Szövetkezet

A polgári jogban a szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki.

Története

szerkesztés

A szövetkezetek az ipari forradalom idején jöttek létre Nagy-Britanniában, köztük a legelső az 1844-ben alapított Rochdale-i szövetkezet [1] volt. Ez a társulati forma nélkülözte a korabeli gazdasági társaságok profitérdekeltségű elemeit, fő elve a szolidaritás, demokratikus igazgatás megteremtése volt. A Rochdale-i szövetkezet, angolul co-operative, fogyasztási típusú szervezet volt, segített a tagoknak boltot nyitni, lakáshoz jutni, vásárolni. Nem a tőkenyereség volt a lényeg – mint például a részvénytársaságoknál, hanem a közös munka megteremtése, és ezáltal a hatékonyság javítása, a tagok biztonságának és társadalmi szükségleteinek kielégítése. A profit termelés csak másodlagos szerepet játszott, ezért nem beszélhetünk a szövetkezetekkel kapcsolatban gazdasági társaságról.

 
Hangya Szövetkezet Központja – Siménfalva
 
Egy angol hitelszövetkezet Manchester belvárosában. A szobor Robert Owent, a szövetkezeti mozgalom úttörőjét ábrázolja.

Rochdale-i elvek

szerkesztés

1934. szeptember 4-én Londonban kongresszust tartott a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, ahol 7 alapelvet fogadtak el, ezek az úgynevezett Rochdale-i alapelvek.

Ezek az elvek határozták meg, hogy egy társulás szövetkezetnek minősül-e vagy sem. A szövetkezeteknek ezt a 7 elvet biztosítaniuk kellett működésük folyamán.

Párizsi kongresszus

szerkesztés

1937-ben újabb kongresszus kezdődött, ekkor Párizsban. Kötelező és fakultatív elveket hoztak létre. Kötelező elvként határoztak meg:

 • nyitott tagság elve
 • demokratikus igazgatás elve
 • visszatérítés a vásárlás arányában
 • korlátozott tőkekamat elve

Fakultatív elvek:

 • politikai és vallási semlegesség
 • készpénzre történő eladás
 • szövetkezeti továbbképzés
 • önkéntes szövetkezés elve
 • piaci árusítás elve

Bécsi kongresszus

szerkesztés

1966-ban a bécsi kongresszuson két új elvet fogadtak el:

 • közös szolgáltatások biztosítása
 • nemzetközi együttműködés a szövetkezetek között

Az 1995-ös Manchesteri kongresszus

szerkesztés

1995-ben Manchesterben megtartott irányadó szövetkezeti konferencián összefoglalták és újrafogalmazták az első szövetkezet megalapítása óta létrehozott alapelveket, megfogalmazták a szövetkezet definícióját.

7 alapelv:

 • önkéntesség és nyitott tagság elve
 • demokratikus tagi ellenőrzés
 • tagok gazdasági részvétele
 • autonómia és függetlenség
 • oktatás, képzés
 • szövetkezetek közötti együttműködés
 • közösség iránti elkötelezettség

6 szövetkezeti érték:

 • önsegély
 • egyenlőség
 • egyéni felelősség
 • demokrácia
 • igazságosság
 • szolidaritás

Szövetkezet definíciójának meghatározása: A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik önként egyesültek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozások útján megvalósítsák.

A magyarországi szövetkezetek története

szerkesztés
 
Egy angol fogyasztási szövetkezet bevásárló kirendeltsége.

Először az 1875.évi XXXVII. tv. szabályozta szövetkezeteket, gazdasági célú személyegyesülésként definiálva azt. Károlyi Sándor gróf, a hazai szövetkezeti mozgalmak kezdeményezőjének javaslatára, az 1870-es évektől kezdődően fogyasztási- és hitelszövetkezetek alakultak, köztük az 1898-ban alapított, legnagyobb taglétszámmal rendelkező Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete, a Hangya, mely mezőgazdasági és ipari termékek beszerzésével és értékesítésével foglalkozott.[1] A Hangya taglétszáma 1914-ben megközelítőleg 200 000 volt. E nagy jelentőséggel bíró, erős szövetkezeti mozgalmakat 1947-ben az új szövetkezeti törvény szerint fokozatosan kezdték beterelni az állami ellenőrzés alá, a kibontakozó szocialista diktatúra a szövetkezeti mozgalmak államosítását és az erőszakos szövetkezetesítést tűzte zászlajára, eredményeként 1949-1961 között a mezőgazdasági művelés alá vont földterületek közel egésze a termelőszövetkezetek kezelésébe került. Tagjai a korábbi saját földjükön a szövetkezet javára végeztek munkát. Az erőszakos szövetkezetesítés rossz emlékeket hagyott a gazdálkodókban, akik a rendszerváltás után már nem akartak szövetkezetekben maradni, ezért tömegesen kiléptek. Emellett a rendszerváltás utáni években, majd 1998 és 2002 közötti, az első Orbán-kormány és Torgyán József minisztersége idején a még sikeresen gazdálkodó termelőszövetkezetek folyamatos, általában jogszabályokon keresztül érvényesülő támadásokat szenvedtek el.[2] Ennek nyomán a mezőgazdasági termelőszövetkezetek nagy része felszámolás alá került.

A nyitott tagság elve

szerkesztés

Megkülönböztetés nélkül bárki csatlakozhat a szövetkezethez, csak az alapszabálynak kell megfelelnie. Létezhetnek korlátozások: természetszerűleg zárt szövetkezetek – pl. lakásszövetkezetek, vagy jogszabály előírhatja a tagok minimális számát – Magyarországon 7 tag.

Demokratikus igazgatás elve

szerkesztés

A szövetkezet a tagok által irányított és ellenőrzött szervezet, a tagoknak aktív szerepük van a vezetésben, döntéshozatalban és az ellenőrzésben. Garanciális szabály: egy tag – egy szavazat, szemben például más gazdasági társaságokkal.

Visszatérítés a vásárlás arányában elve

szerkesztés

Az osztalék korlátozását jelenti, a szövetkezet elsődlegesen munkára alapul, nem tőkebefektetésekre, így a személyes közreműködés a döntő az osztalék kifizetésekor, szemben például a részvénytársasággal, ahol nincs is személyes munkavégzés.

Korlátozott tőkekamat elve

szerkesztés

Hasonló, mint a fenti alapelv, a szövetkezetnél is van vagyoni hozzájárulás, ám ez másodlagos a személyes munkavégzés mellett, ugyanakkor azonban természetesen a befizetett vagyoni összeget is figyelembe veszik az osztalék kifizetésekor.

Politikai és vallási semlegesség

szerkesztés

A szövetkezetek nem szerveződnek politikai mozgalmak, vallások zászlaja alatt, nem képviselhetnek politikai nézeteket, nem csatlakozhatnak egyetlen egyházhoz sem.

Készpénzre történő eladás

szerkesztés

A csere nem meghatározó eleme a szövetkezetnek, a szövetkezet is a modern pénzpiacok szereplője, így készpénzben ad el és készpénzben vásárol.

Szövetkezeti továbbképzés előmozdítása

szerkesztés

A tagoknak továbbképzést szervez a szövetkezet, ezek lehetnek szakmai képzések, de kulturális szolgáltatások is, például könyvtár. Lényege, hogy segítse az eredményességet és a társadalmi előmenetelt.

Alapítása

szerkesztés

Legalább 7 alapító tag, részjegy jegyzésének kötelezettségével alapíthat szövetkezetet. Az alapító tagok belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek. A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagok együttesen nem haladhatják meg a taglétszám húsz százalékát. Természetes személyként szövetkezeti tag az lehet, aki 14. életévét betöltötte.

Alakuló közgyűlés

szerkesztés

A szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyűlés határozza el. Az alakuló közgyűlés

 • kimondja a szövetkezet megalakulását
 • elfogadja a szövetkezet alapszabályát
 • megválasztja a szövetkezet ügyvezető elnökét vagy igazgatóságának elnökét és tagjait
 • megválasztja a szövetkezet felügyelő bizottságának elnökét és tagjait

Az alakuló közgyűlés a határozatait

 • egyszerű szótöbbséggel hozza, az alapszabály elfogadásához azonban valamennyi alapító tag egyetértő szavazatára van szükség
 • nyílt szavazással hozza meg

Alapszabály

szerkesztés

Az alapszabály a szövetkezet szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapokmánya. Az alapszabálynak tartalmaznia kell:

 • szövetkezet célját
 • szövetkezet cégnevét, székhelyét, főtevékenységét
 • részjegy névértékét, az egy tag által jegyezhető részjegyek számát, a részjegytőke alapításkori nagyságát
 • tagok jogait és kötelezettségeit
 • szövetkezet működésének időtartamát, ha határozott időre alapítják
 • tagfelvétel és kizárás szabályait

Megszűnése

szerkesztés
A szövetkezet megszűnik, ha
 • az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt
 • a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli, vagy jogutódlással való megszűnését
 • a tagjainak száma 7 fő alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be új tagot
 • a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
 • a bíróság megszünteti, felszámolási eljárás során.

Szervezete

szerkesztés

Legfőbb szerv

szerkesztés

A szövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Hatáskörébe tartozik:

 • alapszabály módosítása
 • igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása
 • beszámoló elfogadása
 • döntés szövetkezeti szövetségbe történő belépésről
 • döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

 
Éves rendes közgyűlés egy angliai szövetkezetnél, 2005.

Operatív szerv

szerkesztés

A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább háromtagú igazgatóság végzi. Az igazgatóság elnökét és tagjait a közgyűlés legfeljebb öt évre választja. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság hatáskörébe.

A szövetkezet vezető tisztségviselői: az igazgatóság elnöke és tagjai, illetőleg az ügyvezető elnök. Vezető tisztségviselőnek csak nagykorú természetes személy választható. Nem lehet vezető tisztségviselő:

Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása

 • megbízatás időtartamának lejártával
 • vezető tisztségviselő halálával
 • lemondással
 • közgyűlés általi visszahívással
 • tagsági jogviszony megszűnésével

Felügyelő bizottság

szerkesztés

A közgyűlés az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés az alapszabály rendelkezése szerint határozott vagy határozatlan időre választja.

A felügyelő bizottság

 • szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat
 • az igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést
 • büntető feljelentést tesz a szövetkezet vezető tisztségviselője ellen.

Tagsági jogviszony

szerkesztés

A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor keletkezik. A tag alapvető joga:

 • részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből
 • igénybe vegye a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit
 • tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen
 • tisztséget viseljen a szövetkezetben

A tag alapvető kötelessége, hogy

 • teljesítse a vagyoni hozzájárulását, továbbá vállalásának megfelelően részt vegyen a szövetkezetnek és szerveinek a tevékenységében
 • védje a szövetkezet vagyonát.

Vagyoni hozzájárulás

szerkesztés

A szövetkezet alapszabálya határozza meg a tagok vagyoni hozzájárulásának azt a legkisebb mértékét, amelynek teljesítése minden tag számára kötelező. A vagyoni hozzájárulás pénzbeli vagy nem pénzbeli lehet. A tagnak vagyoni hozzájárulásként az alapszabályban meghatározott számú és névértékű részjegyet kell jegyeznie. Alapításkor és belépéskor egy részjegy jegyzése kötelező. A részjegyek névértéke csak azonos összegű lehet. A részjegy másra nem ruházható át, bírósági végrehajtás alá nem vonható. A részjegy a szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít.

A tagok személyes közreműködése

szerkesztés

A tagok személyes közreműködésének módozatait az alapszabály a szövetkezet sajátosságainak megfelelően határozza meg. A személyes közreműködés történhet termeléssel, termékek feldolgozásával, értékesítésre előkészítéssel, értékesítéssel, fogyasztással vagy egyéb tevékenységgel.

Tagsági jogviszony megszűnése

szerkesztés
 • tag a szövetkezetből kilép
 • tag a vagyoni hozzájárulását nem teljesítette
 • tag meghal
 • szövetkezet a tagot kizárja
 • szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélkül megszűnik.

A szövetkezet gazdasági tevékenysége

szerkesztés

A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködését az alapszabály a szövetkezet céljaihoz igazodóan részletesen meghatározza. Az együttműködés megvalósulhat:

 • a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozásának, értékesítésének lebonyolításában – értékesítő szövetkezet
 • a tagok fogyasztási szükségleteinek kielégítésében és vásárlási visszatérítés nyújtásában – fogyasztási szövetkezet
 • közös gazdálkodásban – marketing szövetkezet
 • a tagok munkalehetőséghez juttatásában, szociálisan hátrányos helyzetük egyéb módon való javításában – informális szövetkezet.

A szövetkezet társadalmi feladatai

szerkesztés

A szövetkezeti szolidaritás elvének megfelelően a szövetkezet alapszabályában meg kell határozni a természetes személy tagok, valamint hozzátartozóik számára biztosítandó juttatások és támogatások formáit. A juttatások és támogatások lehetnek:

 • szociális juttatások (például szociális segély, lakásépítési támogatás, temetési segély, étkezési hozzájárulás)
 • oktatási támogatások (például képzési-továbbképzési támogatás, szakmai és nyelvtanfolyamokon való részvétel)
 • kulturális támogatások (például hagyományőrző együttesek tagjainak támogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása)
 • közművelődési tevékenység támogatása (például ismeretterjesztő előadások és kiadványok finanszírozása)
 • sporttevékenység támogatása (például amatőr és tömegsport rendezvények támogatása)

Szövetkezetek fajtái

szerkesztés

A szövetkezetek társadalmi feladataiból következően több fajta szövetkezet működhet.

Néhány a gyakorlatban ma is működő szövetkezeti típus:

Szociális szövetkezet: jogalapja a szövetkezetekről a 2006. évi X. törvény (Sztv.), valamint a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet.

Lakásfenntartó szövetkezet: a település gazdasági, foglalkoztatási helyzetét javítja, ha az önkormányzati, vagy egyéb ingatlanok fenntartását látja el.

Nyugdíjas szövetkezet: egyszerűbb esetben tíz nyugdíjas hozhatja létre. Biztosítási költségeket nem kell fizetni, csupán személyi jövedelemadót fizetnek.

Diák (iskola) szövetkezet: diák és a szövetkezet között ún. tagi megállapodás jön létre, melyre már nem a munkaviszony, hanem a szövetkezeti törvény speciális szabályai, illetve – amennyiben valamely kérdést az nem rendez – a Polgári törvénykönyv (Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó szabályai vonatkoznak.

 1. Pukkai László: A Hanza Szövetkezeti Áruközpont Galánta, Madách-Posonium kiadó, 1994, ISBN 80-7089-225-0
 2. http://www.mosz.agrar.hu/szovetkezes

További információk

szerkesztés
A Wikimédia Commons tartalmaz Szövetkezet témájú médiaállományokat.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés