Kötőjel (magyar helyesírás)

a magyar helyesírásban

Ez a szócikk a kötőjelnek a magyar helyesírásban való szerepét ismerteti.

A kötőjel a magyar helyesírásban szavak, szórészek összetartozásának jelölésére szolgál; rendszerint az egybeírás alternatívájaként szolgál bizonyos speciális esetekben. Kötőjel használatos a szótagolásnál és a sor végi elválasztásnál is.

Megjegyzés: az alábbi eseteknek egy eltérő szempontú felsorolását az AkH.11 262. és 265. pontja közli. – A zárójeles számok a szabálypontokat jelölik.

Kötőjel alárendelő összetételekben szerkesztés

Az alárendelő összetételeket általában egybeírjuk, ha nem jelölik a kapcsolat viszonyát, ha jelentésváltozás történt, vagy olykor a hagyomány miatt (l. AkH.11 95.). Kötőjelet használunk azonban az alábbi esetekben:

 1. A szótagszámlálás szabálya esetén: Ha 2-nél több tagú és 6-nál több szótagú (AkH.11 138., 139. a)). Megj.: a ragok és jelek nem számítanak szóelemnek; a képzők – a szabályzat 12. kiadása alapján már az -i melléknévképző kivételével –, az egynél több szótagos igekötők és az önálló idegen előtagok viszont igen.
  • békeszerződés-tervezet: 2-nél több elemű és 6-nál több szótagú, ezért kötőjellel írjuk
  • DE: nitrogénasszimiláció: hosszú szó, de csak 2 elemű, ezért egybeírandó (lásd még Magyar nyelvi szórekordok listája)
  • DE: ivóvízellátás: sok tagú, de csak 6 szótag, ezért egybeírandó
 2. Ha egyik tagja egy (máskülönben különírt) szókapcsolat (AkH.11 139. b)). Megj.: a különírt tagok ilyenkor egybevonódnak
  • hidegvíz-csap, hajlítottbútor-gyár: kötőjellel írandó, mialatt tagjaik alkalmilag összevonódnak
  • DE: hideg víz, hajlított bútor: ezek különírandóak
 3. Ha az utótaghoz két, egymásnak mellérendelt előtag kapcsolódik (AkH.11 139. c)). Megj.: a kettős előtag ilyenkor különválik a közös utótagtól
  • ajak-fog hang, szövő-fonó ipar, kutya-macska barátság
 4. Ha egymás után következő, összetett szavak esetén a közös elő- vagy utótag egy másik szónál van kitéve (AkH.11 141., 262. c))
  • cipő- és ruhavásár, bükk-, mogyoró- és nyírfafélék
 5. Ha tulajdonnév áll benne (nem minőségjelzőként), azaz ha az összetétel utótagja közvetlenül hozzá kapcsolódik (AkH.11 140. b), 168., 169., 195. a))
  • József Attila-díj, Mátyás-templomi, Windows-adatbázis, Raiffeisen-kölcsön
  • DE: Mátyás király, Kovács család, Windows rendszer, Raiffeisen bank; valamint Kászim pasa bástya (a magyarázó szerepű jelzői utótag miatt, l. AkH.11 140. a), 167., illetve 170.)
 6. Ha a tagok határán három azonos betű kerülne egymás mellé (AkH.11 62., 94., 163. c), 217. c), 265. a)). Megj.: a kettősbetűk és a dzs is egy betűnek számít, tehát sz+sz-re nem vonatkozik a szabály, ssz+sz-re igen.
  • sakk-kör, balett-táncos, ott-tartózkodás, össz-szövetségi
  • DE: tollal, szebből (ragos, jeles szavakra nem vonatkozik a szabály)
 7. Ha valamely tagjuk rövidítés (AkH.11 281.)
  • mm-beosztás, fszla.-kivonat
 8. Ha valamely tagjuk betűszó vagy tulajdonnévi szóösszevonás (AkH.11 287.)
  • MTI-hír, OTP-kölcsön, AIDS-kutatás, tv-közvetítés; Ofotért-üzlet, Alitalia-iroda
  • DE: HPV-vírus, CIB-bank (a szabályzat 2015-ben kiadott 12. kiadása szerint a betűszókhoz az értelmező utótagot is kötőjellel kapcsoljuk)
  • DE: Ofotért vállalat, Alitalia légitársaság (nem alárendelő összetétel, hanem csupán értelmezésként van hozzáfűzve egy köznév, vö. AkH.11 140. a))
 9. Ritka, alkalmi, egyedi összetételek esetén (AkH.11 262. b))
  • rőzse-dalok, gyémánt-hitemet, köd-gubában, bogáncs-szívem, kő-iszonyatját, rokon-őrtüzek

Kötőjel mellérendelő összetételekben szerkesztés

 1. Szóismétléseknél, ha tagjai azonosak (AkH.11 97.)
  • alig-alig, ki-ki, más-más, már-már, messze-messze, sok-sok, néha-néha
 2. Szóismétléseknél, ha tagjai különböző ragúak, de egyik tagjuk nem él önállóan (AkH.11 98.)
  • réges-régen, körös-körül, nőttön-nő
  • DE: szemtől szembe, háztól házig, napról napra; fej fej mellett
 3. A mellérendelő szókapcsolatoknál (AkH.11 100. b)) és az ikerszóknál (102. a)), ha tagjaik együttesen ragozódnak
  • süt-főz (> sütnek-főznek), apraja-nagyja (> apraját-nagyját); izeg-mozog (> izegnek-mozognak), irul-pirul (> irult-pirult)
  • DE: rúgkapál (> rúgkapálnak), búbánat (> búbánatos); mendemonda (> mendemondát), terefere (> tereferét)
 4. Némely további mellérendelő szókapcsolatnál (AkH.11 101. a)) és ikerszónál (103. a)) is, amelyeknek csak az utótagja ragozódik
  • édes-bús, piros-fehér-zöld, sakk-matt, szoba-konyha; piff-puff, csinn-bumm, csihi-puhi
 5. Azokat a mellérendelő szókapcsolatokat és ikerszókat, amelyek – azonos vagy eltérő jelentésben – csak a végükön vagy mindkét tagjukon is ragozódhatnak, csak az utóbbi esetben írjuk kötőjellel (AkH.11 101. b), 103. b))
  • gizes-gazos, híres-neves
  • DE: gizgazos, hírneves (csak utótagjukon ragozódnak)
  • csúszó-mászó [kisgyerek], szántó-vető [emberek]
  • DE: csúszómászók [hüllők], szántóvetők [földművesek] (csak utótagjukon ragozódnak)

Kötőjel képző előtt szerkesztés

 1. Több különírt tagból álló személynevek (AkH.11 164., 217. b)) és földrajzi nevek után (265. b))
  • Széchenyi István-i, Leonardo da Vinci-s, Victor Hugó-i; New York-i, Frankfurt am Main-i, San Franciscó-i
  • DE: Széchenyi Istvánt, Leonardo da Vincit, Victor Hugót; New Yorkot, Frankfurt am Maint, San Franciscót (nem képző)
  • DE: eötvösi, petőfis; debreceni, londoni (csupán egytagúak)
  • DE: erdey-grúzi, rippl-rónais; új-dél-walesi (nem különírtak, hanem kötőjelesek)
 2. -féle, -szerű, -beli utótagok előtt bármely személynév (AkH.11 141., 171.) vagy egyéb tulajdonnév esetén (265. c)), címek esetén (200.), valamint egyéb szavak esetén is, ha kettősbetűre végződnek (62., 94.)
  • Petőfi-szerű, Jedlik Ányos-féle, Szinyei Merse Pál-szerű; Vág-szerű [folyó]; Népszabadság-beli, Mai Nap-szerű, Éjjeli menedékhely-beli
  • DE: Petőfit, Jedlik Ányost, Szinyei Merse Pált; Vágot; Népszabadságból, Mai Napban, Éjjeli menedékhelyet (a szabály csak képzőkre vonatkozik)
  • dzsessz-szerű, puff-féle
  • észszerű, mészszerű, viaszszerű (a szabályzat 2015-ben kiadott 12. kiadása szerint a -szerű mint utótag előtt már nem érvényesül az egyszerűsítő írásmód)

Kötőjel mindegyik toldalék előtt szerkesztés

 1. Ha egy idegen szó néma betűre vagy bonyolult betűkapcsolatra végződik (AkH.11 217. a), 265. d)). – Megjegyzés: Ehhez tudni kell, hogy az illető nyelv írásában mely betűk felelnek meg az egyes kiejtett hangoknak, és hogy hagyományosan mit tekintünk betűkapcsolatnak. A magyarban az alábbi betűkapcsolatokat többjegyű idegen betűknek tekintjük, így a toldalékokat közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk: ae, ee, ii, oo, ou, sch, sh, th (l. OH. 275–276.). (Az ae nem mindig tartozik ide, például az angol reggae szónál már kötőjelet használunk.) A ch közkeletű magyar szavakban is előfordul, így hagyományosan a fentiek közé sorolható.
  • Shakespeare-t, voltaire-es, joliot-curie-s: néma hang miatt kötőjel
  • Peugeot-t, bordeaux-i, Glasgow-ból, sydney-i: bonyolult betűegyüttes miatt kötőjel
  • DE: Goethét, Balzackal, Andrićtyal, coventryi: kiejtjük az utolsó betűt, ezért egybeírjuk
  • DE: Bachot, greenwichi, Sopianaeról, Tennesseeről, Kleenek, Hawaiin, Dawootól, Ouagadougouban, Boschsal, Macintosht, Smithszel, Bayreuthban: a megadott betűkapcsolatokat egynek vesszük, és egybeírjuk velük a toldalékot
 2. Ha magyar vezetéknév vagy idegen tulajdonnév kettősbetűre végződik (AkH.11 94., 163. c), 217. c), 262. a), 265. a))
  • Széll-lel, Kiss-sel, Mann-nal, Scott-tól, Falstaff-fal, Tallinn-nál (a magyar és idegen családneveknél, valamint az idegen tulajdonneveknél, mivel írásmódjuk egyedi, az összevont alakból nem lehetne egyértelműen visszakövetkeztetni az eredetit)
  • Mariann-nal, Bernadett-tel (a szabályzat 2015-ben kiadott 12. kiadása szerint a magyar utóneveknél sem érvényesül az egyszerűsítő írásmód)
  • DE: füttyel, tollal (köznevek esetén az egyszerűsítő írásmód érvényesül, mivel azokat egyértelműen vissza lehet következtetni)
 3. Rövidítések (AkH.11 280.) és betűszók (286. a)) esetén
  • ÉK-en, ker.-nek, °C-on; MÁV-ot, MTA-nak, ELTE-n
 4. Számjegyek (például sorszámnevek: AkH.11 290., dátum éve és napja: 296.), írásjelek (275.) esetén (265. e))
  • 2005-ben, 1-jén, 2.-at, 3-as, 4-féle, 5-en, 6-szor; 10%-os, 6. §-sal, 3°-kal
  • DE: 2005 folyamán, 1 napig, 2 éves, 3 kg, 5 percnyi, 20 Ft (nem toldalékok, hanem önálló szavak)

Kötőjel egyéb esetekben szerkesztés

 1. A földrajzi nevek számos típusánál (176–178.)
  • Szabadság-hegy, Holdvilág-árok; Balaton-felvidék, Duna-part; Dél-Kína, Nyugat-Dunántúl; Nagy-New York, Keleti-Sierra Madre; Új-Dél-Wales, Dél-kínai-tenger, Sebes-Körös-dűlő (a vastag betűk a tulajdonneveket jelölik, amelyek megőrzik nagy kezdőbetűjüket, amíg nem kerülnek melléknévi alakba)
  • DE: Németalföld, Elefántcsontpart; Békásmegyer, Fokváros, Alsóbélatelep (174–175.)
  • DE: Északnémet Szövetség, Nyugatrómai Birodalom (mert az első tag önálló értelmű, állandósult kifejezés)
  • DE: Szörényi bánság, Baranya megye; Váci utca, Erzsébet híd; Gyöngyös város, Mátra hegység (180–184.)
  • DE: Budapest–Bécs, Győr–Sopron–Ebenfurt, Duna–Majna–Rajna-csatorna, Cseh–Morva-dombság (AkH.11 179.)
  • DE: bizonyos földrajzi neveknél, amely önállóan, típusjelölő köznév nélkül jelölik a földrajzi fogalmat, l. alább
 2. Igekötőknél: ha ismételve szerepelnek (AkH.11 131. d)), vagy ha két ellentétes kerül egymás mellé (131. d)). Megj.: az igekötő az utóbbi esetben különválik az igétől
  • ki-kinéz, meg-megállt, vissza-visszatérés; oda-vissza utazni, ki-be járkál, előre-hátra pillantva
 3. Hozzávetőleges mennyiség jelzésére (AkH.11 262. i))
  • 2-3 ember volt ott, nyolc-tíz napra utaztak el, 10-12 éves lehetett
  • DE: 40–45 év közötti, 1848–49-ben, a 60–65. oldalon, Üllői út 40–42. alatt (nem hozzávetőleges mennyiség, hanem pontos -tól/-ig viszony, AkH.11 263. c))
 4. Számneveknél, kétezren fölül, három nagyságrendenként, ha az ezres után más szám is következik (AkH.11 289. a))
  • kétezer-négyszázötven, hárommillió-száztizenkétezer-negyvenhét
 5. Arab számjeggyel és -szeres, -szoros mennyiséghatározóval kifejezett mennyiség esetén ([forrás?])
  • 1,2-szeres, 18,56-szoros
 6. Kettős családnév esetén (AkH.11 158.)
  • Rippl-Rónai, Bajcsy-Zsilinszky, Konkoly-Thege, Gay-Lussac
  • DE: Csokonai Vitéz, Baróti Szabó, Tótfalusi Kis (régi családnevek írásmódját megőrizzük)
  • DE: a Hadrovics–Gáldiban [szótárban], Bolyai–Lobacsevszkij-geometria, Myers–Briggs-típuselmélet (ha több különböző személy nevét említjük együtt, közéjük nagykötőjelet teszünk, AkH.11 263. b))
 7. Történelmi uralkodóházak, dinasztiák nevében, a ház, család, dinasztia szavak előtt (AkH.11 168.)
  • Habsburg-ház, Rákóczi-család, Tudor-dinasztia
  • DE: Kovács család, Kiss család, Tóth család (AkH.11 167.)
 8. Az -e kérdőszócskánál (AkH.11 262. h))
  • Megjöttek-e Pistáék?
  • DE: e házban lakott, e mellett a fa mellett (egyiknél sem kérdőszó)
 9. Az elválasztás jelölésére (223–238.)
  • Veszp-rém, lajst-rom; Ba-bi-tsé, Ba-lo-ghék; Ljub-lja-na, Bo-lo-gna; vas-út, rend-őr; gép-elem és gé-pelem; fotog-ráfia vagy foto-gráfia; kilo-gramm

A kötőjel elmaradása szerkesztés

A földrajzi nevek többségében kötőjel kapcsolja össze a voltaképpeni tulajdonnevet a földrajzi köznévvel, például Szabadság-hegy – l. fent, a Kötőjel egyéb esetekben pont alatt. Bizonyos földrajzi tulajdonnevek azonban önállóan jelölik a földrajzi fogalmat, ezért ha magyarázó jelleggel mégis kitesszük melléjük a földrajzi köznevet, az csak kötőjel nélkül állhat, például Mátra, Tisza (l. AkH.11 183., OH. 204.).

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés