Herepei Gergely (lelkész, 1807–1859)

református lelkész

Herepei Gergely (Kolozsvár, 1807. február 21.Kolozsvár, 1859. július 4.) református lelkész.

Herepei Gergely
Született 1807. február 21.
Kolozsvár
Elhunyt 1859. július 4. (52 évesen)
Kolozsvár
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Gyermekei Herepei Gergely
SzüleiHerepei János
Foglalkozása lelkész
Sírhely Házsongárdi temető

ÉleteSzerkesztés

Herepei János tanár és Méhes Zsuzsánna fia, Herepei Ádám unokaöccse. Mivel szüleit korán elvesztette, anyai nagyanyja (Incze Sára özvegy Méhes Györgyné) nevelte és taníttatta. A teológiát a kolozsvári kollégiumban végezte 1827-ben, és a családi hagyománynak megfelelően a lelkészi pályára készült; azonban egy jó barátja ösztönzésére a mérnöki pályára tért, és Pestre ment, ahol 1830-ban mérnöki oklevelet nyert. Elfogadta a dési egyház kápláni állomását, azonban még azon év szeptemberében külföldre ment, és a göttingeni egyetemen fél évet, a marburgin is ugyanannyit töltött, és 1832-ben Désen rendes papnak választották.

1835-ben Kolozsvárra hívták lelkésznek, ahol közkedveltségnek örvendett, azért 1852-ben első papnak és esperesnek választották. Nagy kiterjedésű családjának gondjai mellett különösen a szegényügy, iskolák, egyházszónoklat és irodalom foglalkoztatták. Az 1830-as évek vége felé azon fáradozott, hogy alapját vesse meg egy kisdedóvónak; az 1840-es évek elején meg is nyílt a hídelvei kisdedóvó, ahol 20-30 kisded nyert ingyen első alapoktatást (később gyermek-kert név alatt virágzó intézet). Mint szónok, az atyja által alapított újabb iskolának volt híve.

Költeményei a Kolozsvári Aglájában jelentek meg. (II. 1830. eredetiek és ford. Castelli után; ugyanott van két levele Rómából).

MunkáiSzerkesztés

 • A maga körét betöltő privátember, előadva egy halotti beszédben, melyet mélt. körös-tarcsai Weér Dániel ur koporsója felett a deési ev. ref. templomban el mondott febr. 5. 1832. Kolozsvár, 1832. (Egy más beszédével együtt.)
 • A maga házát jól elrendelő keresztény asszony, halotti beszéd Incze Sára, özv. prof. Méhes Györgyné koporsója felett, 1836. márcz. 16. Kolozsvár.
 • Buzdító beszéd, melyet a kolozsvári ev. ref. ekklezsia külvárosi újonan épített templomának befedetését eszközleni kivánta a belső nagy templomban május 13. 1838. Kolozsvár.
 • A papi hivatal és a pap. Előadva egy halotti beszédben n.-baczoni Incze Sámuel koporsója felett az ev. ref. templomban ápr. 29. 1839. Kolozsvár, 1839.
 • Közhasznúság és a közhasznú tisztviselő, előadva egy halotti beszédben, melyet n. b. e. s. p. Pataki Mihály koporsója felett a belvárosi nagy templomban ápr. 30. 1843. mondott. Kolozsvár, 1843. (2. kiadás.)
 • Nem elég a vallást csak szivünkben rejteni, hanem nyilván is ki kell mondani. Vallásos elmélkedés, melyet az Erdélyi nagy fejedelemség meltsg. főegyházi tanács tavaszi népes gyülése alkalmával a kolozsvári belvárosi nagy templomban máj. 7. 1843. tartott. Kolozsvár.
 • Isten országa nem rajtunk kivül, hanem bennünk van. Vallásos elmélkedés, melyet czegei gr. Wass Minda és Ottilia nővérek confirmatiója alkalmával a háznál mondott 1843. jun. 5. Kolozsvár.
 • Halotti koszorú, melyet Gidófalvi Vilma, fő kormányszéki fogalmazó Papp Alajos neje koporsója felibe tüzött 1844. máj. 6. Kolozsvár.
 • Uj szövetség az ó templom romjai felett, vallásos egyességre serkentő beszéd, melyet a kolozsvári ref. külvárosi fatemplom bezáratása alkalmával tartott utolsó isteni tiszteleten mondott 1845. nov. 2. Kolozsvár. (Az egész tiszta jövedelem az uj templom javára fordíttatott.)
 • Alkalmi beszédek. Kolozsvár, 1846. Online
 • Könyörgés. Malom Luiza (költőnő) koporsója felett 1847. márcz. 21. Désen. Kolozsvár.
 • Jézus öt kenyérrel öt ezer embert vendégel meg. Egyházi beszéd, melyben hallgatóit a szegények felsegéllésére, adakozásra szóllítja fel 1847. febr. 7. Kolozsvár.
 • Te magadat vesztetted el Izrael. Egyházi beszéd, melyet 1848. szept. 17. a kolozsvári nagy templomban mondott. Kolozsvár. (E beszédért a német kormány elfogatta és fogságra itélte, de közbenjárásra megszabadult.)
 • Könyörgés, melyet a 32-ik honvédzászlóalj egyik századosa Bányai Ferencz koporsója felett mondott júl. 25. 1849. Kolozsvár.
 • A maga apostoli hivatásának megfelelő fő pásztor. Halotti beszéd, melyet erdélyi evang. reform. püspök és királyi tanácsos Antal János végtiszteletén a kolozsvári belvárosi ref. nagy templomban aug. 27. 1854. mondott. Kolozsvár. 1854.
 • Uj testamentom. A szent irásnak a szent tudomány jelen álláspontjához s korunk kivánataihoz alkalmazott fejtegető s gyakorlati magyarázata. Wohlfart J. Fr. T. német dolgozata után. Kolozsvár, 1854. (Incze Dániellel együtt.)
 • Könyörgés, melyet volt főkormányszéki, jelenleg országos levéltári aligazgató altorjai Mike Sándor hites társa szül. Szacsvay Sára koporsója felett mondott decz. 22. Kolozsvár, 1855.
 • Isten igéje a szószékből hirdetve a népnek. Egyházi beszédek. Kolozsvár, 1856. 1. füzet. (Vadas József és Nagy Péterrel együtt).

ForrásokSzerkesztés