Egyetemes tizedes osztályozás

nemzetközi könyvtári osztályozórendszer

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) nemzetközi könyvtári osztályozórendszer, amely az ismeretterjesztő és szakdokumentumokat a tartalmuk szerint csoportosítja, és osztályokba rendezi. Az osztályozás gondolkodási tevékenység. Az a bibliográfiai tevékenység, amelynek során a tárgyakat és jelenségeket hasonlóságuk alapján egybegyűjtjük, és különbségük mértéke alapján elkülönítjük egymástól.

Az ETO-t két belga tudós, Henri La Fontaine (18531943) és Paul Otlet (18681944) fejlesztette ki a Dewey-féle tizedes osztályozásból. A terveiket 1895-ben a második Nemzetközi Bibliográfiai Kongresszuson ismertették, és el is fogadták. A következő tíz év folyamán nemzetközi összefogással átalakították Dewey rendszerét. Az egész rendszert először 1905-ben adták ki Brüsszelben. Előnyei miatt (egyetemesség, egyértelműség, nemzetköziség, bővíthetőség) a könyvtárosok pozitívan fogadták.

Szabó Ervin 1910-ben a Fővárosi Könyvtárban Dewey osztályozásából és a brüsszeli kiadás segítségével kialakította tizedes osztályozását. 1916-ban Magyarországon először a Kereskedelmi Múzeum könyvtárában vezették be az ETO rendszerét (az Országos Széchényi Könyvtárban 1936-ban). Általános bevezetésére a közkönyvtárakban 19491950-ben került sor. A rendszerváltozás körüli időkben megszűnt az ETO intézményes fejlesztése, és azóta sem tisztázódott a helyzete. Ma Magyarországon nem csökkenő mértékben, de forráshiány miatt érdemi fejlesztés nélkül használják.

Az ETO kifejlesztésénél megtartották Dewey rendszeréből a főosztályokat és az osztályok nagy részét, de a főosztályokat egyjegyű, az osztályokat kétjegyű számokkal, az alosztályokat háromjegyű jelölik. Minden harmadik számjegy után pontot raknak.

Az ETO hierarchiája 10 főosztályból, osztályokból, alosztályokból, szakcsoportokból és szakokból áll.

Az ETO főosztályai:[1]

0. Általános művek, bibliográfia, könyvtárügy.
1. Filozófia, pszichológia, logika, etika.
2. Vallás, egyházak, teológia.
3. Társadalomtudományok, közigazgatás, jog, oktatás.
4. 1964 óta betöltetlen főosztály, eredetileg nyelvészet
5. Matematika, természettudományok, fizika, kémia.
6. Alkalmazott tudományok, műszaki tudományok, orvostudományok.
7. Művészetek, játék, sport, szórakozás.
8. Nyelvészet, irodalom
9. Régészet, földrajztudomány, életrajz, történelem

Mindegyik főosztály 10 osztályra, és azok mindegyike további 10 részre tagolható. Ha egy témát nem lehet egyetlen számmal kifejezni, az összetett fogalmak jelzésére összetett ETO-jelzetet használnak, pl.: 622 Bányászat, 669 Kohászat; Bányászat és kohászat = 622+669. A formai, nyelvi, időbeli stb. jellemzőiket (adott dokumentum fajtája, nyelve) alosztásokkal fejezik ki, ezeknek meghatározott szintaktikájuk és jelölésük van.

Az utóbbi időben az ETO-t egyre több kritika éri hátrányai miatt, többek között a főosztályok sorrendje nem felel meg a modern követelményeknek, a rokon tudományok elszakadnak egymástól és mechanikusan túl merev. Ellenben viszonylag egyszerűen kezelhető, és az átfogó fogalmak szerinti keresés könnyű. Ma a világon kb. 50 országban használják, a fejlesztésért a hágai UDC Consortium a felelős.

Főosztályok és főcsoportok

szerkesztés

Az UDC által 2000-ben készített kiadvány az ETO főosztályait a következő főcsoportokra bontja:

