ː   hosszú
:\ ˑ   félhosszú
< kezdő nemszegmentális megjegyzés (például SAMPROSA)
<\ ʢ   epiglottális, zöngés réshang
> záró nemszegmentális megjegyzés
>\ ʡ   epiglottális zárhang
? ʔ   glottális zárhang német Verein, dán stød
?\ ʕ   faringális, zöngés réshang arab ayn
@ ə   schwa angol banana [b@"nA:n@]
@\ ɘ   középzárt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó
^   emelkedő
!   eső
!\ ǃ   retroflex klikk
|   alcsoport
|\ ǀ   dentális klikk
||   főcsoport
|\|\ ǁ   laterális klikk
=\ ǂ   alveoláris klikk
-\   ̮   kapcsolójel

Módosítók (diacritics)

szerkesztés
X-SAMPA IPA IPA Leírás
_" ¨   középen képzett
_+ ˖   erőteljes
_- ˗   hátrahúzott
_/ ˇ emelt
_0   ̥   zöngétlen
_< implozíva
= (vagy _=)   ̩   szótag értékű
_> ʼ   ejektíva
_?\ ˤ   faringalizált
_\ ˆ eső tónus
_^   ̯   nem szótagképző
_}   ̚   nem hallható
` ˞   hátrahajlítás magánhangzóknál, retroflexió mássalhangzóknál (az IPA önálló szimbólumokat használ a mássalhangzókra, lásd például: t`)
~ (vagy _~) ~   nazalizáció
_A   ̘   erőteljes nyelvgyök
_a   ̺   csúcsos
_B   ̏   nagyon alacsony tónus
_B_L   alacsony emelkedő tónus
_c   ̜   kevésbé kerekített
_d   ̪   dentális
_e ~   velarizált vagy faringalizált; lásd még: 5
<F>   globálisan eső
_F ^   eső tónus
_G   ˠ   velarizált
_H ˊ   magas tónus
_H_T   magas emelkedő tónus
_h ʰ   aspirált
_j (vagy ') ʲ   palatalizált
_k   ̰   csikorgó
_L `   alacsony tónus
_l ˡ   laterális jelleg
_M ¯   középső tónus
_m   ̻   laminális
_N ̼   lingvolabiális
_n n   orrhang jelleg
_O   ̹   kerekítettebb
_o ˕   leeresztett
_q ̙   hátrahúzott nyelvgyök
<R>   globálisan emelkedő
_R ˇ   emelkedő tónus
_R_F   emelkedő-eső tónus
_r ˔   emelt
_T ˝   nagyon magas tónus
_t ̤   belélegzett
_v ˬ   zöngés
_w ʷ   labializált
_X ˘   nagyon rövid
_x ˟   félközépen képzett

Egyes szakkifejezések jelentése

szerkesztés
 • Alveoláris: a fogmedernél képzett hang
 • Approximáns: teljes zár vagy rés létrejötte nélkül képzett mássalhangzó
 • Bilabiális: mindkét ajak közreműködésével képzett hang
 • Dentális: foghang
 • Epiglottális: gégefővel képzett hang
 • Faringeális: garathang
 • Frikatíva: réshang
 • Glottális: a hangszalagok segítségével képzett hang
 • Labiodentális: az ajak és a fogak közreműködésével képzett hang
 • Laterális: oldalsó (részleges zár, a szájüreg oldalán szabadon áramlik a levegő)
 • Nazális: orrhang
 • Palatális: a kemény szájpadlásnál képzett hang
 • Plozíva: zárhang
 • Posztalveoláris: a fogmeder mögött képzett hang
 • Retroflex: hátrahajtott nyelvvel képzett hang
 • Uvuláris: a nyelvcsap segítségével képzett hang
 • Veláris: a szájpadlás hátsó részén (lágy szp.) képzett hang

Külső hivatkozások

szerkesztés
A Wikimédia Commons tartalmaz X-SAMPA témájú médiaállományokat.