Wikipédia:Helyesírás/Tulajdonnevek helyesírása

Kitüntetések és díjak elnevezései (OH. 225–228)Szerkesztés

A kitüntetések és díjak elnevezései nem tartoznak szervesen a tulajdonnevek kategóriájába, de az egyedítő szerepük, illetve az egyedi címekkel való funkcionális rokonságuk, valamint helyesírási jellegzetességeik indokolttá teszik, hogy a tulajdonnevek helyesírása körében legyenek tárgyalva.

Az akadémiai helyesírás a kitüntetés- és díjnevek mindössze két típusát kodifikálta (AkH.11 195.): 1) a tulajdonnevekkel alkotott összetételekét és a 2) több különírt közszóból alkotott díjnevekét. Az Osiris-féle Helyesírás szerzői szerint ez a két típus nem ad elegendő eligazítást a nevek megfelelő kezeléséhez ma, mert a szabályozás kodifikálása idején még messze nem létezett annyiféle kitüntetés- és díjnév, mint azóta (OH. 225).

A kitüntetések és díjak elnevezéseinek írásformájaSzerkesztés

A díjak és kitüntetések nevének helyesírásában két fontos tényező játszik szerepet:

A helyesírási formák alapján az érintett nevek a következő főbb kategóriákba sorolhatók.

 1. Névvé válhat a díjtípus megnevezése maga, ilyenkor az grammatikailag összetett szó: Citromdíj, Sajtódíj, Toleranciadíj stb.
 2. A „díj, érem, emlékérem” stb. típusjelölők olyan előtaghoz járulnak, ami önállóan is tulajdonnév. Ez a tulajdonnév lehet egytagú, kéttagú, vagy több. Ilyenkor az utótag kötőjellel kapcsolódik.
 3. A „díj, érem, emlékérem” stb. elemek jelzővel bővülve is összekapcsolódhatnak a tulajdonnévi előtaggal. A tulajdonnévi elem és a köznévi elem közé ékelődő jelző-értelmező a tagolás miatt ilyenkor „kiüti” a kiskötőjelet. A kisbetűvel írandó közszói taghoz a beékelődő jelző és miegyéb is kisbetűvel kapcsolódik: Gundel-díj [átirányítás az utóbbira], de: Gundel művészeti díj; Ybl építészeti díj, Schréder világítástechnikai díj, Soros alkotói díj, Tristan Tzara fordítói díj, Szilárd Leó professzori ösztöndíj.
 4. A „díj, érem, emlékérem” stb. elemek – legtöbbnyire minőségjelzővel együtt – az elnevezés szerves részeként birtokos jelzős szerkezetet alkothatnak valamely tulajdonnévi előtaggal. A tulajdonnévi elem mellett a közszói tagok is csupa nagy kezdőbetűvel írandók ilyenkor: a Francia Köztársaság Becsületrendje, a Magyar Népköztársaság Állami Díja, a Story Magazin Ötcsillagos Díja stb. Az ilyen típusú neveknek létezhet rövidebb, csak közszói elemekből álló változata is, ilyenkor az is csupa nagy kezdőbetűs (lásd alább): Állami Díj [átirányítás a teljesebb formára].
 5. A „díj, érem, emlékérem” stb. elemek olyan előtaghoz is járulhatnak, melyek önmagukban nem tulajdonnevek, de az elnevezésben tulajdonnévi értéket kapnak. Állhat a tulajdonnévi értékű előtag egy vagy több szóból. A több szóból állóknak nem csak az első eleme, hanem az összes különírt eleme nagy kezdőbetűs. A típusjelölő köznevek azonban kisbetűsek, és kötőjel nélkül kapcsolódnak: Életfa díj, Főnix díj, Alaprajz díj, Korona érdemrend, Nagy Testvér díj, Közép-európai Örökség díj, Pro Urbe díj, Pro Cultura Hungarica emlékplakett, Pro Oncologie díj, Pro Universitate díj, Pro Silentio díj, Pax Romana érem stb. Ha a tulajdonnévi részben kötőszó is van, az megtartja a kisbetűs írásformát: Béke és Barátság érdemrend. Az ilyen nyelvi formájú nevek esetében a kitüntetés/díj fokozatait, típusait, bármilyen viszonyban áll a díjnévvel, kis kezdőbetűvel kell írni: nemzetközi Projektmenedzsment díj, tanári Delfin díj. Ha viszont a díjnév előtti jelző nem a díj típusára utal, hanem szerves kapcsolatban van a névvel, akkor természetesen nagybetűs lesz (lásd: Közép-európai Örökség díj).
 6. A „díj, érem, emlékérem” köznevek más szavakkal együtt, azokkal többnyire valamilyen jelzős szerkezetet létrehozva is alkothatnak díjelnevezést. A díjnévben ilyenkor nincs tulajdonnévi vagy azzal egyenértékű elem, a különírt közszói tagok tehát együtt válnak tulajdonnévvé. Ezt a különírt elemek nagy kezdőbetűje jelzi: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, Magyar Köztársasági Érdemrend, Akadémiai Aranyérem, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem, Sugárvédelmi Emlékérem, Európai Nyelvi Díj, Innovációs Díj, Osztrák Állami Díj, Magyar Ufódíj. A díj/kitüntetés típusát ilyenkor kis kezdőbetűvel kell írni: Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal, Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje a lánccal. A jelenleg adományozható állami kitüntetések közül azok, melyek a Magyar Köztársasági melléknévi formával kezdődnek, polgári és katonai tagozattal is bírnak, amit a díjnév után gyakran feltüntetnek vesszővel vagy zárójellel elválasztva, kis kezdőbetűvel: Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, katonai tagozat stb.
 7. A „díj, érem, emlékérem” stb. köznevek előtt egy vagy több szóból álló tulajdonnévi értékű megnevezés szerepel, melyben lehet önálló tulajdonnévi tag, de állhat pusztán közszavakból is. A több szóból álló tulajdonnévi rész tagjai különféle jelölt nyelvtani szerkezeteket alkothatnak (birtokos szerkezetet vagy a tulajdonnévi rész -ért raggal van ellátva stb.). A „díj, érem, emlékérem” köznevek ilyenkor nem szerves része a névnek, az nélkülük is teljes, értelmes. A „díj, érem, emlékérem” köznevek közszavak előtt álló, nyelvtanilag szerkesztett rész tagjai ilyenkor nagy kezdőbetűvel írandók, a „díj, érem, emlékérem” köznevek viszont kisbetűvel, és kötőjel nélkül követik a szerkezetet: Budapest Tájfutó Sportjáért díj, az Év Teljesítménye díj, Gyermekekért emlékérem, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj, a Magyarország Kiváló Művésze díj Magyar Műemlékvédelemért díj, Művelődés Szolgálatáért díj, Népművészet Ifjú Mestere díj [átirányítás a névelő miatt], Önkéntes Rendőri Szolgálatért érdemérem.

