A kereszt világszerte szimbólum, amelynek különösen vallási és kulturális jelentősége kiemelkedő.

Egy 12. századi, kereszt formájú ereklyetartó, latinkereszt-forma
Kettős kereszt III. Béla magyar király címere
Hármaskereszt
Bizánci miniatura Nagy Konstantin és Szent Ilona középen kettős kereszt
Koszorúval keretezett Krisztus-monogram (Seuso-kincs)

Egyszerűsége miatt a környező világ formáiban minden kor embere fölismerte: keresztre emlékeztet a négy égtáj, a kiterjesztett szárnyú madár, a zászló, mérleg, kard, az úszó emberi test, hajó, árbóc, horgony, hárfa, eke stb. Ezáltal jelképezhet égitestet, szelet, vihart, fát, embert, állatot, eszközöket; lehet az áldás vagy átok jele.[1] A tau (Τ τ) a görög ábécé tizenkilencedik betűje, az óhéber ábécének pedig az utolsó betűje, a tau (mint kereszt) iratokat hitelesítő aláírásként is szerepelt; s az írásbeliség kialakulásával szintén a személy nevét, s ezzel magát a személyt helyettesítő írásjel lett.[2] Jézus korában a taut kétféleképpen írták: »+« vagy »X« alakban, így látható az 1. században készült palesztinai szarkofágokon is.[3]

Keresztény kereszt szerkesztés

A kereszt mint szimbólum, I. Constantinus római császár uralkodása (306–337) alatt keletkezett. (ld. lejjebb: történelem)

…miközben imádkozott, az Úr egy fénylő kereszt és egy felirat látomását küldte a császárnak, mely arra figyelmeztette őt, hogy ezen jel által győzedelmeskedni fog.
Kaiszareiai Euszebiosz[4]

A 4. századtól a keresztények dicsőségének a jele, ma is a kereszténység legelterjedtebb jelképe.[5]

A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jele. Jézus a jeruzsálemi Golgotán, keresztre feszítve adta életét helyettesítő áldozatul. Feszületet helyeznek el a katolikus, ortodox és evangélikus templomok oltárán, vagy közvetlen közelében. Feszületet visznek a katolikus liturgia szerint a körmenet élén és a püspökök előtt. Kereszt van a katolikus és az ortodox templomok, valamint a legtöbb evangélikus templom tornyán is. Számos sírkő kereszt formájú.

Kritika szerkesztés

A Jehova Tanúi szerint Jézushoz a keresztnek semmi köze nem volt. Tammuz istennek a jele a kereszt. Sok keresztény vallás képekben mutatja be ezt a jelet, de a Jehova Tanúi nézetei szerint Jézust kínoszlopra feszítették.[6] A görög szó, a sztaurosz Archiválva 2021. február 11-i dátummal a Wayback Machine-ben van az Újszövetségben, amelyet keresztnek fordítanak és amely eszközt Jézus halálával kapcsolatban említik. A sztaurosz jelentései: sátorfa, cölöp, karó, rúd, pózna, gerenda.[7] Semmi nem utal arra, hogy két fadarabot tettek volna egymásra.[8]

A bűnözőket részben a crux simplex-en feszítették meg, ami egyszerű oszlopot jelent, de a római „" alakú és a „T" alakú ún. tau-kereszt is kivégző és elrettentő eszköz volt.

Története szerkesztés

A legfontosabb kereszt formájú jelek mindegyike létezett már a kereszténység előtt is; szent szimbólumként szerepelt a különböző pogány népek között. A korai keresztények nem tartották a keresztet (vagy kínfát) – amelyen Jézus meghalt – értékes szimbólumnak, hanem sokkal inkább "átkozott fának", "a halál és szégyen eszközének".[9] Bizonyított, hogy az 1. századi őskeresztények el is utasították Jézus halálának ábrázolását.[10]

A mai keresztény kereszt az első századokban még ismeretlen volt mint keresztény jelkép.[11] A korai kereszténységben még a bárány és a halak voltak a leggyakoribb jelképek. A kereszt csak akkor kezdett keresztény szimbólummá válni, amikor az egyház elkezdett felvenni pogány vonásokat, vagy a pogányság elkezdett felvenni keresztény vonásokat. Amikor a pogányokat tömegesen megtérítették az egyházba, megengedték nekik, hogy továbbra is megtartsák pogány jeleik és szimbólumaik többségét, de azok új értelmet kaptak. Így vették át a kereszt latin () vagy a T formáját is, amely aztán Krisztus kereszthalálára mutatott rá.[12]

A kereszténységben csak a 4. századtól teljesedett ki a kereszt jelkép ikonográfiája, miután I. Theodosius római császár 380-ban kiadott vallási rendeletével államvallássá tette a Nikaia–konstantinápolyi hitvallás szerinti kereszténységet és eltörölte a keresztre-feszítéssel történő halálbüntetést. Ekkortól kezdték el ábrázolni Jézus Krisztus kereszthalálát is.[13]

431-től fogva kezdték el bevezetni a keresztet a templomokba és kápolnákba, míg a templomtornyokon csak 586 után kezdett megjelenni a kereszt.[12] A II. epheszoszi zsinat (449) után tették előírássá, hogy a magánotthonokban is legyen kereszt és a 6. században szentesítette a Római Egyház a jelképét.[12]

 
Szent István pénzérméje (dénárja/obulusa), amelynek feliratai „+STEPHANVS REX és +REGIA CIVITAS”

Az ókeresztény kor végén már számos bizonyítéka van a keresztnek Krisztussal való azonosítására, több esetben csillagok, s az evangélistákat jelképező négy szárnyas alak, a tetramorphosz (tetramorphos) veszi körül. Krisztus megfeszítésének jelenetét csak az 5-6. századtól ábrázolták, a rajzolt vagy festett kereszt azonban kezdettől fogva jelen volt.[13]

Györffy György István király és kora című monográfiájában részletesen ismertette egy obulus ikonográfiáját. Ezen az obuluson kirajzolódik a kettőskereszt, úgy, hogy a „+STEPHANVS REX és +REGIA CIVITAS” körbefutó felirat kezdetét és végét egy, az érme közepéből induló kettőskereszt választja el.[14]

A keresztet a gótika koráig csak ékkövekkel, vagy növényi motívumokkal díszítették, a test nem került fel rá. A gótika ábrázolta először a kereszten a megfeszített Krisztust. Ezután nevezték a korpusszal (testtel) ellátott keresztet feszületnek is.

Kereszt és feszület szerkesztés

A magyar szóhasználat megkülönbözteti a keresztet és a feszületet:

 • a kereszt a korpusz (latin corpus = test) nélküli geometriai forma
 • a feszület a megfeszített Krisztus testét is hordozó kereszt

Kereszttípusok szerkesztés

Kép Elnevezés, névváltozatok Alapforma Eredet, jelentés
  Sztaurogram[15] Régi görög kéziratokban a görög sztaurosz (“kereszt”) főnév és a sztauroó (“keresztrefeszíteni”) ige megfelelő alakjai helyett általában rövidítés látható, amely a görög „tau” és „rhó” betűk kombinációja, és egy keresztet, sőt stilizáltan egy keresztre feszített embert formáz. A görög Újszövetség 150-200 közötti másolatain sztaurogramok találhatók. A sztaurogram a Római Birodalom provinciáiban széles körben elterjedt, jellemző keresztény motívummá vált a krisztogrammal együtt, amelyet számos 4–5. századi emlék is bizonyít.[16][17]
  Chí-Ró (Khí-Ró; Chi-Rho) kereszt Krisztogram rövidebben kriszmon,[18][19] monogramos kereszt; X-forma előtt chí (X) és ró (P), a Krisztus név (ΧΡΙΣΤΟΣ) első két betűje. Római hadi jelvény átalakított változata.[20] Szent Konstantin császár 312. október 28-án a Milvius-hídi csata előtt a napkorong fölött a kereszt jelét látta "Touto nika" (Ezzel győzz!) felirattal és álmában azt az utasítást kapta Krisztustól, hogy ilyen labarumot vitessen csapatai előtt. Látomásáról Konstantin esküvel tanúskodott Kaiszareiai Euszebiosznak. A konstantini labarumról korabeli érmék tanúskodnak. A labarum csúcsára a római sas helyére aranykoszorúba foglalt, drágaköves Krisztus-monogram, a bíborszínű bársony lobogóra a császár és két fia mellképe vagy a látomás felirata került.
  Krisztus-monogram

Crux monogrammatica Nomina sacra[21]

Kereszt Jézus Krisztus görög nevéből származtatott monogrammal. Magát a monogramot kezdetben rövidítésként használták szövegösszefüggésben, olykor ragozott formában is. A 4. századtól Nagy Konstantin császár látomása alapján gyorsan népszerűvé vált. Fölkerült a labarumra, pajzsokra és pénzekre is. Sienai Szent Bernardin ferences rendi szerzetes és hitszónok Jézus Krisztus nevének monogramját (IHS) arany betűkkel egy kis pajzsra írta, majd prédikációi végén felmutatatta.[22]
  Antalkereszt

Crux commissa

Tau kereszt

Latorkereszt

Egyiptomi kereszt

Szent Ferenc kereszt

T alakú kereszt, melynek függőleges szára csak a vízszintes szárig terjed. Remete Szent Antal ilyen formájú zarándokbotot használt, ezért egyes keleti egyházak apátjai és püspökei is T-alakúra formálták a pásztorbotjaikat.
Az ókori Egyiptom egyik legfontosabb jelképe,[23] Ozirisz és Ízisz szimbólumát egyesítette, a Föld és az Ég egységét jelképezte.
  Andráskereszt

Crux decussata

Haránt kereszt

Burgundi kereszt

Átlós kereszt

X formájú kereszt. A hagyomány szerint Szent Andrást ilyen keresztre feszítették fel. Eredetileg 45 fokos szögben elforgatott görög kereszt. Ha természetes fatörzsekből van összerakva, burgundi keresztnek is nevezik.
  Kettős kereszt

Crux gemina

Érseki kereszt

Apostoli kereszt

Pátriárkakereszt

Olyan kereszt, melynek függőleges szárát egy rövidebb és egy hosszabb vízszintes szár metszi A felső vízszintes, rövidebb szár a INRI keresztfeliratot jelképezi, melyet Pilátus helyeztetett Krisztus feje fölé a keresztre.
  Hármaskereszt

Tradicionális ferula

Tradicionális pápai kereszt

Kereszt, amelynek függőleges szárát három vízszintes szár metszi. A hármasság a Szentháromságra utal. A pápa ma már nem használ hármaskeresztet, csupán művészi ábrázolásokon fordul elő. Egyedül a 19. században készült ilyen pápai kereszt előbb XVI. Gergely pápa, majd XIII. Leó pápa számára. Ez utoljára akkor volt használatban, amikor II. János Pál pápa megnyitotta az 1983-as szentévet.
  Görög kereszt

Crux immissa

Egyenlő szárú, közönséges kereszt; két azonos hosszúságú, egymást derékszögben metsző vonalból áll. A kereszt ősi formája, nagyon sok, valláshoz nem kapcsolódó jelentése is van.
  Latin kereszt

Crux oblonga

Két egymást metsző vonal, a hosszabb függőleges szárat kb. kétharmad részénél metszi a vízszintes szár. Jézus keresztrefeszítését szimbolizálja.
  Körmeneti kereszt

Crux processionalis

Stationalis

Latin kereszt formájú A körmenetek élén, hosszú száron vitt feszület
  Jeruzsálemi kereszt Olyan (általában mankós) görög kereszt, melynek szárai között egy-egy kisebb görög kereszt van. Először Bouillon Gottfried használta a címerén. A négy kis keresztet a négy evangéliummal magyarázzák vagy a négy égtájjal, amelyek felé Jézus tanítása Jeruzsálemből elterjedt. A nagyobb kereszttel együtt az öt kereszt pedig egyesek szerint Jézus öt sebére utal, melyet a megfeszítésekor szenvedett el. A Jeruzsálemi Királyság jelképe.
  Mankós görög kereszt Olyan közönséges kereszt, melynek szárai T-alakban végződnek. Legkorábbi ábrázolása a 3. század végéről, a római Szent Péter-bazilikában fordul elő. Nagy Konstantin császár korától gyakran a Khí-ró (Krisztogram) monogrammal helyettesítették.
  Liliomvégű kereszt Olyan keresztfajta, melynek szárai (vagy egyes szárai) stilizált liliomokban végződnek. A hagyományos szemlélet ide (pontosabban a lóherevégű kereszthez) sorol minden olyan keresztet, melynek a szára valamilyen virág vagy növénymintában végződik (lóhere, liliom, rózsa). (A liliom a héberben a rózsa szinonímájaként is szerepel.) A lóherevégű kereszt a gótikus művészetben jelent meg.
  Máltai kereszt Talpas kereszt, melynek szárai fecskefarokszerűen vannak kialakítva. A farkak 8 csúcsot formálnak, melyek azt a "nyolc boldogságot" jelképezi, amelyet Krisztus hirdetett. Ezek egyben a legfontosabb lovagi erényeket is kifejezik: 1. a szegénység, 2. a "sírók" vigasztalása, 3. a szelídség, 4. az igazságra törekvés, 5. az irgalmasság, 6. a "lelki" tisztaság, 7. a békességre törekvés, 8. a Krisztus (a keresztény hit) követéséért történő üldöztetés, megaláztatás elviselése. Megjelenik a Máltai lovagrend címerében.
  Kelta kereszt Körmotívummal ellátott kereszt. Kelta-ír keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó kereszt. Gyakran rituális kőépítményként használták és gazdagon díszítették. Fontos példája a carndonagh kereszt.[24]
  Baszk kereszt Lauburu Baszkföldön a te­metőkben sok síron van baszk kereszt, amely a ke­reszténység előtti időkből származó fordított szvaszti­ka. Négy fejet vagy két összefonódó kígyót stilizál, a mai napig a baszkok egyik nemzeti jelképe. Múltjuk ismeretlen.[25]

Különböző keresztény közösségek között elterjedt kereszthasználat szerkesztés

Képek szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Székesi István grafológus, írásszakértő: Szimbólumok Archiválva 2017. március 16-i dátummal a Wayback Machine-ben, irasszak.hu
 2. Haza a magasban, szit.katolikus.hu
 3. Tau, lexikon.katolikus.hu
 4. Bókay László: Római emlékek Nagy Konstantin korából, ujember.hu
 5. Constantine I (306 - 337 A.D.), roman-emperors.org
 6. Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament
 7. „Érted Vagyok”, 1995 (6. évfolyam, 1–6. szám) |. adtplus.arcanum.hu. (Hozzáférés: 2021. február 28.)
 8. The Companion Bible
 9. Zsid. 12,2.
 10. Christianity: an introduction by Alister E. McGrath 2006 ISBN 1-4051-0901-7 pages 321-323
 11. Szabó Máriaː A magyarok csillagai, 73. o., 2005.
 12. a b c Ralph Edward Woodrow: Babilon miszteriumvallása
 13. a b Kora keresztény jelképek, szepmuveszeti.hu
 14. Dávid Katalin: A kereszt mint jel és ereklye Az Árpád-kori Magyarországon Archiválva 2015. január 14-i dátummal a Wayback Machine-ben, vigilia.hu
 15. Szalai András: A keresztre feszítés története Archiválva 2021. május 13-i dátummal a Wayback Machine-ben, site-44438.mozfiles.com
 16. „E JELBEN GYŐZNI FOGSZ!” Archiválva 2017. április 15-i dátummal a Wayback Machine-ben, jgypk.hu
 17. Nagy Mihály: Tipológiai szempontok a pannóniai keresztény sírépületek tanulmányozásához , epa.oszk.hu
 18. Régészeti leletek » A krisztogram, septichora.hu
 19. Krisztus-monogram, krisztogram, lexikon.katolikus.hu
 20. Egy ókeresztény jelkép a római politikában Archiválva 2017. április 15-i dátummal a Wayback Machine-ben, jgypk.hu
 21. Christliche Symbole Archiválva 2017. június 7-i dátummal a Wayback Machine-ben, klostergeschichten.at
 22. Magyar Katolikus Lexikon > I > IHS, lexikon.katolikus.hu
 23. http://www.holoweb.net/liam/pictures/ankh/ankh.html
 24. Irish High Crosses, irishhighcrosses.com
 25. Bródi Dávid: Az ETA baszk szervezet eddigi tevékenységének webtérképe, lazarus.elte.hu

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Kereszt (jelkép) témájú médiaállományokat.
A Wikimédia Commons tartalmaz Keresztek, mint jelképek, Magyarországon témájú médiaállományokat.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés