Időmértékes verselés

a rövid és hosszú szótagok váltakozására építő verselési forma
(Spondeus szócikkből átirányítva)

Az időmértékes verselés az irodalomban a rövid és hosszú szótagok váltakozására építő verselési forma.

Története szerkesztés

Az időmértékes verselés antik verselési módszer. A görög és latin nyelv kiválóan alkalmas az időmérték alkalmazására. Első, legsikeresebb alkalmazója Homérosz (Odüsszeia című művében 13450 hexameteres sort alkalmazott). Leghíresebb görög költők:

A római kultúra a görög műveltséget teljes mértékben átvette, így a verselést is: Leghíresebb római költők:

A magyar nyelv azon kevés modern nyelv közé tartozik, amely természetétől fogva alkalmas az időmértékes verselésre (mivel a magyar nyelv eleve megkülönbözteti a hosszú és rövid magánhangzókat.), így Sylvester Jánostól Berzsenyin át Radnótiig sokan alkalmazták. Más indogermán (pl. svéd, angol, német) nyelvekben gyakran hosszú magánhangzók helyett a ritmus kedvéért olyan szótagokat használnak, ahol a mássalhangzók torlódása szabályozza a kicsengési időtartamot. Ez az úgynevezett analógiás (konstruktív) versépítő technika jól megfigyelhető Goethe, vagy a svéd Georg Stiernhielm hexaméteres költeményeiben.

Szabályai szerkesztés

Az időmértékes verselés alapegysége a versláb, melynek alapegysége a mora. Egy rövid szótag 1 mora, egy hosszú szótag 2 mora értékű. Ennek megfelelően megkülönböztethetünk 2, 3, sőt 4 morás verslábakat. Az időmérték alapja a szótagok időtartama. A legismertebb időmértékes ritmusrend a görög-római verselés.

Az időmértékes ritmus alapeleme a szótag, egységei a versláb, a kólon és a periódusok: a verssor és a strófa.

A szótag az időmértékes versritmusban a következő magánhangzóig terjed, függetlenül attól, hogy a következő magánhangzó ugyanabban a szóban vagy a rá következőben található. A szótag rövid, ha a magánhangzója rövid, és utána legfeljebb egy rövid mássalhangzó van. Ebből következően kétfajta hosszú szótag létezik. A természeténél fogva hosszú szótagnak a magánhangzója hosszú. A helyzeténél fogva hosszú szótagnak ugyan rövid a magánhangzója, de utána vagy hosszú, vagy legalább két rövid mássalhangzó szerepel. A kettőshangzók (azaz diftongusok, pl. "ei", "ou") a mai magyar köznyelvben már nincsenek, de a régi szövegekben (ill. az idegen nevekben, pl. Akhilleusz, Európa) előfordulhatnak, és a verstanban általában egy hosszú szótagot alkotnak, de két rövid magánhangzónak is tekinthetők. A "kh" ("ch"), a "th" és a "ph" - az idegen nyelvek hangtani szabályait követve - egy-egy rövid mássalhangzónak számítanak.

Általános szabály, hogy a sor belsejében a rövid szótag helyett állhat hosszú szótag. A sorvégi hosszú helyén állhat rövid szótag. Egy soron belül a lejtésirány (emelkedés vagy ereszkedés) általában nem változik. A klasszikus időmértékes vers eredetileg nem ismeri a rímet, a hangsúlyt és az alliterációt.

A magyar irodalomban az időmértékes verselés a 16. században jelenik meg (Sylvester János révén), de csak a 1819. század fordulóján alakulnak ki az általánosan elfogadott szabályok, az ún. klasszikus triász (Baróti Szabó Dávid, Rájnis József, Révai Miklós) vitája – a prozódiai vita – eredményeképpen. A legfontosabb sajátosság a magyar versben: az "a" névelő hosszú is lehet (összefüggésben azzal, hogy az "az" későbbi változata). A magánhangzók időtartamát a költői szabadság gyakran megváltoztathatja. Egy zárhang (p, t, k, b, d, g) és egy likvida (r vagy l) kapcsolata rövid lehet, pl.: apraja, atlasz.

