Körösszegi és adorjáni gróf Csáky Ferenc (16301670) Szepes vármegye főispánja, Felső-magyarországi főkapitány.

Csáky Ferenc
Életrajzi adatok
Született 1630
Elhunyt 1670 (39-40 évesen)

Élete Szerkesztés

Apja Csáky (VIII.) István Kolozs vármegye főispánja, császári és királyi kamarás és tanácsos, 1638-ban nyerte el családja számára Szepes vármegye örökös főispánságát. Anyja Forgács Éva[1]

Főkapitánynak a király nevezte ki Kassán, 1665-ben, a közelégületlenség némi „csendesítése” miatt.[2] A felső magyarországi és a bánya-városi véghelyek főkapitánya Kassán székelt, ezért legtöbbször kassai kapitánynak is nevezték. A főkapitány parancsolt a felügyelete alá tartozó végvári katonaságnak, a rendelkezéseit követniük kellett az ottani főurak, vármegyék és városok hadainak.

Mint főkapitány csak neki volt joga és egyben feladata megválaszolni a török elöljárók leveleit, amelyet a különböző magyar végvári kapitányokhoz írtak. Ezek a levelek mind bekerültek a Csáky levéltárba és ezek a dokumentumok igen sokoldalú és színes források a tiszántúli hódoltság problémáinak a vizsgálatához az 1660 és 1670-es évekre vonatkozólag. Miután Csáky gróf részt vett a Thököly felkelésben, ezért 1671-ben hűtlenség miatt részvétele miatt a tulajdonában lévő felső-magyarországi bányavidék közül az egyik Szomolnok-Gölnic környéki bányák fele részét a kincstár lefoglalta, s ezeket Kassán székelő szepesi királyi kamara kezelte. Ezek csak 1693-ban kerültek vissza Csáky Istvánhoz I. Lipót magyar király adománya folytán.

Nagyon sok forrás maradt fenn Csáky Ferenc mint főkapitány leveleiből.

Csak példaként kettő:

• Csáky Ferenc főkapitány levele az egri pasához (1670. október 20-án).[mj 1]

• Gróf Csáky Ferenc Magyarország felső részeinek főgenerálisa, Kassán 1688. október 5-én nagy kunokat háborgató csavargók ellen oltalmat igér.

A Zrinyi és Frangepán összeesküvés miatt gróf Csáky Ferenc halála után, a király németeket nevezett ki kassai főkapitánynak. Majd 1687-ben ismét a családból Csáky Istvánt nevezte ki főkapitánynak Eszterházy Pál nádor javaslatára.[mj 2]

Megjegyzések Szerkesztés

  1. Lásd Végvári levelek forrást.
  2. 1687-től 1699-ig viselte a kassai főkapitányi tisztséget.

Jegyzetek Szerkesztés

Források Szerkesztés

  • Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Budapest: (kiadó nélkül). 1946.  
  • Végvári levelek: Egri és váradi pasák levelezése a magyar végvári kapitányokkal. Sajtó alá rendezte Izsépy Judit Budapesti Egyetemi Könyvtár Kiadványa. 1962.  

További információk Szerkesztés

  • Rottal János levelezése Csáky Istvánnal és Ferenccel; sajtó alá rend. Barta M. János; MTA BTK, Bp., 2017 (Lymbus kötetek)