Szalai Erzsébet

(1948) magyar szociológus, egyetemi tanár

Szalai Erzsébet (Budapest, 1948. április 17.) magyar szociológus, egyetemi tanár. Fő kutatási területe a magyarországi társadalmi elitcsoportok kutatása, a nemzetközi és magyar újkapitalizmus jellegének és válságának feltárása.

Szalai Erzsébet
Életrajzi adatok
Született1948. április 17. (75 éves)
Budapest
Ismeretes mint szociológus
Iskolái Budapesti Corvinus Egyetem
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Pályafutása
Szakterület szociológia
Kutatási terület elitkutatás, társadalmi rétegződés, a magyarországi újkapitalizmus jellege és válsága
Tudományos fokozat kandidátus (1994), akadémiai doktor (1998)
Szakmai kitüntetések

ÉletpályájaSzerkesztés

A gimnázium elvégzése után 1966-ban felvételt nyert a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Elméleti-és Tervezési Szakára. 1968-tól részt vett „Az új gazdasági mechanizmus” szakszeminárium munkájában, választott kutatási területe a magyar beruházási döntési mechanizmus vizsgálata volt. Egyetemi tanulmányait 1970-ben fejezte be.

1970. szeptember 1. óta a Pénzügykutatási Intézetben, majd 1987 decemberétől a Pénzügykutató Részvénytársaságnál dolgozott. 1989 márciusától átment a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetébe, majd 1995 februárjától a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok intézetébe. Emellett az 1995-1996-os akadémiai évben a Collegium Budapest (Institute for Advanced Study) ösztöndíjasa volt.

1970-1972-ben tudományos segédmunkatárs volt. 1970-1971-ben egyetemi diplomamunkáját „Gazdasági fejlődésünk ellentmondásának megjelenése a beruházási piacon” címmel egyetemi doktori disszertációvá fejlesztette, és 1971-ben megvédte. 1972-ben tudományos munkatárssá nevezték ki. Kandidátusi értekezése „Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek” címmel 1989-ben jelent meg, 1994-ben került megvédésre, majd még ebben az évben tudományos főmunkatárssá nevezték ki. 1998-ban védte meg „Civil társadalom és elitek a magyarországi rendszerváltásban” című akadémiai doktori értekezésemet, és még ebben az évben tudományos tanácsadóvá nevezték ki. 2002 decemberében az ELTE Bölcsészettudományi Karán „Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban” címmel megtartotta habilitációs előadását és a szociológia tudományban megszerezte a habilitált doktor címet. Mindezek alapján 2004 szeptemberétől a Debreceni Egyetem kezdeményezésére egyetemi tanárrá nevezték ki, itt 2006-ig tanított. 2006-ban Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának jelölték. 2007-től a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem félállású egyetemi tanára.

A Pénzügykutatási Intézeten belül 1975-ig főleg a beruházási piac kérdéseivel, 1975-től a nagyvállalati érdekérvényesítés problémakörével, a nagyvállalati érdekérvényesítés és a gazdasági, politikai mechanizmus közötti kölcsönkapcsolat feltárásával foglalkozott.

1989 közepétől a politikai, gazdasági és kulturális elit mozgása, a hatalom szerkezetének változása foglalkoztatja, e témában számos publikációja jelent meg belföldön és külföldön egyaránt. Emellett 1992 elejétől az 1989-es munkástanácsok történetszociológiai elemzéséhez gyűjtött empirikus és teoretikus anyagot, melynek célja a munkavállalók szerepének vizsgálata volt a rendszerváltás idején.

1995-ben tevékenysége középpontjában a kulturális elit és az értelmiség problematikájának kutatása került. E témában napvilágot látott tanulmánya élénk vitát váltott ki.

1995-1996 során a Collegium Budapestben (Institute for Advanced Study) egy társadalomlélektannal foglalkozó nemzetközi kutatócsoport munkájában vett részt. Részben ennek nyomán érdeklődése és tevékenysége a társadalom értékrendszerének és érzelmi állapotának kutatása felé fordult (publikációi is jelentek illetve jelennek meg e témában), miközben elitkutatásait – immár elsősorban a gazdasági elitre koncentrálva – is folytattam. Az e témában született legjelentősebb műve a „Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban” című monográfia 2001 végén jelent meg.

1998 második felétől 1999 közepéig az 1998 tavaszán hatalomra került kormány szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésére tett kísérletet. E tárgyban könyve 1999 októberében jelent meg.

2003-2004-ben figyelme ismét a létezett szocializmus elméleti kérdései felé irányult. E tárgyban írott könyve mind magyar, mind angol nyelven megjelent 2004-ben, illetve 2005-ben, és folyamatban van kiadása japán nyelven is.

2005-től hozzákezdett a globális újkapitalizmus empirikus és elméleti elemzéséhez. E tárgyban íródott problémafeltáró könyve magyarul 2006 telén, angol nyelven – már reflektálva a 2008 őszén kirobbant nyílt globális válságra – 2008 telén jelent meg.

Eddig húsz önálló könyve – ebből kettő angol nyelvű – több mint nyolcvan tanulmánya, valamint közel hetven kisebb terjedelmű cikke és interjúja jelent meg. Számos további idegen nyelvű publikáció megjelenése folyamatban van.

Az MTA Köztestületi Adattára szerint 2008-ig bezárólag összesen 201 publikációjára 749 hivatkozás (ebből 701 a független hivatkozás) történt, ebből 224 idegen nyelvű kiadványban.

Főbb publikációiSzerkesztés

 • Kísérlet a beruházási piac feszültségének kvantifikálására; Pénzügyminisztérium Szervezési és Ügyvitelgépesítési Intézet, Bp., 1972 (Pénzügykutatási Intézet)
 • Kiemelt vállalat, beruházás, érdek; Akadémiai, Bp., 1981 (A szocialista vállalat)
 • Beszélgetések a gazdasági reformról; Pénzügykutató Intézet, Bp., 1986
 • Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1989
 • Útelágazás. Hatalom és értelmiség az államszocializmus után; Pesti Szalon–Savaria University Press, Bp.–Szombathely, 1994 (Átiratok)
 • A civil társadalomtól a politikai társadalom felé. Munkástanácsok, 1989–1993; T-Twins, Bp., 1994
 • Two studies on transition: intellectuals and value changes; Collegium Budapest Institute for Advanced Study, Bp., 1996 (Discussion papers Collegium Budapest Institute for Advanced Study)
 • Az elitek átváltozása. Tanulmányok és publicisztikai írások 1994–1996; Cserépfalvi, Bp., 1996
 • Rendszerváltás és a hatalom konvertálása; MTA PTI, Bp., 1997 (Politikatudományi füzetek)
 • Vadkeleti metszetek; Osiris, Bp., 1998
 • Az elitek átváltozása. Tanulmányok és publicisztikai írások 1994–1996; 2. jav. kiad.; Új Mandátum, Bp., 1998 (Nagyítás)
 • Post-socialism and globalization; Új Mandátum, Bp., 1999
 • Oroszlánok és globalizáció. Kísérlet az 1998 tavaszán hatalomra került kormány szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésére; MTA Politikai Tudományok Intézete–Új Mandátum, Bp., 1999
 • Ezredváltó dilemmák Magyarországon; Új Mandátum, Bp., 2000 (Nagyítás)
 • Szereppróba. Válogatott tanulmányok, publicisztikai írások és interjúk, 1982–1993; Századvég, Bp., 2000 (Tanítani)
 • Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban; Aula, Bp., 2001
 • Baloldal – új kihívások előtt. Cikkek, beszélgetések, viták; Aula, Bp., 2003
 • Az első válaszkísérlet. A létezett szocializmus és ami utána jön...; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004 (Európai iskola)
 • Socialism. An analysis of its past and future (Első válaszkísérlet); angolra ford. Gáthy Vera; CEU Press, Bp.–New York, 2005
 • Az újkapitalizmus és ami utána jöhet...; ÚMK, Bp., 2006
 • New capitalism and what can replace it; angolra ford. Várkonyi Ildikó; Pallas, Bp., 2008
 • Szakítópróba. A globális válság és magyarországi hatásai; in: Eredeti válságfelhalmozás; szerk: Miszlivetz Ferenc; Savaria University Press–MTA PTI, Szombathely–Bp., 2009
 • Kordiagnózis. Fiatal társadalomtudósok antológiája; szerk. Szalai Erzsébet; MTA PTI, Bp., 2009
 • A magyarországi újkapitalizmus válsága. Mérleg a politikai rendszerváltás után húsz évvel. In A rendszerváltás húsz éve. Változások és válaszok. Szerk. Bayer József és Boda Zsolt. MTA PTI – L'Harmattan, 2009
 • Koordinátákon kívül. Fiatal felnőttek a mai Magyarországon; ÚMK, Bp., 2011
 • Globális válság, magyar válság, alternatívák; L'Harmattan, Bp., 2012
 • Kecskés András–Rozman András–Szalai Erzsébet: Jogi ismeretek a gyakorlatban; Penta Unió, Pécs, 2013
 • Autonómia vagy újkiszolgáltatottság. Tanulmányok és publicisztikai írások, 2012–2014; Pesti Kalligram, Bp., 2014
 • Hatalom és értelmiség a globális térben. Tanulmányok és publicisztikai írások, 2015–2018; Kalligram, Bp., 2018
 • Lélek és profitráta; Napvilág, Bp., 2022

DíjaiSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

 • Elek István: Rendszerváltoztatók húsz év után, Magyar Rádió Zrt. és Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft., 2009. (Interjú, pp. 186–193.)

További információkSzerkesztés