Verslábak és sorfajták szerkesztés

Morák száma Jambikus (emelkedő) Trochaikus (ereszkedő) Semleges
2
3
 • Jambus: U — (rövid-hosszú)
4
 • Daktilus: — U U (hosszú-rövid-rövid)
5
 • Bacchius: U — — (rövid-hosszú-hosszú)
 • Paeon 4: U U U — (rövid-rövid-rövid-hosszú)
 • Antibacchius: — — U (hosszú-hosszú-rövid)
 • Paeon 1: — U U U (hosszú-rövid-rövid-rövid)
 • Creticus: — U — (hosszú-rövid-hosszú)
 • Paeon 2: U — U U (rövid-hosszú-rövid-rövid)
 • Paeon 3: U U — U (rövid-rövid-hosszú-rövid)
 • Pentabrachis: U U U U U (rövid-rövid-rövid-rövid-rövid)
6
 • Ionicus a minore: U U — — (rövid-rövid-hosszú-hosszú) [ejtsd: jonikusz aminóre]
 • Ionicus a maiore: — — U U (hosszú-hosszú-rövid-rövid) [ejtsd: jonikusz amajóre]
 • Choriambus: — U U — (hosszú-rövid-rövid-hosszú)
 • Dijambus: U — U — (rövid-hosszú-rövid-hosszú)
 • Ditrochaeus: — U — U (hosszú-rövid-hosszú-rövid)
 • Antispastus: U — — U (rövid-hosszú-hosszú-rövid)
 • Molossus: — — — (hosszú-hosszú-hosszú)
7
 • Epitritos 1: U — — — (rövid-hosszú-hosszú-hosszú)
 • Epitritos 4: — — — U (hosszú-hosszú-hosszú-rövid)
 • Epitritos 2: — U — — (hosszú-rövid-hosszú-hosszú)
 • Epitritos 3: — — U — (hosszú-hosszú-rövid-hosszú)
8
 • Dispondeus: — — — — (hosszú-hosszú-hosszú-hosszú)

A 6 morás és annál hosszabb verslábaknál nem tértünk ki minden lehetőségre, mert csekély gyakorlati jelentőségük van.

Források: [1], [2][halott link] (PDF)

A klasszikus időmértékes verslábak: jelentés, becenév és példa szerkesztés

Becenévként a 19. századi nyelvújító Fogarasi János javaslatai állnak itt.

Név Eredeti jelentés Becenév Képlet Példa
2 morás:
pirrichius tüzes pici ∪ ∪ csoki
3 morás:
tribrakhisz három rövid szapora ∪ ∪ ∪ szerepe
jambus gúnydal (?) szökő ∪ — vadász
trocheus

v. choreus

futó,

kivonulási tánc

perge, lejti — ∪ Béni
4 morás:
anapesztus visszapattanó lebegő, doboló ∪ ∪ — csodaszép
daktilus ujjal rajzolt lengedi, görgedi — ∪ ∪ éjszaka
spondeus békekötésre lassú, lépő — — forró
proceleuzmatikus felhívó, buzdító futamodi ∪ ∪ ∪ ∪ csiribiri
amphibrakhisz körben rövid körösdi ∪ — ∪ ki látta?
5 morás:
bacchius Bakkhosz istené toborzó ∪ — — valóság
palimbacchius ua. fordítva tomboldi — — ∪ őrjöngve
krétikus

v. amphimakrosz

krétai tánc

v. körben hosszú

ugrató — ∪ — óh, az éj!
pentabrakhisz öt rövid eliramodi ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ csodaparipa
paión istenek orvosa

(kardalokban)

pergepici

piciszökő

1. — ∪ ∪ ∪

2. ∪ ∪ ∪ —

hársfatea

borogatás

6 morás:
kis jónikus ión tánclépés picilépő ∪ ∪ — — szerelemnek
nagy jónikus ua. fordítva lépőpici — — ∪ ∪ álombeli
antiszpasztus kötélhúzó játék toborzéki ∪ — — ∪ barangolni
koriambus

v. choriambus

kartánc, körtánc lengedező

v. lejtiszökő

— ∪ ∪ — alszik a vár
molosszus nehézkes andalgó — — — száncsengő

Hexameter szerkesztés

Hat verslábból álló sor. Görög és római verselés fő eleme. A verslábak daktilusok vagy spondeusok, az utolsó előtti mindig daktilus, az utolsó trocheus, vagy spondeus.

 

Pentameter szerkesztés

Neve szerint öt, de valójában hat (négy teljes, és két fél) verslábból álló verssor, amelyben a harmadik és hatodik csonka. Önálló sorként ritka, de az ókori görög költészetben gyakori a disztichonok második soraként.

 

Disztichon szerkesztés

Egy sor hexameterből és egy sor pentameterből álló sorfajta. A disztichon sorai rímtelenek.

„Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett bort iszogatván

— U U | – UU| – U U| – – | – U U | – —

háborut emleget és lélekölő viadalt.”

— U U |— U U| – || – UU| – U U| —

Anakreón: Gyűlölöm (részlet)[1]

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés