Az első ramlai csata a keresztes Jeruzsálemi Királyság és a fátimida Egyiptom között 1101. szeptember 7-én, a mai Izraelben található Ramla városának közelében megvívott ütközet, mely a keresztesek győzelmével ért véget. A csatára az első keresztes hadjárat utáni egyiptomi választámadások keretében került sor. A jeruzsálemi hadsereg főparancsnoka I. Balduin jeruzsálemi király, az egyiptomié al-Kavvászí volt.

Első ramlai csata

Konfliktus keresztes háborúk
Időpont 1101. szeptember 7.
Helyszín Ramla (ma: Izrael)
Eredmény keresztes győzelem
Szemben álló felek
 Jeruzsálemi Királyság Fátimida Kalifátus
Parancsnokok
I. Balduin jeruzsálemi királyal-Kavvászí †
Szemben álló erők
260 lovag
900 gyalogos
11 000 lovas
21 000 gyalogos
Veszteségek
80 lovag
nagyszámú gyalogos
5000 fő
é. sz. 31° 55′ 29″, k. h. 34° 52′ 22″Koordináták: é. sz. 31° 55′ 29″, k. h. 34° 52′ 22″

Előzményei Szerkesztés

Az első keresztes hadjárat eredményeként létrejött Jeruzsálemi Királyság megerősítése érdekében 1101 tavaszán I. Balduin jeruzsálemi király megkezdte a part menti kikötővárosok elfoglalását: előbb Arszúf, majd Caesarea városát vette ostrom alá. A jeruzsálemi hadsereg lekötöttségét kihasználva al-Afdal Sáhansáh, a fátimida kalifák vezíre támadást intézett a keresztes királyság ellen, hogy visszaszerezze az első keresztes háborúban elfoglalt palesztinai területeket.[1] A fátimida had felállítása körülbelül két hónapot vett igénybe.[2] Parancsnokának neve többféleképp szerepel a muszlim forrásokban: Ibn al-Kalániszí damaszkuszi krónikájában al-Kavámiszí (’katasztrofális’) és a jelentés nélküli al-Avvaszí, Ibn al-Aszírnál és al-Makrízinél az ajjúbida időkben az elsőrangú lovaskatonákra használt al-Tavásí (’az eunuch’), Ibn Mujasszarnál pedig Szád al-Daula al-Kavvászí (’az íjász’).[2] Ezek közül Michael Brett történész az al-Kavvászít valószínűsíti a helyes változatként.[3] Az egyiptomi hadsereg március végén, április elején kezdett gyülekezni, és május közepén érte el a muszlim kézen lévő Aszkalont, majd innen Ramláig nyomult előre.[4][5] Ramla stratégiailag kiemelt területen, a Jeruzsálemet Aszkalonnal, illetőleg a keresztesek egyik legfontosabb kikötőjével, Jaffával összekötő úton feküdt.[6]

Az egyiptomiak közeledtére I. Balduin király és csapatai még időben átvonultak Ramlába, de túl kevesen voltak ahhoz, hogy csapást mérjenek az ellenségre.[5] Ezért megerősítették a ramlai erődítményt, majd főhadiszállásukat Jaffában ütötték fel, és ott állomásoztak a másik fél sakkban tartására. Az egyiptomiak kénytelenek voltak visszahúzódni Aszkalonba az utánpótlás bevárására, de a vesztegelés és az elmaradt hadizsákmány okán az irreguláris egységek némelyike – például a beduinok – otthagyták a fátimida tábort.[5] Június 17-én a jeruzsálemi sereg is feloszlott, mert szükség volt az emberre az újonnan meghódított városok megerősítéséhez, illetve a galileai különítményeket nem lehetett nélkülözni a keleti határ védelmében.[7] Augusztus végén egy elfogott levélből kiderült a jeruzsálemiek számára, hogy megérkezett az egyiptomi erősítés, és a muszlimok támadásra készülnek.[4] A Jeruzsálemben tartózkodó I. Balduin augusztus 25. körül összehívta a hadsereget, és a királyi udvarral együtt Jaffába vonult. A király fel volt készülve arra, hogy vereséget szenved: erre utal a királyi udvar költözése mellett az is, hogy a települést a lehetőségekhez képest mérten felkészítették arra, hogy menedékül szolgálhasson, ha a kereszteseknek ide kellene visszavonulnia. A város kikötői mivolta azt is lehetővé tette, hogy végszükség esetén a keresztesek Európába vagy az északi keresztes államokba meneküljenek a tengeren.[8]