Példák kategóriánkéntSzerkesztés

 1. ...
 2. Europa Nostra-díj, Kábúsz Szultán-díj a Környezet Megóvásáért
 3. az IEEE Neumann János-díja [átirányítás a névelő miatt, érdekes hibrid-verzió az 1. típusból és a 3.-ból]
 4. ...
 5. Osztrák Holokauszt díj, Nyílt Társadalom díj, Dán Szépség díj,
 6. Szolgálati Emlékérem
 7. Barátságért érdemrend, az NFL Legértékesebb Játékosa díj [átirányítás a névelő miatt].

A kitüntetés- és díjnevek melléknévi formáiSzerkesztés

A díj- és kitüntetésnevekből alkotott melléknévi formák tipikus képzője az -s. Nem minden díjnév alkalmas azonban arra, hogy képzett melléknévi formája legyen. A jelölt birtokos jelzős szerkezetekhez például, minthogy azok birtokos személyjellel végződnek, nem lehet képzőt illeszteni: a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Népművészet Ifjú Mestere. Az ilyen formájú díjelnevezéseknél általában kialakul egy értelmezőként használt megjelölő mint cím, ami kisbetűvel írandó: Gipsz Jakab kiváló művész, Kímélet Lenke, a népművészet ifjú mestere, Tohonya Levente érdemes művész stb.

Az -s képző leginkább a díj, érem közszavakhoz járul. A tulajdonnévi vagy azzal egyenértékű előtagokat a képző érintetlenül hagyja, nem lesznek kisbetűsek: Nobel-díjas, Balázs Béla-díjas, Nagyrévész díjas, Pax Romana érmes, Év Teljesítménye díjas, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjas, Hallgatói Mozgalomért emlékérmes. A közszói elemekből álló díjnevek melléknévi formájában azonban kicsire változnak a nagy kezdőbetűk: akadémiai ifjúsági díjas, magyar ufódíjas, osztrák állami díjas. Ugyanígy kisbetűsek lesznek az egyetlen szóból álló díjnevek melléknévi formái: citromdíjas, toleranciadíjas.

A díjnevekkel alkotott összetételekSzerkesztés

A díj- és kitüntetésnevekhez a következőképpen járulnak az utó- és előtagok:

 1. Az egyetlen összetételből álló díj- és kitüntetésnevekhez az utótagot kötőjellel kapcsoljuk: Citromdíj-átadás, Sajtódíj-ünnepség. Ugyancsak kötőjellel kapcsolódnak az elő- és utótagok az eleve kötőjeles írásmódú elnevezésekhez: béke-Nobel-díj [átirányítás a könnyedebb Nobel-békedíjra], életmű-Oscar-díj, Márai Sándor-díj-átadási, Oscar-díj-átadás. Az esetleges újabb összetételi tagok megintcsak kötőjellel járulnak: életmű-Oscar-díj-átadás, de ezek helyett könnyedebb: az életmű-Oscar-díj átadása forma. Ha egy kötőjeles írásmódú díjelnevezésnek jelzője van, és ehhez a szerkezethez járul utótag, az értelmező tagolás érdekében különírandó lesz: kémiai Nobel-díj átadás!
 2. A több különírt, csupa nagy kezdőbetűs tagból álló díjnevekhez az összetételi tagok kötőjellel kapcsolódnak, hiszen a nagybetűk kijelölik az írásképben a név összetartozó elemeit: Akadémiai Ifjúsági Díj-átadás, Magyar Köztársasági Érdemrend-fokozat, Magyar Köztársasági Érdemkereszt-átadás, Sugárvédelmi Emlékérem-odaítélés.
 3. Az értelmező tagolás érdekében a nagy- és kisbetűs elemeket egyaránt tartalmazó, több különírt tagból álló díjnevekhez az összetételi tagok különírással kapcsodnak! Életfa díj ceremónia, Év Autója díj szavazás, Figyelő építészeti díj átadás, Pro Urbe díj odaítélése. De ezt lehet könnyedebben is, birtokos szerkesztéssel: a Pro Urbe díj odaítélése.

Állami kitüntetésekSzerkesztés

Az állami, illetve a mindenkori kultuszminisztérium által jelenleg adományozható kitüntetések ABC-rendben:

JegyzetekSzerkesztés

 1. Az ösztöndíjak neve nem mindig működik tulajdonnévszerűen, gyakran egyszerűen megnevezésszerűek (jelzős szerkezetben): köztársasági ösztöndíj vagy önkormányzati ösztöndíj stb., de például: Szilárd Leó professzori ösztöndíj és Soros-ösztöndíj.