Baltik Frigyes

evangélikus püspök

Baltik Frigyes (Hontbagonya, 1834. július 24.Balassagyarmat, 1919. május 25.) főrendiházi tag, a Dunáninneni evangélikus egyházkerület püspöke 1890-től haláláig.

Baltik Frigyes
A Dunáninneni evangélikus egyházkerület püspöke

Született1834. július 24.
Hontbagonya
Elhunyt1919. május 25. (84 évesen)
Balassagyarmat
Felekezetevangélikus kereszténység
Püspökségi ideje
1890 – 1919
Előző püspök
Következő püspök
Geduly Lajos
Kiss István
A Wikimédia Commons tartalmaz Baltik Frigyes témájú médiaállományokat.

Életútja szerkesztés

A gimnáziumot Selmecbányán, a teológiát Pozsonyban s miután 1853-tól két évig tanító volt szülőhelyén, Bécsben, Bázelben (1857. máj. 4-től) és Halléban (1858. ápr. 5-től) végezte. 1859 februárjában tanárnak ment Besztercebányára, 1870-ben lelkésznek Liptószentmiklósra, 1895-ben Balasagyarmatra. A liptói egyházmegye 1872-ben alesperesnek, 1875-ben főesperesnek, a dunáninneni egyházkerület 1874-ben gyámintézeti elnöknek, 1890-ben püspöknek választotta s mint ilyen, tagja volt az 1891. és 1913. évi zsinatoknak.

Írói működését 1897-ben teol. díszdoktorsággal jutalmazta a rostocki egyetem. Dolgozatait egyes egyházi lapok nagy számmal közölték, önállóan kiadott művei pedig a következők:

 • Bibliai történet (Szlovákul). Pest, 1867.
 • A magyar ág. hitv. ev. egyház rövid története (Szlovákul is, magyarul is). (Besztercebánya, 1869.)
 • Az élő víz forrása (Szlovák imák és énekek). (Pest, 1870.) (Új kiad. 1874.).
 • Szózat az ev. egyetemes gyámintézetről (Szlovákul). (Pozsony. 1872.)
 • Luther kis kátéja (Szlovákul. Szeberényi Gusztávval), (Bp., 1876.) (Több kiadása van.)
 • Az ágostai hitvallás (Szlovákul). (Uo. 1880.)
 • Üdvözlet a türelmességi rendelet 100 éves emlékére (Szlovákul). (Turócszentmárton, 1881.)
 • Luther Márton élete (Szlovákul). (Liptószentmiklós, 1883.) (Többször megjelent.)
 • Melanchthon Fülöp élete (Szlovákul). (Bp., 1897.) (III. kiad. 1911.)
 • Vegyes házasságinkról szemben a „Ne temere” pápai decretummal. Hely n. 1908.

Ezenkívül prédikációk a türelmességi rendelet százéves fordulóján, a zsolnai zsinat háromszáz éves emlékünnepén, az egyetemes gyámintézet 29. évi közgyűlése alkalmával, amazok szlovákul, ez magyarul is, imák a losonci ev. nőegylet ünnepélyén, az 1891-i zsinat megnyitásakor, a reformáció négyszáz éves fordulóján, amazok magyarul, ez szlovákul. Újra közrebocsátotta Arnd János prédikációit szlovákul (Békéscsaba, 1886.)

Források szerkesztés

 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város
 • PIM

További információk szerkesztés

 • Biografický Lexikón Slovenska. Red. Pavol Parenička. Martin, Slovenská Národná Knižnica Národný Biografický Ústav, 2002-
 • Akiknek ezeréves múltunkat köszönhetjük. Magyarország neves halottainak névjegyzéke és temetkezési helyei. Összeáll. Csontos László amatőr temetőkutató. Budapest, Római Kiadó és Nyomdaipari Bt., 2001
 • Balogh Margit – Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Budapest, História – MTA Történettudományi Intézete, 1996
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
 • Das geistige Ungarn. Biographisches Lexikon. Hrsg. Oscar von Krücken, Imre Parlagi. Wien-Leipzig, W. Braumüller, 1918
 • Magyar politikai lexikon. Szerk. T. Boros László. Budapest, Európa Irodalmi és Nyomdai Rt., 1929
 • Malý Slovenský Biografický Slovník. Hlavný redaktor Vladimír Mináč. Martin, Matica slovenská, 1982
 • A Napkelet lexikona I–II. Budapest: Magyar Irodalmi Társaság. 1927.  
 • Révai új lexikona I–XIX. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1996–2008. ISBN 963-901-594-6  
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
 • Tolnai világlexikona I–VIII. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat. 1912–1919.  
 • Új magyar életrajzi lexikon I–VI. Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub; (hely nélkül): Helikon. 2001–2007. ISBN 963-547-414-8  
 • "Isten embere". Tisztelgés Baltik Frigyes püspök emléke előtt születésének 185-ik, halálának 100-ik évfordulóján; szerk. Bartha István; Henkajpan, Balassagyarmat, 2019