1958 a jogalkotásban

1958-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (3)Szerkesztés

 • 1958. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1958. évi költségvetéséről
 • 1958. évi II. törvény az 1958–1960. évi hároméves népgazdaságfejlesztési terv irányelveiről
 • 1958. évi III. törvény az országgyűlési képviselők, valamint a tanácsok tagjainak választásáról szóló jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről

Törvényerejű rendeletek (42)Szerkesztés

 • 1958. évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, 1957. évi augusztus hó 24. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.)
 • 1958. évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, 1957. augusztus 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.)
 • 1958. évi 3. tvr. a műsoros előadásokról szóló 1955. évi 13. tvr. módosításáról (jan. 3.)
 • 1958. évi 4. tvr. a Magyar Testnevelési és Sport Tanács létesítéséről (jan. 12.)
 • 1958. évi 5. tvr. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatályba-lépéséről és végrehajtásáról (febr. 16.)
 • 1958. évi 6. tvr. a hegyközségekről (febr. 18.)
 • 1958. évi 7. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájának egységes szabályozásáról (febr. 18.)
 • 1958. évi 8. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról és kiegészítéséről (febr. 18.)
 • 1958. évi 9. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (febr. 18.)
 • 1958. évi 10. tvr. a Termelőszövetkezeti Tanács létesítéséről szóló 1951. évi 33. tvr. módosításáról (márc. 23.)
 • 1958. évi 11. tvr. a Párizsban, 1948. évi november hó 19-én kelt kábítószerjegyzőkönyv kihirdetéséről (márc. 27.)
 • 1958. évi 12. tvr. az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről (márc. 30.)
 • 1958. évi 13. tvr. az állami tulajdonba vett házingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 1957. évi 28. tvr. módosításáról (máj. 3.)
 • 1958. évi 14. tvr. a tanácsok bankhitel igényléséről (máj. 4.)
 • 1958. évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről (máj. 7.)
 • 1958. évi 16. tvr. a büntető eljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról (máj. 25.)
 • 1958. évi 17. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről (máj. 27.)
 • 1958. évi 18. tvr. a rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, 1926. évi szeptember hó 25. napján kelt Egyezmény módosítása tárgyában New Yorkban, 1953. évi december hó 7. napján kelt Jegyzőkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, 1956. évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről (jún. 6.)
 • 1958. évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1957. évi július hó 3. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jún. 8.)
 • 1958. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben az 1957. évi október hó 30. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (jún. 8.)
 • 1958. évi 21. tvr. a tartási és gondozási kötelezettség teljesítésének büntetőjogi védelméről (aug. 3.)
 • 1958. évi 22. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten 1958. évi április hó 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (aug. 17.)
 • 1958. évi 23. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről (aug. 19.)
 • 1958. évi 24. tvr. a Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, 1955. évi október hó 12-én kelt egyezmény kihirdetéséről (aug. 20.)
 • 1958. évi 25. tvr. az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról (szept. 6.)
 • 1958. évi 26. tvr. a tanító- és óvónőképzésről (szept. 6.)
 • 1958. évi 27. tvr. az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról (szept. 6.)
 • 1958. évi 28. tvr. a tudományos fokozatok elnyerésével kapcsolatos egyes rendelkezések alkalmazásának átmeneti felfüggesztésére vonatkozó 1957. évi 31. tvr. hatályon kívül helyezéséről (szept. 6.)
 • 1958. évi 29. tvr. a tudományos minősítés rendszerének továbbfejlesztéséről (szept. 6.)
 • 1958. évi 30. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között vámegyüttműködés és vámügyi segítségnyújtás tárgyában Budapesten, az 1958. évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 21.)
 • 1958. évi 31. tvr. a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezéséről szóló 1957. évi 46. tvr. módosításáról (szept. 24.)
 • 1958. évi 32. tvr. az életnek a tengeren való oltalma tárgyában 1948. évi június hó 10-én Londonban kötött egyezmény kihirdetéséről (okt. 3.)
 • 1958. évi 33. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről szóló 1958. évi 17. tvr. kiegészítéséről (okt. 17.)
 • 1958. évi 34. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Berlinben, 1957. évi november hó 13. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 7.)
 • 1958. évi 35. tvr. az újonnan megválasztott tanácsok első ülésének összehívásáról (nov. 17.)
 • 1958. évi 36. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (nov. 22.)
 • 1958. évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Berlinben, 1958. június 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (dec. 14.)
 • 1958. évi 38. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (dec. 20.)
 • 1958. évi 39. tvr. az ügyvédi kamarai szervek tisztségeinek és tisztségviselői létszámának megállapításáról (dec. 20.)
 • 1958. évi 40. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról (dec. 24.)
 • 1958. évi 41. tvr. az 1956. évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott kiskorúak vagyonjogi helyzetével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról (dec. 29.)
 • 1958. évi 42. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. tvr. kiegészítéséről (dec. 29.)

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1/1958. (I. 3.) Korm. rendelet Az Első Dunagőzhajózási Társaság magyarországi nyugdíjkötelezettségeinek a magyar állam terhére történő átvállalásáról.
 • 5/1958. (I. 15.) Korm. rendelet A mezőgazdasági termelésre alakult szövetkezetek működésének engedélyezése
 • 11/1958. (II. 9.) Korm. rendelet A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemadója
 • 16/1958. (II. 18.) Korm. rendelet Az amerikai (kolorádó) burgonyabogár által veszélyeztetett területekről származó burgonya felhasználásának és forgalmának növényvédelmi szempontból történő szabályozása
 • 23/1958. (III. 18.) Korm. rendelet A gépállomások által a közös szérűn kívül végzett gabonacséplés munkadíjának újabb rendezése
 • 25/1958. (III. 27.) Korm. rendelet Az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15.) MT számú rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése, illetőleg módosítása
 • 39/1958. (VI. 10.) Korm. rendelet Az öntözéshez, valamint a haltenyésztéshez szükséges víz felhasználásának és díjának szabályozása
 • 60/1958. (XI. 17.) Korm. rendelet A nemesített növényfajták minősítésének újabb szabályozása
 • 66/1958. (XII. 14.) Korm. rendelet Termelőszövetkezeti Vagyonkezelési Alap létesítése és a feloszlott termelőszövetkezetek tartozásainak rendezése

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

 • 1/1958. (I. 30.) FM—AH. rendelet A keltetőtojás és a géppel keltetett napos baromfi 1958. évi árának megállapítása
 • 2/1958. (II. 4.) FM rendelet A gépállomási szerződések megkötése
 • 1/1958. (II. 9.) PM—FM együttes rendelet A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, termelőszövetkezeti csoportok és a halászati termelőszövetkezetek pénz- és hitelgazdálkodásának rendszere és az azzal kapcsolatos ellenőrzés módszere
 • 3/1958. (II. 9.) FM rendelet A gépi munkák és a gépbérlet díjának megállapítása
 • 4/1958. (II. 11.) FM—AH rendelet A paprikaminősítési díjak módosítása
 • 5/1958, (II. 13.) FM rendelet A vadászatról és a vadgazdálkodásról szóló 1957. évi 43. sz. tvr. végrehajtása
 • 1/1958. (II. 16.) IM rendelet a polgári per- rendtartás módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a polgári és a büntetőeljárás terén szükséges egyéb rendelkezésekről;
 • 6/1958. (II. 25.) FM rendelet Mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél mezőgazdászok alkalmazása
 • 7/1958. (III. 1.) FM rendelet Az 1958. évi halászati és horgászati tilalmi idők, továbbá a halgazdálkodással összefüggj egyes halászati és horgászati korlátozások megállapítása
 • 1/1958. (III. 23.) EüM rendelet a közgyógyellátásról
 • 2/1958. (III. 27.) PM—FM együttes rendeletA földművesszövetkezeteknek a keretükben működő termelői szakcsoportokkal és mezőgazdasági társulásokkal kapcsolatos pénz- és hitelgazdálkodása
 • 8/1958. (III. 27.) FM—ÁH rendelet Az állami gazdaságok, valamint a termelőszövetkezetek és egyéni termelők által az 1957/1958. gazdasági évben szerződés alapján termelt vetőmagvak és egyéb termények átvételi árának megállapításáról szóló 7/1957. (X. 8.) FM—ÁH. sz. rendelet kiegészítése és módosítása
 • 9/1958. (IV. 3.) FM rendelet Az Országos Szőlő- és Gyümölcsfajta Szelekciós Felügyelőség létesítése
 • 10/1958. (IV. 15.) FM rendelet A kötelező arankairtás és az arankafertőzés lehetőségének megszüntetése
 • 11/1958. (V. 8.) FM rendelet A gabonafutrinka és lárvája elleni kötelező védekezés
 • 12/1958. (V. 8.) FM rendelet Egyes tömegesen fellépő állati kártevők veszélyes kártevőkké nyilvánítása
 • 13/1958. (V. 24.) FM rendelet A közös szérűn kívül végzett gabonacséplés díjának megállapítása
 • 17/1958. (VI. 26.) FM rendelet A növényvédelmi gépi munkák és gépbérlet díjának megállapítása
 • 18/1958. (VI. 26.) FM rendelet A sertéspestis elleni kötelező védőoltás
 • 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról
 • 19/1958. (VII. 12.) FM rendelet A növénytermelési szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének megerősítésére vonatkozó kötbér mértékének megállapítása
 • 20/1958. (VII. 31.) FM rendelet Az 1958—59. évi vadászati idény és tilalmi idők megállapítása
 • 21/1958. (VIII. 5.) FM—AH rendelet Az állami gazdaságok, valamint a termelőszövetkezetek és egyéni termelők által az 1958—59. gazdasági évben szerződés alapján termelt vetőmagvak és egyéb termények átvételi árának megállapítása
 • 7/1958. (VIII. 17.) IM rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet-Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten, 1958. évi április hó 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 22. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról;
 • 22/1958. (IX. 15.) FM rendelet A szarvasmarhagümőkór elleni védekezés
 • 1/1958. (X. 17.) Élm. M.—FM.—ÁH együttes rendelet A mezőgazdasági termelésre alakult szövetkezetektől terményértékesítési szerződés alapján átvett borszőlő, must és bor nagyüzem felára
 • 23/1958. (X. 24.) FM rendelet Az állati eredetű élelmiszerek állatorvosi ellenőrzése
 • 24/1958. (XI. 30.) FM—ÁH rendelet Egyes kukoricavetőmagvak bruttó termelői, nagykereskedelmi és fogyasztói árainak újabb megállapítása
 • 25/1958. (XI. 30.) FM—AH rendelet A tenyészbikaárak megállapítása
 • 10/1958. (XII. 20.) IM rendelet a Moszkvában 1958. évi július hó 15. napján kelt magyar— szovjet polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyszerződés végrehajtásáról;
 • 26/1958. (XII. 29.) FM rendelet A nemesített napraforgóvetőmag termelése

KormányhatározatokSzerkesztés

 • 1.005/1958. (II. 4.) Korm. határozat A termésbecslés rendszerének további fenntartása
 • 1.006/1958. (II. 9.) Korm. határozat A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pénz- és hitelgazdálkodása
 • 1.011/1958. (III. 18.) Korm. határozat a Budapesten működő diplomáciai testület tagjainak lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
 • 1.016/1958. (V. 1.) Korm. határozat A Termelőszövetkezeti Tanács tagjainak kinevezése
 • 1.017/1958. (V. 1.) Korm. határozat A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom fejlesztéséről szóló 1.091/1956. (IX. 11.) sz. minisztertanácsi határozat módosítása
 • 1.021/1958. (V. 1.) Korm. határozat Az országos termelési versenyben legjobb eredményeket elért mezőgazdasági termelőszövetkezetek kitüntetése
 • 1.024/1958. (VI. 28.) Korm. határozat Az amerikai (kolorádói) burgonyabogár elleni védekezés fokozása
 • 1.031/1958. (VIII. 17.) Korm. határozat A tíz éve működő mező- gazdasági termelőszövetkezetek és tíz éves tagsággal rendelkező alapító tagjaik kitüntetése
 • 1.041/1958. (X. 26.) Korm. határozat A termelőszövetkezetek gazdasági megerősítését és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 3.004/1958. Korm. számú határozat végrehajtása
1957 a jogalkotásban 1958 a jogalkotásban
 
1959 a jogalkotásban