Debreceni Lelkészi Tár

könyvsorozat

A Debrec(z)eni Lelkészi Tár, más néven Gyakorlati evangélium szerint reformált papi lexikon egy nagy terjedelmű, 20. század eleji magyar prédikációkat tartalmazó könyvsorozat. Szerkesztője S. Szabó József református lelkész, majd a 13. kötettől Lencz Géza és Varga Zsigmond volt. Az utolsó, 18. kötetet Lencz Géza, Kiss Ferenc, és Révész Imre szerkesztette. A sorozat kereken 20 évi fennállás után, 1922-ben szűnt meg.

Debreceni Lelkészi Tár
(könyvsorozat)
A díszes borító
A díszes borító

Szerző több szerző,
szerk. S. Szabó József
Első kiadásának időpontja 19021922
Nyelv magyar
Témakör egyházi irodalom
Műfaj prédikációgyűjtemény
Részei 18 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Telegdi K. Lajos, majd Hegedüs Sándor kiadása, Debrecen
Külső hivatkozás I., IV., V., VI. kötet

JellemzőiSzerkesztés

A díszes borítóval ellátott vaskos kötetekből álló sorozat máig az egyik legnagyobb református egyházi-beszédgyűjtemény magyar nyelven. Az általánosságban 500–600 oldalas kötetek körülbelül 100–100 beszédet tartalmaztak, azaz a teljes sorozat beszédeinek a száma felülmúlja az 1000-t. A szerkesztő által írt előszavak szerint kérésre küldtek református lelkész Magyarország különböző tájairól beszédeket, és ezeknek csak egy részét vette fel S. Szabó József a kötetekbe. Habár azelőtt sem volt ritka, hogy egy-egy nevezetesebb hitszónok kiadta a beszédeit külön kötetben, azonban ezt nem mindenki tudta/akarta megtenni, következésképpen sok korabeli református lelkésznek csak ebben a gyűjteményben maradtak fenn a beszédei. Előfordult, hogy egy-egy lelkésztől egy kötetben több beszéd is megjelent, illetve az is, hogy több kötetben jelentek meg egy-egy lelkész beszédei.

A kötetek alcsoportokra osztották a beszédeket, így külön fejezetet kaptak a:

 • Bibliamagyarázatok
 • Egyházi és szertartási beszédek, ezen belül:
  • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
  • Közönséges egyházi beszédek
  • Ünnepi egyházi beszédek
  • Keresztelési beszédek
  • Konfirmációi beszédek
  • Úrvacsoraosztási beszédek
  • Esketési beszédek
  • Alkalmi beszédek
  • Gyászbeszédek
 • A lelki gondozás (cura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Imádságok, ezen belül:
  • Alkalmiak
  • Halottiak
  • Különfélék

A kötetek konkrét céljuk mellett fényt vetnek a 20. század eleji magyar református egyházi (és gyakran világi) életre, igényes nyelvezetük pedig gyakran szépirodalmi értékké is teszi őket. Bár fakszimile kiadásuk máig nincs, és az antikváriumi kínálatokban is viszonylag ritkán fordulnak elő, több kötet elektronikus formában ingyenesen elérhető az Archive.Org honlapon (ld. az egyes évfolyamnál).

TartalmaSzerkesztés

 
A díszes gerinc

A sorozat a következő köteteket és beszédeket tartalmazta:

I. évfolyamSzerkesztés

I. évfolyam. (1902)
 • Előszó
 • Andrásy Kálmán: Biblia magyarázatok 3
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • Sáfrány Lajos: Az okos és szelid nő 21
 • Barléa Jenő: A tékozló fiú 29
 • Közönséges egyházi beszédek
 • Segesváry József: Kicsoda Ő? 38
 • Balogh Ferencz: Korunk hite, erkölcsisége és lelkesedése 45
 • Dr. Márk Ferencz: Tahitha kelj fel 51
 • Lencz Géza: Bálványozás 59
 • Dr. Baltazár Dezső: A megkísértés 66
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Jánosi Zoltán: A nagy megújhodás 75
 • Soltész Elemér: Krisztust látni boldogság 83
 • Erőss Lajos: A múlt a jövő tükre 90
 • Könyves Tóth Kálmán: A hetedik angyal trombitája 102
 • Kiss Ferencz: Jézus könyjei 111
 • Madarász Imre: Hosánna 118
 • Balogh Ferencz: A szenvedés a tökéletesedés eszköze 125
 • Jánosi Zoltán: Krisztus győzedelme 132
 • Vásárhelyi Zsigmond: Jézus elégtétele, az igazság diadala 143
 • Gulyás Benő: A pünkösdi világosság 150
 • Szuhay Benedek: A reformáció, az evangyéliomi világosság győzedelme 158
 • S. Szabó József: Kősziklák 168
 • Rácz István: Régi út, új ösvény 178
 • Alkalmi beszédek
 • Kiss Áron: Lelkész-avatás 184
 • Illyés Endre: Milyen a hiv lelkipásztor? 193
 • Gergely Antal: Az evangyéliom hatalma 200
 • Jánosi Zoltán: A vezér 207
 • Szikszay András: Isten szeretete az emberekhez 227
 • Kis József: Isten nevének dicsérete 236
 • Szele György: Az igazság vetése 249
 • Szalóczy Pál: A föld savai 261
 • Kis József: A jó fiú: öröm, a rossz: keserűség 271
 • Rácz István: Igazság, szabadság 280
 • Kiss Áron: Bűnbánatra és megtérésre serkentés 289
 • Szalóczy Pál: A gyülekezeti közjóra irányult munka sikerének biztosítéka 296
 • Könyves Tóth Kálmán: Lépésről lépésre 302
 • Segesváry József: Ki mint vet, úgy arat 308
 • Kiss Ferencz: A konkoly és a tiszta búza 316
 • Tóth Kálmán: Mit igyunk? 324
 • Nagy Károly: Az iskola szellemi bölcső 332
 • Czinke István: Árvák karácsonya 343
 • Illyés Endre: Mire irányult az én szeretetem ti közöttetek? 347
 • Keresztelési beszédek és imák
 • Csánki Benjámin: 355
 • Rácz István: 356
 • Vásárhelyi Zsigmond: Az ev. ref. egyházba áttért művelt zsidó család megkeresztelésekor 359
 • Segesváry József: Felnőtt zsidó leány megkeresztelésekor 365
 • Konfirmációi beszédek és imák
 • Czinke István: 370
 • Sulyok István: 376
 • Lévay Lajos: Áttérőhöz intézett hiterősítő beszéd 380
 • Úrvacsorai beszédek és imák
 • Dr. Erdős József: Templomavatáskor 384
 • Czinke István: Új kenyéri alkalomra 391
 • Szikszay András: Templomújítási ünnepen 395
 • Sulyok István: Új templomban, az újbori úrvacsoraosztásra és az úrasztalához először járuló növendékekre tekintettel 401
 • Esketési beszédek és imák
 • Lévay Lajos: 405
 • Csánki Benjámin: 409
 • Mitrovics Gyula: Mester Anna unokatestvérem esketésekor 413
 • Rácz István: Háznál 415
 • Nagy Károly: Rokon lelkész esketésekor 418
 • Sulyok István: Z. Gy. lelkész és K. T. k. a. egybekelése alkalmával 426
 • Dr. Baltazár Dezső: Osztrák honosságú róm. kath. menyasszony esketésekor 429
 • Szele György: Templomavatáskor 433
 • Babay Kálmán: Ág. ev. magyar ifjú s róm. kath. lengyel hajadon esketésekor 437
 • Babay Kálmán: Más községben lakó felek esketésekor 441
 • Rácz István: 25 éves házassági évforduló alkalmával 446
 • Csánki Benjámin: Aranylakodalom alkalmával 449
 • Gyászbeszédek és imák
 • Baksay Sándor: Szilágyi Dezső koporsójánál 451
 • Dr. Erdős József: Tüdős József temetésén 456
 • Kis József: Gyimóthy János egyházközségi algondnok felett 460
 • Dr. Nagy Zsigmond: Varga Ferencz műépítész s bankigazgató felett 471
 • Czinke István: Kisgyermekeket hagyott özvegyasszony felett 479
 • Soltész Elemér: Füley Gusztáv felett 481
 • Soltész Elemér: Nagyszegi Gábor József sírja felett 484
 • Gulyás Lajos: Férj és feleség közös sírbatételekor 487
 • Könyves Tóth Kálmán: Mit beszél a néma sírkő 493
 • Rácz István: Tabajdi Lajos, volt szatmári ev. ref. lelkész sírkövének felállításakor 498
 • Kis József: Síri beszéd 502
 • S. Szabó József: Síri beszéd 506
 • A lelki gondozás (Cura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Rácz István: Lelkészi szolgálatom, a halálra ítélt szatmári testvérgyilkos Pap Béla mellett 511
 • Csiki Lajos: Egy szabadon bocsátott fegyenc lelki gondozása 527
 • Andrásy Kálmán: Beteg ágya mellett úrvacsora osztáskor 536
 • Imádságok
 • Alkalmiak
 • Kiss Áron: Presbíter választáskor 541
 • Kiss Áron: Templom s toronyszenteléskor 544
 • Mitrovics Gyula: Templom szenteléskor 547
 • Mitrovics Gyula: Reformáció emlékünnepén 552
 • Biki Károly: Reformáció emléknapján 557
 • Czinke István: Reformáció ünnepén 560
 • Dombi Lajos: A dobosi ref. templom 100 éves emlékünnepén 562
 • Dombi Lajos: Március 15-én 566
 • Török Imre: Március 15-én 569
 • Rácz István: Március 15-én 573
 • Biki Károly: Október 6-án 577
 • Dombi Lajos: Október 6-án 581
 • Halottiak
 • Mitrovics Gyula: Orbán József nyugalmazott sárospataki akadémiai tanár felett 589
 • Mitrovics Gyula: Az apagyilkos Móricz József koporsójánál 594
 • Mitrovics Gyula: Boránd Györgyné felett 597
 • Hetesy Viktor: Kiválóan jeles ember felett 600
 • Orosz István: Cserna Vincze, kir. főügyész koporsójánál 603
 • Dombi Lajos: K. H. lelkész felett 608
 • Dombi Lajos: Színész felett 612
 • Soltész Elemér: Hegymegi Szondy Antal, egyházi főgondnok és volt egyházmegyei tanácsbíró felett 614
 • Babay Kálmán: Leányka felett, pünköst hetében, ki utolsó volt 617
 • Babay Kálmán: Első szülött felett őszszel 620
 • Rácz István: Kis gyermek felett 622
 • Babay Kálmán: Kis gyermek felett, májusban 624
 • Különfélék
 • Mitrovics Gyula: Az élet mélyéről

II. évfolyamSzerkesztés

II. évfolyam. (1904)
 • Előszó
 • Bibliamagyarázatok
 • Jerémiás és kora (Barakonyi Kristóf) 3
 • Jerémiás elhivatása (Barakonyi Kristóf) 7
 • Az Úr megjelenti az ő ítéletét (Barakonyi Kristóf) 11
 • Két gonoszságot cselekedett az én népem! (Barakonyi Kristóf) 15
 • A magad gonoszsága tanítson meg téged! (Barakonyi Kristóf) 19
 • Az igaz boldogságról (Gulya György) 23
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • A bátorságról (Adorján Ferenc) 35
 • Miért kívánja Isten szívünket? (Csizmadia Lajos) 41
 • Még nagy idő vagyon! (Sáfrány Lajos) 48
 • A hit ereje (Rácz Kálmán) 55
 • A szabadság Isten lelkének munkája (Bányai Sándor) 62
 • Közönséges egyházi beszédek
 • A bálványimádásért bosszút áll az Isten (Novák Lajos) 70
 • Én is ember vagyok (Lévay Lajos) 81
 • Jézus gyermekkoráról (Dr. Balthazár Dezső) 92
 • A damaskusi út (Dr. Balthazár Dezső) 98
 • Az írásmagyarázó (Dr. Balthazár Dezső) 103
 • Absolon (Illyés Endre) 108
 • Szenvedés, öröm (Lencz Géza) 116
 • Az Isten ígéje (Réz László) 124
 • Szeressük egyházunkat! (Vértessy Mór) 133
 • A korhelység átka (Illyés János) 140
 • Az engedékenység, a jóakarat (Vásárhelyi Boldizsár) 146
 • A lelket meg nem ölhetik! (Balogh Ferenc) 156
 • Egy akol és egy pásztor (Segesváry József) 164
 • A keresztyén szülék gyermekei (Paulinyi Károly) 171
 • Nem vagyunk gyilkosok? (Nánássy Lajos) 181
 • A mennyország és annak elnyerése (Sedivy László) 190
 • Ünnepi beszédek
 • Az idő teljessége (Illyés Endre) 198
 • Az a karácsonyi nagy öröm! (Gulyás Benő) 206
 • "Te szegénységed gazdaságunk" (Jánosi Zoltán) 212
 • Isten szentséges útai (Dr. Márk Ferenc) 227
 • A virágvasárnapi megkísértetés (Szalóczy Pál) 234
 • Jézus temetése (Garzó Gyula) 241
 • A világ újjászületése Jézus Krisztus halálából való feltámadása által. (Futó Zoltán) 251
 • Az Úr velünk van! (Lic. Lencz Géza) 261
 • Az emberi szív Isten háza (Gulyás Lajos) 269
 • Alkalmi beszédek
 • A vallás igazi vallása (Jánosi Zoltán) 278
 • Feltámadunk (Kiss Áron) 292
 • Jézus nyilatkozata: "Én az Atyához megyek" (Sass Béla) 299
 • Isten nem hagyá magát bizonyság nélkül (Madarász Imre) 308
 • Isten kegyelme és jóvolta (Nagy Károly 314
 • Október hatodikán (Soltész Elemér) 323
 • Múló világ, örök íge (Kiss Ferenc) 330
 • Meg ne csalatkozzunk! (Szücs József) 338
 • Áron vett alkalmatosság (Őry Tamás) 346
 • Emlékezet és hálaadás (Szele György) 353
 • A jövőbe nézzünk! (Arany Gusztáv) 360
 • Toronyavatási egyházi beszéd (Csécsi Imre) 367
 • Orgonafelavatási beszéd (Szuhay Benedek) 375
 • A templom alapja, mint élő kő: az evangyéliomi hitből táplálkozó egyházszeretet (Olajos Pál) 385
 • A gyülekezet kívánsága (Szele György) 391
 • Gombfeltételi beszéd és ima (Hallgató János) 398
 • Beszéd lelkészbeiktatáskor (Révész Kálmán) 404
 • Honszerelmünk tisztítótüzei (Novák Lajos) 407
 • Keresztelési beszédek és imák
 • Az emberfölötti (Nagy Béla) 416
 • Keresztelési beszéd és ima (Dr. Márk Ferenc) 419
 • Keresztelési beszéd (Kövendi Dénes) 422
 • Átvételi beszéd (I. Irsay Lajos) 424
 • Esketési beszédek és imák
 • Esketési beszéd (Garzó Gyula) 427
 • Esketési beszéd (Győry Lajos) 433
 • Ifjú lelkész esketése r. kath. vallásból áttért jegyesével (Révész Kálmán) 437
 • Esketési beszéd (Kovács Lajos) 440
 • Esketési beszéd (Gulyás Benő) 445
 • Esketési beszéd (Szakács Imre) 449
 • Esketési beszéd (Garzó Gyula) 452
 • A lelki gondozás (cura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Beteg gyülekezeti tag lelki gondozása (Csiky Lajos) 459
 • Kórházi betegek lelki gondozása (Csák Máté) 468
 • Imádságok
 • Vasárnapiak
 • Egyházunkért (Könyves Tóth Kálmán) 485
 • Munka idején (Könyves Tóth Kálmán) 486
 • Vásár idején (Könyves Tóth Kálmán) 488
 • Reggeli egyházi beszéd előtt (Könyves Tóth Kálmán) 489
 • Reggeli egyházi beszéd előtt (Szabó József) 490
 • Reggeli egyházi beszéd előtt (Szabó József) 491
 • Reggeli egyházi beszéd előtt (Sulyok István) 492
 • Advent első vasárnapján (Babay Kálmán) 493
 • Advent második vasárnapján (Babay Kálmán) 494
 • Advent harmadik vasárnapján (Babay Kálmán) 496
 • Délután, mikor beszéd nem tartatik (Szabó József) 497
 • Délután, mikor beszéd nem tartatik (Szabó József) 498
 • Ünnepiek
 • Újévkor (Hetesy Viktor) 503
 • Virágvasárnapján (Hetesy Viktor) 505
 • Nagypénteken (Hetesy Viktor) 507
 • Húsvét ünnepén (Babay Kálmán) 509
 • Áldozó csütörtökön (Babay Kálmán) 511
 • Pünkösdkor (Biky Károly) 512
 • Karácsonykor (Sulyok István) 513
 • Alkalmiak
 • Reformáció emlékünnepén (Dr. Erdős József) 515
 • Reformáció emlékünnepén (S. Szabó József) 518
 • Október hatodikán (Rácz István) 521
 • Ó-év utolsó estéjén (Dr. Erdős József) 523
 • Iskolai év elején (Babay Kálmán) 527
 • Templomszentelés évfordulóján (Vadas Gyula) 529
 • Hazafias ünnepen (Babay Kálmán) 530
 • Zászlóavatási ima (Garzó Gyula) 532
 • Házszentelés alkalmával (Hallgató János) 535
 • Tíz éves találkozó alkalmával (Soltész Elemér) 537
 • Sírboltavatáskor (Juhász László) 539
 • Reformáció ünnepén (Babay Kálmán) 543
 • Esztendő utolsó délutánján (Sáfrány Lajos) 546
 • Ősszel (Babay Kálmán) 551
 • Tíz évi találkozó alkalmával (Juhász László) 552
 • Templomszenteléskor (Kiss Áron) 557

III. évfolyamSzerkesztés

III. évfolyam. (1905)

IV. évfolyamSzerkesztés

IV. évfolyam. (1906)

V. évfolyamSzerkesztés

V. évfolyam. (1907)
 • Bibliamagyarázatok
 • Jön a veszedelem észak felől (Barakonyi Kristóf) 3
 • Latrok barlangjává lett az én házam előttetek (Barakonyi Kristóf) 7
 • Tékozló fiú (II. Rédei Károly) 13
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • A tőkéletesedés törvénye (Csizmadia Lajos) 29
 • Az ég és föld elmúlnak (Adorján Ferenc) 36
 • Heródes példája (Bányai Sándor) 42
 • Új virágvasárnap (Reformáció emlékünnapi) (Uray Sándor) 48
 • Lót felesége (Adorján Ferenc) 56
 • A reformáció áldásai és intései (Bányai Sándor 60
 • Közönséges egyházi beszédek
 • Az aggodalmak (Garzó Gyula) 69
 • Életünk képe Pál tengeri utazásában (Madarász Imre) 80
 • Jézus a Tiberiás tengerén (Dr. Márk Ferenc) 87
 • Útmutatás az életben (Szabó Lajos) 94
 • A kovász (I., II. Soltész Elemér) 102
 • Miként kell az egyházi szónoklatokat hallgatni? (Sz. Szabó József) 115
 • Az áthidalhatatlan ür. (Paulinyi Károly) 121
 • Pál apostol intései (Vértessy Mór) 131
 • Bábel tornya (Arany Gusztáv) 137
 • A népszerűséghajhászás (Illyés János) 146
 • A keresztény felebaráti szeretet (Nánássy Lajos) 152
 • Korunk Félixei (Paulai Viktor) 161
 • Legyünk olyanok, mint a kis gyermekek! (Kiss Lajos) 168
 • Az örökséget kereső testvér Jézusnál (Papp Károly) 173
 • Egy láthatatlan világgal való összeköttetésünk (Dobos János hagyatékából) 181
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Miért kell Jézust várnunk? (Adventi) (Kiss Ferenc) 191
 • A világ világossága (Karácsonyi) (Balogh Ferenc) 198
 • Jézus születése örömöt adó (Dombi Lajos) 203
 • A virágvasárnapi menet (Futó Zoltán) 209
 • Nagypénteki homilia (Szele György) 217
 • Az eszmét megölni nem lehet (Nagypénteki) (Sz. Szabó József) 228
 • A Krisztus vére (Nagypénteki) (Harsányi Pál) 234
 • A feltámadás haszna (Dr. Márk Ferenc) 240
 • Halál, hol vagyon a te fulánkod? (Husvéti) (Veress István) 248
 • Feljebb a diadalomnál is! (Húsvéti) (Fekete Gyula) 256
 • Isten hajléka az emberek között (Pünkösti) (Péchy Árpád) 263
 • Alkalmi egyházi beszédek
 • Milyennek kell lenni a gyülekezetnek és a lelkésznek? (Beköszöntő) (Illyés János) 271
 • Két hajó (Egyházmegyei gyűlés megnyitásakor) (Segesváry József) 280
 • A mi hivatásunk (Egyházmegyei gyűlés alkalmával) (Osváth Lajos) 288
 • A sötétség és világosság harca (Reformáció emlékünnepi) (Vargha Kálmán) 293
 • A szent drakhma (Reformációra emlékezés) (Csernák Béla) 303
 • Isten hajléka az emberek között és az emberekben (Templomrenoválás után) (Szalóczy Pál) 309
 • A régi és mostani napok (Okt. 6-án) (Soltész Elemér) 319
 • A gyermekek gondozása (Tanév elején) (Gulya György) 326
 • Konfirmációkor (Áldozócsütörtökön d. e.) (Papp Károly) 332
 • Konfirmációkor (Áldozócsütörtökön d. u.) (Papp Károly) 338
 • Isten félelme s a király tisztelete (Király születése napján) (Szabó Lajos) 342
 • A bűnös ember nyomorusága és vígasztalása (Bűnbánati) (Lévay Mihály) 348
 • Kétféle bőjt (Bőjti) (Péter Mihály) 356
 • A megnyílt föld (Tavaszi) (Madarász Imre) 361
 • Emberé a munka, Istené az áldás (Aratási) (Kiss Ferenc) 368
 • A tünődő gazdag (Aratási) (Paulinyi Károly) 376
 • Heródes háza, mint a bűn tanyája (Őszi) (Veress István) 385
 • Főorvosaink és orvosságaink (Újbori úrvacsorakor) (Dobos János hagyatékából) 393
 • Áldjad én lelkem az Urat! (Újbori úrvacsorakor) (Lévay Lajos) 405
 • Úrvacsoraosztáskor d. u. (Dr. Baltazár Dezső) 414
 • Újjászületés (Belmissziói) (Kiss Lajos) 419
 • A mi vezető csillagunk (Gombfeltételi) (Olajos Pál) 425
 • Lelkészbeiktatási beszéd (Péter Mihály) 432
 • Lelkészbeiktatási beszéd (Sipos József) 436
 • Lelkészbeiktatáskor (Szakács Imre) 440
 • Zászlóavatási beszéd (Péchy Árpád) 444
 • Keresztelési beszédek
 • Keresztelési beszéd (Fekete Gyula) 449
 • Keresztelési beszéd (Mindszenti Imre) 452
 • Keresztelési beszéd és imádság (Hajdú Péter) 455
 • Keresztelési beszéd (Babay Kálmán) 459
 • Keresztelési beszéd (Nagy Márton) 462
 • Konfirmációi beszédek
 • A megnyilatkozott ég (Futó Zoltán) 464
 • Konfirmációi beszéd (U. Szabó Miklós) 471
 • Úrvacsoraosztási beszédek
 • Karácsonyi úrvagyoraosztáskor (Vadas Gyula) 475
 • Husvéti úrvacsoraosztáskor (Nagy Béla) 477
 • Templomszentelés alkalmával (Fekete Gyula) 479
 • Karácsonyi úrvacsoraosztáskor (Sipos József) 483
 • Esketési beszédek
 • Esketési s ezüstlakodalmi beszéd (Kiss Áron) 488
 • Ezüstmenyegző alkalmával (Madarász Imre) 491
 • Esketési beszéd és ima (Dombi Lajos) 496
 • Esketési beszéd (Szalóczy Pál) 499
 • A családi tüzhely boldogságát biztosító, őszi örökség (Olajos Pál) 503
 • Esketési beszéd (Szabó János) 508
 • Esketési beszéd (Vásárhelyi Boldizsár) 512
 • Esketési beszéd (Szűcs József) 516
 • Gyászbeszédek és imák
 • Ifjú férfi fölött (Gyarmathy József) 519
 • Kisded fölött (Szűcs József) 524
 • Sokáig szenvedett, ifjú nő fölött (Osváth József) 526
 • Házasságkötés után hamar elhalt, ifjú férfi fölött (Kazai Sándor) 530
 • Öngyilkos ifjú fölött (Szentimrey József) 533
 • A lelki gondozás (cura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Református lelkész baptisták gyülekezetében (Csiky Lajos) 539
 • Kísérlet a cura pastorálisnak egy új terén (Szabó Lajos) 558
 • Egy idején való lelkipásztori látogatás (Dávid Gyula) 572
 • Imádságok
 • Halottiak
 • Dr. Szikszay Imre fölött (Mitrovics Gyula) 581
 • Halotti ima M. Gy. fölött (Garzó Gyula) 585
 • Öngyilkos ifjú fölött (Dr. Erdős József) 588
 • Baksay Istvánné fölött (Palóczi Czinke István) 591
 • Apa fölött (Dombi Lajos) 594
 • Művelt család kis gyermeke fölött (Rácz István) 597
 • Gr. Degenfeld Pál fölött (Soltész Elemér) 599
 • Csecsemő fölött (Mindszenti Imre) 602
 • 2-4 éves gyermek fölött (MIndszenti Imre) 604
 • Tanuló fölött (S. Szabó József) 607
 • Évva András sirja fölött S.-A.-Újhelyben (Mitrovics Gyula) 609
 • Idős nő fölött (Dombi Lajos) 611
 • Alkalmiak
 • Egyházkerületi gyűlést megnyitó ima (Kiss Áron) 614
 • Harmincévi találkozó alkalmával (Dr. Erdős József) 616
 • Zászlóavatáskor (Biky Károly) 619
 • A kegyelem napja (Palóczi Czinke István) 620
 • Ima a füzesgyarmati református templom 100 éves emlékünnepélyén (Dombi Lajos) 622
 • Fölavató ima a bihardiószegi 48-as népkör megnyitásakor (Veress István) 624
 • Függelék
 • Beszéd egy kis leány felett, kinek édes atyja Amerikában van (Varjas Gábor) 627
 • Utószó 630

VI. évfolyamSzerkesztés

VI. évfolyam. (1908)
 • Bibliamagyarázatok
 • Rédei Károly: Jövel Uram Jézus! Adventi 4 magyarázat 3
 • Rédei Károly: Íme az Istennek ama báránya. Bőjti 4 magyarázat 25
 • Osváth Kálmán: Az adakozásról. Négy magyarázat 45
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • Rácz Kálmán: Adónia. Lic. 79
 • Adorján Ferenc: Ábrahám, a hívők atyja 85
 • Bányai Sándor: Milyenek legyenek a keresztyén ifjak? 92
 • Adorján Ferenc: Jézus fogadása. Adventi 99
 • Közönséges egyházi beszédek
 • Futó Zoltán: Kialuvó világosságok 104
 • Futó Zoltán: Krisztus a mai énekünk 111
 • Csizmadia Lajos: Krisztus megismerése 119
 • Papp József: Az isteni szolgálat 125
 • Bokross Elek: A lélek némasága 134
 • Paulinyi Károly: A halottak közül való prédikátor 139
 • Vertessy Mór: Emberi gondolatok s az Urnak tanácsa 146
 • Dávid Gyula: Adónia 157
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Dobos János: A keresztyén vallás boldogító volta 170
 • Futó Zoltán: Honnan - hová? Év utolsó napján 177
 • Csizmadia Lajos: Újévi tanács 185
 • Fekete Gyula: Bizodalmunk a Krisztus győzelmében. Virágvasárnap 189
 • Szele György: Nagypénteki homilia 195
 • Lukácsy Imre: Egy a tizenkettő közül. Nagypénteki 207
 • Péchy Árpád: Új eget és új földet várunk 214
 • Csernák Béla: A szentlélek munkálkodása 220
 • Alkalmi beszédek
 • Mindszenti Imre: Az egy szükséges dolog. Beköszöntő 225
 • Kátai Endre: A vallástalanság okai. Papszentelési 232
 • Soltész Elemér: Az igaz ember hitből él. Reformáció ünnepén úrvacsoraosztáskor 244
 • S. Szabó József: Az evangéliumi szabadság. Reformáció emléknapján 251
 • Segesváry József: Vigyázzatok és imádkozzatok! Csapások közt 261
 • Kiss József: Éljen a király! Királykoronázás évfordulóján 267
 • Péter Mihály: A protestáns egyház ellensége s győzelmének föltétele. Iskolai év elején 274
 • Nagy Béla: A templom szentsége. Templomszentelési 279
 • Soltész Elemér: Hit és cselekedetek. Harangszenteléskor, húsvét másodnapján 288
 • Lukácsy Imre: Jericho falai. Orgonaszenteléskor 296
 • Danóczy Ferenc: Egyházmegyei közgyűléskor 303
 • Harsányi Pál: A beteg szív, a meggyógyított szív. Bűnbánati aratáskor 311
 • Papp Károly: Az igazi kegyelet. Halottak napja utáni vasárnap 318
 • Lévay Lajos: Harangfelavatáskor 323
 • Csernák Béla: Kálvin János. Két egyháztörténeti előadás 330
 • Dr. Márk Ferenc: Az atyai ház 343
 • Dr. Lencz Géza: Az alkotás ereje a pusztulásban. Őszi 350
 • Papp Károly: A bűnbánatra hívó tél 356
 • Nánássy Lajos: A pásztor és a nyáj. Beköszöntő 362
 • Soltész Elemér: A törvény summája. Templomszentelési 370
 • Kazay Sándor: Vessétek mélyre a hálót! Lelkészértekezletkor 379
 • Sipos József: Lelkészbeiktatási beszéd 390
 • Dömény Zoltán: Házavatási beszéd és ima 395
 • Keresztelési beszédek
 • Kiss Ferenc: Háznál 398
 • Dr. Nagy Zsigmond: Tiszttárs gyermeke fölött 402
 • Szalóczy Pál: Intelligens családban, hol az anya izr. vallású, de gyermekeit ref. egyházunknak ígérte 406
 • Konfirmációi beszédek
 • Petri Elek: Konfirmációi beszéd 408
 • Papp Károly: Konfirmációi beszéd 416
 • Urvacsoraosztási beszédek
 • Dr. Erdős József: Úrvacsorai szertartás. Újbori 421
 • Szalóczy Pál: A bevégzett munka és teljesített kötelesség igazi öröm, de egyszersmind háládatos érzelmek forrása. Templomszenteléskor 428
 • Illyés János: Templomszentelés alkalmával 432
 • Esketési beszéd
 • Madarász Imre: Esketési beszéd 435
 • Kiss Ferenc: Lelkész esketéskor 440
 • Olajos Pál: Visszatekintés a boldog jelen magaslatáról. Ezüstmennyegzői. 444
 • Babay Kálmán: Árva gyermekeknél tavasszal 448
 • Szabó János: Tavasszal 450
 • Vargha Kálmán: Özvegy férfi s elvált nő esketésekor 453
 • Sípos József: Esketési beszéd 457
 • Keresztesi Károly: Testvér esketésekor 460
 • Gyászbeszédek és imák
 • Könyves Tóth Kálmán: A hazaérkező patriarcha 463
 • Olajos Pál: Isten szolgája, mint urának jegye, a koporsónál. Lelkész felesége felett 467
 • Illyés János: Korcsmai verekedés közben meggyilkolt felett 474
 • Veress István: Halotti beszéd 478
 • Kiss Lajos: Sokat szenvedett, öreg nő felett 481
 • Nagy Károly: Koporsózáráskor 484
 • Szűcs László: Síri beszéd 487
 • Hajdú Péter: Síri beszéd 489
 • A lelki gondozás (cura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Dr. Szabó Aladár: Az élő keresztyén szövetségekről 495
 • Réz László. Egyházkelés 511
 • Uray Sándor: Ujonc-katonák oktatása 523
 • Imádságok
 • Halottiak
 • Erőss Lajos: Öngyilkos akadémiai tanuló felett 529
 • Mitrovics Gyula: Öngyilkos leány felett 532
 • Dombi Lajos: Ifjú nő felett 536
 • Dombi Lajos: Ijfú nő felett 539
 • Dombi Lajos: Lelkész felett 542
 • Kis Ferenc: Férjétől külön élt, sokat szenvedett, ifjú nő felett 545
 • Mindszenti Imre: Öngyilkos katona felett 549
 • Szűcs József: Hosszas betegség után elhunyt, öreg férfi felett 552
 • Dömény Zoltán: Fegyintézetben elhalt férfi felett 553
 • Dombi Lajos: Jeles féri koporsójánál 555
 • Dombi Lajos: Jeles férfi sírjánál 557
 • Alkalmiak
 • Dombi Lajos: Október 6-án 560
 • Csécsi Imre: Október 6-án 563
 • Soltész Elemér: Harangszenteléskor 564
 • Babay Kálmán: Templomszenteléskor 566
 • Kiss Ferenc: Tanév-megnyitáskor 572
 • Kiss Ferenc: Tanév bezáráskor 577
 • S. Szabó József: Vasárnap délután 580
 • Szabó József: Vasárnap délután 584
 • Lengyel Imre: Kórház megnyitáskor 586
 • Illyés János: Lelkészértekezlet alkalmával 588
 • Vértessy Mór: Harminc éves találkozón 591
 • Szűcs László. Protestáns estély megnyitásakor virágvasárnapján 594
 • Vadas Gyula: Temetőszenteléskor 598
 • Különfélék 601
 • Csíky Lajos: Gondolatok a szeretet napján
 • Utószó 605

VII. évfolyamSzerkesztés

VII. évfolyam. (1909)
 • Bibliamagyarázatok
 • Szentkuti Károly: A származás 3
 • Andrásy Kálmán: Sóvárgás az Isten fiainak dicsősége után 7
 • Andrássy Kálmán: Anna prófétasszony 12
 • Andrássy Kálmán: A Filemonhoz írt levél 18
 • Sípos József: A hatodik parancsolat 24
 • Sípos József: Evangyéliomi szeretet 28
 • S. Szabó József: A kételkedő 32
 • S. Szabó József: A hívő Péter 38
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • Adorján Ferenc: Hazaszeretet és vallásosság 45
 • lic. Rácz Kálmán: Istenhez közel 53
 • Bányai Sándor: Tisztünk betöltése s jutalma 59
 • Hetvényi Lajos: József álma 66
 • Vásárhelyi Boldizsár: A szeretetről 71
 • Adorján Ferenc: A kis Sámuel anyja 77
 • Daróczi Ferenc: Isten a mi hajlékunk 81
 • Vasárnapi egyházi beszédek
 • Kálvin beszéde (ford. B. Papp István): Az egyház Isten háza 86
 • Ruszkay Gyula: Az anyagi és szellemi jólét 100
 • Ruszkay Gyula: A bölcső felett 105
 • Andrásy Kálmán: Krisztus iránti szeretet az élet vezetője 113
 • Futó Zoltán: Krisztus békéje 122
 • Madarász Imre: Égi tűz – A lélek tüze 130
 • Dr. Márk Ferenc: Isten és az ember 138
 • Soltész Elemér: A tíz bélpoklos I. 145
 • Soltész Elemér: A tíz bélpoklos II. 150
 • Nagy Károly: Krisztus hű követőinek ismertető jelei 155
 • Papp József: A népszerűség hajhászatának veszedelmei 162
 • Papp József: Jobb meggyőződésünk követésének akadályai 170
 • Bokor Sándor: A vakbuzgóság 180
 • Bokor Sándor: Könnyek az Urnak tömlőjében 186
 • Paulinyi Károly: A Krisztus hiveinek örvendetes állapota 192
 • Bokor Sándor: Képekkel beírott kamarák 200
 • Ruszkay Gyula: Föld-e vagy égi? 206
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Székely József: Az eljövendő. Adventi 211
 • Veress István: Az igazság mérlege. Adventi 220
 • Harsányi Pál: A Jehova szolgája. Adventi 227
 • Hajdú Péter: Hogyan várhatjuk mi a Krisztust? Adventi 233
 • Dobos János: Kis kezdet, nagy eredmények, Karácsonyi 245
 • Kiss Ferenc: A legjobb tanácsadó. Karácsonyi 252
 • Ruszkay Gyula: Az erős szív. Újévi 258
 • Lukácsy Imre: Az Úrnak kedves esztendeje. Újévi 264
 • Futó Zoltán: A töviskoronás Jézus, – ímhol a ti királyotok! Virágvasárnapi 273
 • Illyés Endre: Jézus lelki nagysága. Nagypénteki 280
 • Vásárhelyi Boldizsár: A feltámadott Jézus üdvözlete. Húsvéti 286
 • Lévay Mihály: Föltámadunk! Húsvéti 293
 • Szűcs József: A földről való távozás ideje, helye, és módja Jézusnál és nálunk. Áldozócsütörtöki 299
 • Szűcs József: Hogyan éljünk Isten kegyelmével? Pünkösti 306
 • Molnár Imre: A Szentlélek kitöltetésének folytonosságra. Pünkösti 312
 • Alkalmi egyházi beszédek
 • Olajos Pál: Istentől vett örökségünk legszebb osztályrésze Székfoglaló 315
 • Szuhay Benedek: Az Úrnak temploma 329
 • B. Papp István: Lélekkel énekeljünk! Orgonaszenteléskor 337
 • Segesváry József: A templomától megfosztott gyülekezett legfőbb óhajtása 341
 • Fekete Gyula: Harcolva építsünk! Reformáció-emlékünnepi 347
 • B. Papp István: Az idvezítő hit. Reformáció-emlékünnepi 352
 • Tóth József: Te vagy az az ember! Bűnbánati 357
 • Babay Kálmán: Az én hitvallásom. Lelkészhallgatáskor 364
 • Szentkúti Károly: A sírok látogatása. Halottak-napján 374
 • Madarász Imre: A hálaadás pohara. Újbori communiokor a reformáció évfordulati napján 379
 • Vértessy Mór: Lelki egység és békesség. Úrvacsora utáni 387
 • Csík Dániel: A boldogság útja. Iskolai év kezdetén 393
 • Uray Sándor: Az Úrnak örökségei. Iskolai év kezdetén 399
 • Veress István: A tavasz tanúságai 406
 • Peti Lőrinc: Isten velünk a nyárban 411
 • Csernák Béla: A lélek romolhatatlan gyümölcsei. Őszi 418
 • Illyés Endre: A barátságról. Téli 424
 • Papp Károly: Az Úr vigyáz házunkra. Farsangi 431
 • S. Szabó József: A hit vértanúja. Gályarablelkész emlékének felállításakor 435
 • Keresztelési beszédek
 • Dr. Erdős József: Egészséges csecsemő keresztelésekor 442
 • Morvay Ferenc: Művelt izr. szülők kis fiának keresztelésekor 446
 • Réz László: Templomfelavatás alkalmával 451
 • Illyés János: Saját gyermeke keresztelésekor 455
 • Melkó István: A kis gyermekek szivünkbe fogadása. Baráti háznál 457
 • Vadas Gyula: Háznál 461
 • Konfirmációi beszédek
 • Létay Menyhért: Konfirmációi szertartás 464
 • Gesztelyi Nagy Kálmán: Két éves korában megvakult leány konfirmálása 467
 • Urvacsoraosztási beszédek
 • Szele György: Szűk aratáskor 470
 • Morvay Ferenc: Templomszenteléskor 474
 • Péter Mihály: Templomszentelés alkalmával, újbor kiosztásakor 480
 • Esketési beszédek
 • Szalóczy Pál: Intelligens családnál, hol a vőlegény keresztyén, a menyasszony izraelita 484
 • Olajos Pál: A férj legdrágább kincse a jó feleség. Fiatal férfi és özvegy asszony esketésekor 489
 • Péchy Árpád: Donner Kornél iparfelügyelő és Kováts Irma esketésekor 493
 • Csík Dániel: Özvegy pap és papné esketésekor 496
 • (Szalonnai) Szabó József: Lelkész és jó barát esketésekor 499
 • Lévay Mihály: Tavasszal 501
 • Vargha Kálmán: Más egyházközségben 505
 • Kiss Lajos: Nővér esküvőjekor 509
 • Rédey Károly: Adventi időszakban 513
 • Mészáros János: Félárva s kevésbbé vallásos pár egybekelésekor 517
 • Juhász László: A boldogság föltételei 520
 • Gyászbeszédek és imádságok
 • Ruszkay Gyula: Béky Ilona papleány felett 531
 • Ruszkay Gyula: Iskolás fiú felett tavaszkor 535
 • Csík Dániel: Öngyilkos tanár koporsójánál 538
 • Kazay Sándor: Anya nélkül sinylődött csecsemő felett 542
 • Lévay Lajos: Öreg papné felett
 • Ruszkay Gyula: Hanvai Sándor Béla nyug. főszolgabíró sírjánál 547
 • Hajdú Péter: Papné fölött. Síri beszéd 550
 • Olajos Pál: A megsértett kegyelet kiengesztelése 553
 • Dolgozatok a liturgia köréből
 • S. Szabó József: Kálvin liturgiája 561
 • Nánássy Lajos: A franciaországi református egyház gyermekkeresztelési szertartása 572
 • Nánássy Lajos: Konfirmációi oktatás és szertartás az amerikai református egyházban 576
 • Imádságok
 • Halottiak
 • Mitrovics Gyula: Erzsébet magyar királyné temetése alkalmára 583
 • Kiss Ferenc: Özv. Dorogi Lajosné felett 588
 • Kiss Ferenc: Sokat szenvedett, művelt özvegy anya felett 591
 • Jánosi Zoltán: Hirtelen elhalt ifjú, családos tanár felett 594
 • Mindszenti Imre: 3–4 éves gyermek fölött 598
 • Dombi Lajos: Középkorú férfi sírjánál 600
 • Dombi Lajos: Vármegyei főorvos, e. m. tanácsbíró sírjánál 602
 • Dombi Lajos: Ifjú sírjánál 604
 • Alkalmiak
 • Csiky Lajos: Negyvenéves osztálytalálkozó alkalmával 606
 • Dombi Lajos: Március 15-én 610
 • Dávid Gyula: A hazáért 613
 • Péter Mihály: Október 6-án 616
 • Dombi Lajos: Egyházmegyei közgyűlés megnyitásakor 618
 • Különfélék
 • 1. Esetek:
  • a) Soltész Elemér: A szent vallás 625
  • b) Soltész Elemér: Nem mindennapi temetés 626
  • c) Soltész Elemér: Következetlenségek 627
 • 2. Az életből ellesve:
  • a) Nagy Lajos: Miért is egyszerű a református vallás? 629
  • b) Nagy Lajos: Miért kellene az ünnepeket szaporítani? 629

VIII. évfolyamSzerkesztés

VIII. évfolyam. (1910)
 • Bibliamagyarázatok
 • Kiss Ferenc: Az utolsó éjszaka. Nagypénteken 3
 • Rédei Károly: Az Istenben való gazdagság 10
 • Rédei Károly: Az igazgyöngyről való példázat 14
 • Sipos József: Telhetetlenség és megelégedés 16
 • Sipos József: Hamis próféták 20
 • Sipos József: A bélpoklos és a gutaütött 24
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • Bányai Sándor: Törekedjetek a jóra! 29
 • Adorján Ferenc: Jézus, a példakép 35
 • I. Kónya Gábor: Levél az ifjaknak 44
 • II. kónya Gábor: Levél az ifjaknak 50
 • Rédei Károly: Krisztus és a pápa. Reformáció ünnepén 55
 • Helvényi Lajos: Mindig csak előre! Tanév elején 60
 • Közönséges egyházi beszédek
 • Lévay Lajos: Vigasztalás a bajok között 64
 • Hetessy Viktor: Három kereszt 74
 • Hetessy Viktor: A keresztyén embernek öt feladata 83
 • Ruszkay Gyula: A lélek mindeneket vizsgál 90
 • Ruszkay Gyula: Pál, mint jellem 97
 • Ruszkay Gyula: Istennek titkai és kijelentései 103
 • Szabó Lajos: A gyermeknevelés Jézussal jóltev és 110
 • Csizmadia Lajos: Vakok vagyunk 118
 • Veress István: Vigyázz a nyelvedre! 124
 • Mészáros János: Keresztyén házastársak 131
 • Harsányi Pál: A Sinai hegy és a Golgotha 143
 • Harsányi Pál: Óh asszony, nagy a te hited! 153
 • Uray Sándor: A lelki szegények boldogsága 163
 • Szele Miklós: A szív templomának romjai 168
 • Paulinyi Károly: Jézus szíve 177
 • Papp József: A keresztyén élethivatás betöltése 186
 • Csernák Béla: A holtak beszéde 192
 • E. Szabó Dezső: Békesség Istennel 198
 • Papp Károly: Bálványt ne imádj 204
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Melkó István: A puszták prófétájának szózata. Adventi 208
 • Létay Menyhért: Térjetek meg! Adventi 213
 • Ruszkai Gyula: Én nem vagyok Krisztus 221
 • Szabó Zoltán: Az Új eljövetele. Adventi 228
 • Kiss Ferenc: Jéz us nagysága. Karácsonyi 235
 • Madarász Imre: Dicsőség Istennek! Karácsonyi 243
 • Sebesváry József: A hátralévő, rövid idő intelmei. Év utolsó estéjén 251
 • Ruszkay Gyula: Az Úr az én őriző pásztorom. Újévi 257
 • Paulinyi Károly: A virágvasárnapi menet 264
 • Ruszkay Gyula: A tövis korona. Virágvasárnapi 272
 • Szele György: Virágvasárnapi tanulságok 278
 • Dobos János: Mire tanít a Jézus sírja. Nagypénteki 288
 • Csernák Béla: A nagypénteki bizonyságtevők 298
 • Ruszkay Gyula: Az örök élet hive. Húsvéti 304
 • Szűcs László: A Krisztus sírjáról elhengerített kő. Húsvéti 312
 • Bányai Sándor: Miért kellett Jézusnak felmagasztaltatnia? Áldozócsütörtöki 320
 • Melkó István: Jézus búcsúja. Áldozócsütörtöki 326
 • Peti Lőrinc: Látások látása, álmok álmodása. Pünkösti 332
 • Kósa Ferenc: Az egyház. Pünkösti 339
 • Alkalmi egyházi beszédek
 • Vargha Kálmán: Az egyházi szolgák hivatása. Lelkészavatáskor 348
 • Szabó Lajos: Az Úrtól való elhivatás. Székfoglaló 359
 • Szuhay Benedek: Kétség nélkül az Úré? Beköszöntő 371
 • Soltész Elemér: Micsoda az ember? Templomszenteléskor 377
 • Olajos Pál: Az Úrnak tetsző örömünnep. Templom 100 éves ünnepén 387
 • Csighy Andor: Honnan vegyük a lelki eledelt? Lelkészértekezlet alkalmával 396
 • Rédei károly: A belmissziót gyakorolnunk kell! 402
 • Vértessy Mór: Kiket válasszunk elöljárókká? Persbyter választáskor 416
 • Futó Zoltán: Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya? Bűnbánati 421
 • Veress István. Halott vagy-e vagy élő? Bűnbánati 428
 • Bokor Sándor: A meggondolatlan ifjú. Bűnbánati 434
 • Futó Zoltán: az isteni kijelentés két könyve. Tavaszi májusban 441
 • Tóth József: Bethesda. Nyári 448
 • Andrásy Kálmán: Emberi munka, - Isten áldása. Aratás után 453
 • Ruszkay Gyula: A Kármel-hegyi áldozat. Újkenyéri úrvacsorakor 460
 • Szűcs József: Drága szőlők, - vad gyümölcsök. Újbori úrvacsoraosztáskor 465
 • Lukácsy Imre: Építsük meg Jeruzsálem kőfalát! Egyh. építkezés idején 471
 • Dávid Gyula: A keresztények egysége. Ünnepi úrvacsora után 477
 • Papp Károly: A szabadságról. Március 15-én 482
 • Keresztelési beszédek
 • Lukácsy Imre: Templomszentelés alkalmával 486
 • Domby Béla: Háznál, első szülött gyermek felett 488
 • Bányai Sándor: több gyermekes, boldog család körében 491
 • Papp Károly. Ünnepek alkalmával 492
 • Dávid Gyula: Baptistáktól megkörnyékezett gyülekezetben 496
 • Lévay Mihály: Háznál 500
 • Dr. Márk Ferenc: Izraelita ifjú keresztelésekor 503
 • Esketési beszédek
 • Dr. Erdős József: Esketési szertartás 507
 • Illyés Endre: Az erős szeretet. Májusban 510
 • Olajos Pál: A szív jogának védelme és megőrzése. Vegyes házasok előtt, háznál 513
 • Vásárhelyi Boldizsár: A házassági szövetség jelentősége s boldogságának föltételei 518
 • Mészáros János: Fészekrakás. Lelkészpár esketésekor 521
 • Babay Kálmán: Halálos beteg esketésekor 524
 • Gyászbeszédek
 • Ruszkay Gyula: Idegenből jött, öreg férfi felett 527
 • Ruszkay Gyula: Esztendő utolsó napján meghalt nő felett 531
 • Ruszkay Gyula: Nyomorék hajadon felett 536
 • Babay Kálmán: Magas állású, buzgó tisztviselő felett 538
 • Domby Béla: Sokat szenvedett nő felett 541
 • Szűcs József: Fiatalon elhúnyt, közhasznú férfi felett 544
 • Dolgozatok a liturgia köréből
 • Csiky Lajos: A református liturgia alapelvei 549
 • Nánássy Lajos: Vasárnap és ünnepnap reggeli liturgiák 557
 • Harsányi Sándor: Amerikai lelkészszentelési szertartás 571
 • Harsányi Sándor: Penitentia-tartás 577
 • A lelki gondozás (eura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Hallgató János: A cura pastoralis ABC-je 583
 • B. Pap István: A biblia használata 592
 • Halotti imádságok
 • Dombi Lajos: K. E. községi nyug. jegyző, volt ref. tanító felett 603
 • Szolnoky Gerzson: Családjától elhagyott, idős leány felett 605
 • Szolnoky Gerzson: Jótékony, özvegy asszony felett 607
 • Szolnoky Gerzson: Rövid szenvedés után meghalt, öreg ember felett 609
 • Pataky Dezső: Kicsapongó életű fiatal ember felett 611
 • Dombi Lajos: A sírnál 615
 • Csík Dániel: Szathmáry Király Pálné sírboltjánál 616
 • Juhász László: A földi útnak véghatárán 619
 • Kazai Sándor: Nehéz hallású, idős, buzgó hajadon felett 621

IX. évfolyamSzerkesztés

IX. évfolyam. (1911)
 • Bibliamagyarázatok
 • Uray Sándor: A huszonharmadik zsoltár 3
 • Sipos József: Jákób és fiai 10
 • Sipos József: József Egyptomban 15
 • Takács Mihály: Az Úr tiszteletére indító okok 19
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istenitiszteletekre
 • S. Szabó József: A keresztyén ifjak útja 29
 • Rácz Kálmán: Az igazság által megszentelve 36
 • Bányai Sándor: Az ifjak boldogságának föltételei 42
 • Zimmermann Rezső: Az igazság lelkének szava 48
 • Kónya Gábor: Keresztelő János ifjúsága 54
 • Kónya Gábor: Keresztelő János ifjúsága 58
 • Erdős Károly: A parancsolatnak vége a szeretet 65
 • Adorján Ferenc: Protestáns bátorság. Reformáció évfordulóján 71
 • Vasárnapi egyházi beszédek
 • Madarász Imre: A jó anya 77
 • Ruszkay Gyula: A gonosz kívánság 84
 • Futó Zoltán: Fel az égig! 92
 • Futó Zoltán: Kié vagy? 100
 • Szalóczy Pál: A fecskék. Homília 109
 • Szabó Lajos: Egyedül Isten segít 118
 • Uray Sándor: A szomorkodók boldogsága 123
 • Vásárhelyi Boldizsár: Az élet küzdelem 130
 • Vásárhelyi Boldizsár: Az élet küzdelem 137
 • Kósa Ferenc: Az imádság 143
 • Kósa Ferenc: Kicsoda szabadít meg engemet? 152
 • Mészáros János: Keresztyén szülők 161
 • Csernák Béla: Jehova hűsége 175
 • Csernák Béla: Izráel hűtlensége 181
 • Osváth Kálmán: Házas és magános élet 186
 • Papp József: A mennyei bölcsesség 193
 • Szűcs László: Krisztus Istennek hatalma és bölcsessége 199
 • Dávid Gyula: A száradt kéz 209
 • E. Szabó Dezső: A boldogság őtja 215
 • Bokross Elek: A vallásnélküli erkölcs 220
 • Sipos József: A bosszúállás 227
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Ruszkay Gyula: Istennek hívogatása a karácsony ünnepére. Adventi 232
 • Rédei Károly: Áldott, aki jó az Úrnak nevében! Adventi 238
 • Péter Mihály: Jézus, az igaz világosság. Karácsonyi 242
 • Csernák Béla: Jézus, a mi fényes csillagunk. Karácsonyi 247
 • Lukácsy Imre: Isten szeretete a Jézusban mihozzánk. Karácsonyi 252
 • Papp Károly: Számadás. Év utolsó vasárnapján 258
 • Papp Károly: Az új év áldásai 264
 • Soltész Elemér: Mikor a kövek kiáltanak. Virágvasárnapi 268
 • Paulinyi Károly: Jézus a keresztfán 278
 • Ruszkay Gyula: Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! Nagypénteki 286
 • Paulinyi Károly: Szózat a Jézus sírjánál 292
 • Ruszkay Gyula: Krisztus velünk marad. Áldozócsütörtöki 303
 • Nagy Károly: A folyvást munkálkodó isteni Lélek. Pünkösti 310
 • Alkalmi beszédek
 • Szentimrey József: A lelkész igazi hivatása. Beköszöntő 316
 • Lévay Lajos: Az isteni szolgálat. Búcsúbeszéd 322
 • Dávid Gyula: Az Úr legyen mindnyájan tiveletek! Búcsúbeszéd 332
 • Rédei Károly: Mi serkentsen bennünket a külmisszió szent ügyének buzgó pártolására? 339
 • Létay Menyhért: A lélek megelevenít. Orgonaszenteléskor 351
 • Lukácsy Imre: Embereket halásszatok! lelkészi értekezletkor 358
 • Nánássy Lajos: A halál, mint jó barát. Temetőszenteléskor 365
 • Dr. Márk Ferenc: Lelkészbeiktatási beszéd 372
 • Vértessy Mór: Isten védelme az emberi gonoszság ellen. Karácsony után 379
 • Paulinyi Károly: Kik a Krisztus gyilkosai? Bőjtben 386
 • Melkó István: Az igazi megjobbulás föltételei. Bőjti bűnbánati 396
 • Ruszkay Gyula: Pál apostolnak a szeretetet dicsőítő éneke. Bőjti 408
 • Melkó István: A keresztyén földmíves reménysége. Tavaszi 415
 • Ruszkay Gyula: Tiszta búza és a konkoly. Aratási 426
 • Papp Károly: Bizodalom Istenben a szükség idején. Újkenyéri úrvacsorakor szűk esztendőben 432
 • Vásárhelyi Boldizsár: A gyermek. Iskolai év kezdetén 436
 • Papp Károly: Vidámság helyett szomorúság. Újbori úrvacsorakor 441
 • Madarász Imre: A természeti és erkölcsi világ fellegei. Őszi 445
 • Román Ernő: A kívánatos öregség föltételei. Őszi 451
 • Mészáros András: Miért örvendezzünk? Iskolafelavatáskor 463
 • Kádár Géza: Az evangélium Istennek hatalma. Reformáció ünnepén 469
 • S. Szabó József: Szabadság és szeretet. Reformáció emlékünnepén 480
 • Harsányi Sándor: Amerikai lelkészbeiktatási szertartás 488
 • Biky Károly: Lelkészbeiktató beszéd 493
 • Keresztelési beszédek
 • Harsányi Pál: Lelkésztárs gyermekének keresztelésekor 497
 • Sipos József: Lelkész gyermekének megkeresztelésekor 500
 • Bodolay József: Az új életutas útrabocsátása 502
 • Nagy Márton: Saját fia keresztelésekor 506
 • Babay Kálmán: Templomszenteléskor 509
 • Úrvacsoraosztási beszédek
 • Rédei Károly: Ne jöjj ide közel! 513
 • Létay Menyhért: Templomszentelés alkalmával 516
 • Madarász Imre: Az úrvacsora kiszolgáltatása betegnél 518
 • Esketési beszédek
 • Réz László: A házasélet boldogsága - Isten törvényeinek megtartása 523
 • Szele György: Vegyes pár esketésekor 529
 • Szuhay Benedek: Rokon esketésekor 533
 • Domby Béla: Unokanővér esketésekor ősszel 537
 • Mészáros András: Idegenve vitt félárva egybekelésekor 541
 • Gyászbeszédek
 • Ruszkay Gyula: Kis fiú felett ragályos betegség alkalmával 543
 • Domby Béla: Iszákos ember felett 547
 • Szűcs József: Istenfélő, öreg özvegy nő felett 549
 • Lukácsy Imre: Síri beszéd ügyvéd felett 553
 • A lelki gondozás (eura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Csizmadia Lajos: Ne láss és ne hallj meg mindent! 559
 • Csiky Lajos: Vadházasságban élő felek lelki gondozása 577
 • Rédei Károly: A belmisszióról 591
 • Imádságok
 • Alkalmiak
 • Dr. Erdős József: Tanév kezdetén 601
 • Dr. Erdős József: Tanév végén 604
 • Biky Károly: Milotai Nyilas István háromszázados emlékünnepélyén 607
 • A dicsőség is azé, akié az erő, a segedelem és oltalom 610
 • Péter Mihály: Március 15-én 613
 • Csík Dániel: Október 6-án 615
 • Halottiak
 • Kiss Ferenc: Művelt ifjú férj felett 618
 • Dombi Lajos: Villámtól sújtott felett 622
 • Dombi Lajos: Sírnál 626
 • Szolnoky Gerzson: Sokat szenvedett, szegény ember felett 628
 • Szolnoky Gerzson: Nagyon vallásos, szegény özvegy asszony felett 630

X. évfolyamSzerkesztés

X. évfolyam. (1913)
 • Bibliamagyarázatok
 • Forgács Gyula: A megszáradt tetemek 3
 • Román Ernő: Az igaz ember boldogsága e földön 11
 • Kazay Gyula: Az Úr házában 20
 • Kazay Gyula: Jertek! imádjuk az Urat! 25
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • Kádár Géza: Az ifjúság harmata 31
 • Hetvényi Lajos: Légy ember! 39
 • S. Szabó József: Munkára fel! 42
 • Paulinyi Károly: A jövendőmondó könyv 48
 • Vasárnapi egyházi beszédek
 • Ruszkay Gyula: Az efézusi lázadás 54
 • Ruszkay Gyula: Ne rövidítsd meg életedet! 61
 • Ruszkay Gyula: Az első keresztyén nő Európában 68
 • Futó Zoltán: Hol vagy? 75
 • Futó Zoltán: Miért rejtőztél el? 82
 • Madarász Imre: Isten igéje és a fenevad 89
 • Dávid Gyula: Az igazi imádkozás 95
 • Mészáros János: Keresztyén gyermekek 101
 • Dr. Márk Ferenc: A samaritánusi szeretetről 113
 • Dr. Veress István: Földi jutalom vagy mennyei korona? 120
 • Szakács Imre: Önmegtagadás és kereszt 127
 • Uray Sándor: Istent ismerő szív 132
 • Vértessy Mór: Hogyan kell élnünk? 139
 • Nánay Béla: A szenvedésről 146
 • Papp Károly: A nő szava a házas életben 152
 • Isaák Imre: Az igaz keresztyén győzelme 157
 • Sipos József: Az elégedetlenségről 166
 • Eőri Szabó Dezső: Péter vallástétele 172
 • Rédei Károly: A hitnek csudálatos fejlődése 179
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Ruszkay Gyula: Nyissátok ki a kapukat! Adventi 186
 • Csernák Béla: Isteni ajándékok. Karácsony előtti vasárnapon 191
 • Melkó István: A jászolbölcsőben fekvő lelki király. Karácsonyi 197
 • Dr. Nánássy Lajos: Az angyalok beszéde. Karácsonyi 205
 • Eőri Szabó Dezső: Krisztus az Úr, szeretet az Isten. Karácsonyi 212
 • Ruszkay Gyula: Az esztendő utolsó miatyánkja 218
 • Ruszkay Gyula: A világ mulandósága s az Isten örökkévaló irgalma. Újévi 223
 • Melkó István: A felajánlott s visszautasított kitüntetés. Virágvasárnapi 230
 • Peti Lőrinc: Az Isten fia. Nagypénteki 238
 • Péter Mihály: Elvégeztetett minden. Nagypénteki 247
 • Paulinyi Károly: Krisztus elhagyatottsága. Nagypénteki 252
 • Dr. Nánássy Lajos: A három kereszt. Nagypénteki 261
 • Soltész Elemér: Az Úr föltámadásának bizonyságai s áldásai 268
 • Peti Lőrinc: Húsvét örömünnepe 275
 • Kiss Ferenc: Hit és vigasz. Áldozócsütörtöki 282
 • Ruszkay Gyula: Jézus mennybemenetele, mint a mi földi vándorlásunk előképe 289
 • Szele György: A Szentlélek megismerése 295
 • Lukácsy Imre: A Szentlélek megfeddi e világot. Pünkösti 306
 • Baráth Imre: A Szentlélek vígasztaló ereje 315
 • Alkalmi beszédek
 • Zajdó László: Isten országának építése. Beköszöntő 322
 • Tövissi József: Csak a Krisztust! Beköszöntő 329
 • Soltész Elemér: Az örökkévaló tornácai. Templomszenteléskor 334
 • Tóth József: Ti, az Istennek temploma vagytok! Templomszenteléskor 343
 • Szűcs József: Áldás az igaz Istennek temploma. Templomsz enteléskor 347
 • Rácz Kálmán: Keresd az Istent! Egyházkerületi lelkészértekezletkor 354
 • Rédei Károly: Jaj a világnak a botránkozások miatt! Konfirmációkor 361
 • Végh János: Az orgona tanítása 371
 • Mészáros János: Nevelés és a kálvinista népiskola. Iskolaavatáskor 378
 • Csernák Béla: Jó nekünk itt lennünk! Úrvacsorai 387
 • Segesváry József: A társas örömök határa. Farsangi 394
 • Papp Károly: A házasélet komolysága. Farsangi 400
 • Dr. Veress István: Nappal és éjszaka. Tavaszi 406
 • Paulinyi Károly: Az apostoli áldás. Pünköst utáni vasárnap 412
 • Ruszkay Gyula: Az égi bölcsesség az iskola falai között. Iskolai év elején 420
 • Ruszkay Gyula: A hit diadala. Reformáció emlékünnepén 429
 • Papp Károly: A reformáció haszna, szolgálatai 436
 • Harsányi Pál: A szenvedések Krisztushoz vezetnek. Őszi 443
 • Szigethy Károly: A mi bűnös voltunk és az isteni kegyelem. Szűk termésű szüretkor 452
 • Harsányi Pál: Az élő Istennek városa. Advent előtti vasárnap 458
 • Szigethy Károly: Az Isten házában való lakozás boldogsága. Télen 466
 • Szobonya József: Iskolaavató és új tanítót beiktató beszéd 473
 • Dr. Veress István: Fürdőavató beszéd 477
 • Keresztelési beszédek
 • Nagy Károly: Templomszentelés alkalmával 480
 • Dömötör Bertalan: Háznál 483
 • Lukácsy Imre: Lelkész fia keresztelésekor 487
 • Nánay Béla: Fiú elsőszülött felett 490
 • Nánay Béla: Leány felett karácsonykor 493
 • Juhász Sámuel: A keresztség jelentősége 496
 • Konfirmációi beszéd
 • Madarász Imre: Konfirmációi szertartás 500
 • Úrvacsoraosztási beszédek
 • Melkó István: Karácson ykor 507
 • Domby Béla: Húsvétkor 513
 • Domby Béla: Pünköstkor 515
 • Esketési beszédek
 • Dömötör Bertalan: Tanácsok a vándorútra kelőknek 517
 • Babay Kálmán: Gyengeség és erő 521
 • Sipos József: Idősb nő s ifjabb férfi esketésekor 525
 • Varga Sándor: Lelkésztárs s barát esküvőjekor 528
 • Létay Menyhért: A boldogság napja 535
 • Mészáros András: Vegyes vallású szolgák egybekelésekor 538
 • Gyászbeszédek
 • Madarász Imre: Virágfakadáskor rózsahullás 540
 • Olajos Pál: Vád és védelem 546
 • Eőri Szabó Dezső: Gondatlanságból agyonlőtt fiú felett 553
 • Létay Menyhért: Nyugalomba vonult tisztviselő felett 556
 • Szűcs László: Lelkipásztor felett. Sírnál 559
 • Varga Sándor: Hű nő és anya felett. Sírnál 561
 • S. Szabó József: Élet a halálban 563
 • A lelki gondozás (eura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
 • Ruszkay Gyula: A pusztító természeti erők és Isten világigazgatása. Vallásos estély alkalmával 569
 • Papp József: Ismerethiány, mint a vallásos közönyösség egyik főoka. Ifjúsági egyesületben 582
 • Dávid Gyula: A jó Isten hozta! Látogatásaimból 589
 • Imádságok
 • Alkalmiak
 • Dr. Erdős József: Március tizenötödikén 597
 • Csík Dániel: Március 15-én 601
 • Bányai Sándor: Reformáció emléknapján 605
 • Réz László: Orgonaszenteléskor 608
 • S. Szabó József: Tanév végén 612
 • Halottiak
 • Kiss Ferenc: Özvegy agg lelkészné felett 617
 • Szele Miklós: Segédlelkész fölött 621
 • Szolnoky Gerzson: Öregrendű, gyermekeit felnevelt apa, vagy anya felett 627
 • Szolnoky Gerzson: Sokat szenvedett, gyermektelen özvegy asszony felett 629

XI. évfolyamSzerkesztés

XI. évfolyam. (1913)
 • Bibliamagyarázatok
 • Kazay Gyula: A boldogság feltételei 3
 • Szánthó Géza: Jób felesége 8
 • Szántó Géza: Jób barátai 12
 • Szánthó Géza: Jób meggyőzetése 16
 • Eőri Szabó Dezső: Ne szabjátok magatokat a világhoz! 20
 • Páhy József: Munkára serkentés 23
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • Bányai Sándor: Múlandó élet és bölcsesség. Ősszel 29
 • Bányai Sándor: Készüljünk a Jézus elfogadásához! 35
 • Kecskeméthy M. Lajos: Krisztus elvesztése 41
 • S. Szabó József: Az ifjúság álmai 51
 • Vasárnapi egyházi beszédek
 • Madarász Imre: Isten nap és paizs 56
 • Ruszkay Gyula: Jézus az ajtó 61
 • Ruszkay Gyula: Isten uralma a zivatarok felett 67
 • Mészáros János: Újjászületés 74
 • Mészáros János: Megtérés az érzékiség bűneiből 84
 • Mészáros János: Megtérés a vérmérséklet bűneiből 94
 • Hajdu Lajos: A számadás órája 104
 • Kádár Géza: És nevezék az ő nevét Jézusnak 114
 • Dr. Nánássy Lajos: A Krisztus öltözete 121
 • Vértessy Mór: Pál apostol életelvei 127
 • Dávid Gyula: A hit jelentősége 134
 • Marjay Károly A gardarénusok 140
 • Paulinyi Károly: Az irgalmas samaritanus 147
 • Eőri Szabó Dezső: Szüntelen imádkozzatok! 155
 • Isaák Imre: Több erkölcsi bátorságot! 161
 • Szigethy Károly: Átok és áldás 167
 • Papp Károly: Jólét és szenvedés 173
 • Lengyel Gyula: Irgalmasság 178
 • Székely Sándor: Keresztyén feladatok 183
 • Uray Sándor: A lélek gyümölcsei 192
 • Futó Zoltán: A lélek otthona 201
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Hajdu Lajos: Adventi intő szózat 209
 • Szigethy Károly: A legszebb adventi imádság 218
 • Székely Sándor: Én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ó-esztendő utolsó napján 224
 • Székely Sándor: A zsoltáríró újévi intése 230
 • Román Ernő: A boldog újesztendő föltételei 239
 • Harsányi Pál: Jézus e világnak idvezítője 249
 • Erdős Károly: az Ige testté lett. Karácsonyi 259
 • Ruszkay Gyula: A virágvasárnapi bevonulás 265
 • Bokor Sándor: A pálmaágak. Virágvasárnapi 271
 • Szele György: Jézus virágvasárnapja 276
 • Melkó István: Az önfeláldozó szeretet. Nagypénteki 286
 • Domby Béla: Alázatosság és szelidség. Nagypénteki 294
 • Ruszkay Gyula: A boldog halál művészete. Nagypénteki 300
 • Dr. Nánássy Lajos: Élünk. Húsvéti 307
 • Hallgató János: A feltámadás hite. Húsvéti 314
 • B. Szabó János: A földről búcsúzó Krisztus. Áldozócsütörtöki 320
 • Eőri Szabó Dezső: Jövel Szentlélek Úristen! Püskösti 327
 • Alkalmi egyházi beszédek
 • Lukácsy Imre: A j pásztor. Beköszöntő 334
 • Soltész Elemér: Ami tőlünk telik 343
 • Hallgató János: Örömün k és szomorúságunk okai. Templomszentelési 351
 • Olajos Pál: Életünk értéke s jutalma. 25 éves lelkészi jubileumkor 357
 • Dr. Márk Ferenc: A református népiskolák jelentősége. Közvizsga alkalmával 370
 • Vásárhelyi Boldizsár: Isten országa, mint életünk célja. Konfirmációkor 377
 • Papp Károly: A hatalmasoknak is ereje és dicsősége Isten. Király születésnapján 384
 • Bokor Sándor: Krisztus a mennyegzőben. Farsangi 389
 • Ruszkay Gyula: Íme felmegyünk Jeruzsálembe! Böjti 395
 • Dávid Gyula: A keresztyén életpálya. Bőjti úrvacsorakor délután 402
 • Peti Lőrinc: Az aratás gyümölcse 419
 • Lányi Elemér: Isten áldásainak felhasználása. Aratás utáni 426
 • Baráth Imre: Az ifjúkori szenvedések haszna. Októberben, mikor a katonák bevonulnak 432
 • Dr. Veress István. Mire van szükségünk az Úr szőlőjében. Szüreti 441
 • Létay Menyhért: Munkálkodjatok! Téli 448
 • Sipos József: A Jézusban való békesség. Úrvacsoraosztáskor 453
 • Páhy József: Mire kötelez bennünket az úrvacsora vétele? Úrvacsoraosztás napján délután 457
 • Nádassy Benő: Jótevés. Adakozásra felhívó beszéd 463
 • Szabó Lajos: Lelkészbeiktató beszéd 468
 • Vargha Kálmán: Lelkészválasztáskor 471
 • S. Szabó József: Búcsú az ó-kollégiumtól 479
 • Keresztelési beszédek
 • Ujváry István: Izráelitának a református vallásra átvételekor 484
 • Melkó István: A reménység meg nem szégyenít. Leány keresztelésekor, háznál 493
 • Papp Károly: Nyáron 498
 • Olé Sándor: Keresztelő-medence avatáskor 500
 • Úrvacsoraosztási beszédek
 • Domby Béla: Karácsonykor 503
 • Péter Mihály: Karácsonykor 506
 • Papp József: Újbori úrvacsorakor 509
 • Varga Sándor: Renovált templom megnyitásakor 515
 • Konfirmációi beszédek
 • Dr. Veress István: Legyetek a Krisztus tanítványai 518
 • Farkas István: Tartsd meg a parancsolatokat s idvezülsz! 522
 • Esketési beszédek
 • Vásárhelyi Boldizsár: Katonatiszt esküvője alkalmával 527
 • Sipos József: Lelkész és lekészleány egybekelésekor 530
 • Nánay Béla: Lelkész esketésekor 534
 • Vargha Kálmán: Három hajlék. Rokonlelkész és tanítónő esketésekor 538
 • Dérczy Imre: Bármely alkalomra 543
 • Varga Sándor: Kántortanító és a rokonleány esketésekor 546
 • Nagy Mihály: Özvegy férfiúnak elvált nővel való egybekelésekor 549
 • Gyászbeszédek
 • Kiss Zsigmond: Eszmények harcosa 554
 • Varga Sándor: Készen a nagy útra 560
 • Hallgató János: Szegény özvegy nő felett 564
 • Szeremley Császár Lajos: Özvegy férfi felett 567
 • Szeremley Császár Lajos: Idős, vak leány felett 570
 • Sipos József: Agg lelkész felett 573
 • Olé Sándor: Temetőben 577
 • Dolgozat a liturgia köréből
 • Dr. Nánássy Lajos: Úrvacsorai liturgiák 583
 • Imádságok
 • Alkalmiak
 • Csík Dániel: A reformáció emlékünnepén 597
 • Végh János: Orgonaavatáskor 599
 • Érsek Elek: Huszonötéves papi jubileum alkalmával 602
 • Halottiak
 • Kiss Ferenc: Ifjú lelkész felett 606
 • Kiss Ferenc: Özvegy anya idegenből haza hozott tanuló fia felett 609
 • Dr. Erdős József: Jogtanár felett 612
 • Szuhay Benedek: Kis gyermek felett 615
 • Nagy Károly: Idős kántor és presbyter felett 617
 • Szolnoky Gerzson: Rövid szenvedés után meghalt öreg családanya felett 620
 • Olajos Pál: Szíveteket formáljátok oszlopnak! Sírkő feladatásakor 622
 • Nagy Lajos: Templomba nem járó ember felett 625
 • Szűcs László: Öngyilkos ifjú nő felett 628

