Magyar Történelmi Emlékek

A Magyar Történelmi Emlékek, latinul Monumenta Hungariae Historica egy 19. század végi – 20. század eleji (18571917) magyar történelmi forráskiadvány-sorozat volt. A sorozat a következő köteteket tartalmazta:

Magyar Történelmi Emlékek
Monumenta Hungariae Historica

Szerzőtöbb szerző
Első kiadásának időpontja18571917
Nyelvlatin, magyar
Témakörmagyar történelem
Műfajforráskiadvány-sorozat
Részei4 osztály
Kiadás
Magyar kiadásMagyar Tudományos Akadémia, Pest, majd Budapest
Külső hivatkozásArcanum

I. osztály: Okmánytárak (Diplomatiaria) szerkesztés

Kötetszám
Kötetcím
Kiadási év
1–4. Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi levéltárból. Összeszedte s lemásolta Hatvani (Horváth) Mihály. 4 kötet. (XXI és 387; VIII és 367; VIII és 324; VIII és 323 l.) 18571859
5. Magyar történelmi okmánytár, londoni könyv- és levéltárakból. Összeszedte s lemásolta Simonyi Ernő. 1521–1717. (VII és 318 l.) 1859
6–13., 17–18., 20., 22. Árpádkori Új Okmánytár (Codex dimplomaticus Arpadianus continuatus) Fejér György codex diplomatikusainak folytatása. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. 12 kötet. (XLII és 405., XIX és 402, XV és 363, XX és 414, XXI és 336, XXXVI. és 578, XXVI és 564, XXII és 479, XX és 581, XXX és 418, XXXV és 620, XXXVIII és 707 l.) 18601874
14–15. Alvinczi Péter okmánytára. (Diplomaticus Alvinczianum) Erdély visszacsatolása felett a magyar királylyal és megbizottjaival folytatott alkudozások történetéhez 1685–1688. Közzétette Szilágyi Sándor. 2 kötet. (VI. és 421, 338 és LVIII l.) 1870
19. Pázmány Péter levelezése. (Codex Epistol. Petri Pázmány Card.) Közzéteszi Frankl Vilmos. I. köt. 1605–1625. (XXV és 461 l.) 1873
23. (a) Okmánytár I. Rákóczi György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez. 1632–1648. Szerk. Szilágyi Sándor. (X és 491 l.) 1873
23. (b) Okmánytár. II. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetéseihez. 1648–1669. Szerk. Szilágyi Sándor. (VII. és 740 l.) 1874
24. A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 1632–1660. Szerk. Szilágyi Sándor. (XII és 644 l.) 1875
16. III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok magyarországra vonatkozó diplomacziai levelezései (1535–1549). A nápolyi állami levéltárban létező Farnese-osztályban tett saját kutatásai nyomán közli Óváry Lipót. (XXXVI, 214 l.) 1879
25. Oláh Miklós. II. Lajos és Mária királyné titkára utóbb magyarországi kanczellár, esztergomi érsek-prímás és királyi helytartó levelezése. Közli Ipolyi Arnold. (Monum, Diplom. 25. köt.) (XXIX. 639 l.) 1876
26. Okirattár Strassburg Pál 1631–1633-iki követsége és I. Rákóczy György első diplomatiai összeköttetései történetéhez. Szerkeszti Szilágyi Sándor. ?
27. (?) Alvinczi Péter okmánytára. Diplomatarium Alvinczianum. A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottsága megbízásából közzétették Gergely Samu és Pettkó Béla. III. kötet. 1685–1689. (n. 8-r. 286 l.) 1887
28. A Blagay-család oklevéltára. Bevezető tanulmánynyal a család történetéhez. Szerkesztették Thallóczy Lajos és Barabás Samu. (n. 8-r. 294 és 597 l.) 1897
29. Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. Közrebocsátja Barabás Samu. I. kötet. Levelek 1535–1565. (n. 8-r. XLV és 680 l.) 1898
30. Zrinyi Miklós levelezése. II. kötet. (n. 8-r. 725 l.) 1898
31. Magyarország melléktartományainak oklevéltára. I. kötet. A horvát véghelye oklevéltára. I. kötet 1490-1527. Szerkesztették Thallóczy Lajos és Hodinka Antal. Egy térképpel. (XVIII, 753 l.) 1903
32. Carillo Alfonz jezsuita-atya levelezései és iratai 1591–1618. Hazai és külföldi levéltárakban gyüjtötte és közrebocsátja dr. Veress Endre. Carillo egyik levele fénynyomatával. (LII. 739. 1 l.) 1906
33. Magyarország melléktartományainak oklevéltára. II. kötet. A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198–1526. Szerkesztették Thallóczy Lajos és Áldásy Antal. Egy térképpel és 3 pecsétrajzzal. (CXXIV. 479. 1 l.) 1907
34. Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597–1607). Hazai és külföldi levéltárakban gyüjtötte és közrebocsátja dr. Veress Endre. I. kötet. 1597–1602. Két melléklettel és két pecsétrajzzal. (XLV. 758. 1 l., 1 arckép.) 1909
35. A Frangepán-család oklevéltára. Kiadják dr. Thallóczy Lajos és Barabás Samu. I. kötet. 1333-1453 (XXXVIII. 456 1 l.) 1910
36. Alsószlavóniai okmánytár (Dubica. Orbász és Szana vármegyék) 1244–1710. Szerk.: Thallóczy Lajos–Horváth Sándor. XXXI [2], 450 l. 1912
37. Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597–1607). A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottsága megbízásából hazai és külföldi levéltárakban gyüjtötte és közrebocsátja: Veress Endre. 2. köt. 1602–1607. XXXII, 966 [2] l 1913
38. A Frangepán-család oklevéltára. A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottsága megbízásából kiadják: Thallóczy Lajos–Barabás Samu. 2. köt. 1454–1527. Hamis oklevelek. 1209–1481. LXXVI [4], 525 [3] l., 2 t. 1913
39. Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottsága megbízásából Gerevich Tibor–Jakubovics Emil közreműködésével közli: Berzeviczy Albert. LXVII [3] 544 l. 1914
40. Jajca (bánság, vár és város) története. 1450–1527. A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottsága megbízásából írta: Thallóczy Lajos. Az oklevéltárat szerk.: Horváth Sándor. CCCLXXX [2], 442 l., 3 t. 1915