Főosztályok Főcsoportok
0
Általános művek
00 A tudomány és a kultúra legáltalánosabb alapjai. Prolegomena
001 Tudomány és ismeretek általában. A tudományos munka szervezése és módszertana
002 Dokumentáció. Könyvek. Írásművek
003 Írásrendszerek és írások. Jelek és szimbólumok. Kódok. Grafikai ábrázolás
004 Számítógép-tudomány Számítástechnika
005 Menedzsment (2001-től)
006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása. Szabványok. Előírások
007 Tevékenység és megszervezése. Információ-, kommunikáció- és szabályozáselmélet (kibernetika) általában. "Human engineering"
008 Civilizáció. Kultúra. Haladás
009 A kultúrával általánosságban foglalkozó tudományok. Humán tudományok általában.
01 Bibliográfia. Bibliográfiák és katalógusok
02 Könyvtárak. Könyvtártan
030 Referenszkönyvek általános tartalommal. Enciklopédiák. Általános lexikonok, szótárak
050 Időszaki kiadványok. Periodikák
06 Szervezetek és más együttműködési formák
070 A sajtó. Hírlapok. Újságírás
08 Gyűjteményes művek. Poligráfiák
09 Kéziratok. Könyvritkaságok
1
Filozófia. Pszichológia
11 A lét filozófiai problémái
111 Általános metafizika. Ontológia
113/119 Filozófiai kozmológia. Természetfilozófia
122/129 Speciális metafizika
13 A szellem filozófiája. A szellemi lét metafizikája
14 Filozófiai rendszerek és állásfoglalások
159.9 Pszichológia. Lélektan
16 Logika. Logisztika. Ismeretelmélet. Episztemológia
17 Erkölcs. Erkölcstan. Etika. Morális filozófia
2
Vallás. Teológia
21 Történelem előtti és primitív vallások
22 Távol-keleti eredetű vallások
23 Indiai szubkontinens vallásai. Hindu vallás általános értelemben
24 Buddhizmus
25 Ókori vallások. Kisebb vallások és kultuszok
26 Zsidó vallás. Judaizmus
27 Kereszténység. Keresztény egyházak és felekezetek
28 Az iszlám
29 Modern spirituális mozgalmak
3
Társadalomtudományok
30 A társadalomtudományok elmélete, módszertana és módszerei. Szociográfia
31 Demográfia. Szociológia. Statisztika
32 Politika
33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány
34 Jog
35 Államigazgatás. Közigazgatás. Hadtudomány
36 Szociális munka. Szociális segítségnyújtás. Lakáskérdés. Biztosításügy
37 Nevelés és oktatás. Képzés
39 Néprajz. Etnológia. Etnográfia. Folklór. Népszokások. Magánélet szokásai. Hagyományok
5
Matematika és természettudományok
50 Általános természettudományi művek
501 Egzakt tudományok. Az általában vett matematikai tudományok, beleértve a csillagászatot, a mechanikát és a matematikai fizikát
502/504 Környezettudomány. A természeti források megőrzése. A környezet fenyegetettsége és védelme
502 A természeti környezet és védelme. Természetvédelem
504 A veszélyeztetett környezet
51 Matematika
52 Csillagászat
53 Fizika
54 Kémia
55 Földtudományok. Geológia. Geofizika. Szeizmológia. Meteorológia. Hidrológia
56 Őslénytan. Paleontológia
57 Biológia
58 Növénytan. Botanika
59 Állattan. Zoológia
6
Alkalmazott tudományok. Orvostudomány.
Műszaki tudományok
60 Alkalmazott tudományokra vonatkozó általános kérdések (jelenleg alosztályai nincsenek érvényben)
61 Orvostudomány
62 Mérnöki tudományok. Technika általában
621 Általános gépészet. Magtechnika. Elektrotechnika. Mechanikai technológia általában
622 Bányászat
623 Haditechnika
624 Építőmérnöki tudományok
625 Szárazföldi közlekedésmérnöki tudományok. Szárazföldi közlekedési utak technikája. Vasútépítés. Útépítés
626/627 Vízépítés. Vízépítmények, vízi szerkezetek
628 Egészségügyi mérnöki technika. Vízellátás. Hulladékkezelés. Világítástechnika
629 Járműtechnika
63 Mezőgazdaság. Erdőgazdaság. Állattenyésztés. Vadászat. Halászat
64 Háztartás. Háztartástan
65 Ipari, kereskedelmi, közlekedési és távközlési üzemek szervezése és vezetése
66 Vegyipar és rokon iparágak. Kémiai technológia
67 Különféle iparágak és mechanikai technológiák
68 Továbbfeldolgozó iparok. Készárut, készterméket gyártó iparágak
69 Építőipar. Építőanyagok. Építési munkák
7
Művészetek. Szórakozás. Sport
7.01/.09 A művészetekkel stb. kapcsolatos különböző speciális jellemzők
71 Regionális, városi és országos tervezés. Tájalakítás. Parképítés. Kertépítés
72 Építészet
73 Szobrászat
74 Rajzművészet. Formatervezés. Alkalmazott művészet. Iparművészet
75 Festészet
76 Grafikai művészetek. Grafikák
77 Fényképezés és rokon eljárások
78 Zene
79 Szórakozás. Kikapcsolódás. Filmművészet. Színház. Játékok. Sport
8
Nyelv és irodalom
80 Nyelvtudomány. Filológia
81 Nyelvészet. Nyelvtudomány. Nyelvek. (A történeti nyelvészeti jellegű filológiai műveket osztályozzuk ide)
811 Egyes nyelvek
82 Irodalomtudomány. Szépirodalom
82-11-9 Irodalmi műfajok
821 Egyes nyelvek irodalma
9
Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem
902 Régészet
903 Ősrégészet. Őskori maradványok. Megmunkált tárgyak (eszközök). Régiségek
904 A történelmi korok kulturális maradványai
908 Honismeret
91 Földrajz. Geográfia. A Föld és országainak tanulmányozása. Utazások. Regionális (leíró) földrajz
911 Általános földrajz. Geofaktorok
912. Egy földterület nem szöveges ábrázolása
913 Regionális földrajz
929 Életrajz. Biográfia és rokon tudományok
93/94 Történelem
930 Történettudomány. Történetírás
94 Általános történelem
94(41/99) Egyes országok történelme

Egyetemes Tizedes Osztályozás : UDC Publ. No. P057 ; 1. kötet Táblázatok ; Budapest : OSZK : KI, 2005

  • Kötetei:
    • 1. rész, Segédtáblázatok és főtáblázati számok 0/599.89
    • 2. rész, Főtáblázati számok 6/94(94).05

ETO jelzet: 025.45=945.11

  1. Lásd: UDCC portál. [2004. június 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2004. június 9.)

További információk

szerkesztés