Főmenü megnyitása

Az angyal Isten követe a zsidó-keresztény hitvilágban. A latin angelus és görög angelosz a héber malach 'követ, hírnök' tükörfordítása. Az Ótestamentumban „Isten fiai”-nak nevezték az angyalokat, sosem alszanak, elevenek, Isten szemei, tüzes kövek, hajnalcsillagok, tűzfáklyák, nagy erejű hősök stb. A Sátán (Lucifer) eredetileg angyal volt, de fellázadt Isten ellen, ezért társaival kiűzték a mennyből. Az Arkangyalok „megvilágító” angyalok is, mert vigyázzák, megvilágítják és irányítják az angyalok csoportjait és az emberiség minden részletét. Mivel minden arkangyalnak és angyalnak az a feladata, hogy segítsék az embereket, bármikor és bármilyen problémával kapcsolatban hívhatják őket, segítenek, de mások megsegítése céljából is lehet hívni őket.

angyal
Angyal pajzstartó Kassa címerében
Angyal pajzstartó Kassa címerében

Névváltozatok
Magyarul
szárnyas angyal, szeráf (hatszárnyú angyal),[1] angyalfő[2][3]
Más nyelveken
de: Engel, la: angelus, gr: angelosz, héber: malach, maleach

Rövidítések jelentése

Az angyalok hierarchiájaSzerkesztés

"Szeráfok állanak vala felette [az Isten felett]: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett." (Ézsaiás könyve 6: 2.)

"Két szárnyon emeltetik-fel ember a földtül, az együgyüségen és tisztaságon." [Pázmány Péter: Kempis tamásnak a Krisztus követéséről írt négy könyve. 1604. 124.] (NySz. I. 631.); "Az angialok soha meg nem venhesznek, meg nem fogiatkoznak." [Félegyházi Tamás: A keresztény hitnek részeiről való tanítás. Debrecen, 1583. 81.] (NySz. I. 896.); "Az angyalokat, noha ők is testetlenek, mint az isten, kiábrázták." [Pázmány Péter: Alvinczi Péterhez iratott öt szép levél. Pozsony, 1609. 59.] (NySz. I. 1221.)

Az Újtestamenum csak utal az angyalok hierarchiájára, mely a patrisztikában következetesen kidolgozott rendszer, kilenc testülettel vagy hierarchiával (szeráfok, kerubok, trónok, uralkodók, legfőbbek, hatalmasok, állhatatosok, arkangyalok, angyalok), miközben a rangsor gyakran változik. A kései ókori keresztény angeológia az ősi babilóniai bolygórendszer alapján az angyalokat a planéták száma szerint hét égi rendbe, kilenc kórusba és három triászba csoportosította. Pszeudo-Dionűszosz Az égi hierarchiákról (5. század) című műve szerint a háromszor három rend a következő: 1. szeráfok, kerubok, királyi székek, 2. uraságok, erények, hatalmasságok, 3. fejedelemségek, arkangyalok, angyalok. Az első csoport Istent veszi körül és neki hódol.

A szeráfok vörösek és csak a fejük látszik. Hat szárnyuk van, kettővel az arcukat takarják el Isten előtt, kettő a lábukat fedi, kettővel lebegnek. Ez a hatágú csillagforma-ábrázolás egészen a reneszánsz puttó-ábrázolásokig fennmaradt. A szeráfok gyertyát tarthatnak a kezükben. Isten trónját körülvéve különböző hangokkal és a szférák zenéjével dolgoznak. Egyfolytában Istent dicsőítik s így a hangok segítségével egyensúlyban tartják a bolygók mozgását és a mennyeket.

Az Ószövetség kerubjai szárnyas, szfinx-szerű lények. Velük azonos a négy apokaliptikus fenevad, majd az evangelisták jelképei, melyeknek ember-, bika-, oroszlán- és sasarca van. A szeráfoktól a színük (kék vagy arany) különbözteti meg a kerubokat. A kerubok könyvet tarthatnak a kezükben. A Kerubok a Napból, a Holdból és a csillagokból sugárzó fény őrzői, nevük pedig imádkozót vagy bölcsességet jelent.

A királyi székek az isteni trónust testesítik meg. A második hármas kormányozza a csillagokat és az elemeket, a harmadik csoport tagjai a földi fejedelemségek, királyságok őrangyalai. A királyi székek trónt, a koronás uraságok jogart és országalmát a tarthatnak a kezükben, az erények liliomot vagy piros rózsát, a hatalmasságok és a többi alacsonyabb rend tagjai páncélt viselhetnek.

Az Uraságok a náluk alacsonyabb rangsorban lévő Angyali csoportoknak a kormányzói és szabályozói. Feladatuk, hogy tanácsokkal lássák el ezeket az Angyalokat. Az ábrázolásokon jobb kezükben arany pálcát tartanak, a bal kezükben Isten Pecsétjét.

Az Erények az ötödikek az Angyalok rangsorában. Két angyal közülük jelen volt Jézus Mennybe menetelénél. A csodák és az áldások Angyalainak tartják őket. Az Isteni fényt képesek hatalmas erővel sugározni, ezért gyakran utalnak rájuk ragyogó vagy fényes jelzővel.

A Hatalmasságok a hatodik helyet kapták az Angyalok között. Ők felügyelik a halált, a születést és az újjászületést. E csoport tagjai vezetik az Akasha krónika feljegyzéseit. Az Akasha krónika a szellemi világban lévő minden tudás kalendáriuma, melyben leírva megtalálható a lélek fejlődése során előforduló összes cselekedet és gondolat. Azonkívül megvédik lelkünket a gonosz lényektől, és bosszút állnak a világban munkálkodó gonoszon.

A Biblia szerint a hét arkangyal az angyalok fejedelme. A legnépszerűbbek Mihály (az ítélkező, a Gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, Izrael ővédnöke, a középkor lovagias szentje; attribútuma a kard és a mérleg), Gábriel (a hírhozó; attribútuma a liliom vagy a Merkur-pálca) és Rafael (a gyógyító és az első őrangyal).

Az angyalok a heraldikábanSzerkesztés

A heraldikában általában szőke, hosszú fehérruhás nőalakként ábrázolják, a hátán hattyúszárnyakkal. A magyar városok címereiben is megjelenik az angyal. Mivel a városok nem vettek részt személyesen a csatában (csak városi csapataik által) a korai magyar címerszemléletben az a nézet terjedt el, hogy nem viselhetnek sisakot, ezért a pajzs fölött azt angyallal helyettesítették, mely egyfajta pajzstartó lett és az egyik legkorábbi pajzstartó-típus volt a heraldikában. Ezt az eljárást használták a női címereken is. Angyalos címere volt Kassának és Bártfának, és a 19. században a magyar államcímer pajzstartója is két angyal lett. A 15. századtól általában angyalok voltak a magyar céhcímerek pajzstartói (Csehországban oroszlánok, Ausztriában griffek).

A bautzeni Ortenburg-vár kaputornyán látható emlékművön Mátyás király fejére uralkodása csúcspontján (1486) angyalok tesznek koronát.

Előfordul címerképként is. A Sexty család címerében angyal, a Barkóczy család címerében és a Ferences Rend nagycímerének második mezőjében szeráf van, mely azt a pillanatot jelképezi, amikor Krisztus megjelent Ferencnek, valamint a "szeráfi szeretet"-re is vonatkozik, amire az Ószövetségben találunk utalást, és Szent Ferenc életének egyik vezérmotívuma volt.

A legfontosabb svéd lovagrend, a Szeráf Rend jelvényét a rendjel keresztjének szárai között szeráffejek töltik ki és a nyaklánc szemeit is ezek képezik.

JegyzetekSzerkesztés

  1. (Gömbös 68.)
  2. (Nagy Iván VI. 199.)
  3. 1372 u./1448 k.: "[az angyalnak] karyaÿ ezewstbelewl, hassa erczes, zaray vassasoac labay vassasok: es czerepesesek" [Jókai Kódex 125-126.] (TESz. III. 677.)

Lásd mégSzerkesztés