Polgári törvénykönyv

A Polgári törvénykönyv (Magyarországon a rövidítése: Ptk.) egy polgári jogi kódex, amely a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. Hazánkban jelenleg a 2013. évi V. törvény van hatályban, ez tartalmazza a törvénykönyv szövegét. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az 1959. évi IV. törvény felváltására született, 2013. február 11-én fogadta el az Országgyűlés és 2014. március 15-én lépett hatályba.

2016 júniusában az Országgyűlés elfogadta a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek keretében jelentősen átalakult a zálogjog, változtak a szülőtartás, az értékpapírjog és a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének egyes szabályai.[1]

Intézménytörténet

szerkesztés

Magyarországon az első, magánjogi kérdéseket is szabályozó kódex a Werbőczy István-féle Tripartitum (Hármaskönyv) volt, amely 1514-ben íródott, és szokásjogi ereje volt, lévén sohasem iktatták törvénybe. Hosszú évszázadokig tekintettek rá hivatkozási alapként, míg 1848-ban a forradalmi törvényhozás végleg elavultnak nem nyilvánította. Ezt követően 1852-ben hatályba léptették az osztrák polgári törvénykönyvet (Optk.), mely aztán az idők folyamán több korszerűsítésen ment át. Folyamatban volt egy új, magyar törvénykönyv megalkotása is, de 1900-tól 1928-ig csak a tervezetek készültek el. 1928-ban például az V. tervezet, az úgynevezett „Magánjogi törvényjavaslat”, amely ugyan szintén nem lett törvényerejű, mégis sokáig hivatkozási alap volt. Törvényerőre csak 1959-ben emelkedett, amikor elfogadták az első magyar polgári törvénykönyvet, amely azóta számtalan módosításon ment át. Átfogó korszerűsítése folyamatosan napirenden volt, és a 2000-es évek elején megkezdődött az újabb kodifikáció. Ennek első kézzelfogható eredménye a 2009. évi CXX. törvény (az ún. „Vékás-kódex”) volt, mely azonban, bár kihirdetésre került, végül soha nem lépett hatályba. Újraindult a jogalkotási folyamat, főként elvi kérdések mentén, és ennek eredménye lett az új Ptk., amely 2014-ben lépett hatályba.

Jelentősebb változások 2014-ben

szerkesztés

A 2014-ben hatályba lépett törvénykönyv a korábbi, 1960 óta hatályos változat szövegének körülbelül felét őrizte meg, negyedét korrigálta, negyedrészben pedig lényegileg megváltozott, új tartalmat kapott.[2]

Az új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat vezetett be a polgári jogban. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a társasági jogi szabályokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény helyett ettől fogva a Ptk. foglalja magába.

Változtak a társasági jogi szabályok is, a törvénykönyv többek között megengedi a társasági jogtól való eltérést olyan esetekben, amikor törvény kifejezetten nem tiltja. A módosítások szerint vezető tisztségviselők nehezebben mentesülhetnek kárfelelősségük alól, illetve az ügyvezetők tiltakozhatnak egymás tevékenysége ellen, a tiltakozás elmulasztása pedig számonkérhető.[3] Az ügyvezetők felelőssége jelentősen növekedett az új törvénnyel, mivel a jogi személy vezető tisztségviselője az ilyen minőségben másnak okozott kárért a jogi személlyel egyetemlegesen felel.[4]

A szerződési jog is módosult, elsősorban a szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősség szabályozásában végeztek a jogalkotók komolyabb módosításokat. Megjelentek különféle speciális szerződési formák (franchise, faktoring, pénzügyi lízing), és a jogszabály egyben létrehozta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartást, amelybe ezeket a szerződéseket be kell vezetni.[5]

A családjog is változott, a korábban önálló családjogi törvényt beépítették a Ptk.-ba. A legkomolyabb változások a gyermekek elhelyezését, a szülői felügyeletet, házassági vagyonjogot érintették.

Változtatások léptek életbe emellett az öröklési jogban, a személyiségi jogok terén is.

