Kilyéni Ferencz József (Alparét, 1835. augusztus 10.Kolozsvár, 1928. február 19.) unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1876-tól több, mint fél évszázadon keresztül egészen a haláláig, királyi tanácsos.

Ferencz József
Az erdélyi unitáriusok püspöke
Vasárnapi Ujság 1876. 625. l.
Vasárnapi Ujság 1876. 625. l.

Született 1835. augusztus 10.
Alparét
Elhunyt 1928. február 19. (92 évesen)
Kolozsvár
Sírhely Házsongárdi temető
Nemzetiség magyar
Felekezet unitarianizmus
Püspökségi ideje
1876. augusztus 27. – 1928. február 19.
Előző püspök
Következő püspök
Kriza János
Boros György

ÉleteSzerkesztés

Iskoláit a kolozsvári unitáriusok főiskolájában végezte 1855-ben; ugyanezen évben pappá szentelték és két évig segédpap volt a kolozsvári unitárius gyülekezetben. 1857-ben a vallásközönség költségén külföldi akadémiákra küldetett, ahol két évet töltött Göttingában és Berlinben; egyúttal nagyobb körutat tett Belgiumban, Franciaországban és Angliában, ahol Londonban az angol unitáriusok 1859. közgyűlésén egyházának is képviselője volt. Ugyanezen évben a kolozsvári unitárius egyház megválasztotta másod papjának s vallásközönsége a kolozsvári főiskola mellé rendes tanárnak alkalmazta; ez utóbbi állomásra már külföldre menetele előtt 1857-ben megválasztatott. 1861-ben a kolozsvári ekklézsia rendes papja, 1876-ban püspök, 1878-ban kir. tanácsos lett. 1884-ben a toroczkói kerület országgyűlési képviselőnek választotta. Dávid Ferenc első unitárius püspök halálának évfordulójára, 1879-re egyházi és iskolai célokra 10.000 forintot gyűjtött és adott át alapítványúl egyházának.

1928. február 19-én hunyt el 93 éves korában. Síremléke a kolozsvári Házsongárdi temetőben található. Ismeretes róla, hogy lelkes természetjáró volt.

MűveiSzerkesztés

 • Gróf Széchenyi István a nemzeti bölcs emléke egy könyörgésben és egyházi beszédben, melyet az erdélyi unitáriusok kolozsvári templomában tartott gyász isteni tisztelet alkalmával mondott. (Kolozsvár), 1860.
 • Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói vallástanításra. Kolozsvár, 1864. (2. kiadás 1869. Online; 3. k. 1875. Kolozsvár.)
 • Első nyilvános unitárius isteni tisztelet Pesten. Az ev. ref. tanintézetének tanácsteremében jún. 13. Pest, 1869. (2. kiadás, 1868. 3. k. 1871. Pest, 4. k. 1874. Bpest.)
 • Egy békés érzületű uralkodó képe. Egyházi beszéd és ima V. Ferdinánd gyásztiszteletére, Kolozsvár, 1875.
 • Gyászkoszorú nagy-ajtai Kriza János unit. püspök koporsójára téve. Kolozsvár 1875.
 • Unitárius kis tűkör, vagyis az unitárius egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai rövid foglalatja. Kolozsvár, 1875. Online (2. kiadás 1881. Kolozsvár. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. Németül Léhmann Róbert által ford. Bécs, 1879. Online)
 • Unitárius isteni tisztelet okt. 22. 1876. Budapesten az ág. hitv. főgymn. nagy termében. Kolozsvár, 1877.
 • A vallás külformáinak befolyása a hitéletre. Kecskemét, 1876.
 • Egyházszertartási dolgozatok. (Agenda.) Bpest, 1878.
 • Ima Kaali Nagy Elek nyug. min. tanácsos s az unitarius vallásközönség főgondnoka koporsójánál Kolozsvárt jan. 9. Kolozsvár, 1878.
 • Vallásos dolgokról. (Párbeszéd.) Kolozsvár, 1890. (Dávid Feencz-egylet Kiadványai IX. sz. Felolvasások 2. kötet 1. sz.)
 • Channing Ellery Vilmos válogatott művei. Angolból ford. Kolozsvár, 1870-81. Hat kötet. (Többekkel együtt.) Számos egyházi, zsinati és temetési beszéd.

Cikkei a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1864. Az unitáriusok nem Socinianusok, Nyilt válasz Molnár Aladár urnak, 1868. Unitáriusok az 1868. évi költségvetésben. 1869. A vallási törvényekhez, 1870. Az egyetem kérdéséhez, 1872. Az unitarismus a debreceni theol. kathedra itélőszéke előtt, Észrevételek Védszó az unitarismus ellen c. cikkre, 1884. Emlékezés Török Pálra sat.), a Kolozsvári Közlönyben (1871. Jókai Mór Schimdt Julian után ford. 1872. Egy álom, Esquiros Alf. Emil de XIX. siècle c. művéből ford., Kant Immanuel, az Inquirer angol hetilapból, 1882. Az öngyilkosság Morselli után), a Magyar Polgárban (1872. Maximilián, mexikói császár bukása, 1883. Házasság katholikusok és unitáriusok között, 1884. A férfi hitvallás Revue des Deux Mondes után ford.), a kolozsvári Hölgyfutárban (1877. Narcissus, rege angolból ford.), a Honban (1873. 232. sz. Még egyszer az unitárius iskolák), a Vasárnapi Ujságban (1874. Dávid Ferencz és a szombatosság.) Dolgozott még az Erdélyi Prot. Közlönybe s a Kovács Albert által szerkesztett Egyházi Reformba.

Szerkesztette a Keresztény Magvető c. egyházi folyóiratot 1867-től 1876-ig. (E folyóiratban 1861-től 1893-ig szintén több, részint eredeti, részint angolból fordított munkálata van: egyházi dolgozatok, életrajzok, könyvismertetések, egyházi szemlék stb.)

IrodalomSzerkesztés

 • Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora. Kolozsvár: Minerva Kiadó 1936. 436 p (elektronikus elérhetőség: MEK)

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés