Báthori G. Mihály

Báthori G. Mihály (?, 1631 – Debrecen, 1669 tavasza után) református lelkész, író.

ÉleteSzerkesztés

Debreceni származású, itt 1648. október 19-én lépett a felsőbb tanulók sorába. Tanulmányait elvégezvén külföldre ment és Rhédey Ferenc gróf költségén Hollandiában tanult, 1652-ben az utrechti egyetemre, 1653. március 9-én a leideni egyetemre, ugyanezen év július 13-án a franekeri egyetemre iratkozott be. 1654-ben hazájába visszatérvén előbb patrónusa, gróf Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem udvari papja, később szentjóbi, 1658 elejétől huszti lelkész lett. Hamarosan megválasztotta esperesnek választotta a máramarosi egyházmegye, majd 1659 őszének elején Debrecenbe került papnak.

MunkáiSzerkesztés

  • Disputatio theologica de potentia S. Scripturae. Lugd. Batav., 1653.
  • De SS. Litterarum auctoritate. U. ott, 1653.
  • De clementia. Franequerae, 1654.
  • De rerum differentiis. U. ott, 1654.
  • De divina providentia. U. ott, 1654.
  • Hangos trombita. Debreczen, 1664. (Alkalmi beszédek, ajánlva gr. Rhédei Ferencz máramarosi főispánnak. A hajdúvárosoknak a törökök által való fölégetéséről szól. Életrajzi adatokkal.)
  • Halotti prédikáczió, melyet gr. Rhédei László felett prédikállott. U. ott, 1664. (Külön címlappal, de nem önállóan, hanem az előbbi munkával együtt jelent meg annak 163–208. lapjain.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Pest, Szent István Társulat, 1858.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
  • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.