XII. évfolyamSzerkesztés

XII. évfolyam. (1914)
 • Bibliamagyarázatok
 • Az irgalmas samaritánus (Lukácsy Imre) 3
 • Hajlékunk az Úr! (Kazay Gyula) 11
 • Múlandó az ember (Kazay Gyula) 15
 • Adj bölcs szívet! (Kazay Gyula) 19
 • Legyen velünk a te kegyelmed! (Kazay Gyula) 23
 • Isten gyülekezetének tüköre (Isaák Imre) 27
 • Az emberek két faja (Páhy József) 32
 • Jézus követésének feltételei és áldásai (Marjay Károly) 36
 • Egyházi és szertartási beszédek
 • Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
 • Az Úr igája (Soltész Elemér) 45
 • A magvető (Bányai Sándor) 52
 • Mi módon őrízheti meg tisztán az ifjú az ő útját? (Kádár Géza) 58
 • Új élet, új tapasztalatok (Marjay Károly) 68
 • Vasárnapi egyházi beszédek
 • A szelíd és alázatos Jézus (Hallgató János) 73
 • Legyetek irgalmasok! (Ruszkay Gyula) 80
 • Isten igéje (Mészáros János) 87
 • Megigazulás (Mészáros János) 100
 • Vegyük elő a bibliát! (Harsányi Sándor) 110
 • Átok (Papp Károly) 118
 • Névtelen hősök (Bokor Sándor) 124
 • A győzedelmesek jutalma (Paulinyi Károly) 129
 • Mi marad meg mindörökké? (Varga Domokos) 138
 • Kereszténység és a férfi (Juhász Sámuel) 146
 • Miért jött Krisztus e világra? (Dávid Gyula) 151
 • A legdrágább gyöngy (Szabó Zoltán) 158
 • Krisztus anyaszentegyháza (Uray Sándor) 163
 • Ünnepi egyházi beszédek
 • Jézus világosság az életben és halálban. Adventi (Vértessy Mór) 173
 • Annak növekednie kell. Adventi (Székely Sándor) 177
 • A tíz szűz. Adventi (Szabó Zoltán) 185
 • Menjünk bethlehembe! Karácsonyi (Szele György) 191
 • A pásztorok karácsonya (Ruszkay Gyula) 201
 • Növesztő gazdaság, fogyasztó szegénység. Év végén (Papp Károly) 207
 • Ne félj! Új évi (Szigethy Károly) 211
 • Istennek küzdelme az emberekkel. Virágvasárnapi (Székely Sándor) 217
 • Krisztus halála (Ruszkay Gyula) 226
 • Ti pedig kinek mondotok engemet? Nagypénteki (Román Ernő) 233
 • Különféle részvét. Nagypénteki (Székely Sándor) 243
 • A halál legyőzése. Husvéti (Papp Károly) 250
 • Két út. Áldozócsütörtöki (Papp Károly) 258
 • A Szentlélek, mint pecsét és zálog. Pünkösti (Ruszkay Gyula) 265
 • Vettetek-e szentlelket? Pünkösti (Eőri Szabó Dezső) 275
 • Két pünkösti ajándék (Papp Károly) 280
 • Alkalmi egyházi beszédek
 • Az egyházi élet virágzásának legbiztosabb alapja az egyetértés. Beköszöntő (Papp József) 287
 • A lelkész szülőföldjén. Beköszöntő (Dávid Gyula) 293
 • A búcsúzó Pál. Búcsúzó beszéd (Kiss Ferenc) 299
 • A hű munkás jutalma. Tanító búcsúzáskor (Takács Mihály) 307
 • Könyörgés a hazáért (Madarász Imre) 314
 • A jó lelkiismeret. Úrvacsoraosztáskor (Papp Károly) 321
 • Jöjjetek én hozzám mindnyájan! Lelkészi értekezletkor (Hajdú Lajos) 325
 • Az Istennek tetsző böjt (Melkó István) 334
 • A böjt (Eőri-Szabó Dezső) 343
 • A jegybenjárásról (Ruszkay Gyula) 349
 • Hű és jó feleség. Farsangi (Babay Kálmán) 357
 • Az Istennek gondolatai és az embernek gondolatai. Nyári (Hallgató János) 364
 • Mire kötelez bennünket Isten áldása? Nyári (Szabó Lajos) 370
 • Jézus, a gyerekek barátja. Iskolai év elején (Dr. Veress István) 379
 • A reformáció lelki fegyver (S. Szabó József) 385
 • Haladás. Reformációi (Isaák Imre) 396
 • Halál és feltámadás. Őszi (Dr. Veress István) 405
 • A világító torony. Toronyavatási (Zajdó László) 412
 • A hárfás leviták éneke. Orgonaszenteléskor (Pap Kovács Ödön) 417
 • Adjunk hálát a jó pásztornak. Fürdőhelyen (Zöld Mihály) 424
 • A művészet, hazaszeretet és erkölcsiség zászlója. Zászlóavatási (Olé Sándor) 433
 • Lelkészbeiktató beszéd (Hallgató János) 442
 • Lelkészbeiktató virágvasárnapján (Vargha Kálmán) 445
 • Lelkészbeiktató beszéd (Szűcs László) 454
 • Keresztelési beszédek
 • Bánat és öröm (Nánay Béla) 458
 • Az Úrnak öröksége (Eőri-Szabó Dezső) 461
 • Fájdalom, öröm, boldogság, élet (S. Szabó József) 463
 • Konfirmációi beszédek
 • Konfirmációi szertartás (Papp Károly) 466
 • Hitvallás és fogadástétel (Székely Sándor) 472
 • Úrvacsoraosztási beszédek
 • Próbáljátok meg magatokat! (Székely Sándor) 477
 • Szűk aratáskor (Lukácsy Imre) 480
 • Esketési beszédek
 • A szív joga és célja (Kiss Ferenc) 483
 • Mindenik a másikért! Mindketten egymásért (Szűcs József) 488
 • Istennek háza, mennyeknek kapuja (Fazekas Gyula) 491
 • Hittel gazdagon (Dérczy Imre) 494
 • Szeretet és boldogság (S. Szabó József) 497
 • Gyászbeszédek és imádságok
 • Érdemes agg úriasszony felett (Dr. Erdős József) 501
 • Tompa Mihály sírjánál (Csízy János) 509
 • Kiváló ember felett (Boros Jenő) 509
 • Dolgozat a homilétika köréből
 • Az igehirdetés alkotó részei (Dr. Nagy Zsigmond) 524
 • Utószó 536
 • Névmutató 537
 • Tárgymutató 552

XIII. évfolyamSzerkesztés

XIII. évfolyam. (1915)

XIV. évfolyamSzerkesztés

XIV. évfolyam. (1916)

XV. évfolyamSzerkesztés

XV. évfolyam. (1917)

XVI. évfolyamSzerkesztés

XVI. évfolyam. (1918)

XVII. évfolyamSzerkesztés

XVII. évfolyam. (1921)

XVIII. évfolyamSzerkesztés

XVIII. évfolyam. (1922)

KéptárSzerkesztés

ForrásSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés