Aszimptota

matematikai fogalom

Az aszimptota a matematikában egy olyan görbét, többnyire egyenest jelent, amelyet egy függvény grafikonja határértékben megközelít, de nem éri el. Az aszimptota fogalma nem egységes: egyaránt beszélnek görbék és függvények aszimptotáiról.

Az aszimptota ἀσύμπτωτος görög eredetű, eredeti jelentése: nem egybeeső, nem egyező. Alapigéje συμπίπτειν, egybeesni, megegyezni, σύν (szün) együtt, egyszerre, πίπτειν esni.

Görbe aszimptotája

szerkesztés

A görbék az n dimenziós tér, többnyire az euklideszi sík egydimenziós részhalmazai. Matematikai definíciójuk szerint ezek a görbék utak, legfeljebb megszámlálható sok helyen szakadó függvények, algebrai görbék grafikonjai. Ha egy grafikon hozzásimul egy egyeneshez, akkor az az egyenes a görbe aszimptotája.

Az e egyenes aszimptotája a γ görbének, ha a végtelenben tetszőlegesen megközelíti. Ez pontosabban azt jelenti, hogy ha egy P pont végigfut az e egyenesen, akkor P γ-tól mért távolsága a nullához tart. Formálisan:

 

ahol P és γ távolsága a P és a γ pontjai közötti távolságok infimuma:

 

Algebrai görbe aszimptotája a projektív szemlélet szerint a következőképpen értelmezhető:

Az aszimptota a végtelenben vett érintő.

Függvény aszimptotája

szerkesztés

A függvény aszimptotája egy olyan grafikon, többnyire egyenes, ami a függvény grafikonját tetszőlegesen megközelíti. A függvény elemzése közben ki kell térni az aszimptotákra is.

Rendszerint olyan függvények aszimptotáit keresik, ahol a függvény a valós számok egy részhalmazából a valós számok halmazába képez.

Az aszimptotáknak két típusuk van aszerint, hogy a függvény az x vagy az y tengely irányában közeledik-e hozzá.

Közeledés az y tengely irányába

szerkesztés

Ha az f függvénynek pólusa van t-ben, vagyis

  vagy  

akkor x = t az f függvény függőleges aszimptotája.

Közeledés az x tengely irányába

szerkesztés

Ha f, mint x függvénye a valós h számhoz tart a végtelenben, formálisan

 ,

akkor az y = h egyenes f vízszintes aszimptotája. Hasonló teljesül, ha  .

Ha a p: RR egyenes határértékben megközelíti az f függvényt, azaz

  vagy  

akkor p f ferde aszimptotája.

Ez a háromféle aszimptota együttesen megfelel a görbék aszimptotájának.

A ferde aszimptota fogalmát sokszor általánosítják, az egyenesek mellett még más közelítőgörbéket is megengedve. Így tekintenek polinomgörbéket aszimptotáknak. Ha f = g/h algebrai törtfüggvény, akkor f-nek mindig van ilyen értelemben vett aszimptotája: az a polinom, ami a g/h osztáskor keletkezik. Az aszimptotától mért függőleges távolság változását a valódi törtlineáris rész adja meg. Emellett y = 0 vízszintes aszimptota.

A polinomokon kívül más függvények is tekinthetők aszimptotának, feltéve, ha kielégítik a határérték-feltételt. Alkalmazás szempontjából hol az egyik, hol a másik hasznosabb.

Az

 

függvénynek (lásd hiperbola) pólushelye, azaz függőleges aszimptotája van x = 0-ban, és van y = 0 vízszintes aszimptotája is.

 

Az

 

függvénynek pólusa van x = 1 -ben, és (ha polinomok is megengedettek), akkor   közelítő parabolája.