Főmenü megnyitása

Módosítások

86 bájt hozzáadva ,  9 évvel ezelőtt
a
változatok bevezetése
A '''Kádis'''Kadis, legismertebb megnevezése "a gyászolók kádisa". Ez egy ősrégi ima, amely Isten nagyságát, mindenhatóságát és könyörületességét fejezi ki költői formában. Egyes kifejezései Jechezékiel prófétától származnak, mások talmudi eredetűek. A legszentebb imák egyike, amelyet a gyászolók 11 hónapon keresztül mondanak elhunyt szeretteikért. Kádist csak férfiak mondhatnak és csak olyan közösségben, ahol legalább 10 zsidó férfi van. A Kadisnak több változata is van. Úgy mint a gyászolók Kádisa, a rabbik Kádisa.
 
== Arámi szövege ==
 
יְִתּגַַּדל וְיְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, וְיְַמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, וְִאְמרּו