II. osztály: Írók (Scriptores) szerkesztés

Kötetszám
Kötetcím
Kiadási év
1. Szerémi György. II. Lajos és János királyik házi káplánja emlékirata Magyarország romlásáról 1484-1543. Közli Wenczel Gusztáv. (XXXIV. 410 és 1 l.) 1858
2–6., 9–10., 19–20., 25–26., 32. Verancsics Antal összes munkái. Közli Szalay László. (1–7.) és Wenzel Gusztáv (8–12.) 12 kötet. Név- és tárgymutatóval. (IX és 231 l.) 1863
7. G. Illésházy István nádor följegyzései 1594–1603. és Hidvégi Mikó Ferencz históriája 1594–1613. Biró Sámuel folytatásával. Közli Kazinczy Gábor. (IX és 231 l.) 1863
8. Rozsnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai. Összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral kisérve kiadta Szilágyi Sándor. Egy pótfüzettel. (544 l.) 1867
11. Altorjai B. Apor Péter munkái. Közli Kazinczy Gábor. (X és 484 h) 1863
12–14. Brutus János Mihály magyar históriája. 1490–1552. A szerző életével közli Toldy Ferencz és Nagy Iván. Három kötet. (CIX és 416, IX és 495, VIII és 474 l.) 18631877
16. Ghimesi Forgách Ferencz, nagyváradi magyar püspök históriája 1540–1572. Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt. Közli Májer Fidél. Bevezette Toldy Ferencz. (LXXXVIII és 553 l.) 1866
17. Baronyai Decsi János magyar históriája 1592–1598. A szerző életével. Közli Toldy Ferencz. (LXXX és 328 l.) 1866
18. Késmárki Tököly Imre naplója 1693–1694. évekből. Az eredeti kéziratból közli Nagy István. (VIII és 701 l.) 1863
23–24. Késmárki Tököly Imre naplói, leveleskönyvei és egyéb emlékezetes írásai két kötetben. Közli Thaly Kálmán. I. köt.: K. Tököly I. és némely főbb hiveinek naplói és emlékezetes irásai. 1866–1705. II. köt. Leveles könyvei és egyéb emlékezetes írásai. (XXXII és 784, XVI és 707 l.) 1868-1873
22. Kritobúlosz: II. Mehemet élete. Ford. Szabó Károly. (X és 273 l.) 1875
27. Történelmi naplók 1863–1719. (XXXII és 607 l.) 1875
21., 28–30. Szamosközy István történeti maradványia 1566–1603. Az erdélyi fejedelmek birtokában volt eredeti példányról kiadta Szilágyi Sándor. 4 kötet. (XXXI, 247; XIV, 383; 386; XXI, 402 l.) 18761881
31. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI.–XVII. századokból. Gyulafy Lestár följegyzései. Közli Szabó Károly. – K. Mártonfalvi Imre deák kézirata.A palóczi Horváth család naplója. Közli Szopori Nagy Imre. (IV, 313 l.) 1881
33. ? (n. 8-r. 638 l.) 1894
34. ? (n. 8-r. IX és 399 l.) 1896
35. ? (n. 8-r. XIV és 632 l.) 1896
36–37. Dr. Apor Péter verses művei és levelei. (1676–1752.) Szerkesztette dr. Szádeczky Lajos. I. és II. kötet. (XXXVI. 591 1. 745 l.) 1903
38. Magyar történelmi évkönyvek és naplók. IV. kötet. Halmágyi István naplói 1752–53. 1762–69. és iratai 1669–1785. Közli dr. Szádeczky Lajos. (XI. 770 1 l.) 1906

III. osztály: Országgyűlési emlékek (Comitialia) szerkesztés

  • a) Magyar országgyűlési emlékek. (Monumenta Comitialia Regni Hungariae.) Szerkeszti dr. Fraknói Vilmos. A IX. kötetet dr. Fr. V. és Károlyi Gyula. – III. kötet. 1546–1556. (IV, 617 l.) 1876. – IV. kötet. 1557–1563. (IV, 670 l.) 1877. – V. kötet. 1564–1572. (IV, 600, IV l.) 1877. – VI. kötet. 1873–1581. (549 l.) 1879. – VII. kötet. 1582–1587. (III, 534 l.) 1881. – VIII. kötet. 1688–1597. (IV, 563 l.) 1883. – IX. kötet. 1598–1601. (619 l.) 1885. – X–XI.? – XII. 1606. A M. T. Akadémia Tört. Bizotts. megbízásából szerk. és tört. bevez. ellátja: Károlyi Árpád. 1917. VIII [2], 812 l.
  • b) Erdélyi országgyűlési emlékek. (Monumenta Comitialia Regni Transsylvaniae.) Szerkeszti Szilágyi Sándor. I. kötet. 1540–1556. (XVI, 596 l.) 1876. – II. kötet. 1557–1576. (IV, 578, VI l.) 1877. – III. kötet. 1576–1596. (IV. 509 l.) 1877. – IV. kötet. 1597–1601. (VIII, 588, IX l.) 1878. – V. kötet. 1601–1607. (598 l.) 1879. – VI. 1608–1614. (560 l.) 1880. – VII. kötet. 1614–1621. (IV, 367 l.) 1881. – VIII. kötet. 1621–1629. (IV, 544 l.) 1882. – IX. kötet. 1629–1637. (II, 608 l.) – X. kötet. 1637–1648. (534 l.) 1884.

IV. osztály: Diplomatikai emlékek (Acta Extera) szerkesztés

Kötetszám
Kötetcím
Kiadási év
? Diplomatiai emlékek az Anjou-korból. Szerkeszti dr. Wenzel Gusztáv. III. kötet. 1370–1426. 1876
? Diplomatiai emlékek Mátyás király korából. 1458–1490. Szerkeszti Nagy Iván és B. nyári Albert.
  • I. kötet. (XXIII, 390 l.)
  • II. kötet. (XXI, 448 l.)
  • III. kötet. (XXVII, 447 l.)
  • IV. kötet. (XXVI , 434 l.)
1875–1878

Források szerkesztés

Digitális elérhetőség szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés