Héber kauzatív igetörzsek

A héber kauzatív igetörzsek a sémi nyelvek úgynevezett hé-kauzatív csoportjába tartoznak és aktív-passzív párban állnak. Közös törzsképzőelemük a -ה h- előtag, mely azonban nem minden alakban látszik, mivel az előragok a -t elnyelik. Általános jelentéstartalma műveltető (őríz → őríztet), de ezen kívül megengedő és egyéb tartalmai is vannak, valamint igeképzőként (denominális v. deverbeális verbumképző) is használatos.

Hifíl (Kauzatív aktív)Szerkesztés

  • Törzsképzőelem: -הִ hi- előtag és -י ִ- -í- belső rag. Hangrend: magas (i-í, i-a, a-í) . Jelentéstartalom: kauzatív (műveltető, tétető; királlyá tesz), megengedő (engedi, hogy kemény legyen) aktív.

Ragozott igealakokSzerkesztés

A hifíl törzs perfektumi alakjai
Perfektum
királlyá tett
Váv-perfektum
és királlyá fogja tenni
pauzális alakok
E/3h הִמְלִיךְ himlích וְהִמְלִיךְ vəhimlích
E/3n הִמְלִיכָה him`líchá ~וְ və~
E/2h הִמְלַכְתָּ him`lachtá וְהִמְלַכְתָּ vəhimlach`tá הִמְלָכְתָּ him`láchtá
E/2n הִמְלַכְתְּ himlacht ~וְ və~ הִמְלָכְתְּ himlácht
E/1 הִמְלַכְתִּי him`lachtí וְהִמְלַכְתִּי vəhimlach`tí הִמְלָכְתִּי him`láchtí
T/3 הִמְלִיכוּ him`líchú ~וְ və~
T/2h הִמְלַכְתֶּם himlachtem ~וְ və~ הִמְלָכְתֶּם him`láchtem
T/2n הִמְלַכְתֶּן himlachten ~וְ və~ הִמְלָכְתֶּן him`láchten
T/1 הִמְלַכְנוּ him`lachnú וְהִמְלַכְנוּ vəhimlach`nú הִמְלָכְנוּ him`láchnú

A törzs képzése két képzőelemmel történik: egy -הִ hi- előtagból és egy mindig hangsúlyos -י ִ- -í- belső ragból, mely a 2. és 3. gyökhangzó közé kerül.

A -הִ hi- előtag csak a perfektumban látszik, az összes többi alakban az előragok elnyelik a -t és felveszik annak magánhangzóját, mely mindenütt a (pl. impf. E/3h *יְהַמְלִיךְ *jəhamlích → יַמְלִיךְ jamlích, part. E/h *מְהַמְלִיךְ *məhamlích → מַמְלִיךְ mamlích). A Tanach költői részeiben azonban az összevonás (kontrakció) nélküli alakok is szerepelnek.

Az imperatívusz -הַ ha- előragja úgy jön létre, hogy az imperfektum szabályosan leeső előragjai helyébe – a fennmaradó a megtartásának érdekében – egy protetikus lép (impf. E/2h תַּמְלִיךְ tamlích → *מְלִיךְ ַ *-amlích → impt. E/2h הַמְלֵךְ hamléch; ld. még: nifal imperatívusz).

Az -י ִ- -í- belső rag a perfektumnak csak az E/3h és T/3 alakjaiban látszik, máshol mindenütt a áll a helyén. Ugyancsak nem látható az imperfektum T/3n és T/2n alakjaiban, a jusszívuszban és a belőle képzett vávos imperfektumban, az imperatívusz E/2h és T/2n-ben, valamint az infinitívuszokban, ahol é-vé vonódik össze. Az imperfektum többi alakjában és a particípiumokban végig jelen van.

Az erős igék ragozásánál a hifíl az egyetlen igetörzs, melynek az imperfektumtól eltérő jusszívusza van: a végraggal nem rendelkező alakjainál a törzsképző í vonódik össze é-be (végragos alakjai változatlanok). A törzs ebből a jusszívuszból képezi vávos imperfektumát, mely ezért ugyanezeket a rövidüléseket mutatja, de szintén csak ezekben az alakjaiban (E/3h, E/3n, E/2h, E/1, T/1). Az E/1 és T/1 rövidült alakjai jusszívuszként (vagyis felszólításként) nem használatosak (mivel az egyes számú (ön)felszólításra a kohortatívusz van fenntartva), csak a vávos imperfektumban fordulnak elő.

A hifíl törzs imperfektumi alakjai
Imperfektum
királlyá fog tenni
Váv-imperfektum
és királlyá tett
Jusszívusz
tegye királlyá!
Kohortatívusz
hadd tegyem királlyá!
Imperatívusz
tedd királlyá
Impt. en.
~
E/3h יַמְלִיךְ jamlích וַיַּמְלֵךְ vajjamléch יֵמְלֵךְ jamléch
E/3n תַּמְלִיךְ tamlích וַתַּמְלֵךְ vattamléch תַּמְלֵךְ tamléch
E/2h תַּמְלִיךְ tamlích וַתַּמְלֵךְ vattamléch תַּמְלֵךְ tamléch הַמְלֵךְ hamléch הַמְלִיכָה ham`líchá
E/2n תַּמְלִיכִי tam`líchí vatta~
= impf.
הַמְלִיכִי ham`líchí
E/1 אַמְלִיךְ amlích וָאַמְלֵךְ váamléch (אַמְלֵךְ) (amléch) אַמְלִיכָה am`líchá
T/3h יַמְלִיכוּ jam`líchú vajja~
= impf.
T/3n תַּמְלֵכְנָה tam`léchná vatta~
= impf.
T/2h תַּמְלִיכוּ tam`líchú vatta~
= impf.
הַמְלִיכוּ ham`líchú
T/2n תַּמְלֵכְנָה tam`léchná vatta~
= impf.
הַמְלֵכְנָה ham`léchná
T/1 נַמְלִיךְ namlích וַנַּמְלֵךְ vannamléch (נַּמְלֵךְ) (namléch) נַמְלִיכָה nam`líchá

Névszói igealakokSzerkesztés

A hifíl törzs
Particípiumai Infinitívuszai
aktív particípium Inf. abs. Inf. constr.
E/h מַמְלִיךְ mamlích הַמְלֵךְ hamléch הַמְלֵךְ hamléch
E/n מַמְלִיכָה mamlí`chá
T/h מַמְלִיכִים mamlíchím
T/n מַמְלִיכוֹת mamlíchót


Hofal (Kauzatív passzív)Szerkesztés

  • Törzsképzőelem: -הָ ho- / -הֻ hu- előtag. Hangrend: mély (o-a, u-a). Jelentéstartalom: a hifíl passzívuma.

Ragozott igealakokSzerkesztés

A hofal törzs perfektumi alakjai
Perfektum
királlyá tétetett
Váv-perfektum
és királlyá lesz tétetve
pauzális alakok
E/3h הָמְלַךְ homlach וְהָמְלַךְ vəhomlach הָמְלָךְ homlách
E/3n הָמְלְכָה homləchá ~וְ və~ הָמְלָכָה hom`láchá
E/2h הָמְלַכְתָּ hom`lachtá וְהָמְלַכְתָּ vəhomlach`tá הָמְלָכְתָּ hom`láchtá
E/2n הָמְלַכְתְּ homlacht ~וְ və~ הָמְלָכְתְּ homlácht
E/1 הָמְלַכְתִּי hom`lachtí וְהָמְלַכְתִּי vəhomlach`tí הָמְלָכְתִּי hom`láchtí
T/3 הָמְלְכוּ homləchú ~וְ və~ הָמְלָכוּ hom`láchú
T/2h הָמְלַכְתֶּם homlachtem ~וְ və~ הָמְלָכְתֶּם hom`láchtem
T/2n הָמְלַכְתֶּן hom`láchten ~וְ və~ הָמְלָכְתֶּן hom`láchten
T/1 הָמְלַכְנוּ hom`lachnú וְהָמְלַכְנוּ vəhomlach`nú הָמְלָכְנוּ hom`láchnú

Képzésére nézve egyszerű, a gyök egy -הָ ho- (nem há-!) törzsképzőt kap, s az így létrejött הָמְלַךְ homlach (rövidülve *-הָמְלְכ *homləch-) alakot ragozzuk végig.

Az előképzők, a hifílhez hasonlóan itt is elnyelik a -t és átveszik annak magánhangzóját (pl. impf. E/3h *יְהָמְלַךְ *jəhomlach → יָמְלַךְ jomlach, part. E/h *מְהָמְלַךְ *məhomlach → מָמְלָךְ momlách). Az összevonás nélküli alakok a Tanach költői könyveiben előfordulnak.

A törzsnek variánsa (és vélhetően eredeti alakja), a הֻפְעַל hufal igetörzs, annyi a különbség, hogy a törzsképző ho- helyett hu- áll (pl. הָמְלַךְ homlach helyett הֻמְלַךְ humlach). (Az u-a megegyezik a szintén passzív pual igetörzs hangrendjével.)

A hofal törzs imperfektumi alakjai
Imperfektum
királlyá lesz tétetve
Váv-imperfektum
és királlyá tétetett
Jusszívusz
tétessék királlyá!
Kohortatívusz
hadd !
Imperatívusz
!
Impt. en.
!
E/3h יָמְלַךְ jomlach וַיָּמְלַךְ vajjomlach
= imperf.
E/3n תָּמְלַךְ tomlach -וַתָּ vatto~
= imperf.
E/2h תָּמְלַךְ tomlach -וַתָּ vatto~
= imperf.
הָמְלַךְ homlach הָמְלְכָה homləchá
E/2n תָּמְלְכִי tomləchí -וַתָּ vatto~
= imperf.
הָמְלְכִי homləchí
E/1 אָמְלַךְ omlach -וַאָ váo~ אָמְלְכָה omləchá
T/3h יָמְלְכוּ jomləchú -וַיָּ vajjo~
= imperf.
T/3n תָּמְלַכְנָה tom`lachná -וַתָּ vatto~
= imperf.
T/2h תָּמְלְכוּ tomləch ú -וַתָּ vatto~
= imperf.
הָמְלְכוּ homləchú
T/2n תָּמְלַכְנָה tom`lachná -וַתָּ vatto~
= imperf.
הָמְלַכְנָה hom`lachná
T/1 נָמְלַךְ nomlach -וַנָּ vanno~ נָמְלְכָה nomləchá

Névszói igealakokSzerkesztés

A hofal törzs
Particípiumai Infinitívuszai
passzív particípium Inf. abs. Inf. constr.
E/h מָמְלָךְ momlách הָמְלֵךְ homléch הָמְלַךְ homlach
E/n מָמְלָכָה momláchá
T/h מָמְלָכִים momláchím
T/n מָמְלָכוֹת momláchót

Particípiuma á-val van, ami végig megmarad.

Infinitívusz abszolútuszában é található.

JegyzetekSzerkesztés

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Gesenius' Hebrew Grammar (Kautzsch-Cowley edition), 1910, Oxford, Clarendon Press (Hebräische Grammatik, 1813; 28th ed. edited and enlarged by Emil Kautzsch, translated by Arthur Ernest Cowley) Wikisource