Boole-algebra (informatika)

(Kizáró vagy szócikkből átirányítva)
Ez a szócikk a Boole-algebra informatikai, illetve digitális technikai alkalmazásait tartalmazza – ily módon a bináris értékekkel történő számítást. A Boole-algebra mint matematikai struktúra a Boole-algebra szócikkben, mint matematikai logikai interpretáció a logikai függvények szócikkben keresendő.

A Boole-algebra (George Boole-ról kapta a nevét) a programvezérelt digitális számítógép kidolgozásának matematikai alapja. A Boole-algebra informatikai értelmeben olyan mennyiségek közötti összefüggések törvényszerűségeit vizsgálja, amelyek csak két értéket vehetnek fel. A kijelentéslogika pl., amely a logika algebrájának egy interpretációjaként fogható fel, olyan kijelentésekkel dolgozik, amelyek vagy "igazak", vagy "hamisak", és keressük az olyan kijelentések valóságtartalmát, amelyek helyes vagy hamis elemi kijelentésekből tevődnek össze.

A Boole-algebra másik interpretációja a kapcsolási algebra. Alapjául olyan kapcsolási elemek szolgálnak, amelyek csupán két, egymástól különböző állapotot vehetnek fel, például egy áramkörben vagy folyik áram, vagy nem; mágneses állapot fennáll vagy sem stb. A kapcsolási algebra azt vizsgálja, hogy az ilyen kapcsolási elemekből összeállított háló kimenetén a lehetséges két állapot melyike valósul meg, ha az elemek az egyik vagy másik lehetséges állapotban vannak. Ezért a Boole-algebra az elektronikus digitális számítógép konstruálásának nélkülözhetetlen elméleti alapja.

A bináris, logikai vagy Boole-féle változóknak nevezett mennyiségek kétértékűségét két jel bevezetésével fejezik ki. Ezek: "0" és "1" vagy "O" és "L". A logikai változók közötti összefüggéseket matematikailag a függvény fogalmával lehet leírni. Nevezhetjük ezeket logikai függvényeknek, valóságfüggvényeknek vagy kapcsolási függvényeknek.

Operátorok, műveletekSzerkesztés

Logikai alapműveletek az   (ÉS),   (VAGY) és   (NEGÁLT). Minden további definiált alapművelet összetett, ezekből levezethető:

ImplikációSzerkesztés

olyan kétváltozós művelet, amelynek értéke csak akkor nem igaz, ha A logikai értéke igaz és B logikai értéke nem igaz. Ezt az összetett műveletet – gyakori használata miatt – önálló műveletnek tekintjük.

Az implikáció jele:  
Alapműveletekkel kifejezve:
 

EkvivalenciaSzerkesztés

olyan kétváltozós logikai művelet, amely az A, B állításokhoz az "A akkor és csak akkor, ha B" állítást rendeli hozzá. A művelet eredménye abban az esetben igaz, amikor A állítás és B állítás is igaz, vagy amikor sem az A sem a B állítás nem igaz. A feltétel tehát a két logikai érték egyezése.

Az ekvivalencia jele:  
Definíciója az alapműveletek segítségével kifejezve:
 
Mivel az implikáció előállítható diszjunkció és negáció segítségével, ezért másképp is kifejezhetjük az ekvivalenciát:
 

Kizáró vagySzerkesztés

a kizáró vagy művelet abban különbözik a diszjunkciótól, hogy nem engedi meg, hogy a két állítás logikai értéke egyszerre igaz legyen. A művelet eredménye akkor hamis, ha mindkét állítás logikai értéke megegyezik.

Igazságtáblázata

A   (másképp írva   vagy  ) igazságtáblája a következő:

p q
H H H
H I I
I H I
I I H

Vegyük észre, hogy a végeredmény hármas szimmetriát mutat: a táblázat fejlécében levő  ,  , és   feliratok bármelyikét felcserélve is igaz marad a táblázat.

Venn-diagram

Az   Venn-diagramja (az igaz érték pirossal van jelölve)

 

Scheffer-féle művelet

A logikai változók értékeSzerkesztés

Kétváltozós kifejezések értéke, a változók értékétől és a rájuk alkalmazott művelettől függ, amit igazságtáblázat segítségével szemléltetünk. A Boole-algebra alapműveleteinek igazságtáblázata így néz ki:

Konjunkció
  0 1
0 0 0
1 0 1
 
Diszjunkció
  0 1
0 0 1
1 1 1
 
Negáció
   
0 1
1 0

A logikai függvényekSzerkesztés

Egy logikai függvény az n független, bemenő változó valamely meghatározott érték- vagy bemeneti kombinációjához a kimenő, függő változó egy értékét rendeli hozzá. Ezt a hozzárendelést logikai műveletnek is nevezik.

Ha a logikai függvénynek csak egyetlen változója van:  , és ennek csak két kombinációja lehet,  -ra   és  -re  , és értéke    -nál    -nél pedig  , akkor ez a negáció.

A negáció
   
  0 1
  1 0

A negációt szimbolikusan   alakban szokták írni. Két egymás utáni negáció egymás hatását nyilván lerontja,  . A kettes számrendszerbeli számok negációjára érvényesek a következő szabályok:  ,  .

A logikai függvényeknek a kapcsolási algebrában való alkalmazásánál különösen jelentősek az  ,   kétváltozós függvények. Összesen 16 ilyen függvény van. Két bemenetnél   kimeneti kombináció lehet, mivel mindegyik változó a másiktól függetlenül felveheti a 0 vagy az 1 értékét; minden bemeneti változóhoz hozzárendelhető az   kimeneti változó 0 vagy 1 értéke, és így összesen   különböző hozzárendelés lehetséges.

A diszjunkció

A diszjunkció az   kimeneti változóhoz   értéket rendel, ha mind a két bemeneti változó:   és  , vagy mind a kettő az 1 értéket veszi fel, akkor  .

A diszjunkció értéktáblázata

       
  0 0 1 1
  0 1 0 1
  0 1 1 1

A függvénytáblázatból megkaphatók a kettes számrendszerbeli számokra vonatkozó számolási szabályok.

Duális számok diszjunktív kapcsolata
O O=O
L O=L
O L=L
L L=L

A diszjunkció közvetlenül érthető, szavakban való megfogalmazása "  vagy  ", szimbolikusan  .

A konjunkció csak akkor rendeli el az   kimeneti változóhoz az  -et, ha mind az  , mind az   értéke 1.

A konjunkció függvénytáblázata

       
  0 0 1 1
  0 1 0 1
  0 0 0 1

A függvénytáblázatból megkapjuk a kettes rendszerbeli számokra vonatkozó számolási szabályokat.

Duális számok konjunktív kapcsolata
 
 
 
 
A konjunkció műveletét   vagy & jelöljük.

Kétbemenetű tetszés szerinti logikai összefüggés előállításához nincs szükség mind a 16 lehetséges logikai függvényre. Elég erre a konjunkció és a diszjunkció, ha hozzávesszük még a negációt is. Például a "sem-sem" művelet (antivalencia), amit szavakban "sem  , sem  "-nek mondhatunk, kifejezhető a fenti három függvénnyel.

A sem-sem művelet függvénytáblázata

       
  0 1 0 1
  0 0 1 1
  0 1 1 0

A sem-sem művelet negációból, diszjunkcióból és konjunkcióból tevődik össze

  0 1 0 1
  0 0 1 1
  0 1 1 1
  1 0 1 0
  1 1 0 0
  1 1 1 0
  0 1 1 0

Ha követjük a táblázat sorait felülről lefelé, észrevehető, hogy a "sem-sem" a következő kapcsolatokkal helyettesíthető:
1. diszjunkció,  ;
2. diszjunkció,   és
3. konjunkció  .

Általánosan igaz:
n bináris változó minden logikai kapcsolata kivétel nélkül visszavezethető az egyes változók diszjunkcióira, konjunkcióira és negációira.

A számítóberendezések működéseSzerkesztés

Az elektronikus digitális számítógépekben információkat dolgoznak fel: az elsődleges jelekből logikai összefüggések segítségével másodlagos jeleket állítanak elő. Az ehhez szükséges kapcsolási elemek csak két állapotot vehetnek fel, a 0-t és az 1-et. Az elérendő kapcsolatok létrehozására a kapcsolási elemeket a kapcsolási hálózat áramköreivé, kapcsolási hálózatokká kötik össze. A kapcsolásalgebrában nem az a lényeges, hogy a kapcsolási elemeket mechanikus kapcsolók, jelfogók vagy elektronikus kapcsolók valósítják meg, hanem az, hogy milyen szerepet játszanak egy rendszerben.

A következő példában a kapcsolási elemek jelfogók.

Elvileg a jelfogó olyan tekercs, amely egy kapcsolót nyit vagy zár aszerint, hogy a tekercsben áram folyik – 1 állapot – vagy nem folyik rajta keresztül áram (0 állapot). Megkülönböztetünk munkakapcsolót és nyugalmi kapcsolót.

A munkakapcsoló a 0 helyzetben nyitott, így a vezetékben, amit a kapcsoló megszakít, nem folyik áram; az 1 állapotban a tekercs mágneses tere zárja a kapcsolót, és a vezetékben is folyik áram.

Munkakapcsoló és nyugalmi kapcsoló

munkakapcsoló nyugalmi kapcsoló
a tekercsen át folyik-e áram nem igen nem igen
jelfogó állapota 0 1 0 1
lámpa állapota 0 1 1 0

A nyugalmi kapcsoló nyilvánvalóan a munkakapcsoló negációját állítja elő.

Minden logikai függvényhez találhatók analóg elektromos kapcsolások.

Például az   konjunkciónak leegyszerűsített ábrázolással – két, sorba kapcsolt munkakapcsoló felel meg; a lámpa csak akkor ég ( ), ha az   és   kapcsolók mindegyike zárt. A diszjunkciónak két, párhuzamosan kapcsolt munkakapcsoló felel meg; a lámpa akkor ég, ha vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a két kapcsoló zárt.

A logikai kapcsolásoknál még további részletektől is el szoktak tekinteni, és az áramköröket csak szimbolikusan ábrázolják.

Mivel a modern integrált áramkörök a fenti logikai alapösszefüggéseket vagy azok bonyolult kombinációját tartalmazzák egyetlen alkatrészként, ezért a modern gépek logikai vázlata egyben a kapcsolási rajzzal azonos. (Egy-egy integrált áramkör félvezető kristály általában csak több logikai szimbólum segítségével írható le.) Egészen magas szintű integrálásnál pedig egyetlen félvezető kristály egész digitális számítógépet tartalmaz. Ilyen esetben az alkatrész és a számítógép tervezése azonossá válik.

A kapcsolási algebra a szintézisben elemi logikai függvényeket – például negációkat, diszjunkciókat, konjunkciókat – olyan hálózattá kapcsol össze, amely előre megadott teljes logikai kapcsolatot állít elő. Az analízis viszont megadott hálózatot elemez.