Al-Kavvászí szeptember 4-én indította meg seregét Ramla külvárosa felé. A méretes had lassan haladt, vélhetően nehéz ostromgépeket is szállítottak a Jaffa és Jeruzsálem elleni támadáshoz.[2] A két nappal későbbi, szeptember 6-ai jeruzsálemi haditanács úgy határozott, hogy elébe mennek az egyiptomi támadásnak, és rajtaütnek a szaracénokon.[9]

Haderő Szerkesztés

Korabeli források szerint a jeruzsálemi had kétszázhatvan lovagot és kilencszáz gyalogost számlált; mindannyian jól fegyverzett és kiképzett katonák,[4] bár a kétszázhatvan lovag között többen voltak olyanok, akiket a király közvetlenül indulás előtt ütött lovaggá, a lovasság számát növelendő.[10] Foucher de Chartres, a jeruzsálemi király káplánja és krónikása, aki maga is részt vett a csatában, annyit jegyez meg a keresztesek hadrendjével kapcsolatosan, hogy a sereget hat egységre (acies) osztották;[11] és ugyanennyi egységről tud a század második felében élt Türoszi Vilmos is.[12] Aacheni Albert, aki szemtanú keresztény zarándokok elbeszéléséből szerezte információit,[13] és aki körülbelül hasonló méretűre teszi a jeruzsálemi hadat (háromszáz lovas és ezer gyalogos), ezzel szemben öt kontingensről ír, s mindegyiknek meg is nevezi vezetőjét: az első egységet egy Bervold nevű lovag, a másodikat Geldemar Carpenel keresztes lovag, a harmadikat Hugó galileai herceg, a negyedik és ötödik szakaszt pedig maga a király irányította.[14][15]

Az egyiptomiak létszámát Foucher de Chartres és Türoszi Vilmos[12] is harminckétezer főre becsülte: krónikájuk szerint tizenegyezer lovas és huszonegyezer gyalogos állt hadrendben, többségük azonban frissen besorozott újonc, fegyverzetük pedig nem kielégítő.[4] Noha a krónikákra jellemző a számok eltúlzása, Foucher de Chartres adatai ez esetben pontosnak tűnnek.[16] Hasonló a nagyságrend Nogent-i Guibertnél is: 9000 milites és 20 000 fő gyalogság.[17] Más keresztény források ennél nagyobb és valószerűtlenebb számokat közölnek 40 000 és 200 000 fő között. A muszlim források, gyaníthatóan a vereséget szégyellve, hallgatnak a fátimidák haderejéről.[8]

A csata Szerkesztés

A jeruzsálemiek szeptember 7-én hajnalban kezdték meg a hadműveletet: kivonultak Ramlából és lecsaptak az egyiptomiakra. I. Balduin tudatosan választotta meg a helyszínt: megvárta, amíg az ellenség eléri a Ramla és Aszkalon közötti síkságot, mert a frank lovasroham ezen terepen volt a leghatékonyabb.[18] Az ütközet előtt az uralkodó röviden beszédben lelkesítette a katonákat – szavait azzal zárta, hogy fanyar humorral emlékeztette őket: ha elfutni támadna kedvük, Franciaország nagyon messze van.[11] A csatába magukkal vitték a királyság egyik legszentebb ereklyéjét, a Szent Keresztet.[19]

A jeruzsálemi hadsereg osztagai nem támadtak egyszerre, egyesült erővel.[20] Foucher de Chartres elbeszélésében „seregünk, szám szerint nagyon kevés ugyan, hat egységre osztva, »Isten segéljen!« csatakiáltással rontott az ellenség megszámlálhatatlan légióira, akár madarászok a madárrajra. […] Máris visszaszorították és legyűrték két arcvonalunkat; de ezt látván a király előresietett a nehéz helyzetben lévők megsegítésére.”[11] Aacheni Albert részletesebben számol be a csata elejéről: a támadást Bervold első csapata vezette, de az osztagot legyűrték az egyiptomiak, vezetőjét megölték, és hasonló sorsa jutott a csapat segítségére siető második keresztes egység is. A harmadikként érkező galileai egység súlyos veszteségeket szenvedett, ezért az őket irányító Hugó galileai herceg a menekülés mellett döntött. Megmaradt katonáival Jaffa felé futott, az egyiptomiak balszárnyával a nyomában. A frankok első három lovassági rohama azért végződhetett kudarccal, mert a szaracénok akkora létszámfölényben voltak, hogy gyorsan felülkerekedtek a roham okozta sokkon, és a hátsó sorokból pótolták az elesetteket.[21] I. Balduin király egészen eddig nem avatkozott a harcokba, de a galileaiak megfutamodására negyven-ötven lovagja[22] élén lerohanta az ellenséget.[23]

A király támadása váratlanul érte az egyiptomiakat, akik eddigre biztosnak hitték győzelmüket. A rohamban ráadásul elesett az egyiptomi parancsnok is.[24] A megzavarodott egyiptomi sereg középrésze rövid küzdelem után menekülőre fogta a dolgot, s csakhamar a jobbszárny is követte őket. I. Balduin király megtiltotta embereinek, hogy megálljanak fosztogatni, helyette Aszkalonig üldözte a menekülőket. Mivel a lovagság nagy része elesett, az üldözésben feltehetően a könnyűlovasság és lóra kapott katonák vettek részt, a gyalogság pedig a csatatéren maradt.[24] Este a keresztesek visszatértek Aszkalon alól az egyiptomiak elhagyott táborába összeszedni a zsákmányt, és a csatatéren töltötték az éjszakát.[4][25] Másnap, Kisboldogasszony napjának reggelén a király sátrában gyűltek össze az ünnepi misére, majd a liturgia után visszaindultak Jaffába.[26]

Foucher de Chartres és Türoszi Vilmos ötezer főre becsüli az elesett muszlim katonák számát;[27][25] a halottak között volt al-Kavvászí parancsnok is.[9][28] René Grousset az egyiptomiak „tétlen” természetével, míg Steven Runciman a kiképzetlenséggel és a könnyű, a keresztes nehézlovasság ellen nem hatékony fegyverzettel magyarázza a számbeli fölénnyel bíró egyiptomiak vereségét. Mindketten hozzáteszik, hogy az egyiptomiak nem tudták megfelelően kiaknázni a tartalékaikat.[29] William Hamblin ezzel szemben az egyiptomiak motivációjának hiányában és a nem megfelelő vezetésben látja a vereség okát.[29]

A keresztesek veszteségével kapcsolatban Foucher de Chartres nyolcvan lovag és nagyszámú gyalogos eleséséről ír.[27] Türoszi Vilmos a megölt lovagok számát hetvenben adja meg: „amikor számba vették a mieinket [a hadsereget], azt találták, hogy hetven lovag és ennél jóval több gyalogos hiányzik, de [az elesett gyalogosok] pontos száma nem ismeretes.”[25]

Következményei Szerkesztés

A menekülő Hugó galileai herceg és az őt üldöző egyiptomi balszárny azzal a hírrel érkezett Jaffába, hogy a keresztesek elvesztették a csatát. A városban tartózkodó udvar ebből arra következtetett, hogy a király is elesett, ezért Arda jeruzsálemi királyné Tankréd antiochiai régensért küldetett segítségért.[30] Az egyiptomi balszárny – melynek Foucher de Chartres szerint nem volt kétsége afelől, hogy az ütközet a kezdetének megfelelően alakult, azaz a fátimidák diadalmaskodtak – abban reménykedett, hogy fenyegetésükre Jaffa megadja magát, de minthogy erre nem került sor, másnap reggel visszaindultak vagy Aszkalonba,[31] vagy csatlakozni az általuk az ütközet nyertesének vélt egyiptomi főhadtesthez.[32] A jeruzsálemi király ekkorra megérkezett győztes serege élén Jaffa alá,[33] és szétkergette a körülbelül ötszáz főt számláló[34] egyiptomi balszárnyat, mely eleinte a sajátjainak hitte a kereszteseket, ezért gyanútlanul közeledett feléjük.[30] A Gesta Francorum Iherusalem expugnantium szerint a frankok szándékosan vezették félre a szaracénokat azzal, hogy az elesett egyiptomiak felszerelését öltötték magukra.[35]

Aacheni Albert megemlékezik az egyiptomiaktól szerzett gazdag zsákmányról, melynek tizedét Jeruzsálembe visszatérvén I. Balduin az ottani ispotálynak és a szegényeknek adományozta,[36] illetve szétosztotta a katonák között.[25] Tankréd antiochiai régenst küldönc útján értesítették a fordulatról.[37]

A súlyos veszteségeket szenvedő, de hatalmas tartalékokkal rendelkező Egyiptom támadásait csak rövid időre akasztotta meg az első ramlai csatában elszenvedett vereség: a következő év májusában újabb hadjáratot indítottak Jeruzsálem ellen. Ennek részeként ugyancsak Ramla mellett került sor összecsapásra.

A damaszkuszi Ibn al-Kalániszí krónikájában gunyorosan „Katasztrofális tábornoknak” (al-Kavámiszí) nevezte a fátimida parancsnokot, nemcsak az ütközet kimenetele, hanem a parancsnok halálának körülményei miatt is: tudomása szerint úgy halt meg, hogy lova felbukott a frankok rohama közben.[38] Leesését a lóról más muszlim történetírók is feljegyezték. A keresztény források – többek között a szemtanú Foucher de Chartres és a szemtanúk beszámolójából dolgozó Aacheni Albert is – arról írnak, hogy I. Balduin király döfte át lándzsájával a jeruzsálemiek rohama során.[24][39]

Jegyzetek Szerkesztés

 1. Mulinder, Alec: Ramla, First Battle of (1101). In The Crusades: An Encyclopedia. Szerk. Alan V. Murray. Kalifornia, Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc. 2006. 1005. o. ISBN 1-57607-862-0  
 2. a b c Tibble 2018  239. oldal
 3. Brett 2019  210. oldal
 4. a b c d e Runciman 1999  338. oldal
 5. a b c Tibble 2018  237. oldal
 6. Brett 1995  17. oldal
 7. Tibble 2018  237–38. oldal
 8. a b Tibble 2018  238. oldal
 9. a b Pörtner 1985  246. oldal
 10. Oman 1898  290. oldal; de Chartres 1969  156. oldal
 11. a b c de Chartres 1969  158. oldal
 12. a b Türoszi 1943  439 oldal.
 13. Smail 1995  166–167. oldal
 14. Verbruggen 1997  10. oldal
 15. Aacheni 2007  577. oldal
 16. de Chartres 1969  156. oldal, 8. lábjegyzet
 17. Morton 2020  54. oldal
 18. Morton 2020  59. oldal
 19. de Chartres 1969  157. oldal  Aacheni Albert a Szent Kereszt jelenlétének tulajdonította a győzelmet. Aacheni 2007  581. oldal
 20. Smail 1995  175. oldal
 21. Tibble 2018  240. oldal
 22. Oman 1898  291. oldal
 23. Runciman 1999  338–339. oldal
 24. a b c Tibble 2018  241. oldal
 25. a b c d Türoszi 1943 440. oldal
 26. de Chartres 1969  160. oldal
 27. a b de Chartres 1969  159. oldal
 28.  A muszlim források ellentmondásosak sorsával kapcsolatban: Ibn al-Kalániszí és Ibn Mujasszar szerint meghalt a csatában, al-Makrízi szerint viszont életben maradt. Lásd bővebben Brett 2019  212. oldal
 29. a b Brett 2019  208. oldal
 30. a b Türoszi 1943  441. oldal
 31. de Chartres 1969  160–61. oldal
 32. Smail 1995  176. oldal
 33. Runciman 1999  339. oldal
 34. Verbruggen 1997  11. oldal
 35. de Chartres 1969  161. oldal, 2. lábjegyzet
 36. Aacheni 2007  585. oldal
 37. Türoszi 1943  442. oldal
 38. Tibble 2018  211. oldal
 39. Aacheni 2007  581. oldal

Források Szerkesztés

 • Aacheni 2007: Aacheni Albert: Historia Ierosolimitana: History of the Journey to Jerusalem. Ford. és szerk. Susan B. Edgington. Oxford: Clarendon Press. 2007. = Oxford Medieval Texts, ISBN 9780199204861  
 • Brett 2019: Brett, Michael: The Battles of Ramla (1099–1105). In The Fatimids and Egypt. Szerk. Michael Brett. Abingdon, Oxon és New York: Routledge. 2019. 207–228. o. ISBN 9781032092577   Eredeti kiadás: Brett, Michael: The Battles of Ramla (1099–1105). In Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras. Szerk. Urbain Vermeulen és Daniel De Smet. Leuven: Peeters Publishers. 1995. 17–39. o. = Orientalia Lovaniensia analecta, 73. ISBN 90-6831-683-4  
 • de Chartres 1969: Foucher de Chartres: A History of the Expedition to Jerusalem, 1095–1127. Ford. Frances Rita Ryan. Knoxville: The University of Tennessee Press. 1969. ISBN 9780870490972  
 • Morton 2020: Morton, Nicholas: The Crusader States and their Neighbours: A Military History, 1099–1187. Oxford: Oxford University Press. 2020. ISBN 9780198824541  
 • Oman 1898: Oman, Charles William Chadwick: A history of the art of war: The Middle Ages from the fourth to the fourteenth century. London: Methuen & Co. 1898.  
 • Pörtner 1985: Pörtner, Rudolf: A Szent Sír hadművelet. A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095–1187). Ford. Mészáros Klára. Budapest: Európa Könyvkiadó. 1985. ISBN 9630734885  
 • Runciman 1999: Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története. Szerk. Veszprémy László, ford. Bánki Vera és Nagy Mónika Zsuzsanna. Budapest: Osiris Kiadó. 1999. ISBN 963-379-448-X  
 • Smail 1995: Smail, R. C: Crusading Warfare 1097–1193. 2. kiadás. Cambridge és New York: Cambridge University Press. 1995. = Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: New Series, 3. ISBN 0 521 48029 9  
 • Tibble 2018: Tibble, Steve: The Crusader Armies: 1099–1187. New Haven: Yale University Press. 2018. ISBN 9780300253221  
 • Türoszi 1943: Türoszi Vilmos: A History of Deeds Done Beyond the Sea. I. kötet. Ford. Emily Atwater Babcock és A. C. Krey. New York: Columbia University Press. 1943. = Records of civilization, sources and studies, 35.  
 • Verbruggen 1997: Verbruggen, J. F: The Art of Warfare in Western Europe During the Middle Ages: From the Eighth Century to 1340. illusztrált, újranyomás, átdolgozott. Woodbridge, Suffolk: Boydell & Brewer. 1997. = Warfare in history: Boydell Press, ISBN 0 85115 570 7  

További információk Szerkesztés