Didaktika

A didaktika vagy oktatástan (görög διδάσκειν [didáskein] = tanítani) az oktatás ill. tanítás elméleteként kialakult pedagógiai tudomány.[1] A didaktika tehát a pedagógia (neveléstan) egyik ága.

A didaktikával foglalkozó szakembert oktatáselméleti szakembernek, vagy didaktikusnak nevezzük.[1]

Alapfogalmak szerkesztés

Míg a hétköznapi nyelvben „tanítás” és „oktatás” szinonimaként fordulnak elő, a didaktikai szakirodalom megkülönbözteti a két fogalmat, bár szerzőktől függően előfordulnak eltérő értelmezések. Az itthon többek között Finánczy Ernő és Imre Sándor által képviselt elgondolás („szűkebb értelmezés”) szerint az oktatás a tanítási folyamatnak csupán része, míg Nagy Sándor, Báthory Zoltán és mások szerint az oktatás a szélesebb körű, „tágabb” fogalom, és a tanítás és tanulás egységét jelenti.[2]

A tanítás-tanulás pedagógusok és növendékek olyan, pedagógus által szervezett és irányított együttes tevékenysége, amely a nevelés céljának, valamint a növendékek fejlettségi szintjének megfelelően kiválasztott, majd tananyaggá szervezett művelődési tartalom feldolgozásával fejleszti a gyermekek, fiatalok egész személyiségét.

Az oktatáselmélet magában foglalja mind a tanítás, mind a tanítás által irányított tanulás minden elméleti és gyakorlati problematikáját; az oktatás céljának tartalmának, folyamatának, szervezeti formáinak, kereteinek, eszközeinek tudományos kifejezését; az alkalmazott pedagógiai módszerek és munkaformák rendszerezését. A didaktika a gyakorlat számára kritériumokat állít, az ismeretek, jártasságok, készségek, viselkedésformák, attitűdök megszerzésének legcélravezetőbb módjaira vonatkozó szabályokat fogalmaz meg, s útmutatást nyújt a tanítás, tanulás értékeléséhez is.

 1. tanítás-oktatás: a tanulás irányítása, szabályozása.
 2. tanulás: elméleti, gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítása, képességek kialakítása, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése, valamint a magatartás tanulása. (A tanulás-tanítás bipoláris feladat)
 3. ismeret: a tények és a belőlük levont általánosítások egysége, a megismerési folyamat eredményeként kialakuló pszichikus képződmény.
 4. képesség: valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság, egyik embert a másiktól megkülönböztető sajátosság a pszichikum aktuális fejlettségi szintje, melyben integráltan jelentkeznek az egyén ismeretei, készségei, jártasságai, problémamegoldó gyakorlottsága
 5. jártasság: új feladatok, problémák megoldása az ismeretek alkotó alkalmazásával, maximálisan begyakorolt feladatmegoldás, ahol a törvények, szabályok felidézése szükséges
 6. készség: a tudatos tevékenység automatizált komponense, mely sok gyakorlás során alakul ki. Pszichológiailag dinamikus sztereotípia, és maximálisan begyakorolt műveletvégzés. (Pl.: írás, számolás)

Az oktatás összetevői szerkesztés

 • 1-Elméleti irányzatok Réthy Endréné
 • 2-Társadalmi meghatározottság Nahalka István
 • 3-A tanonc/tanuló Golnhofer Erzsébet
 • 4-A nevelő/pedagógus FALUS IVÁN
 • 5-A tanulás /megismerés[kognició] Nahalka István
 • 6-Az oktatás célredszere [rétegei/struktúrák] Kotschy Beáta
 • 7-Tartalom és fejlődés-lélektan Nahalka István
 • 8-A tanterv és elmélete Ballér Endre
 • 9-Oktatási folyamat [megismerés és indíték ] Réthy Endréné
 • 10-Távlatok[stratégiák] és módszerek FALUS IVÁN
 • 11-Tanítás szervezés; irányítás Szivák Judit
 • 12-Eszközök, tárgyi feltételek Petriné Feyér Judit
 • 13-Oktatási keretek, formák. M.Nádasi Mária
 • 14-Arc/front; Egyén; Pár; Csoport. M.Nádasi Mária
 • 15-Értékelés; viszonyítás; értékrend Golnhofer Erzsébet
 • 16-Különleges bánásmód [gyerek] Petriné Feyér Judit
 • 17-Különleges bánásmód [csoport] Vámos Ágnes
 • 18-Oktatás tervezés Kotschy Beáta
 • 19-A nevelés kezdése Szivák Judit

Források szerkesztés

 1. a b Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Bp., 1973. ISBN 963-05-3178-X .
 2. Falus Iván: Didaktika. 10. o.

DIDAKTIKA. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 2003. a 10 szerző egyike Falus Iván szerkesztő. ISBN 963 19 5296 7 (6. átdolgozott)

További információk szerkesztés

Nézd meg a didaktika címszót a Wikiszótárban!