Távolság

geometriai fogalom

A távolság két pont közé eső szakasz hossza. Pont és egyenes távolsága a ponttól az egyenesre bocsátott merőleges hossza. Pont és sík távolsága a ponttól a síkra bocsátott merőleges szakasz hossza. Két párhuzamos egyenes távolsága az egyik egyenes egy pontjának távolsága a másik egyenestől. Két párhuzamos sík távolsága az egyik sík egy pontjának távolsága a másik síktól.

A fizikában, vagy a mindennapi életben a távolságot többnyire különböző hosszúságegységekben adják meg. SI-egysége a méter. A matematika ezt a fogalmat általánosítja, különböző mértékeket, metrikákat vezetve be.

A távolság egy nem negatív skalármennyiség, aminek nincs iránya, míg az elmozdulásra, mint vektormennyiségre jellemző annak iránya. Egy görbe úton megtett út hossza lényegesen nagyobb lehet a légvonalbeli távolságnál. Egy körút például hosszú lehet, de ilyenkor a kezdő-és végpont légvonalbeli távolsága nulla, mert e két pont egybeesik.

Az abszolút geometriában két pont, x1 és x2 távolsága:

 

A koordinátageometriában az xy sík két pontja, (x1, y1) és (x2, y2) közötti távolság:

 

Hasonlóan, a háromdimenziós térben a pontok távolsága:

 

Ahol a két pont koordinátái (x1, y1, z1) és (x2, y2, z2).

A síkbeli képlet megkapható úgy, hogy tekintjük az egyik olyan derékszögű háromszöget, aminek átfogója az (x1, y1) és (x2, y2) közötti szakasz. Erre a háromszögre alkalmazva a Pitagorasz-tételt megkapjuk a képletet. A Pitagorasz-tétel többszöri alkalmazásával a magasabb dimenziós képletek is megkaphatók. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a képletek csak az euklideszi geometriában érvényesek, mert a nem euklideszi geometriákban nem teljesül a Pitagorasz-tétel.

A távolságképletek általánosítása az ívhossz kiszámítására szolgáló képlet.

Az euklideszi térben

szerkesztés

A matematikában (elsősorban a numerikus analízisben és a diszkrét matematikában, de az euklideszi geometriában csak nagyon ritkán) néha más távolságokat is használnak (Hölder-metrikák), amik az euklideszi normától eltérő normán alapulnak.

Az (x1, x2, ...,xn) és az (y1, y2, ...,yn) pontok p paraméterű Hölder-távolsága:

1-normán alapuló távolság (Manhattan-metrika, Minkowski-metrika)  
2-normán alapuló távolság (euklideszi metrika)  
p-norma távolság  
végtelen normán alapuló távolság (Csebisev-metrika)  
 

ahol p egy egynél nem kisebb valós szám. Ugyanis, ha p kisebb lenne, mint egy, akkor nem teljesülhetne a háromszög-egyenlőtlenség.

Speciálisan, a 2-norma megegyezik a szokott értelemben vett, vonalzóval vagy fénysugárral mérhető távolsággal. Az 1-norma egy olyan út hosszát méri, ami egymásra merőleges szakaszokból összerakva vezet az egyik pontból a másikba, mintha csak egy úthálózaton haladhatnánk. Manhattan-távolságnak is nevezik. A végtelen normából kapott távolságot Csebisev-távolságnak is nevezik. A sakktáblán minimum ennyi lépéssel lehet átvinni a királyt az egyik mezőről a másikra. Ezekkel a távolságokkal leginkább különböző függvényterekben mérnek; leggyakrabban az euklideszi, a Manhattan- és a Csebisev-távolságok kerülnek szóba, a többi csak nagyon speciális esetben fordul elő.

Euklideszi norma

szerkesztés

Az euklideszi norma az adott p pont origótól mért távolsága:

 

ahol az utolsó szorzás skalárszorzás. Ez egyben az origóból a p-be mutató vektor hossza.

Variációszámítás

szerkesztés

A tér két pontja (  és  ) közötti távolság variációs formulája:

 

ahol a távolság a formula minimumával egyenlő. A képletben   jelöli a két pont közötti utat. A D integrál ennek a hossza. A képlet akkor veszi fel minimumát, ha  , ahol   az optimális trajektória, az euklideszi geometriában egy egyenes szakasz. Görbült terekben, ahol a tér természetét   jelöli, az integrandus   lesz.

Algebrai távolság

szerkesztés

A számítógépi geometriában gyakran egy másik távolságfogalmat használnak: az algebrai távolságot, amit a legkisebb négyzetek módszerével minimalizálnak.[1][2] Az   alakú egyenlettel adott görbék és felületek, például a kúpszeletek esetén az algebrai távolság egyszerűen  .

Kiindulási alapként szolgál az euklideszi távolság számára a görbékre vonatkozó becslések finomításához. Ez megtehető például a nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével.

Absztrakt távolság

szerkesztés

A matematikában, különösen a geometriában egy d: H×H → R függvény a H halmazon értelmezett távolságfüggvény, ha:

 • d(x,y) ≥ 0, és d(x,y) = 0 akkor és csak akkor, ha x = y. Két pont távolsága nem negatív, és nulla akkor és csak akkor, ha a két pont egybeesik.
 • Szimmetrikus: d(x,y) = d(y,x). Az x és az y pont távolsága mindkét irányban ugyanaz.
 • Teljesül a háromszög-egyenlőtlenség: d(x,z) ≤ d(x,y) + d(y,z). Két pont között az egyenes szakasz a legrövidebb út.

Az ilyen d függvényeket metrikának nevezik. A metrikák topológiát határoznak meg. Például a számok közötti szokásos d(x,y) = |xy| metrika a számegyenes szokásos topológiáját adja, amiben a nyílt halmazok a szokásos nyíltak. Az absztrakt távolságra tett kikötések szerint ez is metrika: d(x,y) = 0 ha x = y, és 1 egyébként. Ez a szokásos topológiától különböző topológiát ad, amiben pontosan a véges halmazok nyíltak.

Egy alaphalmaz metrikus tér a rajta értelmezett metrikával.

Gráfelmélet

szerkesztés

A gráfelméletben két csúcs távolsága az őket összekötő legrövidebb út hossza.

Halmazok közötti távolság

szerkesztés
 
Nem teljesül a háromszög-egyenlőtlenség: d(A,B)>d(A,C)+d(C,B)

Többféleképpen is lehet kiterjedt halmaz között távolságot definiálni. A legtöbbször a következő definíciók valamelyikét használják:

 • Két nem üres halmaz távolsága a pontjaik közötti távolságok infimuma, vagyis legnagyobb alsó korlátja. Megfelel a távolság szokásos értelmezésének. Szimmetrikus premetrika, de többnyire nem teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget, ezért nem pszeudometrika, így csak néhány speciális halmazrendszeren lehet metrika.
 • Két halmaz, X és Y dH Hausdorff-távolsága:
 

ahol sup jelöli a szuprémumot (a legkisebb felső korlátot), és inf az infimumot.

Egy ekvivalens definíció:

 

ahol Xε azoknak a pontoknak a halmaza, amelyek ε-nál közelebb esnek az X halmazhoz a szokott értelemben.

A két halmaz közötti távolsághoz hasonlóan definiálható egy pont és egy halmaz távolsága.

Egyéb távolságok

szerkesztés

A matematika egyes ágai más távolságokat definiálnak és használnak:

 • Mahalanobis-távolság a statisztikában
 • Hamming-távolság és Lee-távolság a kódelméletben
 • Levenshtein-távolság avagy szerkesztési távolság az információelméletben és a számítástudományban
 • Csebisev-távolság
 • Ciklikus távolság: egy kör kerületén mért távolság. Ha a kör r sugara 1, akkor kerülete 2*π*r. A mérnöki tudományokban gyakran használják az ω=2*π*f összefüggést, ahol f a frekvencia jele.
 • Deza, E. & Deza, M. (2006), Dictionary of Distances, Elsevier, ISBN 0444520872.
 • Stoyan Gisbert–Takó Galina: Numerikus módszerek
 • Munkres, James; Topology, Prentice Hall; 2nd edition (December 28, 1999). ISBN 0-13-181629-2.

Külső hivatkozások

szerkesztés