Jelentősebb változások 2016-ban

szerkesztés

2016-ban a Polgári törvénykönyv módosításáról az alábbi törvényeket fogadta el az Országgyűlés:

 • 2016. évi I. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
 • 2016. évi LXXVII. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Az autonóm mozgástér védelmének elve

szerkesztés

A Ptk. kimondja, hogy a törvény védi a személyek vagyoni és személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdekeit. Ez mozgásteret biztosít a személyek részére, melyet az állam biztosít, azzal, hogy az érdekérvényesítést a kényszer útján is végrehajthatja. A törvényben biztosított jogok védelme az állam minden szervének kötelessége. Érvényesítésük – ha törvény másként nem rendelkezik – kizárólag bírósági útra tartozik. Az új Ptk. a törvény céljában definiálja ezt az alapelvet: a Ptk. a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.

A jogfejlesztő értelmezés elve

szerkesztés

Az 1959-es Ptk. szerint a polgári jogi viszonyokat szabályozó jogszabályokat – ha eltérően nem rendelkeznek – a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni. A törvény rendelkezéseit a régi Ptk. szerint Magyarország gazdasági és társadalmi rendjével, az új Ptk. szerint Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni.

A jóhiszeműség és tisztesség elve

szerkesztés

A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. Az új Ptk. ezt kiegészíti azzal, hogy a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.

Rendeltetésszerű joggyakorlás elve

szerkesztés

A Ptk. biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően. Ez a rendelkezés ebben a formában kikerült az új Ptk.-ból.

A joggal való visszaélés tilalma

szerkesztés

A törvény tiltja a joggal való visszaélést. Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen, ha a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne. Az új Ptk. ezt azzal egészíti ki, hogy ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

Az együttműködés elve

szerkesztés

A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ez az elv az új Ptk.-ban ebben a formában nem szerepel.

Az elvárható magatartás elve

szerkesztés

Ha a Ptk. más esetben szigorúbb követelményt nem támaszt, akkor a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.

Az 1959-es Polgári Törvénykönyv több tekintetben csak kiindulási pont volt, rendelkezéseinek tartalmat más jogszabályok adtak. Az új Ptk. azonban egységes magánjogi kódexként készült el, több könyvre bontva.

Eredeti felosztása a következő:

 • Bevezető rendelkezések
 • A személyek
 • A tulajdonjog
 • Kötelmi jog
 • Öröklési jog
 • Záró rendelkezések

Az új Ptk., a 2013. évi V. törvénynek, pedig ezen részekre tagozódik:

 • Első könyv
  Bevezető rendelkezések.
 • Második könyv
  Az ember mint jogalany. Négy részre bomlik, 12 címmel.
 • Harmadik könyv
  A jogi személy. Hét részre bomlik, 27 címmel.
 • Negyedik könyv
  Családjog. Öt részre bomlik, 16 címmel.
 • Ötödik könyv
  Dologi jog. Négy részre bomlik, 13 címmel.
Első rész
A birtok.
Második rész
A tulajdonjog.
Harmadik rész
A korlátolt dologi jogok.
Negyedik rész
Az ingatlan-nyilvántartás.
 • Hatodik könyv
  Kötelmi jog. Négy részre bomlik, 36 címmel.
Első rész
A kötelmek közös szabályai.
Második rész
A szerződés általános szabályai.
Harmadik rész
Egyes szerződések.
Negyedik rész
Felelősség szerződésen kívül okozott kárért.
 • Hetedik könyv
  Öröklési jog. Hét részre bomlik, 16 címmel.
 • Nyolcadik könyv
  Záró rendelkezések.
 1. T/10528. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
 2. Elfogadta a parlament az új Ptk.-t - A Kódex 2014. március 15-én lép hatályba. Jogi Fórum (2013. február 12.) (Hozzáférés: 2015. június 9.)
 3. Az új Polgári Törvénykönyv. hu.schindhelm.com (Hozzáférés: 2015. június 9.) arch
 4. Új Ptk., új világ – összeszedtük, mi változott. Piac&Profit (20154. március 17.) (Hozzáférés: 2015. június 9.)
 5. Az új Polgári Törvénykönyvről. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ (Hozzáférés: 2015. június 9.) arch

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés