Nagy János (nyelvész)

(1809–1885) magyar nyelvész, akadémikus

Nagy János (Szombathely, 1809. március 30. – Szombathely, 1885. május 21.) nyelvész, teológiai doktor, kanonok és apát, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

Nagy János
Vasárnapi Ujság 1877. 517. l.
Vasárnapi Ujság 1877. 517. l.
Született 1809. március 30.
Szombathely
Elhunyt 1885. május 21. (76 évesen)
Szombathely
Állampolgársága magyar
Foglalkozása nyelvész,
teológus,
kanonok
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

Nagy Antal és Török Kata fia. Szombathelyen született; ugyanott kezdette és folytatta középiskolai tanulmányait, amelyeket 1827-ben jeles előmenetellel bevégzett s az ottani papi szeminárium növendékei közé iratta be magát; a francia nyelvet is elsajátította. A hittudomány egy évi tanulása után 1829-ben a pesti központi papnevelőbe küldték, ahol különösen a keleti nyelveket tanulta, s ezekben már 1830-ban oly szép előmenetelt tett, hogy némely kéziratban maradt köszöntő verseken kívül a magyar királyi egyetem ötven évi ünnepélyére 1830-ban arab verseket adott ki. Ugyanez évben megnyerte az egyetem egyháztörténelmi pályadíját is: A keresztény egyház tanítása a három első században c. latin munkájával, amely később magyarra fordítva a Sionban is megjelent. 1831-ben a nem magyar ajkú növendék-társainak a magyar nyelv tanítójául kérték fel s a növendék papság magyar iskolájának elnökévé választották. Munkálataik első évi folyama az ő vezérlete alatt készült. Hittanulói pályája leforgása után 1832-ben Pestről visszatért Szombathelyre s augusztus 24-én áldozópappá szentelték föl. Előbb Baltavárott öt hónapig, majd Rábaszentmihályon egész 1836 február végeig káplánkodott. Ez idő alatt sokat foglalkozott a magyar nyelvészettel, és a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészeti pályázatán, 1833. november 15-én pályaművét dicsérettel említették meg s tiszteletdíj melletti kiadása felől is határoztak. 1836-ban a szombathelyi papi szemináriumban tanulmányi igazgatói s káptalani káplán lett (az akkorig Szombathelyt nem tanított hazai köz- és magán törvényt a növendék papoknak rendkívüli órákban kezdette előadni); egyszersmind a Magyar Tudományos Akadémia pályázatán másodszor nyert kitüntetést. 1833. november 15-én a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi osztályának vidéki levelező tagjává választották (1838. szeptember 6-án rendes és 1876. június 8-án tiszteleti tag lett). 1839-ben a szombathelyi püspöki líceumban a keleti nyelvek és bibliai hittudomány tanárává nevezték ki, egyszersmind megtartotta a magyar jog rendkívüli tanári székét is. 1835. június 13-án a pesti egyetemen a teológiából doktori oklevelet nyert. 1840-ben Zala megye táblabírájává választották. Egészen 1848-ig élénk részt vett az akadémia nyelvészeti munkásságában, amennyiben több bizottságba beválasztották, így a bíráló bizottságokba s olyanokba is, amelyek a helyesírás megalapítására vagy nyelvtanok és szótárak tervezésére volt kiküldve. Életének három utolsó tíz éve alatt megjelent ugyan a nagygyűléseken, de tudományos munkássága teljesen megszakadt. Nem tudta magát beletalálni az új irányokba és semminemű nyelvészeti mozgalomban nem vett részt. 1871-ben szombathelyi kanonokká nevezték ki. 1872-ben Szent Benedekről címzetes borchi apáttá, 1873-ban papóci perjellé és zalaegerszegi főesperessé, őrkanonokká, 1874-ben sárvári főesperessé, 1875-ben olvasó kanonokká és németújvári főesperessé nevezték ki, szentszéki bíró és zsinati vizsgáló is volt.

Értekezései s Beszédei a Szalay Imre által szerkesztett M. Egyházi Beszédek Gyűjteményében (Pest, 1832-45); a hírlapokba névtelenül írt; a tudom. Gyűjteményben (1834. V. Hertelendy Gábor altábornagy életrajza): a Sionba, Athaeneumba, Religió és Nevelésbe több czikket írt; a M. tudós társaság Évkönyveiben (V. 1842. A nyelv általános alap és hasonlítási vezérelvei, szemi keleti nyelvsarjadékainak a magyarral hasonlatos képeivel, VI. 1845. Emlékbeszéd Kassai József felett); a M. Egyházi beszédek Gyűjteményében (Uj F. IV. 1845. Akármely vértanu napján); a Pázmány Füzetekben (1857. Nagy-Karácson napjára).

Munkái szerkesztés

 • Polus lactitiae Musarum Orientalium in festo jubilari quinquagenario C. Univ. R. Hung. Pest. die 25. Junii 1830. in seminario Pestiensi. Pestini. (Latinul és magyarul).
 • Az egész keresztény hittudomány katechetai tanításokban a bevett közkatechismus rende szerint. Pestini, 1832-33. Négy kötet. (Németből ford. Szalay Imrével együtt).
 • Grammatica linguae Hungaricae cum parallelismo inter Aramaeam, Hebraeam, Arabicam et Hungaricam orientales linguas ducto in usum cleri junioris Regni Hungariae adornata. Pestini, 1832. (Mellette külön czímlappal: Parallelismus inter linguas orientales aramaeam, hebraeam, et arabicam cum hungarica ductus. Pestini, 1832.).
 • A magyar nyelv szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata; vagyis felelet ezen jutalomkérdésre: Mellyek, hányfélék, mely eredetűek és saját jelentésűek egyfelől a ragasztékok (sufixa) vagyis azon szók és szótagok, mellyek által a magyar nevek és igék értelme módosíttatik és meghatároztatik? Másfelől a szóképzők (formativa)? Melly változásokat okoznak, és szenvednek ragasztáskor és szóképzéskor, s végre mily nemű gyökerekhez szövetkeznek az utóbbiak? Másod-rangú jutalom-felelet. Buda, 1834. (Nyelvtudományi Pályamunkák I.) REAL-EOD
 • A jó lelkipásztor képe. (Előbb az Egyházi Tárban). Pest, 1836.
 • Tiszta magyar gyökök. Másod-rangú pályamunka. Buda, 1839. (Nyelvtudományi Pályamunkák II.).
 • Hierolexicon polymathicum latino-hungaricum. Latin magyar köztanulatos egyházi műszótár. Koszorúzott pályamunka. Két kőrajzzal. Szombathely, 1845. (Függelék: Az egyetemes közhitű anyaszentegyház fejedelmeinek; vagy is a római pápáknak időrendű névsora. Az egyetem s közhitű keresztény anyaszentegyház ősérseki, ősfőnöki, érseki és püspöki megyéinek betűrendi névsora. Rövid szótára azon földirati neveknek, mellyeknek latin és saját tartományi nevök közt szembetünő különbség vagyon).
 • Nagybőjti szent beszédek, mellyeket a szombathelyi székesegyházban 1848. évben tartott. Szombathely, 1849.
 • Néhai mélt. Szent-Györgyi Horváth József életképének feliratai. Vitéz katona. Jó polgár. Buzgó keresztény. Mellyet 1850. év. ápr. 22. tartott gyászünnepélyen hirdetett. Szombathely, 1850.
 • Weinhofer József ünnepnapi és alk. egyházi beszédei, melyeket megmagyarított s a szombathelyi székesegyházban tartott saját beszédei függelékével közrebocsátott. Pest, 1866. (2. kiadás).

Kéziratban szerkesztés

Idv koszorú, mellyet Balassa Gábor urnak szombathelyi megyés püspöknek ünnepére áldoz a szombathelyi magyar jogtanulókar 1844-ben (költ.); levelei: Horvát Istvánhoz, Szombathely 1832. ápr. 4., Wenzel Gusztávhoz, Szombathely 1877. aug. 27. (a m. n. múzeumban).

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Tóth Péter: Egy múlt századi filológus - vázlat Nagy János (1809-1885) életművéről, Vasi Szemle 52. évfolyam 1. szám, 1998. (adt.arcanum.com)